Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2008/21
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2008.02.18.
Iktatószám:2514/2008
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		####21-D.rtf#### 

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (2514/2008)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.746/6/2007.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottság Elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85.) által az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. „B” épület a továbbiakban: ajánlatkérő) „Mercedes-Benz UNIMOG univerzális eszközhordozó gépjárművek karbantartása, javítása, alkatrész utánpótlás” tárgyú hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárásban a hivatalbóli kezdeményezés körében jogsértés hiányát állapítja meg és a jogorvoslati eljárást megszünteti.
Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás iratai, ajánlatkérő írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai, továbbá a jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok alapján az alábbi tényállást állapította meg.
Ajánlatkérő 2007. december 19-én tájékoztatta a Döntőbizottságot arról, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 125. § (2) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben meghatározott tárgyban. 
Ajánlatkérő az eljárásfajta választásának indokolása körében előadta, hogy az üzemeltetési munkák jelentős részét a mérnökségein található 33 db MercedesBenz UNIMOG típusú univerzális eszközhordozó gépjárművel végzi. 
Az eszközök nyári időszakban a koronaélen belül (padkán, rézsün), és a két pályatest közötti szakaszon fűkaszálási, sövényvágási munkálatokat végeznek, továbbá ezen eszközök segítségével láthatóak el a szélességjelző oszlopok, szalagkorlátok, tájékoztató táblák tisztítása. Téli időszakban ezen gépjárművek segítségével történik a leállósávok, csomópontok továbbá hidak csúszásmentesítése (sózása), valamint a lehullott hó eltakarítása. 
Ajánlatkérő számára szükséges ezen eszközök folyamatos működőképességének garantálása és szervizhátterének biztosítása.
Ajánlatkérő közölte, hogy a Mercedes-Benz UNIMOG gépjárművek kizárólagos magyarországi importőre a DaimlerChrysler Automotive Hungária Kft., mely az általa forgalomba hozott – az ajánlatkérő tulajdonában lévő – gépjárművek tekintetében a felhalmozott szervizpartneri státuszt kizárólag a Pappas Auto Magyarország Kft. részére biztosította. Így az ajánlatkérő tulajdonában lévő Mercedes-Benz UNIMOG típusú univerzális eszközhordozó gépjárműveinek kizárólagos magyarországi szervizelője a Pappas Autó Magyarország Kereskedelmi és Szerviz Kft.
Ajánlatkérő tájékoztatójához mellékelte DaimlerChrysler Automotive Hungária Kft. nyilatkozatát. Ebben, mint a Daimler AG Mercedes-Benz gyártmányú járművek kizárólagos importőre azt közölte, hogy a Mercedes-Benz UNIMOG járművek ellátására felhatalmazott szervizpartneri státusszal egy partner, a Pappas Auto Magyarország Kft. rendelkezik.
Ajánlatkérő ajánlattételre a Pappas Auto Magyarország Kft.-t hívta fel. 
Ajánlatkérő mellékelte az ajánlattételi felhívását is, melyben közölte, hogy közbeszerzési eljárása – 2009. december 31-ig terjedő időtartamra – vállalkozási keretszerződés megkötésére irányul. Ajánlatkérő a rész-, illetve a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét kizárta. Felhívásában rögzítette a részvételi feltételeket és az alkalmassági követelményrendszerét. Bírálat szempontjaként az összességében legelőnyösebb ajánlatot határozta meg, melyhez kapcsolódóan megállapította a részszempontokat, súlyszámokat, az értékelési ponttartományt és a bírálat módszerét. Ajánlatkérő közölte, hogy teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
Ajánlatkérő felhívásában meghatározta eljárása lefolytatásának menetét az alábbiak szerint:
– ajánlattételi határidő 2007. december 27., 11.00 óra,
– első tárgyalás időpontja 2007. december 28., 10.00 óra,
– eredményhirdetés időpontja 2008. január 3., 11.00 óra,
– szerződéskötés tervezett időpontja 2008. január 3., 12.00 óra.
A felhívás tartalmazta a tárgyalás lefolytatásának menetét, továbbá az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályait.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásához csatolta a kötelező formanyomtatványokat, a műszaki specifikációt és a szerződéstervezetet.
A műszaki specifikációban közölte, hogy az ajánlattevőnek biztosítania kell a karbantartási, szervizelési lehetőséget az ÁAK Zrt. járművei részére. Általános követelményként támasztotta – egyebek mellett –, hogy ajánlattevő nyújtson be cégszerű nyilatkozatot arról, hogy
– rendelkezik elsődleges javítóműhelyi szerződéssel, melyet a gépjármű gyártójával, vagy helyi képviselőjével kötött,
– rendelkezik garanciális szervizjoggal és a garanciális javításokat is el tudja végezni.
A szerződéstervezet 3.1. pontjában rögzítésre került, hogy a szerződés tárgya a megrendelő tulajdonát képező UNIMOG típusú univerzális eszközhordozó gépjárművek műszaki ellátása, karbantartása, javítása, alkatrész ellátása – beleértve a teljes körű karambolos javítást is –, időszakos szervizei elvégzése, műszaki vizsgára felkészítése és műszaki vizsgáztatása.
