Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/7
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2007.01.17.
Iktatószám:0850/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		####7-D.rtf#### 

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (0850/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.765/11/2006.

Tárgy: a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. jogorvoslati kérelme Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Iskolaszolgálata közbeszerzési eljárása ellen.
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozza az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. (2040 Budaörs, Fügefa u. 15., képviseli: Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda, dr. Fábry György ügyvéd, 1036 Budapest, Kolosy tér 5–6., továbbiakban kérelmező) által a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Iskolaszolgálata (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., a továbbiakban: ajánlatkérő) „Vállalkozási szerződés az iskolaszolgálat mellé rendelt általános és középfokú oktatási intézmények, kollégiumok telephelyein napi, heti és a nagytakarítási feladatok ellátása.” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet elutasítja.
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.

INDOKOLÁS

Ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt eljárását a rendelkező részben meghatározott tárgyban 2006/S 138-148552 szám alatt az EU Hivatalos Lapjában, majd a Közbeszerzési Értesítő 2006. július 21-ei 83. számában K. É. – 15201/2006 szám alatt tájékoztató jelleggel jelentette meg, amit helyesbített K. É. – 17990/2006 szám alatt 2006. augusztus 16-án.
Ajánlatkérő a felhívás II.1.8) pontjában részekre kért ajánlatot hét helyszínre.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.1) pontjában az elbírálás szempontjának a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást határozta meg.
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette. 
A módosítás a III.2.3) műszaki, szakmai alkalmasság körét, illetve az eljárás időrendjét érintette.
Ajánlatkérő dokumentációt is készített, amelynek 1. fejezete tartalmazta az ajánlattal kapcsolatos követelményeket és a formai felépítést:
Az 1. fejezet 14. pontja szerint a felolvasólapon a kért ellenszolgáltatást (szolgáltatási díjat) forintban kell megadni, ami tartalmazza az áfát is. A kért ellenérték az első 12 hónap teljesítésére vonatkozó díj. Mértéke ezt követő időre csak az éves infláció mértékének figyelembevételével módosítható a szerződéstervezetben szabályozottak szerint.
A 3. pontban szerepelt a felolvasólap-minta, a 4. fejezet tartalmazta a szerződéstervezetet és mellékleteit, az 5. fejezet 10 mellékletet tartalmazott.
Az 5. fejezet 1. melléklet ajánlati adatlap (felolvasólap) cím alatt tartalmazta a kért árakat, amelyeket „részajánlatonként bontva” kellett feltüntetni.
Az 5. fejezet 2. sz. melléklet szintén részajánlatonként bontva kérte a Ft + áfa árakat.
A szerződéstervezet szerint az időtartam 2007. január 1.– 2011. december 31-ig 5 év. A szolgáltatás ellenértéke az alábbiak szerint lett meghatározva: 
Az igazolt teljesítést követően a szolgáltatás díja:
…Ft/m2/nap
A szolgáltatás díja magában foglalja a takarítás során felhasznált eszközök, gépek és tisztítószerek díját is.
Ez a díj a szerződéskötéstől 2007. január 1-jétől 2007. december 31-ig rögzített díj.
2006. január 1-jétől a szerződés lejártáig 2011. december 31-ig a szolgáltatás teljesítéséért járó ellenszolgáltatás (díj) a tárgyévet megelőző évre vonatkozó, a KSH által közzétett hivatalos inflációs ráta mértékével évente (tárgyév január 1-jére visszamenőleg) módosul, külön szerződésmódosítás nélkül. Az első módosítás időpontja 2008. január 1., a 2007. évi inflációs rátával. A takarítandó terület nagyságának változása (plusz, ill. mínusz 30%-on belül) az intézmény vezető írásbeli nyilatkozata alapján a következő hónaptól kerül beszámításra.
Az ajánlattételi határidőig 2006. október 24-ig három ajánlattevő nyújtott be ajánlatot: az Elektro-G Tervező és Szolgáltató Kft.–S.O.S. ALFA Kft. közös ajánlattevők, a P. Dussmann Kft. és a kérelmező.
A kérelmező ajánlatában szereplő felolvasólapon részszempontonként az első 12 hónapra a következő összegeket ajánlotta meg, amit az ajánlat 6. oldalán található nyilatkozatban összesítve is megjelölt.
