Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/75
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2007.07.04.
Iktatószám:10135/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (10135/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.224/22/2007.

Tárgy: a GEN-ÉP Építési Kft. jogorvoslati kérelme Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a GEN-ÉP Építési Kft. (6000 Kecskemét, Halasi út 19/A, a továbbiakban: kérelmező) jogorvoslati kérelmét, melyet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. em. 137., képviseli: Darázs, Szabó & Társai Ügyvédi Iroda, ügyintéző: dr. Szabó Dénes László ügyvéd, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31., a továbbiakban: ajánlatkérő), valamint az INTEGRÁL Építő Zrt. (5540 Szarvas, Árpád utca 10., a továbbiakban: kérelmezett) ellen, az ajánlatkérőnek a „Békéscsaba, Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet belgyógyászati tömb rekonstrukciójának elvégzése a kiviteli tervek szerint, a működő kórházban” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan nyújtott be, elutasítja.
Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás iratai, a rendelkezésre álló adatok, a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai alapján, az alábbi tényállást állapította meg:
A Magyar Államkincstár, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2007. február 19-én finanszírozási szerződés jött létre a helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról szóló 2006. évi XXIV. törvény 1. számú mellékletében foglaltak alapján, a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet belgyógyászati tömb rekonstrukció címzett támogatással megvalósuló beruházás finanszírozására.
A beruházás támogatott költsége 960 000 000 Ft, ebből címzett támogatás 816 000 000 Ft.
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete szerinti nyílt eljárást indított. 
Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítő 2007. február 23-i, 23. számában került közzétételre.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban a beszerzés tárgyát építési beruházásban a megkötendő szerződést vállalkozási szerződésben jelölte meg. A részajánlat és a többváltozatú ajánlat tételének lehetőségét kizárta.
A felhívás II.2.1) pontjában meghatározta a szerződés szerinti teljes mennyiséget.
A II.3) pont szerint a teljesítés befejezési határideje 2008. november 30-a.
A III. pont tartalmazta az ajánlattevőkkel szemben támasztott kizáró okokat és az alkalmassági követelményrendszerét.
A III.2.3) pont első francia bekezdésében a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság igazolását az alábbiak szerint követelte meg:
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az alábbiak szerint kell igazolnia szakmai alkalmasságát:
– Csatolja az ajánlati határidő lejártát megelőző öt évben a közbeszerzés tárgyával megegyező referenciáinak ismertetését a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerinti referenciaigazolásokkal [Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja]. (Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, az épített terület nagyságát  m2-ben, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés megfelelően történt-e.)
A III.2.3) pontban meghatározott műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság minimumkövetelményei első francia bekezdése szerint: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, illetve a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó:
– aki nem rendelkezik az ajánlati határidőt megelőző öt évből minimum egy db, legalább 6000 m2 területű magasépítési bővítés, felújítás tárgyú referencia meglétéről pozitív tartalmú igazolással.
A felhívás IV.2.1) pontjában az ajánlatok bírálati szempontjaként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontját jelölte meg.
A VI.3) További információk 1) pontjában, a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosította.
Dokumentációt is összeállított, mely tartalmazta az ajánlatok kötelező formai és tartalmi követelményeit, az ajánlatokhoz csatolandó iratok mintáját, a vállalkozási szerződés tervezetét, a műszaki dokumentációt. 
Ajánlatkérő a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság igazolása körében a dokumentációban iratmintát nem adott meg.
A közbeszerzési eljárás során 2007. március 19-én sor került helyszíni bejárásra, továbbá az ajánlatkérő 2007. március 23-án kiegészítő (értelmező) tájékoztatást adott.
Az ajánlattételi határidőre – 2007. április 2-ára – 8 ajánlattevő: a STRABAG Zrt., a KIPSZER FT-Zrt., a VHBF Konzorcium, a BÁÉV Zrt., az INTEGRÁL Építő Zrt., a KÉSZ Kft., a BAYER CENTER Építőipari Kft., és a kérelmező nyújtotta be az ajánlatát.
Az INTEGRÁL Építő Zrt. az ajánlatának 101–106. oldalán referenciaigazolásokat csatolt. Ezek közül az ajánlat 102. oldalán – táblázati formában – rögzítette a 2005. április 27-én kelt, a szerződést kötő másik fél Szarvas Város Önkormányzatának jegyzője által, a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon felújítás és bővítés (magasépítés) generálkivitelezőként végzett munkái tárgyában kiállított referenciaigazolást, melynek ötödik oszlopában az alábbi adatok szerepeltek:
„Alapadatok (szintterület, az építési technológia rövid leírása): 
Magasépítés, bővítés, felújítás 6483 m2-en.
