Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/75
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2007.07.04.
Iktatószám:10357/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		
KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (10357/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.259/7/2007.

Tárgy: a Food-Clean Zrt. jogorvoslati kérelme a Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozza az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a Food-Clean Zrt. (8854 Őrtilos, Szentmihályhegy 26., képviseli: 10. számú Ügyvédi Iroda, dr. Dobos Pál ügyvéd 7400 Kaposvár, Noszlopy u. 10., a továbbiakban kérelmező) jogorvoslati kérelmét, melyet a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság (7624 Pécs, Honvéd u. 5., a továbbiakban: ajánlatkérő) „Pécsi Tudományegyetem oktatási, sport- és igazgatási épületeinek takarítása” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen nyújtott be, elutasítja.
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát annak kézbesítéstől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a kérelmező jogorvoslati kérelme, az ajánlatkérő észrevétele, a közbeszerzési eljárás során keletkezett iratok alapján az alábbi tényállást állapította meg.
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) IV. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívása 2007. február 14-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában, illetve 2007. február 19-én a Közbeszerzési Értesítő 21. számában, a rendelkező részben meghatározott tárgyban.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.1) pontjában határozta meg, hogy az általa beszerezni kívánt szolgáltatás 4 részből áll, melyekre részajánlattétel lehetőségét a II.1.8) pont alapján biztosította.
A szerződés időtartamáról a felhívás II.3) pontja rendelkezett. Eszerint a szolgáltatás kezdő időpontja 2007. július 1., a befejezés ideje pedig 2012. július 1.
Az ajánlatkérő a felhívás IV.2.1) pontjában az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont részszempontjait a következők szerint adta meg:
részszempontok
súlyszámok
1. napi és időszakos takarítás díja 
80
2. árváltozás mértéke
25
3. garantált fix árak időtartama 
15
4. rendezvények előtti-utáni ki-be pakolás díja
10
5. rendkívüli helyzet díja
2
A felhívás tartalmazta az értékelési ponttartományt és a bírálat módszerét is.
Az ajánlatkérő a felhívás VI.18) pontjában teljes körü hiánypótlást biztosított a Kbt. 83. § (2) bekezdése alapján.
Az ajánlatkérő dokumentációt is kibocsátott, melynek V. fejezete az ajánlatok elbírálásának részszempontjait határozta meg. Az V. fejezet II. pontja az értékelési részszempontok értelmezéséről rendelkezik. A hivatkozott pont 3. alpontjában az ajánlatkérő a garantált fix árak időtartamát rögzítette. Ez alapján a garantált fix árak időtartama (hónap) a következőképpen alakult: „a szerződés teljesítésének megkezdését követő 12 hónap után (2008. július 1. után) számított időtartam hónapokban számítva. A garantált fix ár időtartama vonatkozik valamennyi értékelési szempontban felajánlott ár tartásának időtartamára. A minimum 12 hónapon felül (2008. július 1. után) megajánlott értékeket hasonlítjuk össze az értékelés során.”
A dokumentáció III. fejezete tartalmazza a bírálat során követendő pontozás módszerének leírását. A III. fejezet 7. pontja rögzíti, hogy a garantált fix árak időtartama valamennyi részajánlat vonatkozásában 2007. július 1. és 2008. június 30. utáni tartamra ajánlhatóak meg. A ajánlatkérő a minél pontosabb ajánlattétel érdekében a dokumentáció részeként az ajánlathoz kötelezően csatolandó felolvasólap mintáját is megadta, mely szerint az ajánlatot a garantált fix ár tartamára – mind a négy rész vonatkozásában – a tevékenység megkezdését követő egy év lejártától kell megadni.
Az ajánlatkérő konzultációt is tartott, illetve megválaszolta a hozzá intézett kérdéseket.
Az ajánlattételi határidőre, 2007. március 29-re az 1. és a 3. rész vonatkozásában a DC Gépszer Kft., mind a négy részre V.H.P. Ingatlanberuházó Üzemeltető Kft. és a Top-Net Szolgáltató Kft., illetve a P. Dussmann Kft., az F. és F. Takarító és Szolgáltató Kft., és a kérelmező, 2. és 3. részre PQS-Plural Kft., a 2. részre a Szondi és Társa Takarító és Parkgondozó Kft., továbbá a 2. 3. és 4. részre a DIG-Build Kft. és a KO-RA Trió Kft. mint közös ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot.
A kérelmező mind a négy részre tett részajánlatában a 3. garantált fix árak időtartama részszempontra 60 hónapos vállalást tett.
