Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/113
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2007.10.03.
Iktatószám:15438/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		
KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (15438/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.367/11/2007.

Tárgy: a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85., továbbiakban: a Döntőbizottság elnöke) által a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (7621 Pécs, Káptalan u. 5., a továbbiakban: ajánlatkérő) „Kilenc lelőhely előzetes régészeti feltárása” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárást megszünteti.
Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi, méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárásban, illetve a jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, és az ajánlatkérő tárgyaláson tett nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg:
Ajánlatkérő mint megbízott a Nemzeti Autópálya Rt.-vel, mint megbízóval (jogutódja a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., továbbiakban: NIF Zrt.) 2005. július 20-án szerződést kötött – címe szerint – „megelőző régészeti feltárásra”, jelzőszáma 4500002613. Jogszabály alapján a Nemzeti Autópálya Rt. felelős az országos gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési feladatai ellátásáért, feladatát képezi az autópálya építésekkel érintett területeken a régészeti lelőhelyek/leletek megelőző feltárása.
A szerződés tárgya az M60 autópálya 0+000–18+500 km-sz. közötti szakaszának a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által előírt megelőző régészeti feltárása a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 22–23. §-a, valamint a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet előírásai alapján. 
A megbízott feladatát képezi a kijelölt szakaszok szakmailag szükséges mértékű feltárása, illetve szükség esetén, első lépésként a próbafeltárások elvégzése, hatástanulmány készítése a megjelölt szakaszokon történő feltárások ütemezhetősége érdekében. A megelőző feltárással érintett szakaszok feltárásának szakmailag szükséges mértékét a megbízó nevében eljáró régész szakértő felülvizsgálja, ellenőrzi és igazolja.
A szerződés 2. pontja tartalmazta a fizetési feltételeket, mely szerint a megbízónál a szükséges pénzügyi források biztosítottak. A szerződéses ellenszolgáltatás nettó 704 613 700 Ft volt. Részszámlák benyújtására is lehetőség van, a kifizetés teljesítés-igazoláshoz kötött. 
A szerződés 3. pontja a teljesítési határidővel kapcsolatos. A munka kezdése 2005. augusztus 1., a teljesítés határideje 2007. szeptember 1.
A szerződés melléklete volt egyebek mellett a szerződés tárgyát képező területek megjelölése (összesen 174 857 m2), a pénzügyi ütemezés (végszámla 2007. szeptember 1.)
A szerződés módosításaként – annak helyébe lépve – jött létre a felek között a 4500002613–1 jelzőszámú, 2005. november 21-én kelt szerződés ugyanezen tárgyban, de II. ütemében újabb területtel kiegészítve az M60 autópálya 18+500–30+200 km-sz. között. Ezen II. ütemre az ellenszolgáltatás +476 038 100 Ft-tal bővült és a teljesítés határideje 2007. május 31-ére módosult. A szerződés melléklete II. ütemet illetően tartalmazza a teljes feltárás területét (110 989 m2) és ebből a szondázó ásatás területét 9992 m2-t.
Ezt követte a szerződés 2007. március 26-i, 2. számú, 4500002613–2 jelzőszámú módosítása a feltárandó terület nagysága, a határidők és a pénzügyi ütemezés tekintetében. A szerződésmódosítás 2.2. pontja szerint a szondázási terület + 4448 m2-rel módosul, ebből származóan az ellenszolgáltatás + nettó 9 340 800 Ft-tal módosul, továbbá a teljes feltárandó terület + 62 190 m2-rel nő, ez egyúttal az ellenszolgáltatásban + 254 979 000 Ft növekményt jelent. Ezek után a szerződés értéke nettó 1684 M Ft lett. A teljesítési határidő 2007. szeptember 1-je lett. Jelen szerződés melléklete volt a régészeti feltárás ütemezése, amely szerint minden területen legkésőbb 2007. szeptember 1-jéig befejeződik a régészeti feltárás. Az I. szakaszban 272 241 m2 területen, a II. szakaszban 87 235 m2 területen, összesen 359 476 m2 területen, amelyből 14 440 m2 a szonda és a maradék 345 036 m2 a teljes feltárás.