Felújítás: 4062 m2: komplett burkolat- és nyílászárócsere, teljes külső-belső vakolat felújítás felületképzéssel, új elektromos és épületgépészeti szereléssel, mobíliákkal.
Bővítés: 2421 m2: hagyományos sávalapozás, vb. tartógerenda, lábazattal. Vázkerámia falazóelemekkel, előre gyártott panel födémmel, acélvázzal erősített fa tetőszerkezet, teljes tetőtér-beépítéssel, gipszkarton szárazépítészet, komplett erős és gyengeáramú, valamint gépészeti szerelés, mozgáskorlátozott- lift beépítése, 400 fő befogadására alkalmas galériás, aula üvegkupola tetőkialakítással, gépi szellőztetéssel.”
A referenciaigazolás szerint a teljesítés 2002. december 20.– 2003. augusztus 18-a között, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Ajánlatkérő az ajánlatokat elbírálta, az eredményhirdetésére 2007. április 27-én került sor. Írásbeli összegezést is készített.
Az írásbeli összegezés szerint ajánlatkérő a benyújtott valamennyi ajánlatot érvényesnek nyilvánította.
A közbeszerzési eljárás nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló az INTEGRÁL Építő Zrt. lett, az ellenszolgáltatás összege: 864 935 222 Ft. A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot a kérelmező tette, az ellenszolgáltatás összege: 869 481 922 Ft.
Kérelmező 2007. május 2-án terjesztette elő a jogorvoslati kérelmét, melyet a 2007. május 3-án előterjesztett beadványában, valamint a jogorvoslati eljárás során 2007. május 23-án megtartott tárgyaláson pontosított.
Kérte a jogsértés megállapítását, az eljárást lezáró döntés megsemmisítését a tekintetben, hogy a nyertes érvénytelen ajánlatot nyújtott be. 
Kérte továbbá annak megállapítását, hogy az INTEGRÁL Építő Zrt. a közbeszerzési eljárás során az ajánlatában bemutatott referenciaigazolásban nem valós adatokat szolgáltatott, ezért kérte a nyertes hasonló esetektől történő eltiltását.
Indítványozta, hogy a Döntőbizottság a még meg nem kötött szerződés megkötését ideiglenes intézkedéssel tiltsa meg.
A jogorvoslati kérelem szerint a nyertes nem felelt meg a felhívás III.2.3) pontjában a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeként előírt 6000 m2 területű referenciakövetelménynek. A közbeszerzési eljárás során sérültek a Kbt. alapelvei, az ajánlatkérő jogsértően nyilvánította érvényesnek a nyertes ajánlatát.
Közölte, hogy az ajánlatkérő 2007. május 2-án a Kbt. 97. §-a alapján a kérelmező kérésére tájékoztatást adott a nyertes referenciájáról. E tájékoztatásból megállapíthatóan az ajánlatkérő az INTEGRÁL Építő Zrt. Szarvas Város Önkormányzata által igazolt magasépítési bővítés, felújítás tárgyú referencia munkáját fogadta el, mely igazolás 6483 m2 területre vonatkozott. Csatolta Gyomaendrőd Városi Polgármesteri Hivatal 2002. július 10-én kelt, II.1992-4/2002. iktatószámú, Szarvas Város Önkormányzata Szlovák Általános Iskola bontása, bővítése és rekonstrukciójának építési engedélye tárgyú határozatát, továbbá Gyomaendrőd Városi Polgármesteri Hivatal 2002. augusztus 28-án kelt, II. 1992-11/2002. iktatószámú, Szarvas Város Önkormányzata Szlovák Általános Iskola bontása, bővítése és rekonstrukciójának építési engedélye módosítása tárgyú határozatát. Álláspontja szerint, a nyertes referenciája tekintetében a szakhatóság módosított építési engedélye az irányadó, a módosított építési engedély tanúsága szerint pedig, a referenciaként megjelölt munka csak 5482,19 m2 területre vonatkozott, így a referencia nem elégíti ki a felhívás kritériumait. Fentieket erősíti meg a módosított építési engedély 12., valamint 22. pontja is, mely utóbbi szerint az építési engedélytől külön engedély megszerzése nélkül eltérő építkezés nem történhet. Ezen túlmenően Gyomaendrőd Városi Polgármesteri Hivatal a 2003. szeptember 12-én kelt, II. 2799-5/2003. iktatószámú, Szarvas Város Önkormányzata Szlovák Általános Iskola építése és rekonstrukciója használatbavételi engedélyéről szóló határozatában is, az építési engedélynek megfelelően jelölte meg az építmény területét. Csatolta a „2. A beruházás építészeti műszaki tartalma” dokumentumot, továbbá az internetről letöltött, Szarvas és Vidéke önkormányzati hetilap 2003. május 1-jei számában a Szlovák Iskola építése tárgyában megjelent cikket, melyben maga a nyertes képviselője 2460 négyzetméternyi terület újjáépítéséről, és közel 3000 négyzetméternyi terület felújításáról nyilatkozott.
