Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/81
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2007.07.18.
Iktatószám:11115/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (11115/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.255/7/2007.

Tárgy: a Döntőbizottság elnöke hivatalból kezdeményezett eljárása Szob Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi
HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85., a továbbiakban: Döntőbizottság elnöke) által a Szob Város Önkormányzata (2628 Szob, Szent Imre u. 12., nevében eljár: Bita- Petrik és Társai Ügyvédi Iroda, ügyintéző: Dr. Kozma György ügyvéd, 1012 Budapest, Mikó u. 14., a továbbiakban: ajánlatkérő) „Szob–Nagybörzsöny közötti kisvasút teljes, turisztikai célú helyreállítás – vasúti felépítmény, térvilágítás, biztosító berendezések kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárásban megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 257. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó 125. § (3) bekezdés a) pontját, ezért ajánlatkérő ajánlattételi felhívását és azt követő döntéseit megsemmisíti.
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.
INDOKOLÁS

A Döntőbizottság az ajánlatkérő által korábban lefolytatott nyílt eljárás, a jelen hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás iratai, valamint az ajánlatkérő szóbeli és írásbeli nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg.
A Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság, mint szerződő hatóság, továbbá a szerződő hatóság nevében eljáró közreműködő szervezet, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság, másrészről Szob Város Önkormányzata, mint főkedvezményezett, továbbá Márianosztra Község Önkormányzata és Nagybörzsöny Község Önkormányzata, mint támogatásban részesülő partnerek között 2006. június 30-án jött létre a támogatási szerződés a „Szob-Nagybörzsöny közötti kisvasút teljes, turisztikai célú helyreállítása” című, ROP–1.1.1.–2005–05–0002/35 azonosító számon nyilvántartásba vett pályázat tárgyában.
Az ajánlatkérő ezen előzményeket követően a Közbeszerzési Értesítő 38. számában 2006. március 31-én K. É. – 6921/2006 számon közzétett ajánlati felhívásával nyílt eljárást indított a fenti beszerzési tárgyban, amelyben a közbeszerzés mennyiségét az alábbiak szerint határozta meg a felhívás II.2.1) pontjában:
,,Szob–Nagybörzsöny közötti kisvasút teljes, turisztikai célú helyreállítás – vasúti felépítmény, térvilágítás, biztosító berendezések kivitelezése az alábbi főbb mutatók szerint:
Vágányépítési munkák
1. Szob–Márianosztra
– vágánybontás kézi erővel 5000 vm,
– vágányépítés
– védőréteg 8620 m3
– zúzottkő ágyazat készítése 6400 m3,
– kézi kisgépes vágányfektetés 236 t + 95,9 t, 
– kitérőbontás és -építés öt csoport,
– védősín fektetése 202 m,
2. Nagyirtás–Nagybörzsöny
– vágánybontás kézi erővel 390 vm,
– kézi kisgépes vágányfektetés 390 vm, 
– kitérőbontás és építés hat csoport
Térvilágítás, elektromos berendezések
– kábelfektetés 365 m,
– csőoszlopok és lámpatestek elhelyezése 10 db,
Biztosítóberendezési munkák
– kábelárokásás, -takarás 620 m, 
– kábelfektetés 1005 m,
– 13 kHz-es sínáramkör 4 db,
– külsőtéri kulcsszekrény 4 db,
– fénysorompó jelező 2 pár,
– szerelt, egyedi, HS félautomata fénysorompó 2 db.
Az ajánlatkérő a II.1.7) és II.1.8) pontokban a rész-, illetve többváltozatú ajánlat tételének lehetőségét kizárta. Az ajánlati felhívás II.3) pontja szerint a teljesítési határidő 2007. május 30. volt.