Ajánlatkérő számára a NIF Zrt. 2007. július 5-én írásos megrendelőt küldött, hivatkozással a közöttük érvényben lévő 4500002613–2 jelzőszámú szerződésre, amelynek alapján megrendeli ajánlatkérőtől a melléklet szerinti megelőző régészeti feltárást. A NIF Zrt. rögzíti, hogy a 4500002613–2 jelzőszámú szerződés módosítása a melléklet szerinti többletmunka tartalommal folyamatban van, de ennek átfutási ideje alatt is folytatni kell a régészeti feltárást. Az egyeztetett dokumentumok és a 2007. június 22-én tartott megbeszélésen elhangzottak szerint az M60 Baranya megyei szakasz 0+00018+500 és 18+500–30+200 km-sz. területén 2007. május 30-ig végzett szondázó ásatások eredménye alapján
– az M60 BO82/b. lelőhelyen a 9402 m2 teljes feltárását 2007. szeptember 30.,
– az M60 BO83. lelőhelyen a 36 614 m2 teljes feltárását 2007. október 31.,
– az M60 BO84. lelőhelyen a 15 079 m2 teljes feltárását 2007. szeptember 30.,
– az M60 BO92. lelőhelyen a 15 125 m2 teljes feltárását 2007. szeptember 30.,
– az M60 BO93. lelőhelyen a 15 935 m2 teljes feltárást 2007. szeptember 30.,
– az M60 BO94/b. lelőhelyen a 16 095 m2 (temető) teljes feltárását 2007. október 31.,
– az M60 BO96/b. lelőhelyen a 33 235 m2 teljes feltárását 2007. október 31.,
– az M60 B104. lelőhelyen a 15 720 m2 teljes feltárását 2007. szeptember 30.,
– az M60 B105. lelőhelyen a 15 798 m2 teljes feltárását 2007. szeptember 30.,
– az M60 BO95. lelőhelyen a 137 717 m2 teljes feltárását 2007. október 31.
határidővel tudják vállalni.
Ezen előzményeket követően ajánlatkérő 2007. július 9-én tájékoztatta a Döntőbizottság elnökét, hogy a rendelkező részben meghatározott tárgyban hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. számú törvény (továbbiakban: Kbt.) 125. § (2) bekezdés c) pontja alapján.
Ajánlatkérő az eljárásfajta választásának indokaként a Döntőbizottság elnöke számára megküldött tájékoztatásában előadta, hogy 2005. év óta végzi a NIF Zrt., mint fő kivitelező megbízása alapján – a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 22–23. §-a, valamint a 18/2001. (X. 8.) NKÖM számú rendelet előírásai alapján – az M60-as autópályához kapcsolódó régészeti feltárásokat. Először sor került bizonyos területek próbafeltárására, szondázó kutatására. A nagy mennyiségű munka miatt a szondázó kutatások egyes területeken csak 2007 márciusában, a NIF Zrt.-vel történt szerződésmódosítást követően kezdődhetett el. Ez a fázis 2007 áprilisában zárult, az adatok elemzése 2007. június 27-én fejeződött be. Ezt követően folytak tárgyalások a NIF Zrt.vel arra vonatkozóan, hogy van-e forrás a munka folytatására. Az erről szóló döntésről a NIF Zrt. csak 2007. július 5-én tájékoztatta az ajánlatkérőt. A megrendelés szerint 6 lelőhelynél 2007. szeptember 30-ig, 3 lelőhelynél pedig október 31-ig kell a munkát elvégezni.