Az ajánlatkérő a hiánypótlást követően az ajánlatokat elbírálta, majd 2007. május 20-án – halasztott időpontban – eredményt hirdetett.
Az eredményhirdetés alapján az eljárás nyertese az 1. rész tekintetében a P. Dussmann Kft., míg a 2., 3. és a 4. rész vonatkozásában a Top-Net Kft. lett.
A kérelmező ajánlatát az ajánlatkérő a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította. Az érvénytelenség okát az ajánlatkérő az összegezés szerint az alábbiakban foglalta össze:
Garantált fix ár időtartama értékelési szempont meghatározása: Az ajánlatkérői dokumentáció 13. oldalának 3. pontjában, és a 16. oldalának 7. pontjában az értékelési szempontok értelmezése ismételten egyértelművé teszi, hogy az 1 év lejártát követő időtartamon felül adható ajánlat az adott értékelési szempontra. Fentiek miatt, továbbá figyelembe véve a szerződés időtartamát – 60 hónap – az értékelési szempontra adható ajánlati elem maximális értéke 48 lehet. Az ajánlattevő a felolvasólapon valamennyi részajánlata esetén 3. értékelési szempont garantált fix ár időtartama: a tevékenység kezdetét követő 1 év lejártától számítva 60 hónapot ajánlott meg. A fenti bírálati szempontra megajánlott érték az ajánlatkérő által meghatározott feltételeknek nem felel meg, mivel a megajánlható 0–48 értékhatáron kívül esik.
Kérelmező 2007. május 24-én nyújtotta be jogorvoslati kérelmét, melyben kérte jogsértés megállapítását, a részajánlatait érvénytelenné nyilvánító ajánlatkérői döntés megsemmisítését, az ajánlatkérő költségekben történő marasztalását és ideiglenes intézkedésként a szerződéskötés megtiltását.
Kérelmében előadta, hogy jogsértő ajánlatkérő azon álláspontja, mely szerint az általa adott részajánlatok érvénytelenek. Az általa ajánlott garantáltan fix ár időtartama valóban meghaladja a megajánlható 48 hónapot, azonban részajánlatai emiatt nem érvénytelenek, mivel a 60 hónapos fix árból következik, hogy részajánlatai a szerződés teljes időtartamára garantálják az általa megajánlott ár tartását. Hivatkozik a kérelmező arra is, hogy 2007. április 13-án levelet írt ajánlatkérőnek, melyben kifejtette, hogy a garantált ártartás tekintetében a dokumentáció több ponton is ellentétes rendelkezéseket tartalmaz.
Erre tekintettel – mind a Kbt., mind az ajánlati dokumentáció rendelkezései szerint – az ajánlati felhívás az irányadó. A kérelmező szerint az ajánlati felhívás nem határozza meg pontosan, hogy a garantált fix ár elbírálási részszempont esetében a maximum 60 hónapra vagy csak 48 hónapra lehetett ajánlatot tenni.
Ajánlatkérő észrevételében előadta, hogy fenntartja a kérelmező részajánlatai érvénytelenségéről írt tájékoztatóban kifejtett indokait. Álláspontja szerint az ajánlati felhívás II.3) pontjában egyértelműen meghatározásra került, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződést 2007. július 1. és 2012. július 1. közötti időtartamra, azaz öt évre, vagyis 60 hónapra kívánja megkötni a nyertes ajánlattevővel. Észrevételében hivatkozott az ajánlatkérői dokumentáció felolvasólapján szereplő értékelésre kerülő részszempontok között 3. elemként szereplő kikötésre, mely szerint a garantált fix ár időtartama: a tevékenység kezdetét követő egy év lejártától számítva … hónap. Hivatkozott továbbá arra is, hogy a dokumentáció 13. oldalának 3. pontjában, illetve a 16. oldalának 7. pontjában megfogalmazott részszempontok értelmezése is azt támasztja alá, hogy az ajánlatban az első év lejártát követő időtartamon felül adható ajánlat az adott értékelési részszempontra, melynek maximális értéke 48 lehet. Ajánlatkérő szerint ezt a tényt maga a kérelmező sem vitatta akkor, amikor a jogorvoslati kérelmében azt adta elő, hogy a Food-Clean Zrt. által megadott garantált fix ár időtartam valóban meghaladja az adható 48 hónapot.
Az ajánlatkérő előadta továbbá, hogy kérelmező a felolvasólapon valamennyi részajánlata esetén a 3. értékelési részszempont garantált fix időtartamaként a tevékenység kezdetét követő egy év lejártától számítva 60 hónap tartamot határozott meg. A felolvasólapon szereplő értékelési részszempont az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemének minősül, és az ajánlatkérő által meghatározott feltételeknek csak akkor felelt volna meg, ha a kérelmező 0–48 értékhatár közötti értéket ajánlott volna meg, így az ajánlatkérő a kérelmező által felajánlott 60 hónapot nem értékelhette.