A lefolytatott nyílt eljárás nyertese a Montavia Kft. lett, akivel a vállalkozási szerződést 2006. július 25-én megkötötte ajánlatkérő és a társult települések önkormányzatai 2007. április 30-i teljesítési véghatáridővel és nettó 217 271 962 Ft ellenszolgáltatással. A vállalkozási szerződés 1. pontja szerint a vállalkozási díj magában foglalja a beruházás megvalósításához szükséges összes díjat, költséget, a megvalósításhoz szükséges valamennyi árvonzatot, így az esetlegesen hiányzó tervek költségét is. A vállalkozási szerződés 3. pontja szerint a vasúti alépítmény, mély és magasépítés egyéb munkák kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként született vállalkozói szerződés nyertes ajánlattevőjével a Montávia Kft.-nek szorosan együtt kell működni, mely a feladatok ütemezésének összehangolását jelenti.
A vállalkozó a munka megkezdését követően 2007. április 12-én pótmunka igényt nyújtott be az ajánlatkérőhöz, ehhez elkészítette az egységárelemzést és a költségvetést is. Ajánlatkérő műszaki ellenőre a pótmunka igényt felülvizsgálta és annak jogosságát nettó 4 099 000 Ft értékben elismerte. Az ajánlatkérő 2007. április 18-án a támogatás nyújtásában közreműködő szervezet – a VÁTI Kht. részére – megküldte az „Egyszerű módosítást bejelentő formalevél” c. iratot, melyben hivatkozott a Montávia Kft. pótmunka igényére és a támogatási szerződés kis mértékű módosításához kérte a támogató hozzájárulását.
A fenti nyílt eljárást követően került sor a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás indítására az ajánlatkérő részéről 2007. május 7. Az ajánlatkérő ugyanekkor tájékoztatta az ajánlattételi felhívás megküldésével a Döntőbizottságot, hogy a Montávia Kft.-t ajánlattételre hívta fel.
Az ajánlatkérő az eljárásfajta választásának indokait a Döntőbizottság számára megküldött tájékoztatásban az alábbiak szerint adta meg: ajánlatkérő a Kbt. 125. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indít, mely hivatkozást a későbbiekben a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjára pontosította. A jelen eljárás becsült értéke 16,9 millió Ft. A jogalapot illetően előadta, hogy a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt szükséges kiegészítő építési beruházás merült fel a következő okok miatt
– az eredeti tervtől eltérően nem 34,5 kg-os, hanem 48,5 kg-os sínek kerülnek felhasználásra 2850 m hosszon. Ennek oka, hogy a MÁV a sín szállítója csak ilyen síneket tud biztosítani, ez viszont jelentős többletszállítási költséggel jár.
– A munkák során a terepviszonyok miatt és a műtárgyak, útátjárók feltárását követően a tervek áttervezése vált szükségessé, ehhez előre nem látható geodéziai munkák szükségesek.
– A kivitelezés során az útvonalvezetés és az útátjárók nyomvonala megváltozott, ezért az eredetileg tervezett biztosító berendezéseket át kellett tervezni és át kellett alakítani.
Ezeket a kiegészítő munkákat műszaki okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézségek nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől. A jelenleg is munkát végző vállalkozó a legalkalmasabb a pótmunkák elvégzésére, levonulása és más vállalkozó megbízása jelentős többletköltséget okozna. A kiegészítő építési beruházás becsült értéke nem haladja meg az alapszerződés értékének a felét.
A Döntőbizottság elnöke hiánypótlást rendelt el, melyre az ajánlatkérő becsatolta a módosított ajánlattételi felhívását.
A 2007. május 17-én a Döntőbizottság elnökének hiánypótlási felhívására módosított ajánlattételi felhívás szerint a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja. A közbeszerzés tárgya és mennyisége a felhívás 4. pontja szerint a következő: 79,8 tonna sínszállítás, kiviteli tervek részleges áttervezése, geodéziai munkálatok 26 munkanap, biztosító berendezések átalakítása (az útvonalvezetés megváltozása miatt).
