Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/75
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2007.07.04.
Iktatószám:10110/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		
KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (10110/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.184/7/2007.

Tárgy: a Complex Kiadó Kft. jogorvoslati kérelme az Európai Információs Pont és Turisztikai Kht. közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a Complex Kiadó Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21–35., képviseli: Homolya Ügyvédi Iroda, dr. Homolya Róbert ügyvéd, 1026 Budapest, Garas u. 1. I. 8., a továbbiakban: kérelmező) által az Európai Információs Pont és Turisztikai Kht. (8000 Székesfehérvár, Piac tér 12–14., a továbbiakban: ajánlatkérő) „Írott sajtókiadvány tartalmának biztosítása, szerkesztése, annak kinyomtatása és ingyenes terjesztése” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelemnek helyt ad, és megállapítja, hogy ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 300. § (6) bekezdésére tekintettel a Kbt. 81. § (3) bekezdését.
A Döntőbizottság ajánlatkérőt 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint pénzbírság megfizetésére kötelezi.
A Döntőbizottság kötelezi ajánlatkérőt, hogy a bírságot a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a Közbeszerzések Tanácsa Magyar Államkincstárnál vezetett MNB 10032000-01720361-00000000 számú számlájára fizesse be.
A Döntőbizottság kötelezi ajánlatkérőt, hogy 150 000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat fizessen meg kérelmező számára a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül.
Ezt meghaladóan a jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, méltányossági és újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a kérelmező jogorvoslati kérelme, a közbeszerzési eljárás során keletkezett iratok, az ajánlatkérő észrevétele, a felek tárgyaláson tett nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg.
Ajánlatkérő egyszerű eljárás indítására irányuló K. É. – 3736/2007 számú ajánlattételi felhívását a Közbeszerzési Értesítő 2007. március 12-i 30. számában tette közzé a rendelkező részben meghatározott tárgyban.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás II.1.5) pontjában a szerződést az alábbiak szerint határozta meg:
„Vállalkozási szerződés, melynek tárgya 2007. áprilisában, májusában, augusztusában, szeptemberében, októberében és novemberében megjelenő, 16 oldal terjedelmű, 235 × 312 mm nagyságú, 4 × 4 színű ofszetnyomású, terjedelmének legalább 75%-ában a Fejér Megyei Önkormányzat és intézményei tevékenységét, valamint a megye településeinek életét bemutató, írott sajtókiadvány tartalmának biztosítása, szerkesztése, 162 000 példányszámban történő kinyomtatása és Fejér megye valamennyi háztartásába történő ingyenes eljuttatása”.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívása II.2.1) pontjában a teljes mennyiséget hat számban, számonként 162 000 példányban határozta meg.
Ajánlatkérő a felhívásában meghatározta alkalmassági követelményrendszerét, a bírálati szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat volt, közölte a részszempontokat és a súlyszámokat. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét kizárta.
Az ajánlattételi határidő 2007. április 6., a tárgyalás és az eredményhirdetés 2007. április 10., a szerződéskötés tervezett időpontja 2007. április 11. volt.
Ajánlatkérő a VI.3) pontban, a további információk között az alábbiakat rögzítette:
„1) Ajánlatkérő hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.
8) Az ajánlatot egy eredeti és három másolati példányban, cégszerűen aláírva, zárt csomagolásban, valamennyi példányt roncsolásmentesen, nem megbontható módon összeállítva, a zárt csomagoláson „Ajánlat megyei újság, 2007. április 6-án 10.00 óráig nem bontható fel” megjelöléssel ellátva kell benyújtani”.
Az ajánlatkérő ajánlattételi dokumentációt is készített, amely tartalmazta az ajánlattevőknek szóló utasításokat, az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatmintákat és a szerződéses feltételeket.
Ajánlatkérő a közbeszerzés becsült értékét 23 millió forintban határozta meg.
A 2007. április 6-i ajánlattételi határidőre a Fejér Média Kft., a DFT Hungária Oktatási, Könyvkiadó, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Kft. és kérelmező nyújtott be ajánlatot.
A bontásról készült jegyzőkönyv rögzíti kérelmező ajánlatának esetében, hogy ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlati példányok roncsolásmentesen nem megbontható módon összefűzött mivolta kérdéses, ezt ajánlatkérő közelebbről vizsgálni fogja.
Ajánlatkérő 2007. április 6-án értesítette kérelmezőt, hogy ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította, mert ajánlata egyik példánya sincs roncsolásmentesen nem megbontható módon összeállítva, s ennek pótlására a hiánypótlás kizárása miatt nincs lehetőség. A másik két ajánlattevőt ajánlatkérő tárgyalásra hívta meg, melyen a DFT Hungária Kft. nem jelent meg.