Álláspontja szerint a nyertes észrevétele ellentmondásos adatokat tartalmaz, a szakhatóság határozatát egy bárki által elkészíthető kimutatás nem cáfolhatja meg. Kérelmező is részt vett a nyertes referenciájának előzményét képező közbeszerzési eljárásban, melyben az ajánlatkérő a felhívásban az építési engedélynek megfelelő adatokat szerepeltette. A nyertes állításával szemben az építési engedélyokirat a tetőtér beépítését tartalmazta. A szakhatósági határozatok tekintetében, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott alapterület fogalmát kell figyelembe venni, a hasznos alapterület fogalom ingatlan értékesítésekor alkalmazott. Kifejtette, hogy a konyha javítási, felújítási munkái nem vonhatók az ajánlatkérő referenciakövetelménye körébe.
Közölte, hogy az ajánlatkérőhöz intézett, 2007. április 18-i levelében már kérte az ajánlatkérőtől a nyertes referenciájának vizsgálatát.
Ajánlatkérő észrevételében alaptalanság miatt a jogorvoslati kérelem elutasítását kérte.
Álláspontja szerint a közbeszerzési eljárás során jogszerűen járt el, nem sértette meg a Kbt. szabályait.
Előadta, hogy az INTEGRÁL Építő Zrt. ajánlata tartalmazta a Szarvas város jegyzője által kiállított hivatalos referenciaigazolást, mely magasépítési bővítés, felújítás tárgyú munkára, mindösszesen 6483 m2 területre vonatkozott. A referenciaigazolás a Kbt. 68. § (1) bekezdés a) pontja szerint, megfelelően tanúsította az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát, így az ajánlatkérő – tekintettel a Kbt. 68. § (3) bekezdésére is – köteles volt igazoltként elfogadni a referenciát. A közbeszerzési eljárás során nem jutott az ajánlatkérő tudomására olyan tény, más adat, melyek az INTEGRÁL Építő Zrt. által szolgáltatott referenciák valótlanságát valószínűsítették volna. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § előírásai szerint a bírálat során jogszerűen járt el, a felhívásban előírtaknak megfelelően az alkalmasságát igazoló nyertes ajánlatának érvényességét jogszerűen állapította meg. Ezt erősítik meg a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon igazgatója által kiadott, 2007. május 7-én kelt észrevételéhez csatolt terület kimutatás adatai is.
Közölte, hogy a felhívásban a 6000 m2 területű kitétel alkalmazásával általános fogalom meghatározást tett annak érdekében, hogy minél szélesebb körben tegye lehetővé az ajánlattevők indulását. A kérelmező által hivatkozottak szerinti OTÉK fogalom meghatározást, számításokat, egyéb korlátozást nem alkalmazott. A referenciák alapján arról kívánt meggyőződni, hogy megfelelő tapasztalattal, kapacitással rendelkezik-e az adott ajánlattevő. Az ajánlatokban megadott referenciák tekintetében nem tájékozódott, információt nem kért a referenciaadóktól. A nyertes referenciaigazolását önkormányzat állította ki, mely okirat valóságtartalmát a kérelmező által hivatkozott közvetett adatok nem cáfolhatják meg. A kérelmező 2007. április 18-i felvetését a bírálóbizottság megtárgyalta, és a fenti indokok alapján azt állapította meg, hogy a kérelmező levelében foglaltak nem valós vélelmek.
Közölte, hogy a szerződés megkötését a Döntőbizottság érdemi határozatának meghozataláig elhalasztotta.
Kérelmezett INTEGRÁL Építő Zrt. nyilatkozatában alaptalanság miatt a jogorvoslati kérelem elutasítását kérte.
Álláspontja szerint alkalmasságát a felhívásban előírtaknak megfelelően az ajánlatában igazolta, a kérelmező által vitatott referencia tekintetében hamis adatot a közbeszerzési eljárás során nem szolgáltatott.
