Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/78
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2007.07.11.
Iktatószám:10757/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (10757/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.219/12/2007.

Tárgy: az e-skola Rendszerház Kft. jogorvoslati kérelme a Savaria TISZK Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaság közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozza az alábbi

HATÁROZAT-ot: 

A Döntőbizottság az e-skola Rendszerház Kft. (1011 Budapest, Iskola u. 11., képviseli: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda dr. Morvainé dr. Laczkó Katalin ügyvéd 1088 Budapest, Rákóczi út 11., III. em. 1., a továbbiakban: kérelmező) által a Savaria TISZK Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaság (9700 Szombathely, Selyemrét út 2., képviseli: a dr. Nedwed Ügyvédi Iroda dr. Nedwed Mária ügyvéd, 1054 Budapest, Vadász u. 32., I. em. 3., a továbbiakban: ajánlatkérő) „Savaria TISZK oktatásszervezése és intézményirányítási rendszerének fejlesztése, bevezetése és üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet részben elutasítja, illetve a jogorvoslati eljárást részben megszünteti.
Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet – a Fővárosi Bírósághoz címezve – de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A határozat megszüntető rendelkezése ellen, annak kézbesítésétől számított 8 napon belül, külön jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani, melyet a Fővárosi Bírósághoz címezve – de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás iratai, a jogorvoslati eljárás iratai, a felek észrevételei és tárgyaláson tett nyilatkozatai és a becsatolt dokumentumok alapján, az alábbi tényállást állapította meg:
Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) Negyedik rész – a Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tárgyalás nélküli egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívását 2007. április 16-án küldte meg 3 lehetséges ajánlattevőnek a rendelkező részben meghatározott tárgyban.
Az ajánlattételre felhívottak: a Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht., a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Kft. és kérelmező.
Ajánlatkérő beruházása a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében – a HEFOP- 4.1.1-P.-2004-10-0019/1.0., HEFOP3.2.2-P.-2004-10-0020/1.0. számú támogatási szerződés alapján – valósul meg.
A felhívás II.2.1) pontja szerint a teljes mennyiség:
Egy darab, a Savaria TISZK Kht. által üzemeltetett központi képzőhelyen bevezetésre kerülő intézményközi vagy több intézményt átfogó oktatásszervezési és intézményirányítási rendszerének fejlesztése, szállítása, telepítése, betanítása, a próbaüzemet követő átadása, és a kapcsolódó partnerintézményi (összesen 8 db, azaz nyolc darab partneriskola) implementációja az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
A felhívás II.3) pontja szerint a szerződés időtartama 2007. május 7.–2008. május 31.
A felhívás III.1.2) pontjában ajánlatkérő tájékoztatta az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés megvalósítására nettó 9 807 500 Ft áll rendelkezésre, mely tartalmazza a teljes rendszer beszerzését, üzembe helyezését (szükséges fejlesztésekkel és implementációkkal), valamint a 2008. május 31-ig terjedő időszakban a fejlesztéshez és beüzemeléshez szükséges járulékos költségeket.
Ajánlatkérő a rész- és a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét kizárta.
Az ajánlattételi felhívás tartalmazta az ajánlattevőkkel szemben támasztott alkalmassági követelményeket, az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai alkalmasságának igazolására kért adatokat és módját.
Az ajánlattételi felhívás IV.2.1) pontja szerint a bírálati szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:
részszempontok
súlyszámok
1. Ajánlati ár
50
2. Ajánlattevőt terhelő napi késedelmi kötbér mértéke Ft-ban
10
3. Microsoft SQL server 2000 típusúnál nagyobb teljesítményű szoftver (verziószámban megadva)
10
4. A minimum 10 fő feletti felhasználók képzése (/főben kifejezve)
10
5. A szerződéstervezetben közöltnél, az első szakaszra (bevezetési szakasz) vonatkozó kedvezőbb teljesítési határidő vállalása napokban megadva
10
6. A szerződéstervezetben közöltnél kedvezőbb jótállás vállalása hónapokban
5
7. A követési periódusban jelzett hibák megoldási ideje napokban megadva
5
Az ajánlattételi felhívás IV.2.1) pontja rögzíti a részszempontok esetén alkalmazandó részletes számítási módszert.
