Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/124
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2007.10.31.
Iktatószám:17136/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		
KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (17136/2007)

1024 Budapest, Margit krt 85.
Ikt.sz.: D.484/8/2007.

Tárgy: Döntőbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás a Szent István Egyetem közbeszerzési eljárása ellen.
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85.) által a Szent István Egyetem (2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.; képviseli: Hargitai-Mezőfa Ügyvédi Iroda, dr. Hargitai László ügyvéd, 1118 Budapest, Budaörsi út 4–18. B lph. III. em. 20/A.; a továbbiakban: ajánlatkérő) „a „C” kollégium HMV előállító rendszerének felújítása a megfelelő teljesítmény biztosítása, a „B” épület kazánházáról mindezek kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárásban megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 135. § (2) bekezdését, a Kbt. 133. § (1) bekezdés 1) pontjára tekintettel a Kbt. 65. § (1) bekezdését.
Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, méltányossági, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat felülvizsgálatát, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

INDOKLÁS

A Döntőbizottság ajánlatkérő hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, továbbá jelen hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás iratai, az ajánlatkérő tárgyalási nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg.
Ajánlatkérő 2005-ben a Kbt. IV. fejezete szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított szolgáltatás igénybevételét biztosító határozott idejű ingatlanbérleti és üzemeltetési szerződés megkötésére, az ajánlatkérő 4 kollégiumában 905 hallgatójára kollégiumi kapacitás épület- felújítással PPP-konstrukcióban történő megvalósítása, üzemeltetése a futamidő alatt 2027-ig tárgyban. A közbeszerzési feladat részét képezte egyebek mellett ajánlatkérőnek a Gödöllőn lévő „A” és „B” kollégiumi épületeinek rekonstrukciója, továbbá üzemeltetése 2027-ig.
Ajánlatkérő 2006. május 19-én hirdette ki az eljárást lezáró döntését, a közbeszerzési eljárása nyertese a STRABAG Építő Zrt. lett.
A STRABAG Zrt. nyertes ajánlata és a megkötött szerződés alapján a következő feladatokat kellett – egyebek mellett – megvalósítani a STRABAG Zrt.-nek:
– felújítási munkák végzése az „A” és „B” épületben,
– a „B” épületben olyan kazánház kialakítása, mely melegvízzel biztosítja az „A”, „B” és „C” épület fűtési és használati melegvízének ellátását,
– az „A” és a „B” épület között új összekötő vezeték kialakítása. A megkötött szerződések alapján az üzemeltetés időtartama alatt még fennmarad a STRABAG Zrt. tulajdonjoga. A „C” épület esetében felújítási munkát nem kellett végezni, a tulajdonos ajánlatkérő maradt és ő végezte a „C” épület üzemeltetését is.
A felújítási, beruházási tevékenység tekintetében a kiépítés, teljesítés megtörtént, az új rendszer 2007. január elején beüzemelésre került. A „B” épület kazánjában megtermelt meleg vizet külön szerződéssel vásárolja meg az ajánlatkérő, a „C” épületbe átmenő 90 °-os meleg vízből biztosítják a „C” épület fűtését és használati meleg vizének előállítását a meglévő HMV termelő rendszer felhasználásával. Ezen kialakítás alapján a „C” épület fűtési rendszere megfelelően működött, ugyanakkor a használatimelegvíz-ellátásában esetenként problémák adódtak, melynek megszüntetése érdekében 2007. május 18-án 3 napos javítást végeztek a „C” épület HMV előállító berendezése hőcserélőjénél. 2007. július 25-én jelezte ajánlatkérő üzemviteli osztálya, hogy a HMV ellátás továbbiakban biztonságosan nem oldható meg.
A STRABAG Zrt. 2007. július 27-én nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy a „B” épületbe általa telepített kazánok párhuzamos üzeműek, egy közös osztón és gyűjtőn keresztül, hidraulikailag összekapcsolt rendszeren biztosítják a „B” és „C” épület energia ellátását. Amennyiben a „C” épület hőközponti átalakítási munkáit (tervezés, kivitelezés) idegen cég végzi, úgy a STRABAG Zrt. a „B” épület kazánházára vonatkozó garanciális kötelezettségét felülvizsgálni kényszerül.