Előadta, hogy a felhívás III.2.3) pontjában meghatározott műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőségét Szarvas Város Önkormányzata által kiállított referenciával kívánta igazolni. E referenciaigazolás a felhívásban meghatározott feltételeknek mindenben megfelelt: a referenciamunkára az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5 évben került sor, a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon felújítása és bővítése generálkivitelezőként végzett munkái magasépítési bővítésre, felújításra vonatkoztak, a munka meghaladta a minimálisan elvárt 6000 m2 területet. A referenciaigazolást a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerinti adattartalommal állították ki, a szerződésszerű teljesítés igazolásra került.
Fentiek alátámasztására 2007. május 7-én kelt, a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon igazgatója által aláírt terület kimutatást csatolt, mely „Szarvas város jegyzője 2005. április 27-én kiadott – Szarvas, Szabadság út 29. sz. alatti Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon INTEGRÁL Építő Zrt. (5540 Szarvas, Árpád u. 10.) által 2002. december 20.–2003. augusztus 18. között generálkivitelezőként végzett – magasépítési bővítés, felújítás tárgyú referencia igazolásához”, az OTÉK 1. számú melléklet „Fogalom meghatározások 2. Alapterület” pontja alapján készült. E kimutatás az alábbiak szerint tartalmazta a kivitelezett terület nagyságát: bővítés, meglévő építmény beépített alapterületének növelése érdekében végzett építési munka (toldaléképítés, tetőtér beépítés, emeletráépítés) = 2421 m2, felújítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség eredeti használhatóságának, üzembiztonságának biztosítása érdekében végzett építésiszerelési munka = 4062 m2”, bővítés+felújítás mindösszesen: 6483 m2.
Hivatkozása szerint, az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. § (1) bekezdésének b) pontja alapján, nem építési engedélyhez kötött az olyan felújítás, amely az épület teherhordó szerkezetét nem érinti, a homlokzat megjelenését nem változtatja meg, illetőleg az építményben lévő önálló rendeltetési egységek számának, rendeltetésének megváltoztatásával nem jár. Ezért a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon igazgatója által kiadott terület kimutatás szerint, az iskolaépület tetőterében lévő padlástér + tároló felújítás 357,17 + 297,05 = 654,22 m2-e, a tornaterem öltözője feletti padlástéri tároló felújítása 132,64 m2-e, valamint a mosoda feletti padlástéri tároló felújítása 155,15 m2-e, összesen 941,01 m2 felújított alapterület nem építési engedély köteles alapterület. A maradék 5540,99 m2 OTÉK szerinti alapterület pedig megegyezik az építési engedély módosításában szereplő 5482,19 m2 OTÉK szerinti hasznos alapterülettel, hiszen az 58,8 m2 különbözet az alapterületeknek az a része, amely területen a belmagasság nem éri el az 1,90 m-t. Fentiek alapján, az OTÉK 1. számú mellékletének 2. pontjában foglalt alapterület, vagyis a helyiségek vagy terek teljes járófelületének területe megegyezik a referenciaigazolásban szereplő 6483 m2-rel. Ez pedig szinkronban van a módosított építési engedély adataival. A referenciaigazolás 5. oszlopában ugyan az alapadatok körében szintterület került megjelölésre, a csatolt dokumentumok alapján azonban egyértelműen megállapítható, hogy a referenciaigazolás az OTÉK 1. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott alapterület fogalmának megfelelően került kiállításra. Mivel az ajánlatkérő a felhívásban a 6000 m2 területű kitételt alkalmazta, egyébként az OTÉK 1. számú melléklet 20. pontjában szabályozott „Építési hely (telek beépíthető része)  szerinti referenciaigazolást is el kellett volna fogadnia. A kérelmező által becsatolt „2. A beruházás építészeti műszaki tartalma” dokumentum igazolja, hogy a referenciával érintett telek területe 6956 m2.
Előadta, hogy a tárgyi referenciamunka tekintetében építési engedélyhez nem kötött rekonstrukciós feladatok közé tartozott a szomszédos 2000 adagos konyha telephatáron álló homlokzatának javítása, festése is, mely nem szerepel az önkormányzat által kiadott referenciaigazolásban. A 2000 adagos konyha alapterülete 914,56 m2, így az általa végzett magasépítési bővítés, felújítási munka alapterülete 6483 m2 + 914,56 m2, összesen 7397,56 m2. Annak alátámasztására, hogy a referenciaigazolás terjedelmén túl az önkormányzati tulajdonú napközi otthonos konyha és étterem területén, annak eredeti használhatósága, üzembiztonsága biztosítása érdekében építési engedélyhez nem kötött homlokzati, és festés-mázolási felújítási munkálatokat is végzett, további 914,56 m2-en, Szarvas Város Önkormányzata polgármesterének, valamint jegyzőjének 2007. május 9-én kelt, Szarvas, Szlovák Általános Iskola és Diákotthon bővítése, felújítása referencia tárgyú nyilatkozatát csatolta.