191 775 767 Ft + áfa  összesen 230 130 921 Ft, azaz kettőszázharmincmillió-százharmincezer-kilencszázhuszonegy Ft összegű ellenszolgáltatásért teljesítik.
Az ajánlatkérő által létrehozott bírálóbizottság az ajánlatokat megvizsgálta és valamennyi ajánlatot érvényesként elfogadta. Tájékoztatáskérés és hiánypótlás után javaslatot tettek az eljárás lezárása vonatkozásában. Megállapították, hogy az érvényes ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást a kérelmező tette. A bírálóbizottság álláspontja szerint ennek ellenére az ajánlat így is 30 M Ft-tal magasabb, mint az „ezen feladat 2006. évi várható kiadása”. Többletforrás nem biztosított.
A Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 8/2006. (10. 31.) számú állásfoglalása a következőket tartalmazta:
„A bizottság az önkormányzat gazdasági helyzetére és az önkormányzatokat is érintő reformintézkedések miatt nem látja biztosítottnak annak feltételeit, hogy az önkormányzat 2007. évi költségvetésében a közoktatási intézmények takarítására a 2006. évi várható teljesítésnél 30 M Ft-tal több szerepeljen. A bizottság azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a 2007. évi költségvetésében többletkiadás fedezetére szóló elkötelezettséget ne vállaljon.”
A Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 525/2006. (11. 02.) számú határozata kimondta:
„A költségvetési bizottság javaslata alapján a közgyűlés úgy dönt, hogy a közoktatási intézmények takarítására fordítható kiadások növelésének feltételei az önkormányzat 2007. évi költségvetésében nem biztosíthatók.
A fentiekre tekintettel Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Iskolaszolgálat által kiírt „Közoktatási intézmények takarítása” tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 92. § c) pontja alapján, mivel egyik ajánlattevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot.”
Ajánlatkérő 2006. november 6-án eredményhirdetést tartott és az eljárást a Kbt. 92. § c) pontja szerint eredménytelennek nyilvánította, mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel egyik ajánlattevő sem tett megfelelő ajánlatot.
Kérelmező 2006. november 14-én nyújtott be jogorvoslati kérelmet, melyben kérte jogsértés megállapítását, az eljárást lezáró döntés megsemmisítését és az ajánlatkérő marasztalását a jogorvoslati eljárás költségeiben. Kérelmében előadta, hogy álláspontja szerint, az ajánlatkérő döntése az eljárás Kbt. 92. § c) pontjára alapított eredménytelenség vonatkozásában – jogsértő.
Az ajánlatkérő által előírt bírálati szempont szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ő ajánlotta meg.
Az eljárás eredményessége esetén a kérelmező lenne a nyertes.
Kérelmező tájékoztatta a Döntőbizottságot, hogy jelenleg a beszerzés tárgyául meghatározott szolgáltatást kizárólagosan ő látja el, és az eljárás során megajánlott ajánlati ára – az előírt emelt műszaki tartalom ellenére – sem haladja meg a jelenlegi szolgáltatási díjat (sőt 10%-kal alacsonyabb).
A Kbt. 82. § szerint, az ajánlatkérőnek kötelező az ajánlatokat elbírálnia. Kérelmező tudomása szerint, viszont semmilyen elháríthatatlan ok nem következett be az eljárás során, amire az ajánlatkérő hivatkozhatna, továbbá a Kbt. 92. §-ban meghatározott eredménytelenségi okokat sem alkalmazhatja önkényesen, az abban meghatározott tényleges feltételek megléte nélkül. A 2006. december 5-én megtartott tárgyaláson kérelmező a jogorvoslati kérelmét akként pontosította, hogy az ajánlatkérő jogszerűtlenül nyilvánította eredménytelenné a közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. § c) pontja alapján és ezért megsértette a Kbt. 91. § (1) bekezdését, valamint a Kbt. 99. §-át.
A kérelmező a 2006. december 8-ai beadványában előadta, hogy az ajánlatkérő a kérelmező ajánlatában meghatározott 230 130 921 Ft-ot vette alapul, de ez az érték nem tükrözi a ténylegesen teljesítés alapján elszámolható szolgáltatási díjat.
