Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2008/18
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2008.02.11.
Iktatószám:2304/2008
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		
KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (2304/2008)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt. sz.: D.668/14/2007.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a Váti Magyar Regionális és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (1016 Budapest, Gellérthegy u. 30–32., továbbiakban: a kezdeményező) által az Aggteleki Nemzeti Park (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., a továbbiakban: kérelmezett) „Inváziós növényirtási tevékenység” tárgyú beszerzése ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárásban megállapítja, hogy kezdeményezett megsértette a közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2. § (1) és (2) bekezdésére, valamint a 40. § (2) bekezdésére tekintettel a 292. § (1) bekezdés a) pontját.
Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi, méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság kérelmezett beszerzése, illetve a jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, a felek tárgyaláson tett nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg:
A kérelmezett, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretei között működő Regionális Fejlesztési Operatív Program és Interreg Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága mint támogató – nevében és képviseletében eljár a kezdeményező – 2006. december 11-én támogatási szerződést kötött a „Természetvédelmi területek hatékony irányításához szükséges biomonitoring-hálózat fejlesztése” tárgyban HUSKUA/05/02/068 számon. A támogatási szerződés 6.2.3. pontja alapján a projekt 5 szakaszból áll:
I.
2006.05.01–2006.10.31.
II.
2006.11.01–2007.01.31.
III.
2007.02.01–2007.08.31.
IV.
2007.09.01–2007.10.31.
V.
2007.11.01–2008.02.29.
A támogatási szerződés 1. számú melléklete alapján a projekt költségvetésében többek között a felek az alábbiakat rögzítették: az inváziós növények (ailanthus) elleni védekezés külső megbízással összesen 8 265 600 Ft, az inváziós növények (soldiago) elleni védekezés külső megbízással összesen 7 680 000 Ft. Ezen költségek kizárólag az I. és a III. projektszakasz vonatkozásában jelennek meg, a II., a IV. és az V. projektszakasz az inváziós növények elleni védekezés tekintetében költséget nem tartalmaz.
Kérelmezett 2006. május 5-től kezdődően inváziós növényirtásra különböző vállalkozói szerződéseket kötött – 3 árajánlat kérése alapján a legalacsonyabb árat választva – az alábbiak szerint:
Szerződő félSzerződés tárgyaSzerződéskötés idejeVállalkozói díj összege1. Váczi BélaBálványfa visszaszorítása2006. május 5.691 000 Ft2. Váczi BélaBálványfa visszaszorítása2006. június 4.480 000 Ft3. Márkus ImreKanadai aranyvessző visszaszorítása 2006. június 6.1 320 000 Ft4. Garan BélaSzárzúzás2006. június 9.1 585 500 Ft5. Váczi BélaBálványfa visszaszorítása2006. július 1.576 000 Ft6. Váczi BélaBálványfa visszaszorítása2006. augusztus 1.545 000 Ft7. Jóna CsabaKanadai aranyvessző visszaszorítása2006. augusztus 1.150 000 Ft8. Váczi BélaKanadai aranyvessző visszaszorítása2006. szeptember 1.523 000 Ft9. Váczi BélaBálványfa visszaszorítása2006. október 1.396 000 Ft10. Márkus ImreKanadai aranyvessző visszaszorítása2006.  november 17.504 000 Ft11. Váczi BélaInváziós növények visszaszorítá- sának előkészítése2007. január 22.500 000 Ft12. Váczi BélaInváziós növények visszaszorítá- sának előkészítése2007. március 15.300 000 Ft13. Márkus ImreKanadai aranyvessző visszaszorítása2007. március 19.660 000 Ft14. Váczi BélaBálványfa és magas aranyvessző vegyszeres visszaszorítása2007. április 16.3 237 000 Ft15. Márkus ImreKanadai aranyvessző visszaszorítása2007. július 11.351 550 Ft16. Jóna CsabaBálakészítés, szárzúzás, legelőápolási keretszerződés2007. július 24.teljesítés szerintA kezdeményező az érintett szerződések közül az 1–9. szerződéseket 2006. december 14-én, a 15–16. szerződéseket 2007. október 11-én, míg a 10–14. szerződéseket 2007. november 13-án vette át.
A kezdeményező 2006. november 26-án hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményezett, mint a Kbt. 327. § (1) bekezdés g) pontja alá tartozó szervezet, a Kbt. 326. § alapján, mert álláspontja szerint a szerződések megkötésével kérelmezett megsértette a Kbt. 2. § (1) bekezdését, a 3. §-át, 40. § (2) bekezdését, valamint a Kbt. 299. § (1) bekezdés a) pontját. Előadta, hogy kérelmezettel 2006. december 11-én az INTERREG IIIA Közösségi Kezdeményezési Program keretében támogatási szerződés kötött, amely alapján kezdeményező vissza nem térítendő támogatást folyósít kérelmezett számára „Természetvédelmi területek hatékony irányításához szükséges biomonitoring hálózat fejlesztése” elnevezésű HUSKUA–05/02/068 azonosítószámú projekt megvalósításához.