2007. július 30-án ajánlatkérő és a STRABAG Zrt. képviselői egyeztetést tartottak a „C” épület melegvíz szükségletének biztosítása érdekében, mivel megállapították, hogy a „C” épület HMV előállító rendszere a „C” épület melegvíz szükségletét csak részben tudja fedezni, a melegvíz-ellátás összeomlott, mely azonnali intézkedést igényel. A jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy miután a „C” épület üzemeltetése szoros összefüggésben van a STRABAG Zrt. finanszírozásában és kivitelezésében elkészült „B” épület kazánházával, abba építették be a megfelelő teljesítményt, a „C” épület fűtés- és melegvíz-hőigényének biztosítására, a garanciális és szavatossági jogok egységes érvényesítése érdekében célszerű a STRABAG Zrt.-vel a tárgyalást lefolytatni. Rögzítésre került az is, hogy az egyetem a szükséges lépéseket megteszi a munka azonnali megkezdése érdekében, a STRABAG Zrt.-vel tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le. Ajánlatkérő aziránt is intézkedett, hogy elkészítésre kerüljön az elvégzendő munkák tételes költségvetése.
Ajánlatkérő faxon 2007. augusztus 9-én tájékoztatta arról a Közbeszerzési Döntőbizottságot, hogy a Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja és a 125. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít.
Tájékoztatójában az eljárásfajta választásának jogalapjaként ismertette azt, hogy a hirdetményes tárgyalásos közbeszerzési eljárása eredményeként a STRABAG Zrt. kivitelezésében készült el, PPP finanszírozás keretében, az egyetem „A” és „B” kollégiumi épületeinek teljes felújítása. Az érintett épületek és a felújításra nem kerülő „C” épület fűtése korábban egy központi kazánházból történt gőzzel. A felújítás során a „B” épületben került sor kazánház kiépítésére, mely tartalmazta a „C” épület fűtési és meleg víz megfelelő hőigény biztosítását és ezeknek megfelelő teljesítmény beépítését. A kiépítés ennek megfelelően megtörtént és az új rendszer 2007. január elején beüzemelésre került. Az üzemeltetés során azonban melegvíz hiány keletkezett, a melegvízellátás összeomlott, mely azonnali intézkedést igényel. A munka azonnali megkezdése érdekében a STRABAG Zrt.-t hívja fel ajánlattételre.
Ajánlatkérő a Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja szerinti eljárásfajta megjelölését azzal indokolta, hogy a „C” épület üzemeltetése szoros összefüggésben van a „B” épület kazánházával, a garanciális és szavatossági jogok egységes érvényesítése érdekében célszerű vele lefolytatni a tárgyalást, ajánlatkérő e körben utalt a rendszer tervezését illető szerzői jogokra is. Ajánlatkérő a Kbt. 125. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásfajta választását a melegvízellátás összeomlásával indokolta, mely számára nem volt előre látható. Ajánlatkérő a tájékoztatójának alátámasztására becsatolta a 2007. július 30-án felvett jegyzőkönyvet.
Ajánlatkérő megküldte a Döntőbizottság részére az ajánlattételi felhívását. A felhívás d) pontja szerint közbeszerzésének tárgya, mennyisége: „C” kollégium HMV előállító rendszerének felújítása megfelelő teljesítmény biztosítása, a „B” épület kazánházáról mindezek kiépítése. A felhívás tartalmazta a részvételi feltételeket, bírálati szempontként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást állapította meg. Az ajánlattételi felhívása 1) pontjában ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlattevő nyilatkozzék arról, hogy a hirdetményes tárgyalásos közbeszerzési eljárásban igazolt gazdasági, pénzügyi, műszaki követelményeknek változatlanul megfelel.
Ajánlatkérő rögzítette, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésének napja 2007. augusztus 7-e, a teljesítés határideje 2007. szeptember 13-a. A felhívásában ajánlatkérő akként határozta meg az egyes határidőket, hogy 2007. augusztus 9-én került sor az ajánlat benyújtására, a tárgyalás megtartására és az eredményhirdetésre is. A szerződéskötés tervezett időpontja 2007. augusztus 10-e.
A Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke 2007. augusztus 23-án DT. 667/2/2007. szám alatt hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményezett ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárása ellen.
A kezdeményező iratban rögzítésre került, hogy a részére megküldött iratok alapján nem állapítható meg a választott eljárásfajta jogszerűsége. Indítványozta, hogy az eljáró tanács vizsgálja meg a közbeszerzési eljárás jogalapját és az ajánlattételi felhívás jogszerűségét.
Ajánlatkérő tárgyalási nyilatkozatában kérte a jogorvoslati eljárás megszüntetését, álláspontja szerint jogszerűen járt el.
Ajánlatkérő ismertette, hogy tervezőmunka eredményeként alakították ki azt a konstrukciót, hogy a „B” épület új kazánháza olyan teljesítménnyel kerül kialakításra, hogy az abból kijövő 90 °C-os forró víznek a meglevő „C” épületbe vivő vezetéken történő áthozatalával a „C” épület fűtése és használati meleg vizének ellátása biztosítható. A „C” épületben egyébként is nagyobb teljesítményű, kapacitású, bizonyos szempontból túlméretezett hőcserélő berendezések voltak, így ajánlatkérő azzal számolt, hogy ezek képesek biztosítani a 40–50 °C-os melegvíz-ellátást a fűtésen kívül. A hőcserélő berendezések vonatkozásában került az megállapításra, hogy nem képesek biztosítani a meleg vizet és ez kisebb javítással sem szüntethető már meg. Gyakorlatilag a „C” kollégiumi épület egész éves használata valósul meg, a nyári időszakban is hasznosítják, továbbá a tanítási időszak kezdetére figyelemmel is mindenképpen rövid időn belül meg kellett oldania ajánlatkérőnek azt a problémát, hogy a „C” épületnek biztosított legyen a melegvíz-ellátása.
Ajánlatkérő előadta, hogy nem áll rendelkezésére olyan szerződés, illetve nyilatkozat a STRABAG Zrt. részéről, melyben kifejezetten tervezői, szerzői jogokat alapított volna a „B” épület kazánházának műszaki tervdokumentációjára.
Ajánlatkérő bejelentette, hogy a közbeszerzési eljárását lefolytatta, a felhívott ajánlattevő az ajánlatát bruttó 23 111 972 Ft ajánlati ár mellett, tételes költségvetéssel benyújtotta. A felek 2007. augusztus 9-én megtartották a tárgyalást, melyen ajánlattevő nem módosította az ajánlatát. Ajánlatkérő a STRABAG Zrt. ajánlatát érvényesnek fogadta el és 2007. augusztus 9-én 13.00 órakor kihirdette az eljárás eredményeként nyertesnek a felhívott ajánlattevőt, melyet követően már a teljesítés is megtörtént.
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás során először az ajánlatkérő által választott eljárásfajta jogalapját vizsgálta.
Ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezete szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított, folytatott le. Ajánlatkérő két eljárásfajtát is megjelölt, erre tekintettel a Döntőbizottság mindkét megjelölt eljárásfajta tekintetében megvizsgálta, hogy azok alkalmazásának a feltételei fennállnak-e. A Döntőbizottság először a Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja szerinti eljárásfajtát vizsgálta és az alábbi indokokra tekintettel úgy ítélte meg, hogy annak alkalmazási feltételei nem állnak fenn.
A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni, ha azt e fejezet megengedi.
A Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja szerint ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni.
A Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja szerinti eljárásfajta elsődleges alkalmazási feltétele az, hogy kizárólag egy meghatározott szervezet, személy legyen képes a teljesítésre. Az már egy további feltétel, hogy meghatározott okok miatt kell fennállnia annak a helyzetnek, hogy kizárólag egy meghatározott szervezet, személy legyen képes a teljesítésre. A jogalkotó konkrétan is nevesítette mely okok fogadhatók el: műszaki- technikai sajátosságok, művészeti szempontok, kizárólagos jogok.
A Döntőbizottság álláspontja szerint jelen esetben nem állapítható meg, hogy kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes a teljesítésre. Ajánlatkérő beszerzésének tárgya építési beruházás, melyhez elkészítésre került a tételes költségvetés is, így nincs akadálya annak, hogy bármely érdekelt szakcég elvégezze a teljesítést.