Az ajánlatkérő úgy ítélte meg az ajánlatok értékelése során, hogy amennyiben az értékelési részszempontra adott 60 hónapot tekintené a legkedvezőbb ajánlatnak és 10 ponttal értékelné, akkor azon ajánlattevők akik a kiírásnak megfelelően figyelembe vették azt, hogy az értékelési részszempont lehetséges maximális értéke 48 hónap lehet, indokolatlan és jogellenes hátrányba kerülnének a kérelmezővel szemben, hiszen az általuk megadott – és a kiírásnak megfelelő – időtartamra 10 pontnál kevesebbet kaphatnának.
Az ajánlatkérő ugyancsak jogszabálysértőnek ítélte volna azt a lehetőséget, hogy az ajánlattevő (kérelmező) részajánlatait felülbírálva az ajánlattevő lehetséges akaratát vélelmezve mind a 48 hónapos ártartást tartalmazó ajánlatokban, mind pedig kérelmező 60 hónapos ártartást tartalmazó ajánlatában ezt az ajánlati elemet maximális 10 ponttal értékelje azon az alapon, hogy vélelmezhetően a kérelmező tényleges szándéka az összesen 60 hónapos ártartásra irányult. Ez azonban jelentősen meghaladná az ajánlatkérőnek a Kbt.-ben biztosított ajánlati értékelésre adott lehetőségét, amely a Kbt. 84. §-a értelmében csak a nyilvánvaló számítási hiba esetén áll fenn.
Az ajánlatkérő nem alkalmazhatta a Kbt. 85. §-ában foglaltakat sem, mivel a szóban forgó tényállás alapján a kérelmező ajánlati eleme egyértelmű volt, így a nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok tisztázásának lehetősége sem jöhetett szóba. Az ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései alapján nem volt olyan helyzetben, hogy az ajánlatot a megadott értéktől eltérő értékkel vegye figyelembe, vagy arra vonatkozóan magyarázatot kérjen a kérelmezőtől, mivel ez az ajánlat módosításával járt volna, ez pedig az ajánlati kötöttség miatt nem volt lehetséges.
Az ajánlatkérő szerint a verseny különösen súlyos sérelmét okozta volna az a magatartása, ha lehetőséget biztosított volna arra, hogy a kérelmező a bontás után, a többi ajánlat megismerését követően módosíthassa, átértelmezhesse saját ajánlatát, illetve a vitatott ajánlati elemet.
Az a kérelmezői hivatkozás sem áll meg, hogy az ajánlati dokumentációban ellentmondásokat fedezett fel, és ezért az ajánlata elkészítésekor kizárólag az ajánlati felhívás szövegét vette figyelembe, mivel az ajánlatkérő lehetőséget biztosított kérdések feltevésére az ajánlattételt megelőzően, és amennyiben a kérelmező a fent hivatkozott ellentmondást észlelte volna, akkor ennek megfelelően kérdés formájában ezt lehetett volna tisztázni. A kérelmező az eljárás során tett is fel kérdéseket, azonban a garantált fix árak megadásának tartamára nem vonatkozott kérdés, mivel az egyértelműen került meghatározásra mind az ajánlati felhívásban, mind a dokumentációban, valamint ezt erősítette meg a felolvasólapon történt pontos meghatározás.
A fenti okok alapján kellett az ajánlatkérőnek a kérelmező ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítania.
Az ajánlatkérő a kifejtettek alapján kérte, hogy a Döntőbizottság az eljárást jogsértés hiányában szüntesse meg.
A Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelem az alábbi indokokra tekintettel nem alapos.
Az ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési lejárást folytatott le. Ajánlatkérő felhívását és dokumentációját a Kbt. 323. § (2) bekezdése szerinti jogvesztő határidőn belül a felek nem támadták meg, így Kbt. 76. §-a alapján bekövetkezett az ajánlati kötöttség.
Jelen esetben a felhívás és a dokumentáció előírásai között ellentmondás – szemben a kérelmező hivatkozásával – ténylegesen nem áll fenn, hanem az állapítható meg, hogy ajánlatkérő a dokumentációjában részletes, tételes, kötelező elírásokat tett az ajánlatra vonatkozóan, továbbá pontosan közölte, hogy milyen feltételek mellett adhatóak meg a vállalások. A felek, köztük a kérelmező a dokumentáció tételes előírásait nem támadták meg, így eszerint voltak kötelesek ajánlatuk elkészítésére, valamint a Kbt. 81. § (1) és (3) bekezdése alapján ajánlatkérőnek a bírálatot eszerint kellett elvégeznie.