Kifejtette, hogy a kérelmezett 2006. december 14-én nyújtotta be az első időközi jelentést és fizetési kérelmet az 1–9. szerződések, 2007. október 11-én a másodikat a 15–16. szerződések, valamint 2007. november 13-án a harmadikat a 10–14. szerződések vonatkozásában.
Előadta, hogy megbízásából a Hydea Kft. 2007. november 13-án helyszíni ellenőrzést végzett a kérelmezett székhelyén. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy kérelmezett 15 szerződést kötött 2006. május és 2007. július között inváziós növényirtási tevékenységre mindösszesen 11 819 500 Ft + áfa, azaz 14 334 375 Ft értékben. A rendszeresen, illetőleg visszatérően kötött szerződések alapján a szolgáltatások beszerzésére 12 hónap alatt került sor, beszerzésükre egy ajánlattevővel lehetett volna szerződést kötni, rendeltetésük azonos, felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg.
Álláspontja szerint a kérelmezettnek, mint a Kbt. 22. § (1) bekezdés h) pontja szerinti ajánlatkérőnek a Kbt. negyedik része szerinti eljárást kellett volna lefolytatnia.
Kifejtette, hogy álláspontja szerint a kérelmezett megsértette a Kbt. 2. § (1) bekezdését, 3. §-át, 40. § (2) bekezdését, 299. § (1) bekezdés a) pontját.
A jogsértés tudomásra jutásaként 2007. november 13-át jelölte meg, amikor megbízottja ellenőrzést végzett kérelmezettnél.
Ügyfélképességét a Kbt. 327. § (1) bekezdés g) pontjára alapította, továbbá az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) számú kormányrendelet 19. §-ára, valamint az INTERREG III. Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) számú kormányrendelet 2. § (1) bekezdés a)–e) pontjára.
A kérelmezett érdemi észrevételében kérte az eljárás megszüntetését, illetve jogsértés hiányának megállapítását.
Előadta, hogy a beszerzés értéke nem érte el a nemzeti közbeszerzési értékhatár felét, amely alapján köteles lett volna a Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pontja szerint eljárni.
Kifejtette, hogy az önálló pályázati költségsornak minősülő solidago mechanikus irtás (mezőgazdasági tevékenység) elvégzésére a Kbt. 40. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 37. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel a 2007. költségvetési évben nem 16, hanem 7 szerződést kötött, amelyek összeszámított értéke 5 296 050 Ft.
Szintén önálló pályázati költségsornak minősülő, ailanthus vegyszeres és erdőgazdasági gépi irtás (erdőgazdasági tevékenység) elvégzésére 3 069 360 Ft összegben kötött szerződést.
A speciális és eltérő szakmai képesítést igénylő gazdasági tevékenységre szétválasztott beszerzési igények teljesítésére vonatkozó árajánlatokat kérelmezett minden esetben legalább három vállalkozótól beszerezte, és a legkedvezőbb árajánlatot tevővel kötött szerződést.
Előadta, hogy a bálványfa visszaszorítása erdőgazdasági, míg az aranyvessző visszaszorítása mezőgazdasági tevékenység. Hangsúlyozta, hogy a 14. számú szerződés az egyetlen kivétel, amely mindkét tevékenységet tartalmazza.
Egyéb érdekeltek észrevételt nem tettek.
A Döntőbizottság megállapította, hogy kérelmezett tárgyi beszerzése elleni hivatalbóli kezdeményezés az alábbiak szerint alapos.
A Kbt. 2. § (1) bekezdése alapján e törvény szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében (közbeszerzés). A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat különös szabályaira is e törvény alkalmazandó.
A (2) bekezdés szerint az európai közösségi (a továbbiakban: közösségi) értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre e törvény második részét, az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a harmadik részét, a nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzésekre pedig a negyedik részét alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik.
A Kbt. 293. § a) pontja alapján a törvény Negyedik Része alkalmazásában ajánlatkérők a 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők.
A Kbt. 22. § (1) bekezdés h) pontja szerint ajánlatkérő az a jogképes szervezet, amelynek létrehozataláról jogszabály rendelkezik, meghatározva a szervezet által ellátandó feladatot, az irányítására, illetőleg az ellenőrzésére, valamint a működésére vonatkozó szabályokat, feltéve, hogy e bekezdés a)–g) pontjában meghatározott egy vagy több szervezet, illetőleg az országgyűlés vagy a kormány meghatározó befolyást képes felette gyakorolni, vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza.
A Kbt. 37. § (1) bekezdése alapján az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen, illetőleg az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:
b) az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, illetőleg szerződések időtartama alatti ellenszolgáltatás.
A Kbt. 40. § (1) bekezdése szerint tilos e törvény megkerülése céljával alkalmazni a 35–39. §-ban meghatározott becslési módszert, valamint ilyen célból a közbeszerzést a (2) bekezdésbe ütköző módon részekre bontani.
A (2) bekezdés szerint a becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek
a) beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt [37. § (1) bekezdése] kerül sor [a 39. § (1) bekezdése szerinti eset kivételével], és
b) beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá
c) rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg.