A 2007. április 10-én tartott eredményhirdetésen ajánlatkérő az egyetlen érvényes ajánlatot tett Fejér Média Kft.-t hirdette ki az eljárás nyerteseként.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 2007. április 11-én nettó 20 880 000 Ft ellenszolgáltatással megkötötte.
Kérelmező 2007. április 10-én nyújtott be jogorvoslati kérelmet, melyben kérte a jogsértés megállapítását, az eljárást lezáró döntés megsemmisítését, ajánlatkérő kötelezését az igazgatási szolgáltatási díj megtérítésére.
Kérelmező jogorvoslati kérelmében előadta, hogy álláspontja szerint ajánlatkérő döntése – melyben a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozással érvénytelenné nyilvánította kérelmező ajánlatát – jogszabálysértő.
Kérelmező szerint ajánlatának valamennyi példánya ún. hőkötéses technológiával készült, az így készült kötés roncsolásmentesen, a kötés, illetve az ajánlat állagsérelme nélkül nem bontható. Kérelmező álláspontja szerint jelen ügyben nem szükséges szakértő kirendelése.
Ajánlatkérő érdemi észrevételében a jogorvoslati kérelem elutasítását kérte. Ajánlatkérő előadta, hogy a felhívás VI.3.8) pontjában foglalt formai követelményen túli, vagy a felhívásban szereplő formai követelmény értelmezésére irányuló előírást a dokumentációban nem határozott meg, mivel gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy az esetek döntő többségében az általánosan kialakult gyakorlatnak megfelelően nyújtják be ajánlattevők ajánlataikat.
Ajánlatkérő álláspontja szerint általánosan ismert tény, hogy a hőkötéses technológia nem biztosítja az azzal összeállított dokumentum roncsolásmentesen nem megbontható voltát, az bármikor széteshet, szétnyílhat. A több évtizedes igazságügyi gyakorlat szerint általánosan alkalmazott és elfogadott, roncsolásmentesen nem megbonthatóságot biztosít az az eljárás, amely során a dokumentum valamennyi oldalát kilyukasztják, zsinórral átfűzik, melynek végeit az elő- vagy hátlaphoz öntapadós lezáró címkével rögzítik, melyet átfedően bélyegzőlenyomattal, aláírással vagy szignóval látnak el.
Ajánlatkérő szerint kérelmező ajánlatát jogszerűen nyilvánította érvénytelenné, mivel ajánlata nem felelt meg az ajánlattételi felhívás VI.3.8) pontjában előírt roncsolásmentesen nem megbonthatóság követelményének. Ajánlatkérő előadta továbbá, hogy a másik két ajánlattevő ajánlata megfelelt e tekintetben a felhívás előírásának.
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás során tárgyalást tartott, amely során bizonyítást folytatott le a tekintetben, hogy kérelmező ajánlatának eredeti,  illetve másolati példánya roncsolásmentesen megbontható-e.
Ajánlatkérő a jogorvoslati eljárás során kérelmező ajánlatának vizsgálata céljából szakértő kirendelését indítványozta.
Egyéb érdekelt a jogorvoslati eljárásban nem tett észrevételt.
A Döntőbizottság megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem az alábbi indokokra tekintettel megalapozott.
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. negyedik része szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás volt.
A Kbt. 300. § (6) bekezdése szerint az egyszerű közbeszerzési eljárásban az eljárás megindítására a 48. § (2)–(3) bekezdése; az ajánlattételi felhívásra az 52. §; a kiegészítő tájékoztatásra az 56. §; a bírálati szempontokra az 57. § (1)–(5) bekezdése; az ajánlatra a 70. § (1) bekezdése és a 73. §; az ajánlattételi határidőre és az ajánlati kötöttségre a 74. § (6) bekezdése és a 75. § (2) bekezdése; az ajánlatok benyújtására és felbontására a 79–80. §; az ajánlatok elbírálására a 81–89. §, a 91–92. §; az ajánlatok elbírálásáról szóló tájékoztatásra a 97. §; a szerződés megkötésére a 99. § (1), (3)–(4) bekezdése; valamint tárgyalás esetén a 128. § is megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni. Az egyszerű közbeszerzési eljárás kapcsán a hirdetmények megküldésére és közzétételére a 249. § is megfelelően alkalmazandó.
A Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.
A Kbt. 81. § (1) bekezdése szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A Kbt. 81. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
A Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás során megvizsgálta, hogy ajánlatkérő a kérelmező ajánlatát az ajánlattételi felhívásában és a dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelően bírálta-e el, jogszerű volt-e ajánlatkérő eljárása a kérelmezői ajánlat érvénytelenségének megállapítása tekintetében.
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő kötve van az ajánlattételi felhívásban foglalt tartalmi és formai követelményekhez, azoktól nem térhet el.