Az ajánlati felhívás VI.3.2) pontja alapján ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2007. április 27-ében, a szerződéskötés tervezett időpontját 2007. május 7-ében jelölte meg.
Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében dokumentációt bocsátott ki, mely tartalmazta többek között az ajánlattevő által szállítandó rendszer elemeit és minimum technikai, illetve szakmai követelményeit, a rendszer által biztosított tevékenységeket, ajánlatkérő által támasztott követelményeket, illetve a vállalkozási szerződés tervezetét.
A dokumentáció 2.1. pontja rögzítette a beszerzés tárgyát részletesen.
Jelen közbeszerzés tárgya a Szombathely, Selyemrét út 2. szám alatti ingatlanon található és a Savaria TISZK Kht. által üzemeltetett Savaria Térségi Integrált Szakképző Központban, valamint a TISZK-hálózat 8 partneriskolájában bevezetésre kerülő intézményközi, vagy több intézményt átfogó oktatásszervezési és intézményirányítási rendszer kifejlesztése, bevezetése, felhasználóinak betanítása és a rendszer nyomon követése (üzemeltetése) a projekt befejezéséig (2008. május 31.), az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
A dokumentáció 3.1. pontja (5–7. oldal) rögzítette azon technikai előírásokat, amelynek az ajánlattevő által megajánlott rendszernek meg kell felelnie.
A dokumentáció 8–10. oldala felsorolta a rendszer által biztosított tevékenységeket, azon belül a projektirányítási kézikönyvet és a működési kézikönyvet, melyek vonatkozásában ajánlatkérő előírta, hogy „A rendszernek illeszkednie kell a Savaria TISZK Kht.-ban hatályos projektirányítási kézikönyv által meghatározott szervezeti, menedzsmenti és szakmai folyamatokhoz. A rendszernek az alábbi (nem taxatív) fő folyamatokat kell kezelnie, támogatnia: 
(…)
1.1.13. Közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzések
1.1.15 Szerződéskötés
1.1.16. Egyéb tevékenységek/funkciók, melyeket a PIK nem részletez, de utal rá.”
A dokumentáció 10. oldalán adta meg ajánlatkérő azon funkció (integráció beléptetőrendszerrel, humánerőforrások kezelése, képzésmenedzsment, szolgáltatásmenedzsment, dokumentumkezelés,… stb.) leírását, melyet a megajánlott rendszernek tartalmaznia kell. Ajánlatkérő további követelményként a dokumentáció 3.2.1. pontjában előírta, hogy ajánlattevő ajánlatában köteles szakmai részt iktatni, amelyben ajánlattevő köteles megjelölni a megvalósítandó oktatásszervezési és intézményirányítási rendszer konkrét elemeit tartalmazó megoldásait, valamint köteles kidolgozni a jelen ajánlati dokumentáció 3.1.2. pontjában megjelölt technikai táblázatot.
A dokumentáció 3.2.3. pontja az alábbiakat rögzítette:
„Ajánlattevőnek teljes összegű árajánlatát arra tekintettel kell kialakítania, hogy az tartalmazza valamennyi, a jelen beszerzés tárgyát képező vállalkozási szerződés előkészítésének költségét, továbbá a rendszerhez kapcsolódó
– Licencdíjakat
– Fejlesztés teljes költségét, beleértve a járulékos költségeket is
– Telepítés és üzembe helyezés költségeit
– Savaria TISZK partneriskolai rendszerekhez illeszkedés bevezetésének költségei
– Adatfeltöltés költsége
– Garanciális feltételek biztosítása legalább 1 évig 
– Felhasználói oktatóanyag és oktatás költségét
– Rendszertámogatási szolgáltatás 2008. május 31-ig 
– Help-desk szolgáltatás 2008. május 31-ig
– Szoftverfrissítések 2008. május 31-ig
és a fentiek összes járulékos költségét.”