Az ajánlattételi felhívás 6. pontja szerint a szerződés teljesítésének határideje 2007. június 30. Az ajánlattételi felhívás tartalmazta az ajánlat elbírálásának szempontját a 10. pontban (összességében legelőnyösebb ajánlat), a 11. pontban a kizáró okokat, a 12. pontban az alkalmasság igazolásának módját és követelményeit, a 19. pont a tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályait, valamint a tárgyalás, az eredményhirdetés, szerződéskötés határidőit. Az ajánlatkérő az ajánlatot 2007. május 24-ére kérte benyújtani, május 29-én tárgyalni is kívánt. Egy tárgyalási fordulót tervezett, amelyen az eredményhirdetés is megtörténik, a szerződéskötés az eredményhirdetést követő 8. napon lesz.
A 2007. május 24-i határidőre nem érkezett ajánlat. Ajánlatkérő a jogorvoslati eljárásra tekintettel 2007. május 29-én felfüggesztette a közbeszerzési eljárását.
A Döntőbizottság elnöke a Kbt. 329. § (1) bekezdése alapján a DT.3 52/4/2007. számú eljárást kezdeményező iratában 2007. május 22-én megindította a Döntőbizottság hivatalból történő eljárását. Indítványozta, hogy az eljáró tanács vizsgálja meg a közbeszerzési eljárás jogalapját és az ajánlattételi felhívás jogszerűségét.
Ajánlatkérő észrevételében kérte a jogorvoslati eljárás megszüntetését azzal, hogy kizárólag az ajánlattételi felhívásban megjelölt és a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjára alapozott hivatkozást tartotta fenn az alábbi indokok szerint.
A 79,8 tonna sínszállítási költséggel kapcsolatos pótlólagos beszerzés vonatkozásában előadta, hogy a kiírás szerinti felépítményi bontási munkák során megállapítást nyert, hogy a visszaépíteni tervezett felépítményi vasanyagok jó része az ismételt beépítésre alkalmatlan, mivel az üzemen kívül lévő pályarészeken a korrózió a sínek talprészét, a beépített kapcsolószereket, hevedereket, kötőelemeket oly mértékben elvékonyította, hogy azok felhasználásra alkalmatlanná váltak. A beruházónak a MÁV Zrt.-vel kötött anyagbiztosítási megállapodása szerint a szükséges vasanyagot a MÁV Zrt. biztosítja. A MÁV ezen szükséges vasanyagot csak a tervezettől eltérő nagyobb súlyú (48,3 kg/fm) sínekből tudta biztosítani a rendelkezésre álló 34,5 kg-os alkatrészek hiánya miatt. Ez a technikai megoldás ugyanakkor műszakilag jobb, üzemeltetést illetően gazdaságosabb, mint a tervezett eredeti technika. A sínek súlyának növekedése a kivitelező részéről a szállítási, rakodási és fektetési tevékenység során jelentős nagyságrendű többletmunkát, illetve eszközök biztosítását igényli, ami többletköltséggel jár. A tevékenység a kivitelezés során folyamatos, azt a munkafázisoktól függetleníteni, leválasztani a technológiai folyamatok szétzilálása, egymásra épülésének megszakítása nélkül nem lehet, ezért szükséges a jelenlegi felépítményes kivitelezővel tárgyalni ezen szükséges pótmunka elvégzéséről, amely előbbiekkel összefüggésben a szállítás mennyiségi növekménye.
Az ajánlatkérő a kiviteli tervek részleges áttervezése és a geodéziai munkálatok (26 munkanap) vonatkozásában előadta, hogy a nyílt eljárást követő és már a kivitelezés folyamán tartott lakossági tájékoztató fórumon Szob városában a lakosság javasolta a vasútvonal városi szakasza vonalvezetésének a megváltoztatását. További lakossági javaslatra került sor a tervezett 12-es úthoz kapcsolódó vasúti útátjáró áttervezésére, összevonására a műszaki telephelyi átjáróval, mely geometriailag kedvezőbb kialakítást, közlekedésbiztonságilag egy fedezetlen útátjárót megszüntetve a főútvonalon lényegesen kedvezőbb helyzetet eredményezett. Ugyanakkor a kiírás egyes részlettervekre vonatkozóan úgy rendelkezett, hogy a szükségessé váló részlettervek elkészítése a kivitelező feladata, aki megfelelő szaktervezővel rendelkezik. Ezen okok miatt szükségessé vált a bevezető kb. 600 m-es szakasz áttervezésén kívül a nyíltvonali területeken víztelenítési, megállóhely telepítési, jelentős sziklabontás elkerülésére ívkorrekciós részlettervek készítése, mely feladatok a fentiek alapján előre nem voltak láthatóak.
