Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/78
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2007.07.11.
Iktatószám:10557/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		


KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (10557/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.202/11/2007.

Tárgy: a DS-Szolnok Konzorcium jogorvoslati kérelme Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen.
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozza az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a DS-Szolnok Konzorcium (4025 Debrecen, Barna u. 15., képviseli: KRIVIK Ügyvédi Iroda, ügyintéző: dr. Krivik Gábor ügyvéd, 6000 Kecskemét, Rákóczi út 16., a továbbiakban: kérelmező) jogorvoslati kérelmét, melyet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 1. 1/120., képviseli: Buda Ügyvédi Iroda, ügyintéző: dr. Buda György ügyvéd, 1132 Budapest, Váci út 30., V. emelet, a továbbiakban: ajánlatkérő) „Szolnok belvárosának rehabilitációja” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen nyújtott be, elutasítja.
Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás iratai, a rendelkezésre álló adatok, a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai alapján, az alábbi tényállást állapította meg:
Az Országos Területfejlesztési Hivatal szervezeti keretei között működő Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság, mint szerződő hatóság, továbbá a szerződő hatóság nevében az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendeletben, valamint a 10/2004. (VI. 12.) TNM rendeletben foglaltak alapján megbízott, közreműködő szervezetként a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság járt el, másrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint főkedvezményezett között, 2005. december 22-én támogatási szerződés jött létre.
A támogatási szerződés 4. pontja értelmében, a szerződés tárgya a Szolnok belvárosának rehabilitációja című, ROP- 2.2.1.-2004-09-0009/37 azonosító számon nyilvántartásba vett és jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező pályázatban leírt projekt költségeinek vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.
A támogatási szerződés 5. pontja szerint, a projekt az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából, továbbá magyar kormányzati finanszírozásból származó támogatásból, valamint saját forrással valósul meg.
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete szerinti meghívásos eljárást indított. 
A részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a TED-adatbankban 2007. március 9-én, 2007/S 48-058930 számon került közzétételre.
Ajánlatkérő a részvételi felhívásban a beszerzés tárgyát építési beruházásban, a megkötendő szerződést vállalkozási szerződésben jelölte meg. A részajánlat, és a többváltozatú ajánlat tételének lehetőségét kizárta.
A felhívás II.2.1) pontjában meghatározta a szerződés szerinti teljes mennyiséget.
A III. pontban rögzítette a részvételi jelentkezőkkel szemben támasztott kizáró okokat és az alkalmassági követelményrendszerét.
A III.2.3) pontban a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság igazolását az alábbiak szerint követelte meg:
M.1.
Jelentkező mutassa be a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak alapján, az előző négy évben befejezett, fővállalkozóként megvalósított út- és/vagy térburkolat építésére vonatkozó referenciáit.
A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciákra.
Jelentkező a becsatolt referenciákkal kapcsolatban adja meg a kezdési és a befejezési határidőt (naptári napban), továbbá jelölje meg a felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, továbbá az alkalmasság igazolásához szükséges főbb műszaki paramétereket, adatokat.
A bemutatott referenciákat a Kbt. 68. § (2) bekezdésének megfelelően támassza alá.
M.2.
A jelentkező mutassa be a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pont szerint.
A nevesített szakemberek aláírt szakmai önéletrajzát, továbbá végzettségét igazoló okirataikat (iskolai végbizonyítványok, diplomák, a felelős műszaki vezetői és/vagy a tervezői névjegyzékbe vételt tanúsító, igazoló határozatot ill. a kamara által kiállított nyilvántartásba vételi igazolást) a részvételi jelentkezéshez csatolni kell.
A jelentkező a bevonni kívánt szakemberektől csatoljon rendelkezésre állásra vonatkozó szándéknyilatkozatot, továbbá amennyiben a szakember nem a jelentkező alkalmazásában áll, akkor a munkáltatótól származó hozzájáruló nyilatkozat is szükséges.
A szakemberek csatoljanak nyilatkozatot arról, hogy tárgyaló szintű (szakmai) magyarnyelv-ismerettel rendelkeznek.
M.3.
Jelentkező a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján leírással mutassa be a teljesítésre rendelkezésre álló eszközeit, berendezéseit illetőleg a műszaki felszereltségét.
M.4.
Jelentkező a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján leírással mutassa be a teljesítésre rendelkezésre álló műszaki felszereltségét. Igazolási mód: saját tulajdon esetén: az ajánlattevő nyilatkozata a tulajdonviszony, az elhelyezkedés (cím és/vagy hrsz.) és a(z) (alap)terület nagyságának megadásával; továbbá a telephely és/vagy csarnok a tulajdonviszonyát egyértelműen igazoló 60 napnál nem régebbi okirat csatolása.