Előadta, hogy a kijelölt teljesítési határidőre – a nyílt eljárást feltételezve – a munkákat még elkezdeni sem tudnák. Ha mégis nyílt eljárást folytattak volna, akkor szeptemberre lehetne legkorábban nyertest hirdetni és a munkát elkezdeni. Csak az alkalmazott eljárásfajta biztosítja azt a 2–3 hónapos előnyt, ami lehetővé teszi a szerződés teljesítését. Már kis késedelem is veszélyeztetné a határidő tarthatóságát, mert kedvezőtlen időjárás mellett októbert követően nem lehet szabadtéri feltárási munkát végezni.
Nemzetgazdasági érdek, hogy a munkákat időben befejezzék, az autópálya megépítését veszélyeztetné, ha késedelem keletkezne a régészeti feltárások miatt.
Előadta, hogy az eljárás alkalmazására nem az ajánlatkérő mulasztása miatt kerül sor. A kormány ugyan már évekkel ezelőtt törvényben és rendeletben rögzítette a munkálatok elvégzését, azonban az M60-as autópálya átadási ütemezése folyamatosan csúszott. A lebonyolítással megbízott NIF Zrt. e szakaszra pontos tájékoztatást korábban nem adott. Csak ez év elején lett lehetőség a próbafeltárás kiterjesztésére. A tényleges régészeti feltárásról szóló döntés – megrendelés formájában – pedig csak 2007. július 6-án érkezett meg az ajánlatkérőhöz. Eddig az időpontig nem volt ismert ajánlatkérő előtt a munka volumene, tehát a nyílt eljárást nem tudta előkészíteni. A szondázási adatok kiértékelése is csak ekkor fejeződött be. Ajánlatkérő önerőből nem kezdhette meg a munkák végzését, mert nincs erre forrása.
Indokolását – hiánypótlási felhívásra – kiegészítette azzal, hogy a NIF Zrt.-vel 2005. július 20-án kötötte meg az „alapszerződést”. A próbafeltárás eredményének 2007. júniusi kiértékelését követően olyan sürgőssé vált a munka elkezdése, hogy az erre vonatkozó szerződésmódosítás még nem történt meg, számára csak megrendelőt küldött a NIF Zrt.
Ajánlatkérő tájékoztatásához csatolta a NIF Zrt.-vel 2005. július 20-án kötött szerződést, és annak 2005. november 21-i 1. számú és 2007. március 26-i 2. számú módosítását, a NIF Zrt. 2007. július 5-i megrendelőjét, az ajánlattételi felhívást, és a vállalkozásiszerződés-tervezetet.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 2007. július 9-én küldte meg az ARRABONA-BONTÓ Kft.-nek, az ARCHEO-NOUVO Kft.-nek, valamint a LEKRI Kft.-nek.
Az ajánlattételi felhívásban a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét az ajánlatkérő az alábbiak szerint határozta meg:
Kilenc lelőhely előzetes régészeti feltárása
– M60 BO82/b (9402 m2) gépi, kézi feltárás,
– M60 BO83 (36 614 m”) gépi, kézi és régészeti feltárás,
– M60 BO84 (15 079 m2) gépi, kézi és régészeti feltárás,
– M60 BO92 (15 125 m2) gépi, kézi és régészeti feltárás,
– M60 BO93 (15 935 m2) gépi, kézi feltárás,
– M60 BO94/b (16 095 m2) gépi, kézi és régészeti feltárás,
– M60 BO96/b (33 235 m2) gépi, kézi és régészeti feltárás,
– M60 B104 (15 720 m2) gépi, kézi feltárás,
– M60 B105 (15 798 m2) gépi, kézi feltárás,
CPV 45.11.24.50-4 földkiemelési munka régészeti lelőhelyen.
Az ajánlattételi felhívás tartalmazta a kizáró okokat, az alkalmasság igazolásának módját és követelményeit, az ajánlat elbírálásának szempontját, ami az összességében legelőnyösebb ajánlat, valamint az eljárási határidőket. Az ajánlattételi felhívás szerint a teljesítés határideje: 2007. szeptember 30. (öt lelőhelyen), 2007. október 31. (négy lelőhelyen). Ajánlatkérő az ajánlatokat 2007. július 19-ére kérte benyújtani, ugyanekkor tárgyalni is kívánt. Egy tárgyalási fordulót tervezett, az felhívás szerint az eredményhirdetés szintén 2007. július 19., míg a szerződéskötés tervezett ideje 2007. július 20.