Közölte, hogy a tárgyi referencia előzményét képező, Szarvas Város Önkormányzata ajánlatkérőnek a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon bővítése és rekonstrukciós kiviteli munkái tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárása nyerteseként, az INTEGRÁL Építő Zrt. készíttette el a kiviteli terveket. Becsatolta az előminősítési eljárás részvételi felhívását, a Szarvas, Szlovák Általános Iskola és Diákotthon bővítése és rekonstrukciója I., II. ütem tárgyában a Keletterv Kft. által készített kiviteli tervdokumentációt, és a kiviteli tervek részeként helyiségkönyvet. Ezen túlmenően szintterület kimutatást készített az OTÉK 1. számú mellékletének 71. pontja szerint, melynek alapján a referencia munka mindösszesen 7785,41 m2 szintterületet foglalt magában.
A Döntőbizottság 2007. május 8-án, D.224/13/2007. számon, a Kbt. 317. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 26. § (1) bekezdés c) pontja, a Ket. 26. § (3) bekezdésére figyelemmel a Ket. 50. § (4) bekezdése alapján megkeresést intézett a tárgyi referenciaigazolást kiadó Szarvas Város Önkormányzatához.
Szarvas Város Önkormányzata a Döntőbizottság fenti megkeresésére az alábbi iratokat küldte meg:
– Szarvas Város Önkormányzata polgármesterének és jegyzőjének 2007. május 9-én kelt, Szarvas, Szlovák Általános Iskola és Diákotthon bővítése, felújítása referencia tárgyú nyilatkozata,
– Szarvas Város Önkormányzata ajánlatkérőnek a Közbeszerzési Értesítő 2002. augusztus 22-i, 34. számában közzétett részvételi felhívása nyílt előminősítési eljárás megindítására, Szarvas Város Önkormányzata tulajdonában és fenntartásában lévő szarvasi Szlovák Általános Iskola és Diákotthon bővítése és rekonstrukciós kiviteli munkái tárgyában, 
– Szarvas, Szlovák Általános Iskola és Diákotthon bővítése rekonstrukciója tárgyú nyílt előminősítéses eljárás ajánlattételi szakaszában az előzetes helyszíni bejárásról 2002. november 5-én készült jegyzőkönyv, a helyszíni bejáráson átadott „Meglévő 2000 adagos konyha homlokzati felújításának költségvetése”,
– Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala 2002. július 10-én kelt, II. 1992-4/2002 iktatószámú, Szarvas Város Önkormányzata Szlovák Általános Iskola bontása, bővítése és rekonstrukciójának építési engedélye tárgyú határozata,
– Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala 2002. augusztus 28-án kelt, II. 1992-11/2002 iktatószámú, Szarvas Város Önkormányzata Szlovák Általános Iskola bontás, bővítés és rekonstrukciójának építési engedélye módosítása tárgyú határozata,
– Keletterv Kft. által készített, 55/2002. törzsszámú, Szlovák Általános Iskola és Diákotthon bővítése és rekonstrukciója kiviteli terv helyiségkönyv.
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának II. 1992- 11/2002 iktatószámú építési engedély módosítása tárgyú határozatában, Szarvas Város Önkormányzata építtetőnek engedélyt adott arra, hogy a tulajdonát képező Szarvas, Rákóczi u. 1. sz. és Szarvas, Szabadság u. 29. sz. 5014 hrsz. alatti földrészleten – a kérelem mellékletét képező műszaki leírás és tervek, valamint helyszínrajz szerint, a meglévő általános iskola megnevezésű: iskola, kollégium, óvoda, mosoda, próbatermek, tornaterem, és öltözők összesen nettó 3876,79 m2 alapterületű állandó jellegű épületet részlegesen elbontsa, majd a megmaradó épületek átépítésével, rekonstrukciójával, valamint a lebontottak helyén új építésével iskola és diákotthon rendeltetésű: iskola, óvoda (3678 m2), diákotthon tornaterem, mosoda, kazánház (1233,49 + 427,84 + 142,51 m2) helyiségekből álló összesen nettó 5482,19 m2 alapterületű helyiségekből álló, pince + földszint + emelet + tetőtér szintszámú állandó jellegű épületet, valamint 10 személy = 800 kg max. teherbírású személyfelvonót építsen egyedi terv felhasználásával.