Bérlet esetén: a fentieken túl a bérleti (elő)szerződés eredeti példányának becsatolása.
Amennyiben jelentkező más szervezet erőforrásaira kíván támaszkodni, úgy alkalmasságát a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattal köteles igazolni.
A III.2.3) pontban rögzített műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági minimumkövetelmények alapján:
M.1.1.
Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik az előző négy évben befejezett, fővállalkozóként megvalósított, évenként legalább 1-1 db olyan út- és/vagy térburkolat-építési referenciával, amelyek közül az egyiknek a nettó értéke eléri legalább a 400 000 000 Ft-ot.
M.1.2.
Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik az előző négy évben befejezett, fővállalkozóként megvalósított, évenként legalább 1-1 db olyan út- és/vagy térburkolat-építési referenciával, amelyek közül legalább az egyik esetében az aszfalttal és/vagy beton térkővel burkolt felület nagysága eléri a 10 000 m2-t. 
M.1.3.
Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik az előző négy évben befejezett, fővállalkozóként megvalósított, legalább 1 db olyan út- és/vagy térburkolat- (díszburkolat) építési referenciával, amelynek a természetes kőburkolattal burkolt területe eléri 1000 m2-t.
M.2.
Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik az alábbiakban megjelölt műszaki szakemberekkel:
– Projektvezető 1 fő Végzettség: felsőfokú Képzettség: legalább 5 éves gyakorlat, gyakorlat FIDIC könyv szerint megvalósult útépítési projektben, FMV-Közl.ép.-A felelős műszaki vezetői jogosultsággal és K2-2 tervezői jogosultsággal rendelkezik
– Szakági építésvezetők 3 fő Végzettség: felsőfokú Képzettség: legalább 5 éves gyakorlat, szakági felelős műszaki vezetői jogosultság  – 1 fő FMV-Épületek-A  – 1 fő FMV-Közl.ép.-A  – 1 fő FMV-Víz.ép.-A jogosultsággal rendelkező szakember.
– Szakági tervezők 3 fő Végzettség: felsőfokú Képzettség: legalább 5 éves gyakorlat, szakági tervezői jogosultság – 1 fő É2 – 1 fő K2-2 – 1 fő V2 jogosultsággal rendelkező szakember.
Egyazon szakember szakági építésvezető ill. szakági tervező is lehet, ha rendelkezik a szükséges jogosítványokkal.
A teljesítésbe bevonásra kerülő fent meghatározott személyek mindegyike tárgyalási szintű (szakmai) magyarnyelv-ismerettel kell hogy rendelkezzenek. 
M.3
Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik (saját tulajdonú vagy bérelt) a munkák megvalósításához szükséges géppel és berendezéssel az alábbiak szerint:
– 3 db földmunkagép (mélyásó szerelékkel ellátott kotró- rakodógép),
– 6 db billenő platós tehergépkocsi,
– 1 db autódaru és/vagy önrakódós tehergépkocsi,
– 2 db fix platós tehergépkocsi,
– 1 db aszfaltgéplánc (aszfaltfiniser, acélköpenyes úthenger, gumikerekes úthenger),
– 1 db aszfaltmaró.
M.4.
Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik (saját tulajdonú vagy bérelt) 
– (a) 1 db min. 2000 m2 nagyságú felvonulási, raktározási területtel, az építési helyszíntől 15,0 km-en belül, továbbá a pavilon-információs épület acélszerkezetének szerződésszerű teljesítéséhez szükséges
– (b) min. 200,0  m2 alapterületű zárt korrózióvédelmi csarnokkal, és min. 200,0 m2 alapterületű acélszerkezet gyártási-szerelési csarnokkal.
Közös részvételre jelentkezők tekintetében a műszaki, szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek együttesen kell megfelelnie. A Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak alkalmasságát a műszaki, szakmai minimumkövetelmények tekintetében ajánlatkérő nem vizsgálja.
A felhívás IV.2.1) pontjában az ajánlatok bírálati szempontjaként az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontját jelölte meg. Rögzítette a részszempontokat és a súlyszámokat.
A felhívás VI.3) További információk 1) pontjában, a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal, a Kbt. 60. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okokra vonatkozó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok (kivéve a cégokmányt) tekintetében, a Kbt. 112. §-ban foglaltaknak megfelelően tette lehetővé. 
A VI.3) 5) pont szerint, a jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) és b) pontjaira és a (3) bekezdésre. (nemleges nyilatkozat esetében is).
A VI.3) 12) pontban az ajánlatkérő kérte a jelentkezőket, hogy a jelentkezés elkészítésekor, különös tekintettel az alkalmasság igazolása során vegyék figyelembe a Közbeszerzések Tanácsa 1/2006. (K. É. 41.) számú ajánlását.
A felhívás VI.3) 19) pontja szerint, azon szakemberek esetében, akiket nem saját állományú munkaviszonyban alkalmaznak a jelentkezésnek tartalmaznia kell olyan szerződést, vagy szándéknyilatkozatot, amelyben nevezett szakember kötelezettséget vállal, hogy a jelentkező/ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében közreműködik, továbbá a jelenlegi munkáltatójának nyilatkozatát ezen feltétel tudomásulvételéről.
A VI.3) 22) pont alapján, a jelentkezési dokumentáció alaki és formai szabályait a részvételi dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő részvételi dokumentációt is összeállított, mely tartalmazta a részvételi jelentkezések kötelező formai és tartalmi követelményeit, az összefoglaló műszaki leírást.
Ajánlatkérő a dokumentáció I. cikkelyében felhívta a jelentkezők figyelmét a Kbt. 3. §, 41. § (2) bekezdés, 104. § (1) bekezdés, 114. § (1) bekezdés f) pont előírásaira. Kérte a jelentkezőket, hogy a jelentkezéseiket szigorúan a részvételi felhívásban és a részvételi dokumentációban előírt formában és tartalommal dolgozzák ki, figyelemmel a Kbt. szabályaira is. A felhívástól, vagy a dokumentációtól való bármilyen eltérés a jelentkezés érvénytelenítését vonja maga után. A dokumentáció előírása szerint, a jelentkező tegyen kifejezett nyilatkozatot ezen cikkely elfogadására.
A dokumentáció II. cikkelye a közbeszerzési eljárás rendjére vonatkozó általános követelményeket és információkat tartalmazta. 
A „II.05. szakasz A közbeszerzés mennyisége” 5.2. pontban az ajánlatkérő felhívta a jelentkezők figyelmét, hogy az eljárás jelen szakaszában ajánlat nem tehető.
A II.5.3. pont szerint: „A beruházással kapcsolatos részletes műszaki adatokat az arra alkalmasnak nyilvánított jelentkezők az ajánlattétel fázisában kapják meg. Kérjük a tisztelt jelentkezőket, hogy a részvételi szakaszban csak olyan mértékben tegyenek fel kérdéseket a beruházás műszaki tartalmával kapcsolatban, amennyiben az a jelentkezés elkészítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a nem ilyen tartalmú, vagy megítélés alá eső kérdéseket – hivatkozással ezen pontra – részletesen ne válaszolja meg. Jelentkező ezen bekezdés elfogadására vonatkozóan tegyen kifejezett nyilatkozatot.”
A dokumentáció „II.07. szakasz Jelentkezés feltételei” 7.1. pontja értelmében, a jelentkezéseket kizárólag a részvételi felhívásban, és a jelen dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően lehet benyújtani.
A közbeszerzési eljárás során sor került kiegészítő (értelmező) tájékoztatásra. Ajánlatkérő 2007. április 5-i kiegészítő válaszában az 5. kérdésre vonatkozóan kifejtette, hogy a „szakembereknek előírt nyilatkozatokat a jelentkezés 2) fejezetébe, ha a szakember nem a jelentkező alkalmazásában áll, akkor a nyilatkozatot a jelentkezés 4) fejezetébe kell csatolni.”
A részvételi határidőre – 2007. április 10-ére – 5 részvételi jelentkező: a KMD-2007 Konzorcium (konzorciumvezető: KÖZGÉP Zrt., konzorciumi tagok: METRÓÉPSZOLG Zrt., DUNA ASZFALT Kft.), a STRABAG Zrt., a Penta Általános Építő Kft., a Swietelsky Építő Kft., és a kérelmező (konzorciumvezető: DEBMUT Zrt., konzorcium tagja: SADE-Magyarország Kft.) nyújtotta be a részvételi jelentkezését.
A kérelmezői konzorcium a DEBMUT Zrt. vonatkozásában a részvételi jelentkezés 539. oldalán csatolta a részvételi felhívás III.2.3) pontjában meghatározott műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltétel teljesítéséhez, a dokumentációban előírt összefoglaló referenciatáblázatot, szerződéskötő másik fél: Hajdú-Bihar Megyei Állami Közútkezelő Kht., szolgáltatás tárgya: 33. sz. főút 82+900–94+000 km-szelvények közötti szakasz útvonal-rehabilitációja tárgyában. E referenciamunkához kapcsolódóan a jelentkezés 551–552. oldala tartalmazta a megrendelő által – fejléces iraton – kiállított, 2006. november 14-én kelt referenciaigazolást, egyebek mellett a műszaki ellenőr nevének, címének feltüntetésével.