A Kbt. 70 § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.
A Kbt. 81. § (1) bekezdése szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek.
A Kbt. 81. § (3) bekezdése kimondja, hogy az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
A Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A Döntőbizottság az ajánlatkérő közbeszerzési eljárása iratainak vizsgálata alapján megállapította, hogy az ajánlatkérő dokumentációja fentiekben idézett pontjaiban egyértelműen rendelkezett arról, hogy milyen kötelező előírások mellett kell megtenni az ajánlattevőknek az ajánlatukat, vállalásukat a garantált fix árak időtartamára (dokumentáció 13. és 16. oldal, a felolvasóminta). A dokumentáció ezen előírásai az ajánlattevőkre ajánlatuk összeállításakor, a beállt kötöttségre tekintettel kötelezőek voltak. Így az annak való meg nem felelés megalapozza a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerinti érvénytelenségi ok alkalmazását.
A dokumentáció előírásai kettősek voltak. Egyrészt a 2007. július 1-jétől 2008. június 30-ig ajánlatkérő kikötötte azt, hogy az ajánlati árak nem változhatnak, másrészt a 2008. július 1-je utáni időpontra tette lehetővé ajánlattevőknek vállalás adását arra, meddig tartják a megadott árukat. Ebből következően a 2007. július 1-jétől 2008. június 30-ig terjedő időtartamra az ajánlattevők nem tehettek többletvállalást, csak a tevékenység megkezdését követő 1 év utánra. E dokumentációs előírást szegte meg a kérelmező.
A Döntőbizottság álláspontja szerint a Kbt. kógens szabályozása mellett nem áll fenn jogalap arra, hogy a kérelmező részajánlataiban megtett 60 hónapos vállalások ellenére 48 hónap figyelembe vételével kerüljenek részajánlatai elbírálásra.
Az ajánlatkérő nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A Kbt. 78. § (1) bekezdése szerint az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidőtől kezdődik. A Kbt. 77. § (2) bekezdése kimondja, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatók.
Az ajánlati kötöttség azt jelenti, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően ajánlatkérő nem módosíthatja az ajánlati felhívását és dokumentációját, az ajánlattevő pedig a benyújtott ajánlatát. A kérelmező ajánlatát az ajánlattételi határidőben megtette, a határidő lejártát követően sem kérelmező, sem ajánlatkérő nincs abban a helyzetben, hogy az ajánlatot bármilyen indokkal módosítsa. Ennek megfelelően ajánlatkérő nem értékelhette az ajánlatot a kérelmező vélhető akaratának figyelembe vételével, hanem kizárólag az ajánlatban leírt adatok alapján, annál is inkább, mivel ebben az esetben az ajánlat módosítására került volna sor, mely a Kbt. kógens szabályai szerint kifejezetten tilos.
A kérelmező vállalása ezen túlmenően bírálati részszempontra vonatkozott, melynek tekintetében még hiánypótlás esetén is kizárt a módosítás a Kbt. 83. § (7) bekezdése alapján. Hangsúlyozandó ugyanakkor, hogy a kérelmező részajánlatai egyébként sem voltak hiányosak, csak ajánlatkérő dokumentációs előírásainak nem feleltek meg. Ugyanez vonatkozik a Kbt. 85. §-ában szabályozott felvilágosítás kérésére is. A kérelmezői részajánlatok egyértelműek voltak, továbbá az ajánlatmódosítás lehetőségét kizárja a Kbt. ezen szakasza. A Kbt. 84. §-a szintén pontosan meghatározza a számítási hiba kijavításának feltételeit, melyek a kérelmező vonatkozásában nem állnak fenn.
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás során ideiglenes intézkedést nem alkalmazott, mert annak a Kbt. 332. § (1) bekezdésében meghatározott törvényi feltételei nem álltak fenn.
A fentiek alapján a Döntőbizottság álláspontja szerint nem sértett jogszabályt ajánlatkérő, amikor kérelmező ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította.
A Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján utasította el a kérelmező jogorvoslati kérelmét.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja és a Kbt. 341. § (6) bekezdése alapján döntött az eljárási költségek viseléséről.
A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Kbt. 346. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2007. június 7.

Dr. Dajka Gabriella s. k.,  Székelyné Bihari Mária s. k.,
  közbeszerzési biztos       közbeszerzési biztos

Dr. Nagy Gizella s. k.,
közbeszerzési biztos