Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/78
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2007.07.11.
Iktatószám:10759/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		
KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (10759/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.246/12/2007.

Tárgy: a DEPONA Kft. jogorvoslati kérelme a Közép-békési Települések Vízvédelmi Egyesülete közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a DEPONA Kft. (4400 Nyíregyháza, Csillag u. 16, képviseli: a Plesovszki Ügyvédi Iroda, ügyintéző: dr. Plesovszki Dóra ügyvéd, 1114 Budapest, Bartók Béla út 57. II. 5., a továbbiakban: kérelmező) jogorvoslati kérelmét a Közép-békési Települések Vízvédelmi Egyesülete, mint főkedvezményezett és a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, mint társ-ajánlatkérő (5600 Békéscsaba, Berényi út 103., a továbbiakban: ajánlatkérők) „Élővízcsatorna ökológiai, turisztikai állapotának javítása keretében vízpótló műtárgy, uszadékkiszedő helyek és csónakátemelők, gerebtisztító műtárgy, torkolati stabil szivattyútelep építése” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen terjesztett elő részben elutasítja, illetve az eljárást részben hatáskör hiánya miatt megszünteti.
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik.
A határozat érdemi rendelkezése ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.
A határozat ellen annak megszüntető része vonatkozásában fellebbezésnek helye nincs. A határozat e része ellen – annak kézbesítésétől számított 8 napon belül – külön jogorvoslatnak van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Bíróságnak címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárás iratai, a felek írásbeli nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg.
Ajánlatkérők európai uniós támogatásban részesültek a benyújtott pályázatuk alapján a beszerzés tárgyát képező projektre, mely projekt Magyarország–Románia és Magyarország– Szerbia–Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési program INTERREG III/A Program keretében valósul meg (regisztrációs szám: HU-RO-SCG 1/330).
Az ajánlatkérők és az Országos Területfejlesztési Hivatal, mint az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság (támogató) képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht., mint közreműködő szervezet 2005. május 25-én támogatási szerződést kötöttek az „ÖKOVÍZ-Az Élővíz csatorna ökológiai, turisztikai állapotának javítása” című HU-RO-SCG 1/330 számú projektre nyújtandó vissza nem térítendő támogatás tárgyában.
Ajánlatkérő a jelen ügy közvetlen előzményeként nyílt eljárást folytatott a jelen beszerzés tárgyában, amely a Kbt. 92. § c) pontja szerint eredménytelenül zárult, mivel a kérelmező és az Élővíz Konzorcium (tagjai: Békés–Drén Kft., BÓLEM Kft.) ajánlattevők egyike sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.
Ezt követően ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított a Kbt. 125. § (1) bekezdése alapján 2007. április. 21-én, amelyre meghívta a nyílt eljárás két résztvevőjét: a kérelmezőt és az Élővíz Konzorciumot (Békés-Drén Kft. és a BÓLEM Kft. közös ajánlattevők).
Az ajánlattételi felhívás szerint a közbeszerzés részletes tárgya és mennyisége a következő volt: 1 db 1,5 m3/s teljesítményű vízpótló műtárgy, 11 db csónakátemelő hely, 3 db uszadékkiszedő hely, 1 db gerebtisztító műtárgy, 1 db 1,5 m3/s teljesítményű torkolati stabil szivattyútelep építése. Az ajánlatkérő rész vagy alternatív ajánlatot nem fogadott el. A szerződés teljesítésének határidejét 2007. november 30-ában határozta meg. Az ajánlatkérő a szükséges előírásokat megtette a kizárási okok, az alkalmasság és igazolási módjuk vonatkozásában. 
Az ajánlattételi határidő a felhívás szerint 2007. május 4., az eredményhirdetés napja 2007. május 15., a szerződéskötés napja 2007. május 23.
Az ajánlati dokumentáció tartalmazta az ajánlatkérő részletes előírásait, útmutatót, nyilatkozatmintákat, a szerződési feltételeket, a műszaki előírásokat.
A 17. oldalon ajánlatkérő meghatározta az ajánlat tartalmi követelményeit, ezek között előírta, hogy az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő által megajánlott műszaki megoldás leírását. A 21. oldalon kezdődő részletes műszaki leírás tartalmazta minden egyes építményre vonatkozó minimális követelményeket. 
A 22–23. oldalon a gerebtisztító műtárgy leírása körében ajánlatkérő az uszadék kiszedőre vonatkozó előírást a következő módon adta meg: „az uszadék kiszedését automata üzemmódban is működő uszadékkiszedő berendezéssel kell biztosítani”, valamint további műszaki előírásokat is tett, és előírta, hogy a műtárgy kiviteli terveit az ajánlattevő készíti el, amelyeket az igazgatóság tervbíráló bizottságával kell jóváhagyatni.
A 2007. május 4-ei ajánlattételi határidőre az ajánlattételre felhívottak benyújtották ajánlatukat. Az ajánlatkérő bírálóbizottsága először 2007. május 7-én hiánypótlásokat rendelt el mindkét ajánlattevő vonatkozásában, majd ezek teljesítését követően 2007. május 11-én került sor a tárgyalásra külön-külön az ajánlattevőkkel.
A kérelmező ajánlata szerint a Pleso & Pleso Kft. a kérelmezőnek a közbeszerzés értékének 10% fölötti alvállalkozója, akivel a vízpótló műtárgy, torkolati stabil szivattyútelep, gépészeti technológia, elektromos vezérlési munkák vonatkozásában fog szerződést kötni (ajánlat 27–28. oldala).
A kérelmező ajánlata egyáltalán nem tartalmazta a műszaki megoldás leírását, ezt hiánypótlásra nyújtotta be a kérelmező. A csatolt műszaki megoldás terveit a Pleso & Pleso Kft. jegyezte tervezőként.
A kérelmező a jogorvoslati eljárásban csatolta a PP-GG-500 típusjelű uszadékkihordó berendezés gépvizsgálati megfelelőségi tanúsítványát, továbbá azt az 1995. június 9-én kelt „Megállapodást”, amely a Pleso & Pleso Kft. és az újító között jött létre az újítás tulajdonjogának átadásáról. A megállapodás szerint a markolós uszadékkihordó hasznosító tulajdonosa a továbbiakban a Pleso & Pleso Kft.
Az Élővíz Konzorcium ajánlatában a 339. oldaltól megtalálható a műszaki megoldás részletes leírása. A gerebtisztító műtárggyal kapcsolatban a 342–344. oldalon található leírás. Eszerint a felhívásnak és dokumentációnak megfelel az uszadék kiszedő megoldása is, alkalmas automata és kézi üzemre egyaránt. A megoldásban szereplő műszaki megoldás a nagyzugi szivattyútelepen alkalmazottal azonos elven működik – az ismertető szerint. 
A konzorcium nem vesz igénybe 10% fölötti alvállalkozót, a szerződés értékének mintegy 6%-ában köt harmadik személlyel szerződést a kötelező mérésekre, villanyszerelési munkákra és szádlemez-verési, -húzási, -merevítési munkákra.
Az Élővíz Konzorciummal lefolytatott tárgyalás jegyzőkönyve – mely a végleges ajánlatot tartalmazta – a gerebtisztító műtárgyat illetően tartalmazta hogy az ajánlattevő a vízügyi igazgatóság területén már rendszeresített gerebtisztítót ajánl meg, mely annyiban tér el az eredeti tervekben szereplőktől, hogy a gereb fix és az uszadék-letermelő szerkezet mozog. A Konzorcium képviselője az ajánlatkérő kérdésére előadta, hogy a gereb az átfolyó vizet teljes keresztmetszetében felfogja és a gerebek kiszedése a téli üzemben is biztosított.
A tárgyalási jegyzőkönyv ismeretében a kérelmező 2007. május 14-én észrevételt tett az ajánlatkérőnél, amelyben a jogorvoslati kérelemben kifejtett tényekre hívta fel az ajánlatkérő figyelmét, és kérte a tájékoztatást a Kbt. 97. §-a alapján. Az ajánlatkérő az észrevételre 2007. május 21-én adott választ a kérelmező számára, melynek során egyrészt megküldte a nyertes konzorciumnak a gerebtisztító műtárgyra vonatkozó műszaki dokumentációját, valamint tájékoztatást adott a nyertes ajánlat előnyeiről a kérelmező ajánlatához viszonyítva és utalt arra, hogy a nyertes ajánlattevőt terheli az ajánlati árban foglalva minden esetleges jogdíjfizetési kötelezettség is.