A SADE-Magyarország Kft. vonatkozásában a részvételi felhívás III.2.3) pontjában meghatározott műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltétel teljesítéséhez a dokumentációban előírt összefoglaló referenciatáblázatot a jelentkezés 545. oldala tartalmazta, 3 referenciamunka feltüntetésével. Ezek közül az első munka, szerződéskötő másik fél: SZANDA-IMMO Kft., a szolgáltatás tárgya: Szolnok Cora áruház telekhatáron belüli infrastruktúra fejlesztése. E referenciamunka tekintetében a jelentkezés 557. oldalán került csatolásra a megrendelő által kiállított, 2007. április 5-én kelt referenciaigazolás, melynek alján név, és telefonszám szerepelt.
A jelentkezés 571. oldalán mutatta be a DEBMUT Zrt. a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket, melyben az előírt két szakági tervezőként okl. építőmérnök és építőmérnök végzettségű 2 szakembert jelölt meg. A jelentkezés 599., illetőleg 607. oldalán csatolt szakmai önéletrajzok szerint e szakemberek nem a konzorciumi tagok alkalmazottai, az egyik szakember az „MT-Bau Kft.-nél dolgozik”, a másik szakember nyugdíjas tervező. E szakemberek rendelkezésre állására vonatkozó szándéknyilatkozatokat a jelentkezés 671. és 673. oldala tartalmazta, míg a 675. oldalon került rögzítésre az MT-Bau Kft. munkáltatótól származó hozzájáruló nyilatkozat.
A kérelmezői konzorcium a jelentkezés 737. oldalán nyilatkozott arról, hogy a teljesítésbe sem a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alvállalkozót, sem a Kbt. 66. § (2) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (4) bekezdésében meghatározott szervezetet nem kívánnak bevonni.
A DEBMUT Zrt. a konzorcium és tagjai nevében a jelentkezés 747. oldalán a Kbt. 105. § (1) bekezdés a)–b) pontjaira, továbbá a (3) bekezdésre vonatkozóan tett nyilatkozatot, mely szerint a közbeszerzésnek az a része, mellyel összefüggésben harmadik személlyel szerződést kívánnak kötni – egyebek mellett – a tervezési munkák egy része.
Ajánlatkérő – hiánypótlást és felvilágosításkérést követően – a részvételi jelentkezéseket elbírálta. A részvételi szakasz eredményhirdetésére 2007. április 17-én került sor. Írásbeli összegezést is készített.
Az írásbeli összegezés szerint, alkalmasnak minősített jelentkezők: a KMD-2007 Konzorcium, és a STRABAG Zrt. Ajánlatkérő a további részvételi jelentkezők jelentkezését érvénytelennek nyilvánította. 
A kérelmező esetében az érvénytelenség írásbeli összegezésben rögzített indokai:
– A jelentkezés nem felel meg a részvételi felhívás III.2.3) M.1. pontjában előírt azon feltételének, miszerint „a jelentkező továbbá jelölje meg a felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát”, ugyanis a becsatolt nyilatkozat a felvilágosítást adó személyre – nevére, illetve telefonszámára – vonatkozó adatot nem tartalmaz. Erre vonatkozó adat a jelentkezésben nem található.
– Az ajánlatkérő a részvételi felhívás III.2.3) pontjának M.2. igazolási módok pontjában a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja szerint határozta meg az alkalmasság igazolásának módját, mely szerint a részvételre jelentkezőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságot. Emellett a jelentkező a Kbt. 67. § (4) szerint is igazolhatta az alkalmasságát.
Fentiek ellenére a részvételre jelentkező nem jelölt meg sem a 67. § (4) szerinti erőforrás szervezetet, sem 10% feletti alvállalkozót. Alkalmasságát 10% alatti alvállalkozó bevonásával kívánta igazolni. Erre tekintettel a részvételre jelentkező nem megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.
– Hiányzik a dokumentáció II.5.3. pontjának megfelelően megtett nyilatkozat a közbeszerzés mennyiségére és arra, hogy a részletes műszaki adatokat csak az ajánlattétel fázisában kapják meg az ajánlattevők.
A fentiek miatt a részvételi jelentkezés a Kbt. 114. § (1) bekezdés f) pontja szerint érvénytelen, mivel a jelentkező által benyújtott részvételi jelentkezés nem felel meg a részvételi felhívás és a dokumentáció, illetve a Kbt. vonatkozó előírásainak.
Kérelmező 2007. április 21-én terjesztette elő a jogorvoslati kérelmét, melyben kérte a jogsértés megállapítását, a részvételi szakaszt lezáró döntés megsemmisítését, költségei megtérítését.
A jogorvoslati kérelem szerint, az ajánlatkérő a kérelmezői konzorcium részvételi jelentkezését jogsértően nyilvánította érvénytelenné, a részvételi szakaszt lezáró döntés sérti a Kbt. 111. § (2) bekezdését.