A Keletterv Kft. által készített, 55/2002 törzsszámú Szlovák Általános Iskola és Diákotthon bővítése és rekonstrukciója kiviteli terv részét képező Helyiségkönyv meghatározza helyiségenként – iskola pince, iskola földszint, iskola emelet, iskola tetőtér, diákotthon földszint, diákotthon I. emelet, diákotthon tetőtér, tornaterem földszint, tornaterem I. emelet, óvoda földszint, mosoda kazánház bontásban – az alapterület nagyságát  m2-ben, mindösszesen: 6483,48 m2-ben.
A Döntőbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem alaptalan.
A Döntőbizottság a Ket. 34. § (5) bekezdése alapján a kérelmező kérelmét tartalmában megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező több vonatkozásban támadta az ajánlatkérő közbeszerzési eljárását. 
Vitatta az eljárást lezáró döntés jogszerűségét, azt, hogy a felhívás III.2.3) pontjában meghatározott műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltételnek nem megfelelő, a legalább 6000 m2 területű referenciaelőírást nem teljesítő nyertes ajánlat érvényességét jogsértően állapította meg az ajánlatkérő.
Kérelmező továbbá annak megállapítását kérte, hogy a kérelmezett INTEGRÁL Építő Zrt. a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának igazolására benyújtott, Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon felújítása és bővítése tárgyú referenciaigazolásban hamis adatot szolgáltatott. Ennek alapján a Kbt. 340. § (3) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmény alkalmazását kérte. 
Így a Döntőbizottság a kérelem alapján a vizsgálatot e kettős körben folytatta le.
A kérelmező mindkét kérelmi elemében a Kbt. alapelveinek megsértését vélelmezte.
A Kbt. alapelvei vonatkozásában a Döntőbizottság rámutat arra, hogy a Kbt. alapelvei általános törvényi követelményeket határoznak meg a közbeszerzési eljárás valamennyi résztvevője részére. Az alapelvek főszabályként a Kbt. egyes tételes szabályaiban realizálódnak. Tételes szabály esetében az vizsgálható, hogy a Kbt. konkrét jogszabályi helye sérelmet szenvedett-e, vagy sem. 
Jelen esetben a kérelmező a Kbt. alapelveinek sérelmét az eljárást lezáró döntés jogszerűsége, illetőleg a nyertes vélelmezett hamis adatszolgáltatása körében vitatta. E vonatkozásban, amennyiben az ajánlatkérő közbeszerzési eljárása során nem lehet megállapítani a vonatkozó tételes szabályok sérelmét, az ajánlatkérő, illetőleg a nyertes eljárása a Kbt. konkrét szabályait nem sérti, a Kbt. 1. §-ában szabályozott verseny tisztasága és nyilvánossága, az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód alapelvek megsértésére sem kerülhet sor.
Mivel a kérelmező által támadottak vonatkozásában a Kbt. tételes szabályokat tartalmaz, a Döntőbizottság a Kbt. konkrét szabályai alapján folytatta le a vizsgálatot.
A Döntőbizottság a fentiek alapján először megvizsgálta, hogy az ajánlatkérő eljárást lezáró döntése sérti-e a Kbt. tételes szabályait, a nyertes alkalmasságát jogszerűen állapította-e meg az ajánlatkérő.
A Döntőbizottság az alábbi indokokra tekintettel állapította meg, hogy e körben a kérelem alaptalan.
Ajánlatkérő a Kbt. VI. fejezete, a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályozás szerint járt el.
A Kbt. 246. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás lehet. Tárgyalásos eljárást csak akkor lehet alkalmazni, ha azt e fejezet megengedi.
A Kbt. 252. §-a értelmében a nyílt eljárásra a IV. fejezet 3. címének szabályait (48–99. §) – a 23. cím rendelkezései szerint – kell megfelelően alkalmazni.
A Kbt. 70. § (2) bekezdésének második fordulata szerint az ajánlattevő továbbá köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát, és az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnia.
A Kbt. 81. § (2) bekezdése alapján az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő, valamint – ha ezt az ajánlatkérő előírta – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások eredetiségét, illetőleg a hiteles másolatok megfelelőségét is ellenőrizni lehet.
A 81. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
A 88. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek.
A Döntőbizottság a Kbt. fenti rendelkezései alapján megvizsgálta, hogy ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a felhívás III.2.3) pontjában előírt alkalmassági követelménynek megfelelően ítélte-e meg a nyertes alkalmasságát.
