Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/25
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2007.02.28.
Iktatószám:3367/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (3367/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.820/10/2006.

Tárgy: a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozza az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85., a továbbiakban: Döntőbizottság elnöke) által az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13., képviseli: dr. Jancsovics Éva ügyvéd, 1131 Budapest, Koma u. 25., a továbbiakban: ajánlatkérő) „A 42. sz. főút 7,6–63,1 km-sz. és a 47. sz. főút 5,5–34,9 km-sz. közötti külterületi szakaszainak út- és hídrehabilitációs kiegészítő kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárásban megállapítja, hogy ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 41. § (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontját, emiatt ajánlatkérő ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési eljárásban azt követően hozott döntéseit megsemmisíti.
A Döntőbizottság ajánlatkérőt 2 000 000 Ft, azaz kettőmillió forint pénzbírság megfizetésére kötelezi.
A Döntőbizottság kötelezi ajánlatkérőt, hogy a bírságot a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a Közbeszerzések Tanácsa Magyar Államkincstárnál (MÁK) vezetett MNB 10032000-01720361-00000000 számú számlájára fizesse be.
Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, méltányossági és újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a kezdeményezés, a közbeszerzési eljárásban keletkezett iratok és ajánlatkérő nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg.
Ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2005. augusztus 4-én közzétett 2005/S 149-148615 számú ajánlati felhívásával a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt eljárást indított a 42. sz. főút 7,6–63,1 km-sz. és a 47. sz. főút 5,5–34,9 km-sz. közötti külterületi szakaszok út- és hídrehabilitációs munkáira vonatkozóan.
A felhívás II.2.1) pontja szerint a közbeszerzés mennyiségi adatai a következők: 
– Burkolatmegerősítés 54 km.
– Burkolatszélesítés 6 km.
– Csomópont-korszerűsítés 3 db.
– Hídkorszerűsítés 8 db.
– Egyéb járulékos út, híd, közmű, víztelenítési és környezetvédelmi munkák.
A felhívás felhívás II.3) pontja a szerződés időtartamát 12 hónapban határozta meg. A felhívás VI.3) pontja szerint a szerződés EU alapokból finanszírozott, a projekt megnevezése: 2002/HU/16/PT/008 számú, ISPA támogatású útrehabilitációs program 11,5 tonnás tengelyterhelés eléréséhez, II. fázis.
Az eljárás nyertese a „Bihar 2006.” Közös Vállalkozás lett, melynek tagjai a Debreceni Magas-, Mély- és Útépítő Zrt. és a STRABAG Zrt. A felek a vállalkozási szerződést 2005. október 19-én kötötték meg nettó 11 395 140,93 euró ellenszolgáltatással, 2006. október 19-i teljesítési határidővel. A szerződés mellékletét képezte az árazott tételes költségvetés az útépítési és hídépítési munkák tételeivel, 10%-os tartalékkeret biztosításával.
A vállalkozó a munkákat elkezdte, melynek folyamán 2006. június 30-án elkészült az 1. sz. rendkívüli jelentés, a „burkolati teherbírási elégtelenség a 42. sz. főút 23+800–36+450 km-szelvények közötti szakaszán” tárgyában. A jelentés szerint a tervezési alapadatokban nem vehették figyelembe a 2005. év telén lehullott nagy mennyiségű hó és a 2006. év tavaszi nagy mennyiségű esőzésének hatásait. A 42. sz. főúton 2006. június 9-én elvégzett tárcsás teherbírás mérés eredménye az volt, hogy a burkolat a forgalmi sáv külső részén gyenge, elégtelen teherbírási állapotban van. Az út töltésébe szivárgott víz az altalajt és a töltést átáztatta, ez pedig a töltés teherbírását csökkentette. Szükséges beavatkozás merült fel a földmű kiszárítására szolgáló szivárgó kialakítására, a kétoldali felszíni vízrendezésre, a korábban épült útpályaszerkezet és a később hozzá épült kiszélesítésének együtt dolgozására.