Kérelmező az írásbeli összegezésben megjelölt mindhárom érvénytelenségi ok jogszerűségét vitatta.
Előadta, hogy a jelentkezés 551–565. oldalán csatolta a referenciaigazolásokat. Az 551–552. oldalon található, a Magyar Közút Kht. Hajdú-Bihar Megyei Területi Igazgatósága által kiállított referenciaigazolásban valóban nem szerepelt pontosan a felhívásban megjelölt kifejezésekkel az információt adó telefonszáma és neve, de a referenciaigazolás „fejléces levélen” került kiadásra, a fejlécen telefonszám és faxszám is található. A referenciaigazolásban a műszaki ellenőr neve és címe megjelölésre került, aki felvilágosítást tud adni a referenciáról. Az 557. oldalon csatolt SZANDA-IMMO Kft. referenciaigazolásával kapcsolatban kifejtette, hogy abban valóban nem került megjelölésre pontos formában az információt adó személye és elérhetősége, de a referenciaigazoláson név és elérhetőség szerepelt. A másik két referenciaigazolás szabályszerűen került kiállításra.
Álláspontja szerint, a részvételi felhívás III.2.3) M.2. pontjában meghatározott műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltétel körében, a felhívásnak megfelelően igazolta az alkalmasságát. Ajánlatkérő a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontját jelölte meg, kérelmező mindkét vitatott szakember esetében a felhívás M.2. pontjában megjelölt igazolást és nyilatkozatot csatolta. Ajánlatkérő összemosta a külső erőforrás és a 10% feletti alvállalkozóra vonatkozó feltételeket, kérelmező nem kívánt igénybe venni erőforrást és 10% feletti alvállalkozót. Tárgyalási nyilatkozata szerint, a felhívásban előírtakat úgy értelmezte, hogy a szakembert, mint személyt kell figyelembe venni, mivel a jogosultság is az adott szakembert illeti meg. Ajánlatkérő a felhívásban nem rendelkezett arról, hogy a főállású szakember bevonását milyen formában kell a jelentkezőnek igazolnia. Kérelmező a munkaviszonyban álló szakembert részmunkaidőben munkaszerződés alapján kívánta alkalmazni, a nyugdíjas tervezővel pedig megbízási szerződést kívánt kötni. Ennek megfelelően, a jelentkezés 747. oldalán nyilatkozott arról, hogy a tervezői tevékenységre részben harmadik személlyel kíván szerződést kötni.
Nem vitatta, hogy a részvételi dokumentáció II.5.3. pontjában előírt nyilatkozatot a részvételi jelentkezése nem tartalmazta. Álláspontja szerint, e körben az ajánlatkérő oka fogyott nyilatkozatot kért a jelentkezőktől, mivel az eljárás jellegéből adódóan a jelentkező a részvételi szakaszban a műszaki tartalomra nem tesz ajánlatot. Ennek alapján, nem létező feltételről kell nyilatkoznia a jelentkezőnek. Ilyen feltétel a jóhiszemű joggyakorlás elvét sérti.
Ajánlatkérő észrevételében alaptalanság miatt a jogorvoslati kérelem elutasítását kérte.
Álláspontja szerint, nem sértette meg a Kbt. szabályait, a kérelmező részvételi jelentkezésének érvénytelenségét jogszerűen állapította meg.
Előadta, hogy a részvételi dokumentáció I. cikkelyében kérte a jelentkezőket, hogy a jelentkezéseket szigorúan a részvételi felhívásban, és a dokumentációban előírt formában és tartalommal dolgozzák ki, figyelemmel a Kbt. szabályaira. Felhívta a figyelmet arra, hogy bármilyen eltérés érvénytelenséget von maga után. Kérelmező mindennek elfogadásról a jelentkezésben nyilatkozatot tett. A kérelmező sem vitatta azt a tényt, hogy az 551–552., valamint 557. oldalon csatolt referenciaigazolásokat nem a részvételi felhívásban meghatározott tartalommal készítette el. A műszaki ellenőr nevének és címének feltüntetésével nem tartotta meg a kiírás feltételeit, a műszaki ellenőr telefonszámát nem jelölte meg, így a felvilágosítást nyújtó személy elérhetőségének megadása nem teljesült. Az 557. oldalon bemutatott referenciaigazolás sem felelt meg a felhívás előírásainak. Így a Kbt. 111. § (1), (2) bekezdés, 104. § (1) bekezdés, 114. § (1) bekezdés f) pont, valamint a 3. § szabályai alapján, figyelemmel a felhívásban meghatározott hiánypótlási körre is, a kérelmező jelentkezésének érvénytelenségét jogszerűen állapította meg az ajánlatkérő.
Álláspontja szerint, a kérelmező tévesen értelmezi a részvételi felhívás III.2.3) M.2. pontjában meghatározott műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság igazolásával kapcsolatos érvénytelenségi okot. E körben, az ajánlatkérő nem a felhívás III.2.3) M.2. pontjában előírt igazolások, okiratok és nyilatkozatok hiányát jelölte meg érvénytelenségi okként. Az írásbeli összegezés tartalmából megállapíthatóan azt állapította meg, hogy a kérelmező nem megfelelően igazolta az alkalmasságát, mivel 10% alatti alvállalkozó igénybevételével a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságot nem igazolhatta. Így a kérelmező alkalmatlanságát a Kbt. 111. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdés e) pontja alapján állapította meg. Kérelmező jelentkezésében tett nyilatkozata szerint, 10% feletti alvállalkozót nem kíván igénybe venni, más szervezet erőforrására sem kíván támaszkodni. A teljesítésbe bevonni kívánt 2 vitatott szakember nem munkavállalója a kérelmezői konzorciumnak. Ezért a részvételi felhívás III.2.3) M.2. pontjában meghatározott igazolási mód harmadik fordulata, a felhívás III.2.3) pontjának azon kitétele, mely szerint „amennyiben jelentkező más szervezet erőforrásaira kíván támaszkodni, úgy alkalmasságát a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattal köteles igazolni”, továbbá a Közbeszerzések Tanácsa 1/2006. (K. É. 41.) számú ajánlása alapján, a jelentkező a „más szervezet” alkalmazásában álló szakember esetében a felhívásban előírtaknak úgy tehetett eleget, hogy a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint az erőforrás szervezet, azaz a más munkáltató kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát a jelentkezésben csatolja. A nyugdíjas tervező tekintetében, a jelentkezés 881. oldalán található összefoglaló táblázat, a 613. oldalon bemutatott igazolás szerint e szakembert megillető jogosultság, továbbá a 747. oldalon található nyilatkozat alapján az állapítható meg, hogy e szakembert 10% alatti alvállalkozóként kívánta a kérelmező a teljesítésbe bevonni. A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján azonban, 10% alatti alvállalkozóval az alkalmasság nem igazolható.
Közölte, hogy a tárgyi közbeszerzés tervezést és kivitelezést foglal magában, a tervezés becsült értéke a beszerzés összértékén belül a 10%-ot nem haladja meg.
Álláspontja szerint, a felhívásban meghatározott feltételek, a dokumentáció I. cikkelye, II.5.2. pontja, továbbá a Kbt. rendelkezései alapján, a dokumentáció II.5.3. pontjában foglaltak oka fogyottnak nem tekinthetők. Kérelmező kifejezett nyilatkozatot tett a részvételi felhívás és a dokumentáció elfogadásáról, a felhívást és a dokumentációt nem támadta meg, nem a dokumentáció II.5.3. pontjának megfelelően készítette el a jelentkezését.
A Döntőbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem alaptalan.
Ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezetének hatálya alá tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó szabályok szerint járt el. A Kbt. 4. Címe szerinti, két szakaszból álló – az 5. Cím alapján meghívásos – közbeszerzési eljárást folytatott le.
A Döntőbizottság először a részvételi felhívás III.2.3) M.1. pontjában meghatározott műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság igazolásával kapcsolatos érvénytelenségi okra vonatkozó kérelmi elemet vizsgálta.
A Döntőbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy e körben a kérelem alaptalan.
A Kbt. 104. § (1) bekezdése szerint, a részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell részvételi jelentkezését elkészítenie és benyújtania.
A Kbt. 111. § (1) bekezdése alapján, a részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy a jelentkezések megfelelnek-e a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A 111. § (3) bekezdése értelmében, az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely részvételi jelentkezések érvénytelenek, illetőleg van-e olyan részvételre jelentkező, akit az eljárásból ki kell zárni.
A Kbt. 114. § (1) bekezdésének f) pontja alapján, a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A Döntőbizottság a Kbt. fenti szabályai alapján megvizsgálta, hogy az ajánlatkérő a részvételi felhívásban, és a részvételi dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően döntött-e a kérelmezői konzorcium részvételi jelentkezésének az érvénytelenségéről.
A részvételi felhívás III.2.3) M.1. pontjában a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság igazolása körében az ajánlatkérő a referenciák bemutatásánál – egyebek mellett – előírta, hogy a jelentkező adja meg a felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát is.
Így az ajánlatkérő a felhívás III.2.3) M.1. pontjában kötelező tartalmi előírást tett, melynek alapján a referenciák jelentkező általi bemutatása csak akkor megfelelő, ha a jelentkezésből egyértelműen megállapítható az adott referenciával kapcsolatban a felvilágosítást adó személy neve és telefonszáma.