A Döntőbizottság elnöke 2007. december 29-én DT.1086/2/ 2007. szám alatt hivatalból kezdeményezte a Döntőbizottság jogorvoslati eljárását. A kezdeményező iratban rögzítette, hogy a rendelkezésére bocsátott iratok alapján nem állapítható meg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok betartása, indítványozta, hogy az eljáró tanács vizsgálja meg a közbeszerzési eljárás jogalapját és az ajánlattételi felhívás jogszerűségét.
Ajánlatkérő írásbeli észrevételében és tárgyalási nyilatkozatában jogsértés hiányára tekintettel kérte a jogorvoslati eljárás megszüntetését.
Az eljárásfajta jogalapja vonatkozásában előadta, hogy tudomása szerint Magyarország területén a felhívott ajánlattevő rendelkezik a Mercedes-Benz UNIMOG típusú univerzális eszközhordozó gépjárművek tekintetében kizárólagos jogosultsággal arra, hogy ezen járműveket szervizelje, biztosítsa a garanciális jogokat, továbbá elvégezze a szükséges javításokat, melyre tekintettel nem áll fenn a versenyeztetés lehetősége, mely egyébként ajánlatkérő számára előnyösebb feltételeket is eredményezhetne. A felhívott ajánlattevő számára adták meg csak Magyarországon a szervizpartneri, vevőszolgálati státuszt, így az e körbe tartozó jogosultságokat, tevékenységeket más ajánlattevő nem végezheti el. A jogorvoslati eljárás során a DaimlerChrysler Automotive Hungária Kft. megerősítette korábban megtett nyilatkozatát.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás jogszerűsége vonatkozásában előadta, hogy az ajánlattételi felhívás megküldését követő napon észlelte, hogy ajánlattételi felhívásában nem a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően állapította meg a szerződéskötés tervezett időpontját. Erre tekintettel 2007. december 20-án módosította az ajánlattételi felhívását, melyben új ajánlattételi határidőt állapított meg (2007. december 28., 9.00 óra), továbbá szerződéskötés tervezett időpontjaként 2008. január 11., 10.00 órát rögzítette. Az ajánlattételi felhívás módosítását ezen a napon át is vette a felhívott ajánlattevő.
Ajánlatkérő közölte, hogy a közbeszerzési eljárását lefolytatta a módosított ajánlattételi felhívás szerint, a felhívott ajánlattevő ajánlatának benyújtását követően a tárgyalást megtartották, 2008. január 3-án hirdették ki a közbeszerzési eljárást lezáró döntését, a közbeszerzési eljárás nyertese érvényes ajánlattal a felhívott ajánlattevő lett.
A Döntőbizottság először az ajánlatkérő által választott eljárásfajta jogalapját vizsgálta.
Ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezete szerinti, a Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontjára alapított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított és folytatott le.
A Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja szerint az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni.
Ezen eljárásfajta alkalmazásának elsődleges feltétele az, hogy egy meghatározott szervezet, személy képes a teljesítésre, további követelmény az, hogy a törvényben meghatározott okokból kell fennállnia ennek. 
A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő közbeszerzésének tárgyát egy konkrétan meghatározott típusú jármű tekintetében szerviztevékenységre is kiterjedő munkák képezték, így e vonatkozásban kell megvizsgálni a törvényi feltételek fennállását. Ajánlatkérő a törvényi feltételek közül a kizárólagos jogra alapította azt, hogy a felhívott ajánlattevő képes a teljesítésre. A Kbt. 4. § 13. pontjának szabályozása alapján megállapítható, hogy ezen eljárásfajta alkalmazása esetén a kizárólagos jog alapjául szolgálhat a jogszabályon és a közigazgatási határozaton kívül más relevanciával bíró tény, körülmény is. A Döntőbizottság a becsatolt okirati bizonyítékok és ajánlatkérő nyilatkozata alapján azt a következtetést vonta le, hogy Magyarország területére a MercedesBenz UNIMOG típusú jármű esetében a beszerzés tárgyát képező tevékenységek elvégzésre felhatalmazással csak a felhívott ajánlattevő rendelkezik, melyre figyelemmel az eljárásfajta választása tekintetében jogsértésre nem vonható lekövetkeztetés.
A Döntőbizottság megvizsgálta ajánlatkérő ajánlattételi felhívását, méghozzá a módosított felhívást, figyelemmel arra, hogy a módosításra még az ajánlattételi határidőn belül került sor. A Döntőbizottság a vizsgálata eredményeként megállapította, hogy a felhívás megfelel a Kbt. által támasztott követelményeknek.
A Döntőbizottság a Kbt. 318. §-ában meghatározott hatáskörében eljárva – a fenti indokokra tekintettel a Kbt. 340. § (2) bekezdés b) pontja alapján állapította meg a hivatalbóli kezdeményezés körében a jogsértés hiányát, szüntette meg a jogorvoslati eljárást.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja és a Kbt. 341. § (6) bekezdése alapján döntött az eljárási költségek viseléséről.
A határozat ellen a bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. §-a biztosítja.

Budapest, 2008. január 18.

Dr. Nagy Gizella s. k.,        Fábián Péter s. k.,
  közbeszerzési biztos          közbeszerzési biztos

Dr. Szabó Ágnes s. k.,
közbeszerzési biztos