A Döntőbizottság elsődlegesen arra mutat rá, hogy a Kbt. szabályozása kógens, ebből következően csak abban az esetben mondható ki egy ajánlatra, hogy érvénytelen, ha kétséget kizáróan nem felel meg az ajánlatkérő által támasztott feltételeknek. Egyértelműen nem közölt feltételek nem képezhetik alapját a közbeszerzési törvény szabályai értelmében az alkalmatlanság, illetve az érvénytelenség megállapításának.
Ezen túlmenően az ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.
Mivel a kérelmezett, valamint a referenciaigazolást kiállító Szarvas Város Önkormányzatának egyértelmű nyilatkozata szerint a napközi otthonos konyha és étterem területén végzett homlokzati, és festés-mázolási munka nem képezte a kiadott referenciaigazolás tárgyát, a Döntőbizottság vizsgálata is arra terjedt ki, hogy a nyertes ajánlatban 6483 m2 területen igazolt magasépítési bővítés, felújítási tárgyú referencia megfelelt-e a felhívásban előírtaknak.
Helytálló az ajánlatkérő azon hivatkozása, hogy – a kérelmező előadásával szemben – a felhívás III.2.3) pontjában nem tett olyan korlátozást, hogy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben, azaz az OTÉK 1. számú mellékletében meghatározott mely fogalom meghatározás az irányadó a referencia munkával érintett terület megadása tekintetében.
Az OTÉK 1. § (3) bekezdése alapján a rendeletben használt fogalmak meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az OTÉK 1. számú melléklete pedig a terület több fogalom meghatározását szabályozza, ezek közül 2. pont az alapterület, a 31. pont a hasznos alapterület, a 71. pont a szintterület fogalmát rendezi.
Így a jogszabály terület fogalom meghatározására is figyelemmel, a felhívás nem egyértelmű feltételei alapján az ajánlatkérő jogszerűen fogadta el a legalább 6000 m2 területű referencia meglétét igazoló ajánlattevők alkalmasságát.
A kérelmező arra alapította a kérelmét, hogy a nyertes az előírt legalább 6000 m2 területű referenciával a módosított építési engedélyben foglalt adatokra tekintettel nem rendelkezett. További bizonyítékokat – használatbavételi engedély, internetes újságcikk – is felhozott a kérelmező.
A Döntőbizottság a nyertes ajánlatának 102. oldalán csatolt referenciaigazolás adatait, a jogorvoslati eljárásban a kérelmező, az ajánlatkérő, a nyertes, és a referenciaigazolást kiállító Szarvas Város Önkormányzata által rendelkezésre bocsátott bizonyítékokat a Ket. 50. § (6) bekezdése alapján egyenként és összességükben értékelte, és azt állapította meg, hogy nem alapos a kérelmező kifogása.
Jelen esetben a felhívásban foglalt feltétel ugyanis nem kizárólag a közokiratok, az építési engedélyek vonatkozásában értelmezhető.
A nyertes esetében a felhívásban meghatározott alkalmassági feltétel teljesítése, a referenciakövetelményként előírt terület nagyság nem korlátozódik az építési engedély köteles építési tevékenységre, hanem a kiviteli tervekkel, a helyiségkönyvvel igazoltan azt meghaladó munkát is magában foglalt. 
A kiviteliterv-dokumentáció részét képező helyiségkönyv adattartalma pedig visszaigazolta az ajánlatban bemutatott referenciaigazolás terület nagyságát, azt, hogy a nyertes rendelkezett legalább 6000 m2 területű referenciával.
Mivel a nyertes ajánlattevő a felhívásban előírtaknak megfelelően igazolta ajánlatában a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát, a bemutatott referenciaigazolás tanúsította a legalább 6000 m2 területű referencia meglétét, mely tény a jogorvoslati eljárásban lefolytatott bizonyítási eljárás során sem dőlt meg, az ajánlatkérő nem sértette meg a Kbt. szabályait. A nyertes ajánlattevő alkalmasságának megállapítására jogszerűen került sor.
Ezt követően a Döntőbizottság megvizsgálta a kérelmezőnek a kérelmezett INTEGRÁL Építő Zrt. hamis adatszolgáltatására alapított kérelmi elemét.
A Kbt. 4. § (9) pontja az alábbiak szerint határozza meg a hamis adat fogalmát: e törvény alkalmazásában hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg – a 71. § (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben – akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. § (2) bekezdése, 71. §] teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett.
A Kbt. 88. § (1) bekezdés d) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták.
A Kbt. 88. § (2) bekezdés b) pontja kimondja, hogy az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója) részéről a kizáró ok (60–62. §) az eljárás során következett be.