Az ajánlatkérőnek a részvételi felhívás III.2.3) M.1. pontjában tett kötelező tartalmi előírása azt a célt szolgálta, hogy a közbeszerzési eljárásban benyújtott referenciát az ajánlatkérő maga is leellenőrizhesse, méghozzá az adott referencia tekintetében a felvilágosítást adó személy nevének és telefoni elérhetőségének megjelölése alapján.
A Döntőbizottság megállapította, hogy a fenti követelménynek a kérelmező a részvételi jelentkezés 551–552., valamint 557. oldalán csatolt referenciaigazolásokkal érintett referenciamunkák tekintetében nem tett eleget.
Azt a kérelmező a jogorvoslati kérelmében maga sem vitatta, hogy „nem pontos formában” követte az ajánlatkérő erre vonatkozó előírását, illetőleg „nem szerepelt pontosan a felhívásban megjelölt kifejezésekkel az információt adó telefonszáma és neve”.
Kérelmező a Kbt. 104. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, a felhívás III.2.3) M.1. pontjában meghatározott feltételt nem teljesítette. Nem adta meg a részvételi jelentkezésben az adott referenciamunka tekintetében a felvilágosítást adó személy nevét, telefonszámát, melyet a referenciaigazolásban a műszaki ellenőr nevének, címének, illetőleg valamely személy nevének, telefonszámának a feltüntetése nem pótolhat.
Mivel egy jogszerű érvénytelenségi ok fennállása esetén is megállapítható a részvételi jelentkezés érvénytelensége, így a Kbt. 114. § (1) bekezdés f) pontjára tekintettel a Kbt. 111. § (3) bekezdése alapján a kérelmező részvételi jelentkezésének érvénytelenségéről jogszerűen döntött az ajánlatkérő.
A Döntőbizottság a fentiek tükrében vizsgálta meg a kérelmező kérelmére az ajánlatkérő által megállapított további két érvénytelenségi ok jogszerűségét.
A Döntőbizottság megállapította, hogy a részvételi dokumentáció II.5.3. pontjában meghatározott nyilatkozat hiányával kapcsolatos kérelmi elem, az alábbi indokokra tekintettel nem alapos.
E körben, az ajánlatkérő a részvételi dokumentáció II.5.3. pontjában kötelező tartalmi előírást tett, a dokumentáció II.5.3. pontjában meghatározott nyilatkozat megadása a részvételi jelentkezőket kötötte.
Kérelmező a dokumentációban foglalt feltételek elfogadásáról kifejezett nyilatkozatot tett, a jelentkezők a dokumentációt nem támadták meg.
Kérelmező a tárgyi nyilatkozatot a részvételi jelentkezésében nem csatolta, így a Kbt. 114. § (1) bekezdés f) pontjára tekintettel a Kbt. 111. § (3) bekezdése alapján a kérelmező részvételi jelentkezésének érvénytelensége jogszerűen került megállapításra.
Ezt követően a Döntőbizottság a részvételi felhívás III.2.3) M.2. pontjában meghatározott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel kapcsolatos érvénytelenségi ok körében folytatta le a vizsgálatot, és megállapította, hogy az ajánlatkérő döntése e körben nem helytálló.
A Kbt. 111. § (2) bekezdése szerint, a részvételi felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni a részvételre jelentkező, valamint – ha ezt az ajánlatkérő előírta – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások eredetiségét, illetőleg a hiteles másolatok megfelelőségét is ellenőrizni lehet.
A Kbt. 114. § (1) bekezdés e) pontja értelmében, a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek.
A Döntőbizottság a fentiekben részletesen ismertette a részvételi felhívás III.2.3) M.2. pontjában a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság körében megkövetelt igazolási módot, a felhívás VI.3) 19) pontjában meghatározott feltételt, és a kérelmező részvételi jelentkezésének adatait.
Ajánlatkérő a részvételi szakaszt lezáró döntését az írásbeli összegezésben arra alapította, hogy a kérelmező nem jelölt meg sem a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti erőforrás szervezetet, sem 10% feletti alvállalkozót, alkalmasságát 10% alatti alvállalkozó bevonásával kívánta igazolni, melyre tekintettel nem megfelelően igazolta az alkalmasságát.
Ajánlatkérő és a kérelmező a jogorvoslati eljárásban részletesen kifejtette a 2 vitatott szakemberrel kapcsolatos álláspontját.
A Döntőbizottság a Kbt. 334. §-a alapján a kérelem keretei között, a Kbt. fenti szabályai alapján megvizsgálta, hogy az ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírtaknak megfelelően ítélte-e meg a kérelmező alkalmatlanságát.
