Közbeszerzési Hatóság

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók

Megszűnt a hivatalos közbeszerzési tanácsadói jogintézmény.

2015. november 2-án hatályba lépett a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló 46/2015. (XI. 2.) MvM. rendelet, a hivatalos közbeszerzési tanácsadói jogintézmény megszűnt. 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói kérelmet a Miniszterelnökséghez kell benyújtani, tájékoztatás itt érhető el.

A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint az előző közbeszerzési törvény és a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló, hatályon kívül helyezett 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet alapján nyilvántartásba vett hivatalos közbeszerzési tanácsadók a 2015. november 1-je után induló közbeszerzési eljárásokban már nem járhatnak el tanácsadóként.

Kapcsolódó korábbi rendeletek:

Tájékoztatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban

A hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében nyilvántartott adatok adatkezelési nyilvántartási azonosítószáma: 942-0003.

A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a személyes adatokat kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inftv.) 4. §-a szerint, az adatkezelés elveinek megfelelően kezeli. 

A Hatóság – az Inftv. 20. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően – tájékoztatja továbbá az érintetteket arról, hogy

  • az adatkezelés célja: a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékének vezetése;
  • az adatkezelés jogalapja: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: régi Kbt.) 172. §-a (2) bekezdésének ec) pontja és (5)-(6) bekezdései;
  • az adatkezelés időtartama: az adatkezelés kezdete a hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe történő felvételre irányuló kérelem benyújtása, az adat törlési határideje a bejegyzésre, illetőleg a bejegyzés megújítására irányuló kérelem visszavonásától, a bejegyzésre, illetőleg a bejegyzés megújítására irányuló kérelem elutasításától, illetőleg a névjegyzékből történő törléstől számított egy év;
  • az adatok megismerésére jogosultak: a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII. 30) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott adatok megismerésére bárki jogosult, mivel ezeket a Hatóság a Rendelet 4. §-ának (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Értesítőben és a honlapján vezetett névjegyzékben is közzéteszi, a fentieken túli adatok megismerésére a Hatóság kérelem elbírálásában résztvevő tagjai és munkatársai jogosultak;
  • az adatok kezelésére jogosultak köre: az adatok kezelésére kizárólag a Hatóság jogosult;
  • a kérelmező adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségére az Inftv. rendelkezései (Inftv. 22-23. §-ai) az irányadóak;
  • az adatok hozzáférésének módjára és a másolatkészítés költségeire a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény szabályai az irányadóak (68-69/B.§);
  • az adatok névjegyzékből való törlésére a régi Kbt. 172. §-ában és a Rendelet 10. §-ában foglaltak alapján kerül sor.