A kérelmező egy 21,75 nap/hó-val kalkulált összeget határozott meg, mivel az ajánlatkérő nem közölte a takarítási napok számát.
A dokumentáció 1. fejezet 14. pontja tartalmazza az ajánlati ár meghatározása tekintetében az előírást. E szerint a felolvasólapon a kért ellenszolgáltatást forintban kell megadni, ami tartalmazza az áfát is. A kért ellenérték az első 12 hónap teljesítésére vonatkozó díj.
Ajánlatkérő nem tett pontos utalást arra, hogy az „első 12 hónap teljesítésére vonatkozó díj” alatt mit ért és e körben az egy évre kalkulált bruttó szolgáltatási díjat kell-e szerepeltetni, vagy a bruttó m2/nap díjat.
A nyilatkozatmintákon Ft + áfa és bruttó Ft összegben kellett a szolgáltatási díjat részajánlatonként megjelölni. Ezért kérelmező a felolvasólapon a szolgáltatási díjat ennek megfelelően szerepeltette függetlenül attól, hogy a szolgáltatási díj pontos kiszámításához szükséges adatok (takarítási napok száma) nem álltak rendelkezésére. Ennélfogva a takarítási napok tényleges száma ismeretének hiányában meghatározott 230 130 921 Ft szolgáltatási díj nem lehet egyező a ténylegesen fizetendő díjjal.
Ajánlatkérőnek látnia kellett volna, hogy a tényleges összehasonlítás alapját a megadott 230 130 921 Ft nem képezheti és az ajánlat ténylegesen nem magasabb a 2006. évi szolgáltatási díjnál. A jogszerű és tényleges összehasonlítás alapját a Ft/m2/nap szerinti díj összehasonlítása képezhette volna. Az ajánlatkérő azon állítása, hogy a megajánlott szolgáltatási díj 30 M Ft-tal magasabb az előző évinél, nem helytálló. Az ajánlatkérő nem nyilatkozott az általa végzett kalkulációról a kérelmező ajánlatában szereplő 5,18 Ft/m2/nap díj vonatkozásában. A kérelmező ezért az alábbi számítást végezte el: 2006. évben a takarítás díja 5,70 Ft/m2/nap. A takarítandó terület: 160 892 m2. Feltéve, hogy az ajánlatkérő által meghatározott éves díj 200 000 000 Ft.
5,70 × 160 892 × takarítási napokkal = bruttó 200 000 000 Ft. Ez esetben a takarítással érintett napok száma: 218
Így a kérelmező – a 2006. évvel az összehasonlítás alapját képezhető – ajánlata az alábbiak szerint alakul:
5,18× 141 948 (m2) × 218 = bruttó 160 293 359 Ft.
Ez azt bizonyítja, hogy kérelmező mintegy 30%-kal kedvezőbb ajánlatot tett a 2006. évi szolgáltatási díjnál.
Hivatkozni kívántunk ugyanakkor arra is, hogy fentieken túlmenően ajánlatkérő nem vette figyelembe a 2006. évi költségek kimutatásakor, hogy az tartalmazza az egyéb jogcímen történő korrekciókat is (pl. minőségi kifogás miatti levonások stb.), továbbá nem vette figyelembe azt sem, hogy a jelen beszerzés során magasabb szintű műszaki tartalmat kívánt meg ajánlatkérő (pl. ügyeletes takarító).
Az ajánlatkérő észrevételeit 2006. november 27-én küldte meg a Döntőbizottsághoz.
Felsorolta a dokumentációban megnevezett, takarítandó területrészeket:
1. rész: Belvárosi városrész – Általános iskolák és az Iskolaszolgálat 22 022,51 m2
2. rész: Belvárosi városrész – Középfokú közoktatási intézmények 25 015 m2
3. rész: Nyugati városrész közoktatási intézményei 22 753,55 m2
4. rész: Keleti városrész közoktatási intézményei 20 649,53 m2
5. rész: Kertvárosi városrész közoktatási intézményei 24 524,85 m2
6. rész: Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium és a Miroslav Krleza Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 12 190,98 m2
7. rész: Hajnóczy József Kollégium 14 691,66 m2
Az ajánlatkérő arra hivatkozott, hogy a közbeszerzés előkészítése során a piaci viszonyok ismeretében meghatározta a szolgáltatás becsült értékét, melyet jellemzően meghatároz a takarítással érintett helyiségek/területek nagysága és a helyszínek állapota. A közoktatási intézmények által meghatározott terület mennyisége összesen 141 948,08 m2, mely közel 20 000 m2-rel kevesebb, mint a jelenleg még hatályos vállalkozási szerződésben rögzített mennyiség. Álláspontja szerint jogosan várta el, hogy a jövő évi kiadások mértéke a tárgyévi kiadások mértékét ne haladja meg.