A 2006. augusztus 9-én készült minőségvizsgálati eredményből értesült arról ajánlatkérő, hogy a 42. sz. főút 35+040 km-szelvényben a Kálló-főcsatoma-híd burkolatának bontása után vált nyilvánvalóvá, hogy a híd pályalemezének szigetelése tönkrement, új szigetelés készítése szükséges.
A kivitelező 2006. szeptember 19-én jelezte ajánlatkérő felé a felmerült pótmunkák elvégzésével kapcsolatban a teljesítési határidő és a vállalkozási összeg módosításának igényét. Ajánlatkérő 2006. október 3-án jelezte a támogatást nyújtó szervezetnek, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kohéziós Alap Közreműködő Szervezetének, hogy kiegészítő építési beruházási igény merült fel. A közreműködő szervezet nem emelt kifogást az építési beruházás ellen, javasolta a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását.
Ajánlatkérő 2006. december 1-jén tájékoztatta a Döntőbizottság elnökét arról, hogy hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított.
A tájékoztatóban az eljárás jogalapjaként a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontját jelölte meg.
Ajánlatkérő az eljárásfajta választásának indokaként előadta, hogy a 42. sz. főút 7,6–63,1 km-sz. és a 47. sz. főút 5,5–34,9 km-sz. közötti külterületi szakaszainak 11,5 t burkolatmegerősítése az Európai Unió Előcsatlakozási Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) támogatásával került megvalósításra. Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2005. október 19-én ajánlatkérő a „Bihar 2006.” Közös Vállalkozással a külterületi szakaszok rehabilitációjára és egyéb kapcsolódó, meghatározott munkára vállalkozási szerződést kötött, amelynek összege nettó 11 395 140,93 euró.
A kivitelezés során a külterületi szakaszokon megkezdett munkáknál olyan burkolatállapotok kerültek elő, amelyek azonnali intézkedéseket követeltek, és az eredeti tervtől eltérő megoldások alkalmazását kívánják meg. A munkák tervezője (ENCON Mérnöki és Szolgáltató Kft.) 1. sz. rendkívüli jelentést készített, javaslatot téve a lehetséges megoldásokra. Szükségessé vált az eredetileg nem tervezett lokális burkolatcsere. Szükségessé vált az eredetileg nem tervezett padkacsere is, a szélsőséges időjárási körülmények miatt az eredeti padka anyaga oly mértékben átázott, hogy annak teljes cseréje és meszes stabilizálása vált szükségessé a földmű állékonyságának biztosítása, valamint a pályaszerkezet megtámasztása érdekében.
További egyedi és eseti többletek jellemzően a bontási munkák elvégzését követően a felszínre került problémák kezeléséből (hídszigetelés javítása, Berettyó-híd felszerkezetének a tisztítása stb.) adódtak.
Ajánlatkérő ajánlattételre a „Bihar 2006.” Közös Vállalkozást hívta fel az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció egyidejű megküldésével.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásában az alábbiak szerint határozta meg a közbeszerzés mennyiségét:
– Burkolatépítés, burkolatcsere 3 km szakaszon
– Talajstabilizáció, padkacsere 2 km szakaszon
– Híd-korszerűsítési munkák 2 db műtárgyon (hídnyílás hossza: 50 és 12 m)
– Egyéb járulékos munkák (forgalomtechnika, környezetvédelem, közmű, víztelenítés a fenti munkákkal érintett szakaszokon)
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem tette lehetővé.
Az ajánlattételi felhívás szerint a teljesítés határideje 2007. július 31. Az ajánlattételi felhívásában meghatározta alkalmassági követelményrendszerét, bírálati szempontként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást és az eljárás releváns határidőit. Ajánlatkérő tárgyalni is kívánt, egy tárgyalási fordulót tervezett, és azt is rögzítette, hogy szükség szerint a tárgyalás több fordulóban is történhet. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt és az első tárgyalás időpontját 2006. december 7-ében, a szerződéskötés tervezett időpontját az eredményhirdetéstől számított 9. napban határozta meg.
Ajánlatkérési dokumentációt is készített ajánlatkérő, amely tartalmazta a részletes előírásokat és az árazatlan tételes költségvetést.
A dokumentáció II/1. pontja tartalmazza a műszaki leírást és a tételek tartalmát az alábbiak szerint:
1) Műszaki meghatározás: Vasbeton támfal építése
– Műszaki leírás: a 47. sz. főút szelvényezés szerinti bal oldalon a 7+547 km-szelvényben építendő buszmegálló alatt átereszt kell beépíteni a vízelvezető árok folytonossága érdekében. Az áteresz beépítése a helyhiány miatt válik szükségessé. Az áteresz végeinek lezárása végett úgynevezett „végelem” gyanánt vasbeton támfalat kell építeni.
– Műszaki terjedelem: a S4711 számú építmény 7+547 km-szelvényben építendő buszmegálló alatt elhelyezett áteresz mindkét végénél 1 db vasbeton támfal építése. Az áteresz végeinél zsaluzat készítés, vasszerelés, betonozás, utó és felületkezelés, valamint tereprendezés a feladat elszámolását tekintve 4 m2.
2) Műszaki meghatározás: meglévő buszmegállóhely elbontása: buszöböl, buszváró és alépítményének elbontása, a buszváró-felépítmény elszállítása.
– Műszaki leírás: A 47. sz. főút szelvényezés szerinti bal oldalon a 7+604 km-szelvényben meglévő buszmegálló üzemel. A gugyori csomópont biztonságosabbá történő átépítése miatt a buszöböl, buszváró és alépítményét el kell bontani, valamint a buszváró felépítményét is szintén el kell bontani.
– Műszaki terjedelem: A jóváhagyott tervek alapján a S4711 számú építmény 7+604 km-sz. 1 db buszöböl, buszváró al- és felépítmény elbontása.
3)  Műszaki meghatározás: lyukfúrás vasbeton híd pályalemezben (200 mm)
– Műszaki leírás: a hídon lévő régi víznyelők nem megfelelőek az újonnan betervezett dupla csöves kialakítású víznyelő elemek elhelyezésére. Szükséges ezek eltávolítására és a hídpálya vasbeton konzollemezén a kijelölt mélypontokon oldalanként 4-4 db 200 mm átmérőjű lyuk elkészítése.
– Műszaki terjedelem: építményszám S–4271, Berettyó-folyó-híd, 8 db.
4) Műszaki meghatározás: a korábban elbontott buszváró- szerkezet megerősítése és visszaépítése.
– Műszaki leírás: A 47. sz. főút szelvényezés szerinti bal oldalon 7+604 km-szelvényben meglévő buszmegállót al- és felépítményével együtt el kellett bontani a gugyori csomópont átépítése miatt. A jóváhagyott tervek alapján a buszmegállót a 7+547 km-szelvénybe kell átépíteni és a felépítményt megerősítve ide kell áthelyezni.
– Műszaki terjedelem: a S4711 számú építmény 7+547 kmszelvényben 1 db buszváró felépítmény szerkezet megerősítése, rögzítő szerkezet készítése és magának a megerősített szerkezetnek a rögzítése az aljzathoz.
5) Műszaki meghatározás: padka átépítése: elégtelen teherbírás miatt a padka átépítése 
– Műszaki leírás: A 42-es számú főút 28+960–31+306 km-szelvényei között mindkét oldalon a labormérési eredmények a padka elégtelen teherbírási értékeit mutatták ki. Az útszakaszokon magas a talajvízszint. Ezért szükségessé vált a teljes érintett szakaszokon a padka elbontása. Az elbontást követően 0/55 forgácskő réteg beépítése szükséges 20 cm tömör vastagságban, a teljes padkaszélességben geotextília beépítésével. A kőréteg beépítését követően az ