Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/78
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2007.07.11.
Iktatószám:10765/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		
KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (10765/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.238/9/2007.

Tárgy: a Szepikó Bt. jogorvoslati eljárása a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a Szepikó Bt. (6753 Szeged, Napsugár u. 6., képviseli: dr. Kertész László ügyvéd, 6724 Szeged, Ősz u. 428., a továbbiakban: kérelmező) által a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6720 Szeged, Széchenyi tér 10–11., a továbbiakban: ajánlatkérő) „Szeged városi sportcsarnok légkezelő rendszer építési, kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet elutasítja.
A felek viselik az eljárás során felmerült költségeiket.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás iratai és a felek tárgyalási nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg:
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) negyedik része szerinti hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárást indított, melynek keretében 2007. április 10-én ajánlatételi felhívás átadásával ajánlattételre kérte fel a MIKSI & MIKSI Kft.-t, a VENTO 2000 Bt.-t, a COTHEC Kft.-t és kérelmezőt.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 4. pontjában a teljesítés határidejeként 2007. augusztus 30-át jelölte meg azzal, hogy előteljesítés lehetséges.
Ajánlatkérő a felhívás 12. pontjában írta elő a fő finanszírozási és fizetési feltételeket, mely szerint a beszerzéshez szükséges pénzügyi fedezet az ajánlatkérő részére rendelkezésre áll. Az ajánlatkérő a vállalkozási szerződésben rögzítendő munkák ellenértékét a műszaki ellenőr által igazolt számla benyújtását követően 30. naptári napon átutalással, forintban egyenlíti ki. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A kivitelezés folyamán 2 részszámla, (30, és 60%-os készültségnél) és végszámla benyújtására van lehetőség.
Ajánlatkérő a felhívás 13. pontjában meghatározta a szerződés teljesítéséhez előírt pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmasság megítéléshez szükséges követelményeit, és azok igazolási módjait.
A felhívás 19. pontjában előírta ajánlatkérő, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el az ajánlatokat.
A felhívás 22. pontjában az egyéb információk között ajánlatkérő nem biztosította a hiánypótlás lehetőségét.
Itt írta elő, hogy az ajánlatokat milyen minimális tartalommal és sorrendben kell benyújtani: ezen minimális feltételek között meghatározta hogy az ajánlatnak utolsó részként pénzügyi-műszaki ütemtervet kell tartalmaznia.
Ajánlatkérő dokumentációt is készített, mely műszaki kiviteli tervdokumentációt, árazatlan költségvetést tartalmazott az elvégzendő munkákról.
A 2007. április 19-i ajánlattételi határidőre a felhívást átvevő valamennyi ajánlattevő benyújtotta ajánlatát.
A VENTO 2000 Bt. ajánlatának utolsó oldala tartalmazta a pénzügyi ütemtervet, amely szerint feltüntette I–II. részszámlákhoz tartozó összeget, illetve munkákat és a végszámla összegét és az ahhoz tartozó munkákat.
A 2007. április 27-i eredményhirdetésen ajánlatkérő a VENTO 2000 Bt. ajánlatát hirdette ki nyertesnek bruttó 48 198 682 Ft ajánlati árral. Ajánlatkérő az összegezés mellékleteként egy táblázatot csatolt, melyen feltüntette az ajánlattevőket, az ajánlati árakat, valamint több szempontot, melyeket megfelelés esetén x-el nem megfelelés esetén o-val jelölt.
Az eredményhirdetési jegyzőkönyv tanúsága szerint kérelmező képviselője az eredményhirdetésen részt vett, a Kbt. 97. § alapján írásbeli tájékoztatást kért ajánlatkérőtől a nyertes ajánlat jellemzőiről.
Ajánlatkérő a tájékoztatást a 2007. május 2-án kelt és május 3-án faxon, majd 11-én postára adott levelében megadta, mely szerint a nyertes ajánlati ára kedvezőbb a kérelmező árához képest.
Kérelmező jogorvoslati kérelmét 2007. május 7-én adta postára, mely 2007. április 10-én érkezett a Döntőbizottsághoz. Kérelmező a Döntőbizottság hiánypótlási felhívását 2007. május 17-én teljesítette.
Kérelmező kérte, hogy a Döntőbizottság semmisítse meg ajánlatkérőnek az eljárást lezáró döntését, valamint alkalmazzon ideiglenes intézkedést a szerződéskötés megtiltására.
A jogorvoslati eljárás tárgyalásán módosított és pontosított kérelme szerint ajánlatkérő jogsértően nyilvánította érvényessé a VENTO Bt. ajánlatát. Álláspontja szerint a VENTO Bt. ajánlata azért érvénytelen, mert az ajánlatban csatolt pénzügyi ütemterv nem felel meg az ajánlatkérő előírásainak, ugyanis nem tartalmaz műszaki részeket, illetve határidőket. Ezzel ajánlatkérő megsértette a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontját. Ajánlatkérő eljárásjogi kifogására előadta, hogy kérelme nem késett el, mert a határidők számítására vonatkozó szabályok alapján az első napot, mint kezdőnapot nem kell figyelembe venni, így kérelmét határidőben terjesztette elő.
Ajánlatkérő észrevételében elsődlegesen eljárásjogi kifogást előterjesztve elkésettség miatt kérte a kérelem elutasítását, mert a kérelmező a Kbt. 323. § (2) bekezdésében foglalt jogvesztő határidőn túl nyújtotta be kérelmét.
Álláspontja szerint a jogorvoslati kérelem egyértelműen elkésett, mert a jogorvoslati kérelmet 2007. május 7-i dátummal terjesztette elő kérelmező, az eredményhirdetés azonban 2007. április 27-én megtörtént. Érdemben is kérte a jogorvoslati kérelem elutasítását, mert álláspontja szerint a nyertes ajánlatot jogszerűen nyilvánította érvényessé. Tényként volt megállapítható, hogy a VENTO Bt. ajánlata tartalmaz pénzügyi ütemtervet, amely megfelelt az elvárásainak, tekintettel arra, hogy annak tartalmára nézve külön előírást nem tett.
Bejelentette, hogy az eljárást lezáró szerződést a nyertessel 2007. május 18-án megkötötte.
A Döntőbizottságnak elsődlegesen ajánlatkérő eljárásjogi kifogására tekintettel azt vizsgálta, hogy kérelmező jogorvoslati kérelmét a Kbt.-ben előírt határidőben nyújtotta-e be.
A Döntőbizottság e körben azt vizsgálta, hogy a kérelmező a jogorvoslati kérelmét a Kbt. 323. § (2) bekezdésében meghatározott jogvesztő határidőn belül nyújtotta-e be. E szakasz az alábbiakat mondja ki: A kérelem a jogsértés megtörténtétől számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig az eredményhirdetéstől számított nyolc napon belül nyújtható be. Ha a jogsértés a kérelmezőnek később jutott tudomására, a határidő a tudomásra jutással veszi kezdetét. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
A Kbt. 323. § (2) bekezdése kötelező érvénnyel kimondta, hogy eljárást lezáró döntés esetén a jogorvoslati kérelem az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül nyújtható be. E szakaszban akként rendelkezett a jogalkotó, hogy amennyiben a jogsértés a kérelmezőnek később jutott tudomására a határidő a tudomásra jutással veszi kezdetét.
Jelen esetben a kérelmező a fentiek szerint az ajánlatkérő eljárást lezáró döntéséről, az eljárás nyertesének személyéről a 2007. április 27-én az eredményhirdetés napján szerzett tudomást, a két vizsgált időpont tehát egybeesik.
A Kbt. 15. § (1) bekezdése előírja, hogy a napokban, hónapokban vagy években megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik.
A Kbt. 15. § (3) bekezdése alapján ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.
A jogorvoslati kérelem benyújtására a tudomásszerzéstől számított jogvesztő nyolc napos határidő kérelmező esetében 2007. április 27-i időponttól számítva 2007. május 5-én szombaton járt le, tekintettel azonban arra, hogy ez a nap nem munkanap, így kérelmező kérelmét a következő munkanapon 2007. május 7-én hétfőn a jogvesztő határidőn belül terjesztette elő.
Ezt követően a Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet érdemben megvizsgálva az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy az nem alapos. Ajánlatkérő eljárását a Kbt. IV. része szerinti egyszerű közbeszerzési eljárásokra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően folytatta le.
A Kbt. 300. § (6) bekezdése szerint az egyszerű közbeszerzési eljárásban az eljárás megindítására a Kbt. 48. § (2)–(3) bekezdése; az ajánlattételi felhívásra a Kbt. 52. §; a kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56. §; a bírálati szempontokra a Kbt. 57. § (1)–(5) bekezdése; az ajánlatra a Kbt. 70. § (1) bekezdése és a Kbt. 73. §; az ajánlattételi határidőre és az ajánlati kötöttségre a Kbt. 74. § (6) bekezdése és a Kbt. 75. § (2) bekezdése; az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 79–80. §; az ajánlatok elbírálására a Kbt. 81–89. §, a Kbt. 91–92. §; az ajánlatok elbírálásáról szóló tájékoztatásra a Kbt. 97. §; a szerződés megkötésére a Kbt. 99. § (1), (3)–(4) bekezdése; valamint tárgyalás esetén a Kbt. 128. § is megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni. Az egyszerű közbeszerzési eljárás kapcsán a hirdetmények megküldésére és közzétételére a Kbt. 249. § is megfelelően alkalmazandó.