A Kbt. 2006. január 15-étől hatályos 68. § (3) bekezdése értelmében, az (1) és (2) bekezdés szerinti igazolásban, illetve nyilatkozatban foglalt tények, adatok valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. szabályai alapján az ajánlatkérő a felhívásban előírtaknak megfelelően köteles meggyőződni az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságáról. A Kbt. 68. § (3) bekezdésének új szabálya szerint, az ajánlattevő köteles az általa a közbeszerzési eljárásban benyújtott igazolásokat a tőle elvárható módon leellenőrizni, és helytállni azok valóságtartalmáért.
A Kbt. 4. § 9. pontjának hamis adat fogalmából következően pedig, hamis adat szolgáltatása csak akkor valósul meg, ha a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közöl adatot az ajánlattevő.
A Döntőbizottság álláspontja szerint a kérelmezett esetében a hamis adatszolgáltatás törvényben előírt tényállási elemei nem valósultak meg, melyek megalapoznák a hamis adatszolgáltatás, ezzel összefüggésben a kizárás súlyos jogkövetkezményének az alkalmazását.
A referenciaigazolással kapcsolatban a kérelmező által sem volt vitatott, hogy a referenciamunkát a kérelmezett végezte el.
A hamis adatszolgáltatás így a jelen esetben akkor valósult volna meg, ha a kérelmezett referenciája legalább 6000 m2 területet nem foglalt volna magában.
A Döntőbizottság a fentiekben részletesen kifejtette álláspontját a felhívás nem egyértelműségéről, mely a jogszabályokra figyelemmel a terület fogalom definíciójának hiányából adódott. A felhívás referencia-előírása a közbeszerzési eljárás valamennyi résztvevőjét kötötte, mivel a felhívást az ajánlattevők nem támadták meg, a legalább 6000 m2 területű referenciakövetelményt kiegészítő tájékoztatás keretében sem tisztázták az ajánlatkérővel.
Nem volt vitatott a jogorvoslati eljárás során, hogy a kiviteli tervek elkészíttettetése a referenciával érintett közbeszerzési eljárásban a kérelmezett feladata volt. A referenciaigazolásban a referencia kiállítója pedig a szerződésszerű teljesítést igazolta.
A fentiekben a Döntőbizottság nem osztotta a kérelmező azon érvelését, hogy a kérelmezett alkalmassága csak az építési engedélyek adattartalma alapján értelmezhető, hiszen maga az építési engedély is nettó alapterületű helyiségekre, illetőleg egyedi terv felhasználásával történő építésre vonatkozott.
A kiviteli tervhez a tervező által készített helyiségkönyv szerint – melyet a kérelmezett és a referenciát kiállító építtető is rendelkezésre bocsátott a jogorvoslati eljárás során – a megvalósított épületben a bővítés és felújítási referencia-munkaterület nagyságát 6483 m2-ben tüntette fel, az OTÉK 1. számú melléklet 2. pontja szerinti alapterületnek – a helyiség vagy tér teljes járófelülete területének – megfelelően. Ez az adat pedig magában foglalja – az építési engedély nettó alapterület meghatározásával szemben – az alapterületnek az 1,9 m belmagasságnál kisebb részét is (OTÉK 1. számú melléklet 31. pont, hasznos alapterület fogalma).
Ezen túlmenően az építési engedélytől eltérő építést az építésügyi hatóság nem állapított meg, a módosított építési engedélyhez képest a további építési munkálatok meglétét a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon igazgatója által kiállított terület kimutatás, a kiviteli tervek, az annak részét képező helyiségkönyv adattartalma megfelelően igazolta.
Így a referenciaigazolásban közölt adatok valósága, a legalább 6000 m2 területű referencia megléte a bizonyítási eljárás során igazolást nyert, a referenciaigazolásban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a nyertes nem közölt a valóságtól eltérően adatot.
Ezért a nyertes esetében a kizárás jogkövetkezménye sem alkalmazható.
A Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a fenti indokok alapján a kérelmező alaptalan jogorvoslati kérelmét a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján elutasította.
A Döntőbizottság ideiglenes intézkedést nem alkalmazott, mert annak a Kbt. 332. §-ában rögzített törvényi feltételei nem álltak fenn.
A Döntőbizottság – jogsértés hiányában – a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja és a 341. § (6) bekezdése alapján rendelkezett az eljárási költségek viseléséről.

Budapest, 2007. május 31.

Dr. Horváth Éva s. k.,      Bujdosó Gézáné s. k.,
  közbeszerzési biztos         közbeszerzési biztos

Dr. Varga László s. k.,
közbeszerzési biztos