A Döntőbizottság nem fogadta el ajánlatkérő hivatkozását a kizárólagos jogra. Az eljárásfajta feltételeinek bizonyítása ajánlatkérőt terheli. Jelen esetben ajánlatkérő nem csatolt arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a STRABAG Zrt.-nek szerzői, tervezői joga állna fenn a „B” épület kazánháza műszaki dokumentációjával összefüggésben, így a Döntőbizottság bizonyítottság hiányában nem fogadhatta el ajánlatkérő hivatkozását. A Döntőbizottság megállapította, hogy valóban a STRABAG Zrt. készítette el, az ő tulajdonában áll és üzemelteti a „B” épület kazánházát, melyen keresztül történik a már ajánlatkérő tulajdonában lévő vezetéken és eszközök felhasználásával a „C” épület meleg vizének, fűtésének biztosítása. Ugyanakkor tényként állapítható meg, hogy eddig is vegyes rendszer volt, mivel a „C” épület összekötő vezetéke és a „C” épület berendezései ajánlatkérő tulajdonában, üzemeltetésében álltak, a STRABAG Zrt. kötelezettsége, hogy biztosítsa a szükséges hőenergiát, meleg vizet a „C” épület részére, erre tekintettel kellett megvalósítania a „B” épület kazánházát. Ehhez képest a mostani beszerzés megvalósításával a vegyes rendszer nem változna, továbbá műszaki- technikai akadálya sincs annak, hogy a STRABAG Zrt.-n kívül más végezze el a szakipari tevékenységet. Nem állapítható meg olyan műszaki-technikai sajátosság, mely kizárná más ajánlattevő teljesítési képességét.
A Döntőbizottság nem fogadta el ajánlatkérő hivatkozását a garanciális és szavatossági jogokra. A két rendszer ugyan közvetlenül kapcsolódik egymáshoz, azonban emellett eltérő funkciót tölt be, illetve a kapcsolódási ponton túl a „C” épületi rész önállóan, elkülönülten működik, így nincs akadálya Döntőbizottság megítélése szerint a garanciális és szavatossági jogok érvényesítésének.
A Döntőbizottság ezt követően vizsgálta az ajánlatkérő által megjelölt másik eljárásfajta jogalapját, a Kbt. 125. § (2) bekezdés c) pontját és az alábbi indokokra tekintettel annak alkalmazását jogszerűnek ítélte.
A Kbt. 125. § (2) bekezdés c) pontja szerint ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából.
A Kbt. 125. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásfajta alkalmazását a jogalkotó több kötelező feltétel együttes fennállásához kötötte. Az elsődleges feltétel a rendkívüli sürgősség megléte, azaz, hogy a beszerzés tárgyát képező tevékenységet gyorsan kell megvalósítani, nem tarthatóak be a nyílt, a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra előírt határidők.
A Döntőbizottság megállapította, hogy a teljesítés helye az egész évben üzemelő „C” kollégiumi épület, melyen belül is hangsúlyos szempont, hogy a tanév kezdetére biztosított legyen az épület melegvíz ellátása. A becsatolt okirati bizonyítékok alapján az állapítható meg, hogy 2007. július második felére, végére következett be az a helyzet, hogy a „C” épület melegvíz- ellátását nem volt képes biztosítani a meglévő rendszer, a javítására sem volt lehetőség. Ajánlatkérő ezen időponthoz képest mulasztást nem követett el a szükséges műszaki dokumentáció elkészítését követően megindította a közbeszerzési eljárását és 2007. augusztus 9-én már ki is hirdette a közbeszerzési eljárása eredményét.
Az előre láthatóság vonatkozásában a Döntőbizottság részére becsatolt okirati bizonyítékokból, ajánlatkérő nyilatkozatából az a következtetés volt levonható, hogy a „C” épület meglévő fűtési és melegvíz-rendszere a korábbi időszakban, években még megfelelően működött, 2007. januárját követően is, a „B” épület kazánjának üzembe helyezése után is biztosította mind a fűtést, mind a melegvíz ellátást. Ajánlatkérő azzal számolt, hogy a működés továbbra is biztosítható. Ezen tények mellett nem vonható le olyan következtetés, hogy ajánlatkérőnek előre kellett volna azt látnia, hogy az épület melegvíz-ellátása rövid időn belül már nem lesz fenntartható a jelenlegi berendezésekkel. A Döntőbizottság a fenti indokokra tekintettel nem ítélte jogsértőnek a Kbt. 125. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásfajta választást.