A közgyűlés eljárást lezáró döntése előtt az önkormányzat gazdasági bizottsága tárgyalta az ajánlatkérő előterjesztését. A gazdasági bizottság állásfoglalásában felkérte a költségvetési bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a többletköltség milyen forrásból finanszírozható.
A költségvetési bizottság nem talált forrást a többletkiadásokra ismerve az önkormányzati finanszírozás változásait és annak a 2007. évre vonatkozóan pénzügyi következményeit. A bizottsági állásfoglalások ismeretében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy döntött, hogy a közoktatási intézmények takarítására fordítható kiadások növelésének feltételei az önkormányzat 2007. évi költségvetésében nem biztosíthatók, ezért a Kbt. 92. § c) pontja alapján az eljárást eredménytelenné nyilvánította.
A kormány által meghirdetett, az önkormányzatokat is jelentős mértékben érintő megszorító intézkedések az eljárás előkészítő szakaszában még nem voltak ismertek.
Az önkormányzat nem önkényesen alkalmazta a Kbt. 92. § c) pontját, hanem a „kialakult helyzet követelte meg azt”.
A kérelmező az ajánlati dokumentáció 6. oldalán 230 130 921 Ft-os összesített ajánlatot tett, mely közel 30 M Ft-tal magasabb, mint a 2005. évi teljesített, illetve a 2006. évi várható, teljesített kiadás.
Az ajánlatkérő a tárgyaláson előadta, hogy a jelen közbeszerzési eljárás során az udvar területét kivették a teljes mennyiségből, mivel mindegyik intézménynek magának kell gondoskodnia az egyéb műszaki személyzettel azok takarításáról, így húszezer négyzetméterrel kevesebb a takarítandó terület, mint a korábbi szerződésben.
Ajánlatkérő álláspontja szerint a dokumentáció szerint egyösszegű ajánlati árat kértek részenként, majd azokat összesítve is. Azt nem vizsgálták, hogy az egyes ajánlattevők milyen belső ajánlati árszerkezettel jutottak el az általuk megadott ellenszolgáltatási végösszeghez.
Az ajánlatkérő a 2006. december 7-ei beadványában előadta, hogy a jelenlegi szolgáltató a kérelmező. A tényleges teljesítésre vonatkozó számlákkal került sor a 2006. évi becsült költségvetés meghatározására. A mellékelten csatolt számlákkal összesített érték 1–10. hó tekintetében 170 678 000 Ft. A novemberi és a decemberi várható számlaérték – az őszi és a téli szünet takarítást nem igénylő napjainak figyelembevételével – hozzáadásával az éves takarítási költség 200 000 000 Ft összeget jelent.
Az ajánlatkérő mellékelte az intézményi takarításra felhasználható keretösszeget, intézményenkénti bontásban, melynek végösszege 200 437 000 Ft.
Egyéb érdekeltek észrevételt nem tettek.
A Döntőbizottság ideiglenes intézkedést nem alkalmazott, mivel annak törvényi feltételei nem álltak fenn.
A Döntőbizottság a rendelkezésére álló közbeszerzési iratok, valamint az írásbeli és szóbeli nyilatkozatok alapján megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem nem megalapozott az alábbiak szerint.
Az ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.
A Döntőbizottságnak a jogorvoslati kérelem keretei között abban kellett állást foglalnia, hogy ajánlatkérő jogszerűen nyilvánította-e eredménytelenné a közbeszerzési eljárását a Kbt. 92. § c) pontja alapján.