A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő az ajánlati felhívása VI.3.8) pontjában formai követelményként meghatározta, hogy az ajánlatot roncsolásmentesen, nem megbontható módon összeállítva kell benyújtani. A dokumentációban a roncsolásmentesen, nem megbontható összeállítási mód tekintetében már nem tett további előírást.
Az ajánlattevő érvényes ajánlatának egyik legfontosabb feltétele, hogy az megfeleljen az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, melyet a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerint ajánlatkérőnek meg kell vizsgálni.
A Döntőbizottság megvizsgálta a kérelmező ajánlatát, és megállapította, hogy az megfelel a roncsolásmentesen, nem megbontható módon történő összeállítás követelményének, mivel az ajánlat lapjait hőkötéses technológiával kötve nyújtotta be kérelmező, az sérülésmentesen nem bontható meg, tehát kérelmező eleget tett az ajánlattételi felhívás VI.3.8) pontjában foglalt formai előírásnak az ajánlat összeállításával.
A jogorvoslati eljárás során a bizonyítási eljárásban ajánlatkérő nem tudta igazolni – és ezt maga sem vitatta – hogy a kérelmezői ajánlat roncsolásmentesen megbontható lenne.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő további előírásokat nem tett ezen formai követelmény esetében, a Kbt. kógens szabályozására tekintettel általánosan kialakult és elfogadott gyakorlatra sem hivatkozhatott sikerrel.
Mindezek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő az ajánlati felhívásában meghatározott formai követelménynek való megfelelősége ellenére nyilvánította érvénytelenné kérelmező Kft. ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontjára történő hivatkozással.
A Döntőbizottság a fentiek alapján megállapította, hogy ajánlatkérő megsértette Kbt. 300. § (6) bekezdésére tekintettel a Kbt. 81. § (3) bekezdését.
A Döntőbizottság mindezek alapján a Kbt. 318. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Kbt. 340. § (2) bekezdés c) pontja alapján megállapította a jogsértés megtörténtét.
A Kbt. 317. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására – e törvény eltérő rendelkezése hiányában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Ket 58. § (1) bekezdés a) pontja szerint szakértőt kell meghallgatni vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóságnak nincs megfelelő szakértelemmel rendelkező dolgozója és az ügyben jelentős tény, egyéb körülmény vagy az alkalmazandó jog megállapításához különleges szakértelem szükséges.
A Ket. 72. § (1) bekezdés e)–b) pontja szerint a határozatnak tartalmaznia kell az indokolásban az ügyfél által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait.
A Döntőbizottság az ajánlatkérő által felajánlott szakértői bizonyítást mellőzte, tekintettel arra, hogy az ügyben az eldöntendő kérdéshez nem volt szükséges különleges szakértelem, mivel a bizonyítási eljárásban bebizonyosodott, hogy a kérelmezői ajánlat – a fentiekben már részletesen kifejtettek szerint – roncsolásmentesen nem volt megbontható.
A Kbt. 340. § (3) bekezdés e) pontja szerint, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a (2) bekezdés c)–e) pontja szerint határoz, egyben bírságot szabhat ki a Kbt. szabályait megszegő szervezettel (személlyel), valamint a jogsértésért felelős személlyel, illetőleg a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelős személlyel és szervezettel szemben.
A Kbt. 341. § (3) és (4) bekezdése szerint:
„(3) A Közbeszerzési Döntőbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e bírság kiszabása, illetőleg a bírság összegének megállapításában az eset összes körülményét – így különösen a jogsérelem súlyát, közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértőnek az eljárást segítő együttműködő magatartását – veszi figyelembe.
A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.
(4) A 340. § (3) bekezdésének e) pontja, valamint (4)–(6) bekezdése szerinti bírság mértéke a közbeszerzés értékének legfeljebb harminc százaléka lehet”.
A Döntőbizottság a fenti jogszabályhelyek alapján a jogsértés megállapítása mellett a súlyos, alapelvi rendelkezéseket is érintő jogsértésre való tekintettel – az ajánlatoknak a felhívásban foglaltaktól eltérő bírálata és érvényes ajánlat érvénytelenné nyilvánítása – a bírság kiszabását indokoltnak tartotta.
A bírság mértékének megállapításánál tekintettel volt arra, hogy a súlyosnak minősülő jogsértés nem reparálható, mivel a szerződéskötésre már sor került. A jelen közbeszerzés fentiekben ismertetett tárgyára és értékére is figyelemmel, valamennyi körülmény együttes mérlegelése alapján a Döntőbizottság a rendelkező részben meghatározott bírság összegét találta a megállapított jogsértés súlyával arányban állónak.
A Döntőbizottság a költségek viseléséről a Kbt. 341. § (6) és (7) bekezdése alapján rendelkezett.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2007. május 18.

Dr. Puskás Sándor s. k.,      Hámori András s. k.,
   közbeszerzési biztos          közbeszerzési biztos

Dr. Csanádi Péter s. k.,
közbeszerzési biztos