Az ajánlatkérő elbírálta az érvényesnek tekintett ajánlatokat. Az eljárást lezáró döntést az egyesület elnöke hozta meg 2007. május 11-én. Eszerint az eljárás nyertese az Élővíz Konzorcium, nettó 247 500 000 Ft ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlattal. Az eredményhirdetésre 2007. május 15-én került sor.
A vállalkozási szerződést 2007. május 23-án a felek megkötötték.
A kérelmező 2007. május 18-án előterjesztett és 2007. május 30-án kiegészített jogorvoslati kérelmében kérte, hogy a Döntőbizottság állapítsa meg a jogsértést, semmisítse meg az ajánlatkérő eljárás során hozott és eljárást lezáró döntéseit, alkalmazzon ideiglenes intézkedést, határozzon a költségek viseléséről.
Kérelme indokaként előadta, hogy az ajánlatkérő 2007. május 15-én kihirdetett eljárást lezáró döntése szerint az eljárás nyertese az Élővíz Konzorcium lett, míg második a kérelmező ajánlata.
Kérelmező álláspontja szerint a nyertes ajánlatot érvénytelenné kellett volna nyilvánítani, tekintettel arra, hogy a nyertes végleges ajánlata jogosulatlanul tartalmazta a Pleso & Pleso Kft. kizárólagos szellemi termékét. A megajánlott szivattyútelepnél alkalmazott műszaki megoldásra a szerzői jogi tv. alapján csak a Pleso & Pleso Kft.-vel kötött felhasználói szerződés alapján tehet bárki is ajánlatot. A nyertes konzorcium nem volt ilyen szerződés birtokában tekintettel arra, hogy a Pleso & Pleso Kft. a jelen eljárásban a kérelmezőnek a közbeszerzés értékének 10%-on felüli alvállalkozója volt. A szerzői jogosultság alátámasztására becsatolta a markolós uszadékkihordó újítás tulajdonjogának átruházására vonatkozó megállapodást, a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott munkavédelmi megfelelőségi tanúsítványát valamint gépvizsgálói laboratórium megfelelőségi tanúsítványt. Ajánlatkérőnek az ajánlatok értékelése során e kérdéseket a Kbt. 85. §-a alapján tisztáznia kellett volna, azaz érdemben vizsgálnia kellett volna a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szerzői jogi törvény) rendelkezései alapján, hogy a nyertes ajánlattevő megsértette-e a Pleso & Pleso Kft. szerzői jogait. 
Mivel ezt elmulasztotta, megsértette a Kbt. 81. § (1) bekezdését és miután nem nyilvánította érvénytelenné az ajánlatot, a 88. § (1) bekezdés f) pontját is.
Jogorvoslati kérelmét kiegészítette azzal, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 96. § (5) bekezdését is, mert nem módosította az általa kihirdetett és a jogorvoslati kérelem alapján észlelt jogsértő döntését. Ugyancsak elmulasztotta a Kbt. 85. §-a alapján a nyertes ajánlattevővel tisztázni a jogorvoslati kérelemből megismert szerzői jogi kérdést.
Ajánlatkérő észrevételében kérte az álláspontja szerint megalapozatlan kérelem elutasítását. Kifejtette, hogy a szerzői jogi védelem vizsgálata nem tartozik az ajánlatkérő hatáskörébe. A dokumentáció 24. oldalán ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan költséget, amely a szerződés értelmében az ajánlattevőt terheli. Ha szerzői jogi védelem alatt álló művet valósít meg, akkor annak megszerzésével kapcsolatos eljárás és díj is terheli az ajánlattevőt. Egyebekben a Döntőbizottság hatáskörébe sem tartozik e kérdés vizsgálata, arra a bíróság rendelkezik hatáskörrel.
A kérelmező egyébként csak vélelmezi, hogy az Élővíz Konzorcium ajánlatában szereplő műszaki megoldás a Pleso & Pleso Kft. szerzői jogi oltalom által védett műszaki megoldásával azonos, ezt nem igazolják a kérelmező által csatolt mellékletek sem. Az ajánlati dokumentációban előírt feltételnek mindkét ajánlat megfelelt. Eszerint az uszadék kiszedését automata üzemmódban is működő uszadékkiszedő berendezéssel kell biztosítani. A kérelmező által is hivatkozott működési elv önmagában nem lehet tárgya a szerzői jogi védelemnek. Az uszadékkihordó berendezés megtervezésére és megvalósítására más is jogosult lehet, ilyen szerkezetet nem csak a kérelmező által ismert nagyzugi és békésszentandrási szivattyútelepen alkalmaznak, hanem pl. Tiszalökön is épült ilyen az 50-es években.