A Kbt. 91. § (1) bekezdése szerint az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az 57. § (2) bekezdésében meghatározott bírálati szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
A Kbt. 92. § c) pontja szerint eredménytelen az eljárás, ha egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot.
A Kbt. 99. § (1) bekezdése szerint eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a 91. § szerinti szervezettel (személlyel) kell az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban megkötni. Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a részek tekintetében nyertesekkel (91. §) kell szerződést kötni. E szerződés szükség esetén az ajánlatoknak, illetőleg az ajánlati felhívásnak megfelelően tartalmazhatja az ajánlattevőként szerződést kötők közötti együttműködés feltételeit is.
Ajánlatkérő a dokumentáció 1. fejezet 14. pontjában meghatározta, hogy a felolvasó lapon a kért ellenszolgáltatást forintban kell megadni, ami tartalmazza az áfát is. Az előbbiekben meghatározott kért ellenérték az első 12 hónap teljesítésére vonatkozó díj volt Az ajánlatkérőnek ezen előírását az ajánlattevők nem kifogásolták, e vonatkozásban tisztázó kérdés feltevésére sem került sor, így beállt az ajánlati kötöttség, mind az ajánlatkérő, mind az ajánlattevők tekintetében. A kérelmező ajánlata tartalmazta az első 12 hónap teljesítésére vonatkozó legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást, amelyet ajánlatának 6. oldalán összesen 230 130 921 Ft-ban jelölt meg. Ezt a tényt a felek nem vitatták. A kérelmező álláspontja szerint – amit számításokkal kívánt igazolni – az általa megjelölt éves ellenszolgáltatási díj alacsonyabb összegű, mint az ajánlatában feltüntetett összeg.
A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő jogszerűen járt el akkor, amikor a kérelmező által megjelölt egyösszegű ellenszolgáltatási díjat vetette össze a rendelkezésére álló pénzügyi forrásokkal, illetve korábbi számlákkal igazolt teljesítésekkel. Az ajánlatkérő egyértelműen közölte a felhívásban, hogy egy évre megadott ellenszolgáltatási díjat vesz figyelembe az elbírálás során. Egyéb adatokat feltételezhetően a teljesítés, elszámolása érdekében kért, amelyek külön értékelését a felhívásban nem írt elő, mivel egyösszegű ajánlati árat várt el. Így az ajánlatkérőnek nem állt módjában az, hogy a kérelmező által megjelölt forint/m2/nap díjat figyelembe véve átszámolja, és ez alapján esetleg módosítsa a kérelmező ajánlatában szereplő egyösszegű ellenszolgáltatási értéket. Ajánlatkérőnek ilyen irányú eljárása az ajánlat leglényegesebb tartalmi elemének a módosítását jelentette volna, amelyet a Kbt. kógens előírásai nem tesznek lehetővé. Erre tekintettel a kérelmező utólagos számításai irrelevánsak az ellenszolgáltatási összegére vonatkozóan, hiszen az általuk megjelölt éves ellenszolgáltatási díjat kellett összevetni az ajánlatkérőnek a rendelkezésére álló forrással. A rendelkezésre álló forrást ajánlatkérő számlákkal bizonyítottan 200 M Ft értékben igazolta, amely összeget a kérelmező ajánlata 30 M Ft-tal meghaladott. A jelen ügyben a fentiekre tekintettel a Döntőbizottság álláspontja szerint megállapítható, hogy az ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi fedezetet meghaladó ellenszolgáltatási értéket jelölt meg a kérelmező és erre tekintettel ajánlatkérő jogszerűen nyilvánította a Kbt. 92. § c) pontjára tekintettel eredménytelenné a közbeszerzési eljárást, ezért a jogorvoslati kérelmet megalapozatlanság okán elutasította.
A Döntőbizottság a fentiek szerint a Kbt. 318. § (1) bekezdése szerint biztosított jogkörében eljárva a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján a megalapozatlan kérelmet elutasította. A Döntőbizottság a költségek viseléséről a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja alapján, tekintettel a Kbt. 341. § (6) bekezdésére, döntött.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2006. december 15.

	Dr. Szaller  Ottó s. k., 	Tukacs László s. k., 
	közbeszerzési biztos	közbeszerzési biztos

Dr. Peleskey Viktória s. k.,
közbeszerzési biztos