A Kbt. 70. § (1) bekezdés első fordulata szerint az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
A Kbt. 81. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
A Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Kérelmező jogorvoslati kérelmében az ajánlatkérői döntés jogszerűségét támadta, melyet arra alapított, hogy álláspontja szerint a nyertes ajánlata nem megfelelő, mert az nem megfelelő tartalommal tartalmazta a pénzügyi és műszaki ütemtervet, így ajánlatkérőnek azt a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelenné kellett volna nyilvánítania.
A Döntőbizottság erre tekintettel vizsgálta, hogy ajánlatkérő jogszerűen állapította meg a nyertes VENTO Bt. ajánlatának érvényességét.
A jogvesztő határidőn belül ajánlatkérő ajánlattételi felhívását és a dokumentációját ajánlattevők jogorvoslati kérelemmel nem támadták, így az abban foglalt előírások egyformán kötik az ajánlatkérőt és az ajánlattevőket.
A Döntőbizottság megvizsgálta, hogy ajánlatkérőnek a pénzügyi és műszaki ütemtervvel kapcsolatosan milyen elvárásai voltak, és megállapította erre nézve egyedül az ajánlattételi felhívás 22. Egyéb információk pontjának utolsó francia bekezdése tartalmaz rendelkezéseket. Ebben ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlatot milyen minimális tartalommal és sorrendben kell benyújtani, itt határozta meg a pénzügyi, műszaki ütemterv utolsó tételként történő kötelező csatolását.
A Döntőbizottság tényként állapította meg, hogy a nyertes ajánlatának utolsó oldalán megtalálható a pénzügyi ütemterv, mely az egyes részszámlákhoz és a végszámlákhoz rendelten tartalmazza a beszerzés tárgyát képező munkák elvégzésének megnevezését a kivitelezésnek megfelelő sorrendben és a részszámlákhoz, illetve a végszámlákhoz tartozó összegeket is.
Erre tekintettel megállapítható volt, hogy az ajánlat megfelelt az ajánlattételi felhívás azon előírásának, hogy abba csatolni kell pénzügyi, műszaki ütemtervet.
A Döntőbizottság nem fogadta el kérelmező azon álláspontját, hogy a pénzügyi ütemterv nem megfelelőségére tekintettel ajánlatkérőnek az ajánlatot érvénytelenné kellett volna nyilvánítania, mert az ütemterv nem tartalmazott az egyes munkákhoz tartozó határidőket, így nem felel meg az ütemterv általános fogalmának. A Döntőbizottság vizsgálta, hogy a fentieken idézetten túl a pénzügyi, műszaki ütemtervre vonatkozóan volt-e az ajánlattételi felhívásnak és a dokumentációnak olyan előírása, melyek az ütemterv tartalmára vonatkoztak. E körben megállapította, hogy ajánlatkérő nem határozott meg semmilyen követelményt arra nézve, hogy a pénzügyi, műszaki ütemterv mit tartalmazzon, így a műszaki ütemezéssel kapcsolatban sem támasztott olyan követelményt, melyek alapján a munkafázisok és munkanemek részletes és tételes felsorolásához határidőket kellett volna ajánlattevőknek feltüntetniük. Összességében tehát a munkálatok ütemezése időpontjának hiányát erre vonatkozó ajánlatkérői követelmény nélkül kérelmező részéről alappal nem lehet kifogásolni. Így a Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő e körben jogszerűen nyilvánította a nyertes ajánlatot érvényessé, ezért kérelmező alaptalan kérelmét elutasította.
A Döntőbizottság ideiglenes intézkedést nem hozott, mert annak törvényi előfeltételei nem voltak megállapíthatóak.
A Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdése szerint biztosított jogkörében eljárva a fentiek szerint a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján utasította el az alaptalan kérelmet.
A Döntőbizottság a költségek viseléséről a Kbt. 341. § (6) bekezdése alapján döntött.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.
Budapest, 2007. június 14.

Dr. Varga László s. k.,       Bujdosó Gézáné s. k.,
  közbeszerzési biztos         közbeszerzési biztos

 Dr. Biró Judit s. k., 
közbeszerzési biztos