Miután az ajánlati árnak minden felmerülő költségelemet tartalmaznia kellett, nem volt szükség arra, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 85. §-a alapján kérdést tegyen fel az ajánlattevőnek. Az ajánlat érvényességével kapcsolatosan kétség nem merült fel.
Az egyéb érdekelt észrevételt nem tett.
A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását a Kbt. VI. fejezete szerint, a Kbt. 125. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás szabályai szerint folytatta le.
A Döntőbizottság megállapította a közbeszerzési és a jogorvoslati eljárás iratai, valamint a felek írásbeli nyilatkozatai alapján, hogy a jogorvoslati kérelem egy része vonatkozásában nem áll fenn a hatásköre, illetve a kérelem részben megalapozatlan.
A Kbt. 318. § (1)–(3) bekezdése szerint a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt indult eljárás lefolytatása, ideértve a 219. § (9) bekezdésének esetét is, a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik.
A Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés e törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése miatt indult eljárás lefolytatása.
A Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik e törvényt önként alkalmazó szervezet (személy) (1)–(2) bekezdés szerinti jogsértésével kapcsolatos jogvita elbírálása is.
A Kbt. 317. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Ket. 22. § (1) bekezdése szerint a hatóság a joghatóságát – ezzel összefüggésben az alkalmazandó jogot –, valamint hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.
A Ket. 31. § (1) bekezdés a) pontja szerint a hatóság az eljárást végzéssel megszünteti, ha a 30. § alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására.
A Ket. 30. § b) pontja szerint a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, nyolc napon belül végzéssel elutasítja, ha a hatóságnak nincs hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye, továbbá ha a kérelem áttételéhez szükséges adatok a kérelemből hiányoznak, és azok hivatalból sem állapíthatóak meg.
A kérelmező jogorvoslati kérelmében azt sérelmezte, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatában megjelölt uszadékkihordó berendezés (gerebtisztító műtárgy), mint műszaki létesítmény, illetve-e műszaki létesítmény terve a kérelmezőnek a 10%-án felüli alvállalkozója a Pleso & Pleso Kft. szerzői, jogi oltalmat élvező alkotása. E vonatkozásban hivatkozott arra, hogy a nyertes ajánlattevő konzorcium a Pleso & Pleso Kft. kizárólagos szellemi alkotását képező és a jogorvoslati kérelem mellékletét képező tanúsítványokat képező P-GG-500 típusjelű műszaki létesítményt kívánja a közbeszerzési eljárás során felhasználni. A kérelmező álláspontja szerint a nyertes konzorcium a gereptisztító műszaki létesítmény alkalmazására és megvalósítására a szerzői jogi törvény 16. §-a szerinti és a Pleso & Pleso Kft.-vel kötött felhasználói szerződés birtokában tehetett volna ajánlatot. A kérelmező hivatkozott arra is, hogy a szerzői jogi törvény 94. §-a alapján a szerző a jogsértővel szemben különböző polgári, jogi igényeket terjeszthet elő.
A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem alapján egyértelműen megállapította, hogy a fenti kérelmezői igények a szerzői jogi törvény XIII. fejezete (A szerzői jog megsértésének következményei) 94. § (1), illetve (2) bekezdés szerinti polgári jogi jogkövetkezmények körébe sorolandó, melyek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 23. § (1) bekezdés c) pontja szerint a megyei bíróság hatáskörébe tartoznak. Annak elbírálása tehát, hogy a nyertes konzorcium ajánlatában megjelölt műszaki létesítmény – a kérelemben megjelölt műszaki sajátosságra tekintettel, hogy a gereb fix és az uszadékletermelő szerkezet mozog – azonos-e a Pleso & Pleso Kft. tulajdonát képező műszaki létesítmény tervvel, valamint, hogy a szerzői jogosult jogait sérti-e az ajánlatban megjelölt műszaki létesítmény felhasználása bírósági hatáskörbe tartozik.