A dokumentáció 3.2.4. pontja tartalmazta a rendszer beüzemelésének véghatáridejeként 2007. július 31-ét, míg a rendszer követési periódusának véghatáridejeként 2008. március 31-ét tüntette fel.
A dokumentáció vállalkozásiszerződés-tervezet II.2.1. pontja az alábbiakat rögzíti:
„Jelen szerződés aláírásával vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés hatályba lépésének időpontjáig a megrendelő részére oktatásszervezési és intézményirányítási rendszert kifejleszt, bevezet, felhasználóit betanítja és a rendszert nyomon követi.”
A vállalkozási szerződés X. 7. pontja alapján jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba.
Ajánlatkérő a feltett kérdésekre 2007. április 23-án és 26-án válaszolt. Ajánlattételi határidőre mindhárom ajánlattételre felhívott ajánlatot tett.
Ajánlatkérő 2007. május 7-én kelt levelében tájékoztatta kérelmezőt arról, hogy 2007. május 2-án hozott döntésével érvénytelenné nyilvánította ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerint. Indokként előadta, hogy kérelmező ajánlata nem felelt meg a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltaknak, az ajánlattételi felhívásra és a bírálati részszempontokra vonatkozóan semmiféle értékelhető ajánlatot, vállalást nem tartalmazott, így az ajánlat hiányosságait a Kbt. 83. § (7) bekezdés rendelkezésére figyelemmel még egy esetleges hiánypótlási eljárásban sem lehetett volna orvosolni.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel a szerződést 2007. május 14-én megkötötte.
Kérelmező 2007. április 27-én postára adott jogorvoslati kérelmében – melyet 2007. május 4-én hiánypótolt – kérte, hogy a Döntőbizottság jogsértés megállapítása mellett semmisítse meg ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás folyamán hozott döntéseit, rendelkezzen az igazgatási szolgáltatási díj viseléséről, továbbá ideiglenes intézkedéssel rendelje el a közbeszerzési eljárás felfüggesztését és a még meg nem kötött szerződés megkötésének megtiltását. 
Kérelmező a tudomásszerzés időpontját 2007. április 20-ban – a dokumentáció átvételében – jelölte meg.
Kérelmező kérelmének indokaként előadta, hogy az ajánlati dokumentáció nem alkalmas arra, hogy a belőle kivehető szándéknak megfelelő ajánlattétel alapjául szolgáljon.
Kifejtette, hogy a közbeszerzés tárgya fejlesztés és bevezetés, de a dokumentáció több pontja úgy értelmezhető, hogy az ajánlatkérő a fejlesztést kizárja, és a versenyt korlátozva egy bizonyos forrásból kíván beszerezni egy konkrét megoldást, mivel a dokumentáció alapján felmérhető feladatok forrásigénye többszörösen meghaladja a rendelkezésre álló összeget, ezért álláspontja szerint ajánlatkérő eljárása során a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglalt becsült értékre vonatkozó szabályokat is megsértette. Ezt támasztja alá az ajánlati dokumentáció 3.2.4. teljesítési ütemterv pontja, mely alapján a beüzemelés véghatáridejét 2007. július 31-ében határozza meg, mely idő alatt az ajánlattevőnek 7 feladatot kell elvégeznie, többek között a rendszerterv elkészítését, de a rendszer megvalósítását nem. Kérelmező szerint az elkészített rendszertervet 5 munkanapon belül véleményezi, és ezt követően 3 munkanap áll ajánlattevő rendelkezésére a rendszerterv átdolgozására.