A Döntőbizottság ezt követően vizsgálta az ajánlatkérő ajánlattételi felhívását.
A Kbt. 135. § (1) bekezdésének szabályozása nem teszi kötelezővé a Kbt. 125. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásfajta alkalmazása esetén ajánlattételi felhívás készítését. Amennyiben viszont ajánlatkérő annak készítése mellett dönt, úgy az ajánlattételi felhívásnak meg kell felelni a Kbt. rendelkezéseinek. A Kbt. 133. § (1) bekezdése határozza meg az ajánlattételi felhívás kötelező tartalmi elemeit. A Kbt. 133. § (1) bekezdés 1) pontja szerint az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell az alkalmassági követelményeket és a 69. § (2) bekezdésében foglaltakat.
A Kbt. 65. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles előírni az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az alkalmasság feltételeit és igazolását – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében is [71. § (4) bekezdése] – az ajánlatkérő kizárólag a 66–69. §-ban meghatározott módon írhatja elő. A Kbt. 69. § (2) bekezdése kimondja, hogy az ajánlati felhívásban meg kell határozni, hogy mind a 66. §-ban, mind a 67. §-ban foglaltakkal összefüggő mely körülmények megléte, illetőleg hiánya vagy azok milyen mértékű fogyatékossága zárja ki, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőt, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót alkalmasnak minősítse a szerződés teljesítésére. A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásának az alkalmassági követelmények meghatározására vonatkozó részét, a felhívása 1) pontjában nem a Kbt. 65. § (1) bekezdése előírásainak megfelelően állapította meg.
A Döntőbizottság megvizsgálta azt, hogy ajánlatkérő megfelelően teljesítette-e a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a Kbt.-ben előírt tájékoztatási kötelezettségét.
A Kbt. 132. §-a az alábbiak szerint írja elő minden hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásfajta esetére ajánlatkérő tájékoztatási kötelezettségét: A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján az ajánlatkérő köteles benyújtani a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz – telefaxon vagy elektronikus úton, vagy közvetlenül – az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetek (személyek) nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről), valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást.
A jogalkotó külön specifikus szabályozást, előírást állapított meg a Kbt. 135. § (2) bekezdésében arra az esetre, ha ajánlatkérő a Kbt. 125. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. E szakasz az alábbiakat mondja ki: az eljárás megkezdéséről – telefaxon vagy elektronikus úton – az ajánlatkérőnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a Közbeszerzési Döntőbizottságot. A tájékoztatást a 132. §-ban és a 133. § (1) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával kell megadni.
A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő nem tett eleget a Kbt. 135. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének, mivel a Kbt. 125. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárását 2007. augusztus 7-én indította meg, ekkor hívta fel a STRABAG Zrt.-t ajánlattételre, azonban a Döntőbizottságot fax útján csak 2007. augusztus 9-én tájékoztatta. Így ajánlatkérő eljárása a Kbt. 132. §-a szabályozásának sem felel meg.
A Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a – fenti indokokra tekintettel – a Kbt. 340. § (2) bekezdés c) pontja alapján állapította meg, hogy ajánlatkérő megsértette a Kbt. 135. § (2) bekezdését, a Kbt. 133. § (1) bekezdés 1) pontjára tekintettel a Kbt. 65. § (1) bekezdését.
A Döntőbizottság jelen esetben a jogsértés megállapításán túl nem ítélte indokoltnak bírság kiszabását figyelemmel arra, hogy a megállapított jogsértéseknek nem volt kihatása a választott eljárásfajta jogszerűségére.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja alapján rendelkezett a jogorvoslati eljárás költségeinek viseléséről.
A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás a Kbt. 346. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2007. október 2.

Dr. Nagy Gizella s. k.,	Bujdosó Gézáné s. k.,
	közbeszerzési biztos	    közbeszerzési biztos

Dr. Szabó Ágnes s. k.,
közbeszerzési biztos