Ajánlatkérő dokumentációt is készített, ebben a szerződéses feltételek kerültek részletezésre szerződéstervezet formájában.
A 2007. július 19-i ajánlattételi határidőre mindhárom ajánlattevő benyújtotta ajánlatát. Ajánlatkérő és az ajánlattevők között a tárgyalás megtörtént, majd az ajánlatkérő kihirdette az eljárás eredményét. Nyertes a LEKRI Kft. lett, mellyel ajánlatkérő 2007. július 19-én megkötötte a vállalkozási szerződést.
A Döntőbizottság elnöke 2007. július 19-én DT.560/4/2006. számon hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Kbt. 329. § (1) bekezdése alapján a jogalap, valamint az ajánlattételi felhívás jogszerűségének vizsgálatára. Rögzítette, hogy a rendelkezésére bocsátott iratokból nem állapítható meg a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás alkalmazásának jogszerűsége.
Ajánlatkérő észrevételében – jogsértés hiányára tekintettel – kérte az eljárás megszüntetését.
Előadta, hogy jelen közbeszerzési eljárást megelőzően már több közbeszerzési eljárást folytatott le próbafeltárásra, szondázásra, illetőleg teljes régészeti feltárásra. Egy eljárás kivételével, amelyben szintén nagyon rövid volt a teljesítési határidő, valamennyi eljárását nyílt eljárásként folytatta. A teljes régészeti feltárás munkálatait minden esetben szondázási munkálatok előzik meg, ugyanis a próbafeltárások kiértékelése után lehet eldönteni azt, hogy konkrétan mely területeken lehet, illetőleg kell régészeti feltárást végezni. A NIF Zrt.-vel kötött alapszerződés alapján folyamatosan végezték a megelőző szondázási munkálatok, melyet nem minden esetben, illetőleg nem minden helyszínen követett teljes régészeti feltárás. Kifejtette, hogy a szondázott területek kevesebb, mint felén végzik el a második fázisban a teljes régészeti feltárást. Előadta, hogy a próbafeltárást követően, a lelettartalom alapján a munkát elvégző, ajánlatkérő által megbízott régészek javaslatot tesznek, a megbízó NIF Zrt.-nek, illetőleg az azt képviselő régész szakembernek, szakcsoportnak, hogy mely területeken kellene elvégezni a teljes régészeti feltárást. Azonban arról, hogy ténylegesen ezt mely területek esetében lehet/kell elvégezni, minden esetben a NIF Zrt. mint megbízó dönti el, és nem ajánlatkérő.
Előadta továbbá, hogy jelen közbeszerzés tárgyát képező régészeti feltárások vonatkozásában a szondázási munkák 2007. április végén fejeződtek be, mely elvégzésére természetesen közbeszerzési eljárásban választotta ki a vállalkozót. A terület szondázását követően, az elemzett adatokat a NIF Zrt. részére átadták 2007. május végén. Ebben a régész szakértő készített javaslatot az adatok alapján a konkrét feltárandó területek nagyságára, határidejére, illetve azokra a területekre, amelyeket nem szükséges feltárni. A szakértő 150 000 m2 területet jelölt ki további régészeti feltárásra. Ezt a javaslatot a NIF Zrt. megtárgyalta, döntött annak elfogadásáról, mely döntéséről ajánlatkérőt 2007. július 5-én kelt levelével értesítette.