Kérelmező kifejtette azon álláspontját, hogy ajánlatkérő által rögzített technikai és szakmai követelményekben (7–16. oldal) és a vállalkozási szerződésben (31–38. oldal) nyilvánvaló szerkesztési hibák találhatóak, ajánlatkérő abszurd követelményeket támaszt, és oda nem illő részletek sora teszi az ajánlati dokumentációt érthetetlenné és ajánlattételre alkalmatlanná. Kérelmező értelmezhetetlennek tartja például a dokumentáció 2.3.1. elektronikus napló, a 2.3. képzésmenedzsment, a 2.3.2. elektronikus órarend, a 2.6.1. dokumentumok kezelése, a 2.8.3. jelzések kezelése és a 3.2.8. szoftverfrissítések díja pontjában leírtakat, mely előírások alapján nem lehet megfelelő ajánlatot tenni, ezért ajánlatkérő megsértette a Kbt. 58. § (1) és (2) bekezdésében rögzítetteket, mivel a műszaki előírás nem felel meg a Kbt. előírásainak. Előadta azon álláspontját, hogy a dokumentáció 8. oldalán ajánlatkérő a rendszer által támogatott folyamatokat „nem taxatív” említi, így kérelmező számára nem egyértelmű, hogy ez alapján a rendszernek mit kell tartalmaznia.
Kérelmező ismertette továbbá, hogy az ajánlati dokumentáció nem tartalmazta az ajánlattételhez szükséges mértékben a Savaria TISZK követelményeit. E körben értelmezhetetlennek tartja az ajánlati dokumentáció alábbiakban felsorolt pontjait:
– 1.1.7. Savaria TISZK minőségirányítási rendszerének kiépítése és működtetése
– 1.1.8. A tanuló és a szülő támogatási rendszer fejlesztése és működtetése 
– 1.1.16. Egyéb tevékenységek/funkciók, melyeket a PICK nem részletez, de utal rá
– 1.2.5.5. Az intézményhálózat eddig feltárt közös folyamatai 
– 2.3.6. Új OKJ-modulokhoz
– 2.3.8. A központi épület képzési kihasználtságának kimutatásai 
– 2.3.15. Felnőttképzés
Előadta, hogy a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben megfogalmazott szerződés tárgya alapján kérdésessé válik, hogy a rendszer fejlesztése és bevezetése nem tartozik a szerződés hatálya alá, mivel a szerződéstervezet fent idézett pontjainak egybevetéséből az derül ki, hogy a nyertesnek a teljesítésre 1 munkanap áll a rendelkezésére. Kérelmező szerint amennyiben e szerződési feltétel elírás következménye, akkor ajánlatkérőnek módosítania kellett volna a dokumentációt, így megsértette a Kbt. 76. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést.
Kérelmező tárgyalási nyilatkozatában előadta azt a tényt – mely az iratbetekintés során vált számára egyértelművé –, hogy 2007. április 25-én elektronikus levélben kiegészítő tájékoztatás kért ajánlatkérőtől, melyre választ nem kapott, ezzel ajánlatkérő megsértette a Kbt. 56. §-ában foglalt rendelkezést.
A Döntőbizottság ideiglenes intézkedést nem alkalmazott, mivel annak törvényi előfeltételei nem álltak fenn.
Ajánlatkérő kérte kérelmező kérelmének, mint teljességgel alaptalannak az elutasítását. Álláspontja szerint kérelmező a jogorvoslati eljárás megindítására ügyfélképességgel nem rendelkezik, mivel ajánlatkérő az ajánlat bontásakor észlelte, hogy kérelmező ajánlatában egyrészt a formai követelményeket nem tartotta be, másrészt az ajánlat semmiféle értékelhető vállalást nem tartalmazott, vagyis az ajánlat a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen. Ajánlatkérő véleménye szerint kérelmező ügyfélképességgel azért sem rendelkezik, mivel figyelemmel jogorvoslati kérelmének keltére, a jogorvoslati kérelem Döntőbizottsági benyújtását megelőzően érvénytelen ajánlatot nyújtott be.