A Kbt. 292. § (1) bekezdése alapján e rész szerint kell eljárni a 293. §-ban meghatározott szervezeteknek (ajánlatkérők), ha
a) megadott tárgyú közbeszerzéseik értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárait, és nem a IV. vagy a VI. fejezet szerint kell eljárni.
A Kbt. 297. § (1) bekezdés alapján e rész alkalmazásában az árubeszerzésre, az építési beruházásra és a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó értékhatárokat a 2006. évre és azt követően az éves költségvetési törvény állapítja meg.
A Kbt. 298. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a 36–40. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított – legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (becsült érték).
A Kbt. 298. § (3) bekezdése alapján ha a 40. § (2) bekezdése alapján több – egyenként a 297. § szerinti értékhatárt el nem érő értékű – beszerzési tárgy együttes értéke miatt e rész szerinti közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, nem minősül e törvény megkerülésének, ha az a egybeszámított értékű beszerzési tárgyakat több, e rész szerinti közbeszerzési eljárásban szerzik be.
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 117. § (3) bekezdése alapján 2006. január 1-jétől 2006. december 31-ig, míg a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. számú törvény 93. § (3) bekezdése alapján 2007. január 1-jétől 2007. december 31-ig a Kbt. negyedik Része alkalmazásában az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára:
c) szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint.
A Döntőbizottság megállapította, hogy kérelmezett a Kbt. 293. § a) pontja szerint – figyelemmel a Kbt. 22. § (1) bekezdés h) pontjára – a Kbt. Negyedik Része vonatkozásában ajánlatkérőnek minősül.
A Döntőbizottság megállapította, hogy kérelmezett a 2006. december 11-én megkötött támogatási szerződés alapján 8 265 600 Ft, valamint 7 680 000 Ft, összesen 15 945 600 Ft támogatást kapott inváziós növények elleni védekezésre. A Döntőbizottság álláspontja szerint kérelmezett rendszeresen, időszakonként visszatérő szerződéseket kötött, ezért a beszerzés becsült értéke a Kbt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján a megkötött szerződések összértéke, azaz 11 819 050 Ft.
Fentiek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy kérelmezett mindösszesen nettó 11 819 050 Ft-ot fizetett ki a védekezésre 16 darab szerződés alapján, amely meghaladja a 8 millió Ft-os értékhatárt.
A Döntőbizottság nem fogadta el kérelmezettnek azt a védekezését, miszerint nem áll fenn az ailanthus és a solidago inváziós növények elleni védekezés esetén az egybeszámítási kötelezettsége, mivel nem lehet egy ajánlattevővel szerződést kötni a beszerzésekre. A Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmezett által megkötött 14. számú szerződés mindkét szolgáltatást tartalmazza, melyet egy vállalkozóval kötött meg, ezt egyébként kérelmezett sem vitatta. A Döntőbizottság álláspontja szerint e szerződés alátámasztja azt, hogy a külön költségvetési soron szereplő szolgáltatás egy ajánlattevő által is elvégezhető.
A Döntőbizottság megállapította azt is, hogy jelen jogorvoslati eljárás tárgyát képező beszerzés, valamint annak rendeltetése – kérelmezett által előadottakkal ellentétben – valamennyi megkötött szerződésben hasonló (inváziós növényirtás).
A Döntőbizottság álláspontja szerint a támogatási szerződés alapján az inváziós növények elleni védekezésre igényelt, és kapott támogatás összegét – figyelemmel a beszerzés rendeltetésének azonosságára, valamint arra, hogy egy vállalkozóval lehetne szerződést kötni – kérelmezettnek kötelessége lett volna egybeszámítani.
A Döntőbizottság álláspontja szerint a megkötött szerződések vonatkozásában kérelmezettnek a Kbt. Negyedik Része alapján kellett volna eljárnia, függetlenül attól, hogy több szerződést kívánt megkötni, melyek külön-külön nem érik el az értékhatárt. Erre a Kbt. 298. § (3) bekezdése alapján egyébként jogszerű lehetősége van.
A Döntőbizottság megállapította, tekintettel arra, hogy kérelmezett közbeszerzési eljárás mellőzésével kötött inváziós növények elleni védekezés tárgyában szerződéseket, megsértette a Kbt. 292. § (1) bekezdés a) pontját.
A Döntőbizottság a fentiek szerint a Kbt. 318. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Kbt. 340. § (1) bekezdés c) pontja alapján megállapította a jogsértést.
A Döntőbizottság jelen esetben bírság kiszabását nem tartotta indokoltnak, mivel álláspontja szerint kérelmezett valamennyi esetben három vállalkozótól kért árajánlatot, a legalacsonyabbat megajánlóval kötött szerződést, valamint arra tekintettel, hogy közbeszerzési eljárás mellőzésével alacsony összértékű szerződéseket kötött.
A Döntőbizottság a költségek viseléséről a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontjára tekintettel a 341. § (6) bekezdése alapján rendelkezett.

Budapest, 2008. január 7.

Dr. Biró Judit s. k.,	Hámori András s. k.,
	közbeszerzési biztos	közbeszerzési biztos

Dr. Telek Katalin s. k.,
közbeszerzési biztos