Miután a NIF Zrt. által felkért szakértő ajánlatkérő által készített és a NIF Zrt. számára átadott adatokat felülbírálhatja, a NIF Zrt. döntése nem volt az ajánlatkérő számára előre látható. Ajánlatkérőnél 2007. július 5-ig nem álltak rendelkezésre a közbeszerzési eljárás indításához szükséges adatok (mennyiség, határidő), azonban mindezzel együtt ajánlatkérőnek arról sem volt biztos tudomása, hogy ezen régészeti feltárásokat el lehet, illetőleg el kell végezni.
Álláspontja szerint a fenti tényezők megalapozzák a Kbt. 125. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásfajta alkalmazását.
A Döntőbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok és nyilatkozatok alapján megállapította, hogy ajánlatkérőnek a rendelkező részben meghatározott tárgyú közbeszerzési eljárása ellen a hivatalbóli kezdeményezés körében jogsértés nem állapítható meg.
Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Rész VI. fejezet 26. cím szerint folytatta le eljárását.
A Kbt. 257. § (1) bekezdése szerint a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra továbbá a IV. fejezet 6. címének szabályait [Kbt. 124. §, 126.130. §, ideértve a 41. § (5) bekezdését is]; a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra pedig a IV. fejezet 6. címének szabályait [Kbt. 125–128. §, 131–135. §, ideértve a 41. § (5) bekezdését is] – a 26. cím rendelkezései szerint – kell megfelelően alkalmazni.
A Kbt. 125. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha
(…)
c) az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából.
A Kbt. 125. § (2) bekezdés c) pontjának jogszerű alkalmazásához több feltétel együttes fennállása szükséges, a Döntőbizottság ezek meglétét vizsgálta.
Először a Döntőbizottság azt vizsgálta, hogy ajánlatkérő számára előre nem látható okból állt-e elő a rendkívüli sürgősség és e körben az alábbiakat állapította meg:
E körben a Döntőbizottság szükségesnek tartja megjegyezni azt, hogy jelen jogorvoslati eljárás alapját képező beszerzési igénye elsődlegesen a megbízónak, azaz a NIF Zrt.-nek van, és ebből származik másodlagosan ajánlatkérő igénye a régészeti feltárás elvégzésére. A jogszabályok és a NIF-vel kötött alapszerződés szerint a régészeti munka elvégzésére mind a próbafúrások, mind a teljes régészeti feltárások elvégzésére megrendelést kizárólag a NIF Zrt. adhat ajánlatkérőnek. Az ellenszolgáltatás összege is elsődlegesen az alapszerződés 2. pontja alapján Megbízónál és nem az ajánlatkérőnél biztosítottak. A megelőző feltárással érintett szakaszok feltárásának szakmailag szükséges mértékét a megbízó nevében eljáró régész szakértő felülvizsgálja, ellenőrzi és igazolja, vagyis ajánlatkérő, mint Megbízott csak javaslattételre jogosult.
Fentiek figyelembevételével ajánlatkérőnek akkor keletkezik beszerzési igénye, illetőleg akkor köthet szerződést régészeti feltárásra, ha azt a NIF Zrt. tőle megrendeli. Megrendelés hiányában, csak javaslattal rendelkezik az elvégzendő feltárások tekintetében, azonban annak elvégzéséről a NIF Zrt. jogosult dönteni. Figyelemmel arra is, hogy a próbafeltárásokat követően nem minden esetben kerül sor teljes régészeti feltárásra, ajánlatkérő megbízónak a beszerzési igényéről ténylegesen csak 2007. július 6-án a megrendelés átvételekor szerzett tudomást, így a Döntőbizottság álláspontja szerint korábban nem volt lehetősége ajánlatkérőnek megindítania a közbeszerzési eljárást. 
A rendkívüli sürgősség vonatkozásában a teljesítési szempontjából Döntőbizottság nemcsak azt vette figyelembe, hogy nemzetgazdasági érdek az autópálya megépítése, hanem azt is, hogy a teljes régészeti feltárást hideg, téli időben nem lehet elvégezni, így elfogadta ajánlatkérő azon indokait, hogy a október végére teljesíteni kell a szerződést.
Ezt követően a Döntőbizottság azt vizsgálta, hogy a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények ajánlatkérő mulasztására vezethetők-e vissza és e körben az alábbiakat állapította meg:
A Döntőbizottság megállapította, hogy az alapszerződés alapján ajánlatkérő folyamatosan végezte a NIF Zrt. részére a szerződésben előírt feladatait. Szerződésmódosításra a teljesítési határidő be nem tartása miatt nem került sor, vagyis ajánlatkérő a próbafeltárásokat határidőre elvégezte, jelen jogorvoslati eljárás tárgyát képező beszerzés vonatkozásában 2007. április végéig. Ezt követően az adatokat elemezte, majd megküldte május végén felülvizsgálat céljából a NIF Zrt.-nek. A megbízóval 2007. június 22-én konzultációra került sor, ahol egyeztették a teljes régészeti feltárást igénylő területeket, illetőleg annak teljesítési határidejét. Megbízó 2007. július 5-én küldte meg a megrendelésre vonatkozó igényét, amit ajánlatkérő 6-án vett kézhez, és amely megrendelés alapján – késlekedés nélkül – július 9-én megküldte a felkért ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívását, valamint tájékoztatásul a Kbt. 132. §-a alapján még ugyanezen a napon a Döntőbizottságnak.
Minderre tekintettel a Döntőbizottság megállapította, hogy a rendkívüli sürgősségét indokoló körülmények nem erednek ajánlatkérő mulasztásából.
A Döntőbizottság azt is megvizsgálta, hogy a nyílt, meghívásos, illetőleg hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra, vagyis a hirdetmény közzétételével induló eljárások valamelyikére előírt határidők betarthatóak lennének-e:
A teljesítési határidő 6 lelőhelynél 2007. szeptember 30., 3 lelőhelynél pedig október 31. Ajánlatkérő 2007. július 6-án szerzett tudomást megbízó beszerzési igényéről. A teljesítés időtartama – figyelemmel a július 20-ára tervezett szerződéskötésre – 6 lelőhely esetében körülbelül 70 nap, míg 3 lelőhely esetében 100 nap, melynek figyelembe vételével a közbeszerzési eljárás lefolytatására, a megindítástól a szerződéskötésig ajánlatkérőnek mindössze 10-15 nap állt rendelkezésére.
A Kbt. 44. § (3) bekezdése alapján az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala a hirdetményt a feladást követően legkésőbb tizenkét napon belül teszi közzé, gyorsított eljárás, valamint a hirdetmény elektronikus úton, külön jogszabályban meghatározott módon történő feladása esetében pedig legkésőbb öt napon belül.
Fenti – a közzétételre vonatkozó – jogszabályi rendelkezés figyelembevételével a Döntőbizottság álláspontja szerint a hirdetmény közzétételével induló eljárásokra előírt határidők, illetőleg a közzétételre előírt határidők figyelembevételével ajánlatkérőnek nem volt lehetősége a beszerzési igényére nyílt, meghívásos, illetőleg hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás lefolytatására.
Mindezek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő jogszerűen választotta a Kbt. 125. § (2) bekezdés c) pontja alapján a hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárást.
A Döntőbizottság ezt követően az ajánlattételi felhívást tekintette át és megállapította, hogy abban ajánlatkérő jogszerűen határozta meg a szükséges feltételeket.
A Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Kbt. 340. § (2) bekezdés b) pontja alapján megállapította a jogsértés hiányát, az eljárást megszüntette és rendelkezett a Kbt. 340. § (2) bekezdés h) pontja alapján a költségek viseléséről.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2007. augusztus 10.

Dr. Biró Judit s. k.,     Kalmárné Diósy Ildikó s. k.,
 közbeszerzési biztos         közbeszerzési biztos

 Dr. Bátorligeti Márta s. k., 
közbeszerzési biztosA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG HATÁROZATAI