Az ajánlatok összevetése alapján a Döntőbizottság egyébként megállapította, hogy a két ajánlattevő hasonló elven működő berendezéssel tett ajánlatot, arra vonatkozó adat azonban nincs, hogy az Élővíz Konzorcium konkrétan ugyanazt a Pleso & Pleso Kft. által hasznosítható berendezést ajánlotta volna meg.
A Döntőbizottság a fentiek alapján megállapította, hogy a kérelmező által hivatkozott és a szerzői jogi törvény hatálya alá tartozó szerzői jogosultság tekintetében nincs hatásköre.
Ezt követően – tekintettel arra, hogy a kérelmező a nyertes ajánlat érvénytelenségére is hivatkozott – a Döntőbizottság vizsgálta az ajánlat érvényességét, de kizárólag a kérelemmel érintett körben, azaz a dokumentáció műszaki követelményeinek való megfelelősége tekintetében és megállapította, hogy e kérelmi elem megalapozatlan.
A Kbt. 246. § (7) bekezdése szerint a nyílt, a meghívásos, a tárgyalásos eljárásra és a versenypárbeszédre egyébként – ha e fejezet másként nem rendelkezik – a IV. fejezet szabályait kell megfelelően alkalmazni.
A Kbt. 81. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
A Kft. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A nyertes konzorcium végleges ajánlata megfelelt az ajánlatkérő dokumentációjának minimális műszaki követelménye szerinti azon előírásnak, hogy a gerebtisztító műtárgy automata üzemmódban is működtethető, valamint  a további műszaki előírásoknak is, és az ajánlat érvényessége tekintetében a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontjának sérelme nem állapítható meg.
A Kbt. 85. § szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. Ez azonban nem eredményezheti az ajánlat módosítását.
A kérelemkiegészítés a vonatkozásában is megalapozatlan, hogy a Kbt. 85. §-át alkalmaznia kellett volna az ajánlatkérőnek. A Kbt. az ajánlatkérő mérlegelésére bízza a magyarázat, ill. felvilágosítás kérését, ha erre nem kerül sor, az nem jogsértő, különösen nem indokolt, ha a tárgyalásos eljárás során egyértelműen tisztázásra került a nyertes ajánlatban foglalt uszadékkiemelőnek a dokumentáció előírásainak való megfelelősége. A Kbt. 85. §-ban foglalt lehetőség mellőzése nem vezethet jogsértés megállapításához.
A kérelmező jogsértésként jelölte meg azt, hogy az ajánlatkérő a szerzői jogok sérelmével kapcsolatos álláspontjának közlésére tekintettel nem módosította a kihirdetett eljárást lezáró döntését.
A Kbt. 96. § (5) bekezdése többek között előírja, hogy az ajánlatkérő az eredményhirdetéstől számított tizenötödik napig jogosult a kihirdetett döntését módosítani, ha az eredményhirdetést követően észleli, hogy a kihirdetett eredmény törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja.
A kérelmező alaptalanul hivatkozott a Kbt. 96. § (5) bekezdésének megsértésére is, mivel az ajánlatkérő helytálló jogi álláspontjára tekintettel az egyébként is csak lehetőségként jelentkező és az összegezés módosítására vonatkozó korrekciós eljárást nem kellett alkalmaznia.
Amennyiben az ajánlatkérő egyértelműen állást foglal az adott ajánlat érvényességének megállapítása vonatkozásában, akkor fel sem merülhet részéről a döntésének a korrekciója.
A Döntőbizottság a fenti indokokra tekintettel a Kbt. 317. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ket. 22. § (1) bekezdésére tekintettel a Ket. 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján hatáskör hiánya miatt az eljárást részben megszüntette, míg a Kbt. 318. § (1) bekezdés szerint biztosított hatáskörében eljárva a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján a kérelem megalapozatlan részét elutasította, az f) pont alapján rendelkezett a költségek viseléséről a Kbt. 341. § (6) bekezdése szerint, illetve a Ket. 154. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 345. § (1) bekezdése és a Kbt.346. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2007. június 8.

Dr. Csanádi Péter s. k.,   Kalmárné Diósy Ildikó s. k.,
  közbeszerzési biztos       közbeszerzési biztos

Dr. Bíró Judit s. k.,
közbeszerzési biztos