Ajánlatkérő a kérelmező beszerzés tárgyára vonatkozó kifogására előadta, hogy a beszerzés tárgya komplex nemcsak kizárólag oktatásszervezési és intézmény irányítási rendszer fejlesztését célozza. Álláspontja szerint sem a becsült érték, sem a teljesítés céljából rendelkezésre álló időtartam meghatározása nem korlátozza a felhívott ajánlattevők közötti versenyt. Kifejtette továbbá, hogy a felhívásban megjelölt „fejlesztés” nem azt jelenti, hogy az ajánlattevőknek egy teljesen új szoftvert kellene kialakítaniuk. Az ajánlattételre felhívott nagy szakmai tapasztalattal rendelkező cégek rendelkeznek olyan alaprendszerrel, mely megfelel az új OKJ-modul szerinti specifikációknak. 
Jelen esetben a kért szoftver kifejlesztése annyit jelent, hogy meglévő rendszerüket átdolgozzák, továbbfejlesztik, testre szabják az ajánlatkérő egyedi elvárásai és a dokumentációban részletezett specifikációk alapján. Ez a rendelkezésre álló időtartam alatt és a becsült érték szerinti összegben elvégezhető. A becsült értéket ajánlatkérő gondosan, alapos előkészítés után a közbeszerzés szabályainak maradéktalan betartásával állapította meg, és ennek megfelelően szerepeltette a projekt költségvetésében is, melynek alátámasztására becsatolta az elfogadott projekt költségvetésének vonatkozó oldalait.
Ismertette továbbá, hogy a projekt egyes elemei egymásra épülnek, így az egyes részelem megvalósításával kapcsolatosan fellépő csúszás a projekt egészének sikerét veszélyezteti, ezért ismertette a rendelkezésre álló forrást az ajánlattevőkkel.
Közölte, hogy a teljesítési ütemterv betartható, tekintettel arra is, hogy a másik két ajánlattevő ajánlata ennél kedvezőbb vállalást tartalmazott. Előadta, hogy a határidők meghatározásánál nem naptári, hanem munkanapokat rögzített és ennek esetleges be nem tartása ajánlattevő felé jogkövetkezménnyel nem jár.
Ajánlatkérő tárgyalási nyilatkozatában kifejtette, hogy a műszaki leírás eleget tesz a Kbt.-ben foglalt követelményeknek. Továbbá előadta, hogy a TISZK nem egy hagyományos tantárgy alapú iskolarendszer, hanem egy modul alapú oktatási rendszer, melyben a hagyományos elektronikus órarend és napló nem alkalmazható.
A kérelmező e-mail-es kiegészítő tájékoztatási kérése kapcsán előadta, hogy a beérkezett kérdéseket megválaszolta, de nem érkezett e-mail-en kérelmező részéről tájékoztatáskérés, továbbá álláspontja szerint az elektronikus levél nem megfelelő formája a tájékoztatáskérésnek. E kapcsán hivatkozott azon álláspontjára, hogy kérelmező e kérelmi eleme elkésett, mivel ennek tudomásra jutás időpontja ajánlatkérő mulasztásakor keletkezett, nem pedig a jogorvoslati eljárás során tartott iratbetekintéskor. Ajánlatkérő nyilatkozatában elismerte, hogy a szerződéstervezetben elírás, hogy a szerződés tárgyát a hatálybalépés időpontjáig kell teljesíteni, de álláspontja szerint a felhívás egyértelmű volt e tekintetben és a felhívás és dokumentáció közötti ellentmondás esetén a felhívásban foglaltak az irányadóak.
Kérelmező ajánlatkérő ügyfélképességgel kapcsolatos észrevétele kapcsán közölte, hogy a Kbt.-ben meghatározott jogsérelme abból ered, hogy a dokumentációban foglaltak alapján annak megfelelő ajánlattételhez szükséges mértékű részletességének hiánya miatt nem tud olyan ajánlatot tenni, mely alapján a szerződés teljesítésére, a rendszer fejlesztésére, működtetésére is sor kerülhetne, annak ellenére, hogy a kiírt alkalmassági feltételeket figyelembe véve alkalmas lett volna a szerződés teljesítésére. Közölte továbbá, hogy rendelkezik elektronikus napló és elektronikus órarend szoftverrel, de azok mást tartalmaznak, mint amilyen követelményeket ajánlatkérő elvár az adott szoftvertől.
Egyéb érdekelt, a FOK Kht. képviselője észrevételében ismertette, hogy a TISZK-ek létrehozásában és kialakításában részt vevő szervek rendelkeznek a TISZK-ekre vonatkozó olyan fogalomrendszerrel, mely tartalmazza azok alapkövetelményeit. A teljesítési határidő tekintetében előadta, hogy véleménye szerint csak olyan ajánlattevő tud megfelelő ajánlatot tenni, aki már korábban kidolgozott egy TISZK-ekre vonatkozó szoftvert, egyébként az ajánlatkérő által biztosított határidő nem elegendő.
A Döntőbizottság az alábbiak alapján megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem részben megalapozatlan, részben elkésett.
Döntőbizottságnak először kérelmező ügyfélképességét vizsgálta.
A Kbt. 323. § (1) bekezdése kimondja, hogy kérelmet nyújthat be az olyan ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy egyéb érdekelt (a továbbiakban: kérelmező), akinek jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti.
A Döntőbizottság megállapította, hogy kérelmező jogorvoslati kérelme a jogellenes tartalmú ajánlati felhívás és dokumentáció megállapítására irányult, melyet 2007. április 20-án ismert meg. Erre tekintettel megállapítható, hogy a 2007. április 27-én postára adott kérelem vonatkozásában nem bír relevanciával az a tény, hogy a kérelmező által 2007. április 27-én benyújtott ajánlatot ajánlatkérő, 2007. május 2-án érvénytelenné nyilvánította, tekintettel arra, hogy nem az eljárást lezáró ajánlatkérői döntést támadta. E körben a Döntőbizottság nem fogadta el ajánlatkérő azon hivatkozását, hogy kérelmező ügyfélképességének hiányát eredményezi az általa benyújtott érvénytelen ajánlat, így a Döntőbizottság a fentiek alapján megállapította, hogy kérelmező ügyfélképességgel rendelkezik.
A Döntőbizottság ezt követően azt vizsgálta, hogy a kiegészítő tájékoztatás kapcsán előterjesztett kérelmi elem a jogorvoslati határidőn belül került-e előterjesztésre.
A Kbt. 323. § (2) bekezdés szerint a kérelem a jogsértés megtörténtétől számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig az eredményhirdetéstől számított nyolc napon belül nyújtható be. Ha a jogsértés a kérelmezőnek később jutott tudomására, a határidő a tudomásra jutással veszi kezdetét. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
A Döntőbizottság megállapította, hogy kérelmező 2007. április 24-én elektronikus levél formájában elküldött kiegészítő tájékoztatás kérése kapcsán a 2007. május 25-én előterjesztett kérelme – mivel nem a közbeszerzési eljárást lezáró döntést támadta – a jogvesztő 15 napos határidőt követően került benyújtásra. E kérelem vonatkozásában a Döntőbizottság nem fogadta el kérelmező azon nyilatkozatát, miszerint ajánlatkérő vélelmezett mulasztásáról 2007. május 22-én az iratbetekintéskor szerzett tudomást tekintettel arra, hogy a kérdéses e-mail visszaigazolás kérelmező képviselőjének postafiókjából származott, tehát ez korábban is ismert volt kérelmező számára, így e vonatkozásban Döntőbizottság az eljárást megszüntette az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján.
A Kbt. 317. § (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Ket. 30. § d) pontja szerint a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, nyolc napon belül végzéssel elutasítja, ha jogszabály az igény érvényesítésére határidőt állapít meg, és a kérelem elkésett.
A Ket. 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján a hatóság az eljárást végzéssel megszünteti, ha a 30. § alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására.
A Döntőbizottság ezt követően a jogorvoslati kérelmet érdemben vizsgálta és az alábbiakat állapította meg:
A kérelmező kifogásolta ajánlatkérő dokumentációjának műszaki leírását, amely alapján kérelmező szerint nem lehetett megfelelő ajánlatot tenni.