A Döntőbizottság a részvételi felhívásban meghatározott feltételek alapján, nem fogadta el az ajánlatkérő azon hivatkozását, hogy a részvételi felhívás III.2.3) M.2. pontjában a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel szemben támasztott feltételeknek a jelentkező az alkalmazásában nem álló szakember esetében csak a más munkáltató erőforrásként történő bevonásával tehetett eleget.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szabályozza az alkalmasság igazolásának azon lehetőségét, mely szerint az ajánlattevő/jelentkező a műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltételeknek más szervezetek erőforrásaira támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben is az ajánlattevőnek/részvételre jelentkezőnek kell igazolnia, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások, kapacitások a szerződés teljesítése során rendelkezésére fognak állni. Ez az igazolás az erőforrás szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik.
Jelen esetben az ajánlatkérő a felhívás III.2.3) pontjában megjelölte az erőforrás igénybevételének lehetőségét.
Az ajánlatkérő azonban a jelentkező alkalmazásában nem álló szakember teljesítésbe történő bevonása esetén sem a felhívásban, sem a kiegészítő válaszában nem támasztott olyan egyértelmű feltételt, hogy a másik munkáltatónak a szerződés teljesítése során rendelkezésre kellene állnia, a másik munkáltatót erőforrásként kell a jelentkezőnek bevonnia. 
Ajánlatkérő a felhívás III.2.3) M.2. pontjában konkrétan meghatározta a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság igazolásának módját, mely követelményeknek a kérelmező – az ajánlatkérő által sem vitatottan – eleget tett.
E körben helytálló a kérelmező azon hivatkozása, hogy a tervezési jogosultság a jogszabályban meghatározott feltételek alapján magát a tervező szakembert illeti meg, ezért nem kellett a jelentkezőnek az alkalmasságot az erőforrást biztosító szervezettel igazolnia.
A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének 8. pontja ugyanis, e rendelet alkalmazásában tervezési jogosultság: az 1–4. pontban felsorolt tevékenységek gyakorlása, a területi mérnöki kamara, illetve a területi építész kamara (a továbbiakban együtt: területi szakmai kamara) által közigazgatási eljárás során kiadott határozattal, a tervezés teljes időszakában névjegyzéki bejegyzéssel.
A nyugdíjas tervező szakember – tervezési jogosultságának, tervezői, szakértői minősítésének igazolását a jelentkezés 613., 615. oldala tartalmazza – vonatkozásában a Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmező a részvételi jelentkezés 747. oldalán nyilatkozatot tett arról, hogy a tervezési munkák egy részére harmadik személlyel szerződést kíván kötni.
A jelentkező e tervező szakember vonatkozásában is, a felhívás III.2.3) M.2. pontjának – az ajánlatkérő által sem vitatottan – eleget tett, az előírt igazolásokat csatolta.
Így – figyelemmel a tervezés becsült értékére is – az ajánlatkérő nem helytállóan alapította a kérelmező alkalmatlanságát arra, hogy 10% alatti alvállalkozó bevonásával kívánta az alkalmasságot igazolni, ezért nem felelt meg a kérelmező a felhívásban előírtaknak.
A fentiek alapján, a Döntőbizottság álláspontja szerint a kérelmezői konzorcium a 2 vitatott szakági tervező vonatkozásában, a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelően igazolta az alkalmasságát, ezért az alkalmatlanság megállapítása a Kbt. 114. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a Kbt. 111. § (2) bekezdése alapján nem volt helytálló.
Mivel a Döntőbizottság a fentiekben két érvénytelenségi ok jogszerűségét megállapította, a kérelmező részvételi jelentkezése a Kbt. 114. § (1) bekezdés f) pontjára tekintettel a Kbt. 111. § (3) bekezdése alapján érvénytelen, és az ajánlatkérő részvételi szakaszt lezáró döntése jogszerű, az egy nem helytálló érvénytelenségi ok miatt jogsértés megállapítására nem került sor.
A Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a fenti indokok alapján a kérelmező alaptalan jogorvoslati kérelmét a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján elutasította.
A Döntőbizottság ideiglenes intézkedést nem alkalmazott, mert annak a Kbt. 332. §-ában rögzített törvényi feltételei nem álltak fenn.
A Döntőbizottság – jogsértés hiányában – a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja és a 341. § (6) bekezdése alapján rendelkezett az eljárási költségek viseléséről.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése, 347. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2007. május 22.

Dr. Horváth Éva s. k.,      Bujdosó Gézáné s. k.,
  közbeszerzési biztos        közbeszerzési biztos

Dr. Telek Katalin s. k.,
közbeszerzési biztos