Néhány útszakaszon a párhuzamos bontási – földmű építési munkák miatt ismételt kitűzésekre került sor. Mindezen pótmunkák szükségessége a kivitelezés megkezdése, előrehaladása során merült fel, mely előre nem láthatóvá, nem tervezhetővé tette ezeket. A kivitelező helyismerete, haladási ütemezése, illetve munkafolyamatba illesztett tevékenysége nem tette lehetővé önálló vállalkozó bevonását a pótmunka kivitelezésébe, ezért szükséges a felépítményes kivitelezővel történő tárgyalás a pótmunkákról.
Az ajánlatkérő a biztosító berendezések átalakítása (az útvonalvezetés megváltozása miatt) pótmunka vonatkozásában előadta, hogy a fent jelzett útátjáró átalakítás a biztosító berendezési tervek átalakítását, adaptálását vonta maga után, mely előre nem volt látható a munka megkezdésekor. Mivel az átalakított felépítményes tervek a kivitelező által készítendők, így önálló biztosítóberendezési tervező bevonása az adategyeztetési, tervátadási, határidős gondok megelőzése miatt sem célszerű, ezért javasolt a felépítményi kivitelezővel történő tárgyalás a módosításról.
A Döntőbizottság az előzményi közbeszerzési eljárás, a jelen eljárás iratai, az ajánlatkérő szóbeli és írásbeli nyilatkozatai alapján megállapította, hogy a hivatalból történő kezdeményezés alapos.
A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását a Kbt. 3. rész, VI. fejezetének 26. címe szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás szabályai alapján folytatta le.
A Kbt. 246. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni, ha azt e fejezet megengedi.
A Kbt. 257. § (1) bekezdés szerint a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra pedig a IV. fejezet 6. címének szabályait (125–128. §, 131–135. §, ideértve a 41. § (5) bekezdését is] – a 26. cím rendelkezései szerint – kell megfelelően alkalmazni.
A Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja szerint az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítő építési beruházást, illetőleg szolgáltatást műszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől vagy ha a kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatásteljesítéshez, az ilyen kiegészítő építési beruházásra, illetőleg szolgáltatásra irányuló – a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött – szerződés, illetőleg szerződések becsült összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás, illetőleg szolgáltatás értékének felét.
A Döntőbizottság megállapította, hogy a közbeszerzési eljárás választása a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjának nem felel meg az alábbiak szerint.
A verseny szükségképpeni korlátozásával járó és kivételesen alkalmazható hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásfajta választására csak a Kbt. szerinti kógens feltételek együttes fennállta esetén van mód. A Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kiegészítő építési beruházás esetén mind az elválasztható, mind pedig a nem elválasztható építési beruházások esetén az ajánlatkérő által igazolandó feltétel, hogy előre nem látható körülmények miatt vált szükségessé az adott kiegészítő építési beruházás megrendelése, amely az előzményi eljárásban megkötött (alap)szerződés teljesítéséhez szükséges.
A Döntőbizottság megállapította, hogy az előzményi nyílt eljárást megelőzően az ajánlatkérő rendelkezésére álltak már az engedélyezett tervdokumentációk, majd megkötötte a támogatási szerződést és a fent hivatkozott nyílt közbeszerzési eljárásában kiválasztotta a kivitelezőt. A kivitelezési vállalkozási szerződés megkötésére 2006. július 25-én került sor, majd ezt követően a 2006. augusztus 22-ei lakossági fórumon előterjesztett lakossági javaslat alapján került a vasút vonalvezetésének megváltoztatására sor. Az ajánlatkérő az engedélyezett műszaki tartalomtól saját döntése alapján tért el, mivel úgy értékelte, hogy az érintettek számára kedvezőbb az új műszaki megoldás. Az ajánlatkérő sem állította azt, hogy az eredeti tervek szerinti vonalvezetéssel nem építhető meg a létesítmény, illetve nem teljesíthető a szerződés, tehát az általa kiegészítő építési beruházásnak minősített beszerzés megvalósítása nem az eredeti szerződés teljesíthetőségéhez szükséges. Éppen ellenkezőleg, a jelen közbeszerzési eljárás azt célozza, hogy az ajánlatkérő az eredeti szerződés tartalmától eltérő műszaki tartalmat valósíthasson meg.
A Döntőbizottság megállapította az ajánlatkérő nyilatkozata és az általa becsatolt dokumentumok (lakossági fórum jegyzőkönyve) alapján, hogy a kiviteli tervek áttervezésével, valamint az útvonal változással szoros összefüggésben az új útátjáró helyével és kialakításával és a biztosító berendezések áthelyezésével kapcsolatos jelen beszerzési szükséglete vonatkozásában a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja szerinti jogalap feltételei nem állnak fenn. Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő által hivatkozott eljárásfajta választás jogcímének feltételei konjunktívak, ezért már e feltétel hiányában is jogsértő az ajánlatkérő eljárásfajta választása.
A Döntőbizottság megállapította továbbá, hogy az a feltétel sem áll fenn az ajánlatkérő beszerzése vonatkozásában, hogy a kiegészítő beruházásokat műszaki vagy gazdasági okból nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől, mivel az előzményi szerződés maradéktalanul teljesíthető ezen újabb beruházások nélkül. Az ajánlatkérő jelen beszerzése a fentiek szerint újabb beszerzési igényt jelent, tehát elkülönül a korábbi beszerzéstől.
A beszerzésnek a sínanyag szállításával kapcsolatos része vonatkozásában a Döntőbizottság megállapította, hogy ezen többletszállítási feladat tekintetében jogszerűen járt el az ajánlatkérő.
A sínanyagot a MÁV Zrt. támogatás formájában biztosítja az ajánlatkérőnek, az ajánlattevőnek csak az sínanyag szállításáról és beépítéséről kell gondoskodnia. Tény, hogy a MÁV csak 48,5 kg-os síneket tud biztosítani, mely szállítói lehetőségre az ajánlatkérőnek nincs befolyása, tehát e vonatkozásban valóban előre nem látható és nem az ő mulasztásából ered a szállítási többletköltséggel összefüggő új beszerzési igény. Figyelemmel azonban arra, hogy részajánlat tételére nem volt mód, és az eljárásfajta választás jogalapja feltételeinek a beszerzés egészére kell fennállnia, ezért az ajánlatkérő közbeszerzési eljárása jogsértő volt.
A Döntőbizottság a fentiek szerint a Kbt. 318. § (1) bekezdés szerint biztosított jogkörében eljárva a Kbt. 340. § (2) bekezdés c) pontja alapján megállapította a jogsértést, a Kbt. 340. § (2) bekezdés e) pontja alapján az ajánlatkérő ajánlattételi felhívását és azt követő döntéseit megsemmisítette, illetve a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja alapján rendelkezett a költségek viseléséről a Kbt. 341. § (6) bekezdése szerint.
A Döntőbizottság az ajánlattételi felhívás és az azt követő ajánlatkérői döntések megsemmisítését elégséges szankciónak tartotta, figyelemmel volt arra, hogy a jogsértés reparációjára van mód, mivel az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását felfüggesztette, valamint figyelembe vette azt a tényt is, hogy ajánlat nem került benyújtásra.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2007. június 18.

Dr. Csanádi Péter s. k.,	Kalmárné Diósy Ildikó s. k.,
	közbeszerzési biztos	közbeszerzési biztos

Dr. Horváth Éva s. k.,
közbeszerzési biztos