A Döntőbizottság elsődlegesen azt rögzíti, hogy ajánlatkérő a Kbt. Negyedik rész szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le. A Kbt. 300. § (6) bekezdése alapján az egyszerű közbeszerzési eljárásban az eljárás megindítására a 48. § (2)–(3) bekezdése; az ajánlattételi felhívásra az 52. §; a kiegészítő tájékoztatásra az 56. §; a bírálati szempontokra az 57. § (1)–(5) bekezdése; az ajánlatra a 70. § (1) bekezdése és a 73. §; az ajánlattételi határidőre és az ajánlati kötöttségre a 74. § (6) bekezdése és a 75. § (2) bekezdése; az ajánlatok benyújtására és felbontására a 79–80. §; az ajánlatok elbírálására a 81–89. §, a 91–92. §; az ajánlatok elbírálásáról szóló tájékoztatásra a 97. §; a szerződés megkötésére a 99. § (1) bekezdése, (3)–(4) bekezdése; valamint tárgyalás esetén a 128. § is megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni. Az egyszerű közbeszerzési eljárás kapcsán a hirdetmények megküldésére és közzétételére a 249. § is megfelelően alkalmazandó. Az egyszerű közbeszerzési eljárásban a törvény 21–25. és 26–28. címének, valamint 32. címének a (6) bekezdésben fel nem sorolt rendelkezései is megfelelően alkalmazhatóak.
A közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő feladata beszerzési igényének konkrét meghatározása. A Döntőbizottság a közbeszerzési iratok vizsgálata alapján megállapította, hogy ajánlatkérő a dokumentáció 2. és 3. pontjában részletezte a közbeszerzés tárgyát, mennyiségét és a tárgyhoz kapcsolódó minimális követelményeket. Jelen közbeszerzési eljárás szolgáltatás teljesítésére irányult, mely magában foglal egy rendszer kifejlesztését, telepítését, üzembe helyezését, bevezetését, oktatását, adatfeltöltést, rendszertámogatást, help-desk szolgáltatást és szoftverfrissítést. A beszerzés tárgyát képező rendszer technikai paramétereit a dokumentáció 5–7. oldala tartalmazta.
A dokumentációból egyértelműen megállapítható, hogy ajánlatkérőnek nem volt olyan előírása, amiből arra lehetne következtetni, hogy a beszerzés tárgya az ajánlatkérőnek rendelkezésére álló szoftver továbbfejlesztése, vagy egy új szoftver kifejlesztése. Ebből következik, hogy – ahogy azt ajánlatkérő írásbeli és tárgyalási nyilatkozatában is előadott – megfelelő volt ajánlatkérő számára az ajánlattevők rendelkezésére álló szoftver ajánlatkérői igényeihez, specifikációhoz alakítása/módosítása.
A Döntőbizottság megállapította, hogy a dokumentáció 8. oldalán ajánlatkérő ismerteti azokat a fő folyamatait (szervezeti, menedzsmenti, szakmai), amelyekhez az ajánlattevők által megajánlott rendszernek illeszkednie kell. Ezen belül példálózó jelleggel sorol fel olyan folyamatokat, melyeket az ajánlattevők által megajánlott rendszernek tudnia kell kezelni/támogatni, de e felsorolás nyelvtani értelemben azt jelenti, hogy kezelhet többet is, de ezeket mindenképpen támogatnia kell.
A fentiek alapján a Döntőbizottság arra a megállapításra jutott, hogy ajánlatkérő dokumentációjának műszaki leírása mind technikai, mind tartalmi szempontból alkalmas arra, hogy ajánlattevő ajánlatot tegyen, ezért ajánlatkérő nem sértette meg a Kbt. 58. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakat. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az ajánlattételre felkért másik két ajánlattevő is tett ajánlatot. A Döntőbizottság e körben nem tudta figyelembe venni azt a tényt, hogy kérelmező meglévő elektronikus órarend és napló szoftvere nem tartalmazta az ajánlatkérő által elvárt elemeket.
A Döntőbizottság megjegyzi, hogy az ajánlatkérő előírásainak egyértelműsítésére szolgál a közbeszerzési eljárásokban a kiegészítő tájékoztatás kérésének intézménye.
A Döntőbizottság ezt követően megállapította, hogy megalapozatlan kérelmező a becsült értékre vonatkozó kérelmi eleme az alábbiak szerint.
A Kbt. 292. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Kbt. Negyedik része szerint kell eljárni a 293. §-ban meghatározott szervezeteknek (ajánlatkérők), ha a megadott tárgyú közbeszerzéseik értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárait, és nem a IV. vagy a VI. fejezet szerint kell eljárni.
A Kbt. Negyedik része alkalmazásában irányadó közbeszerzési értékhatár a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 93. § (3) bekezdése szerint, figyelemmel a Kbt. 297. § (1) bekezdésében foglaltakra, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió forint.
A Kbt. 298. § (1) bekezdése értelmében a közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a 36–40. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított – legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (becsült érték).
A Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pontja szerint az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni, ha az e rész szerinti közbeszerzései értéke a közbeszerzés megkezdésekor nem éri el a VI. fejezet szerinti mindenkori nemzeti értékhatárok felét.
A Döntőbizottság e körben megállapította, hogy kérelmező nem tudott olyan bizonyítékot, adatok bemutatni, amely azt támasztotta volna alá, hogy az ajánlatkérő által megjelölt becsült értékben e szolgáltatás nem teljesíthető, így figyelemmel ajánlatkérő által becsatolt projektköltségvetésre megállapítható, hogy az ajánlatkérő által megjelölt becsült értékben a szolgáltatás teljesíthető, ezért e kérelmi elemet a Döntőbizottság elutasította. Az ajánlatkérő által meghatározott becsült értéken történő teljesítést támasztja alá az is, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés bruttó 10 440 000 Ft ellenszolgáltatást tartalmaz.
A Döntőbizottság kérelmező szerződéstervezet kapcsán előadott kifogását az alábbiak alapján elutasította.
A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő dokumentáció 2.1., 3.2.3., 3.2.4. pontjában idézett előírásai ellentétesek a szerződéstervezetben foglaltakkal. A Kbt. nem ad iránymutatást arra az esetre, ha nem egyértelmű előírást határoz meg ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban. Ennek alapján csak az eset összes körülményének vizsgálata során lehet e körben megalapozott döntést hozni úgy, hogy vizsgálat tárgyává kellett tenni, hogy sérültek-e az alapelvi rendelkezések.
Ajánlatkérő kötelezettsége a közbeszerzési eljárásban, hogy úgy határozza meg a felhívásában és a dokumentációban foglalt feltételeket és előírásokat, hogy minden ajánlatkérő azonos feltétellel tehesse meg az ajánlatát.
A Döntőbizottság az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció alapján megállapította, hogy ajánlatkérő a szerződés teljesítését két szakaszban kívánta megvalósítani (első szakasz: 2007. július 31., második szakasz: 2008. május 31.). Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció több pontja tartalmazza ezen teljesítési időpontok konkrét megnevezését, továbbá a szerződéstervezetet kivéve a dokumentációban szereplő időpontok összhangban vannak így ajánlattevők azonos feltétellel tehetnek ajánlatot, ezért a Döntőbizottság nem tartja megalapozottnak kérelmező e kérelmi elemét.
Döntőbizottság a Kbt. 325. § (4) bekezdésére tekintettel a jogorvoslati eljárást az elkésetten előterjesztett kérelmi elem vonatkozásában megszüntette.
Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a fenti indokok alapján a megalapozatlan kérelmi elemet a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján elutasította.
A Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja, illetve a 341. § (6) bekezdése alapjá  0n rendelkezett a költségek viseléséről.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése, valamint – a Kbt. 325. § (4) bekezdésére figyelemmel – a Kbt. 345. §-a biztosítja.

Budapest, 2007. június 11.

Dr. Szvetnik Ágnes s. k.,      Fábián Péter s. k.,
  közbeszerzési biztos          közbeszerzési biztos

Dr. Puskás Sándor s. k.,
közbeszerzési biztos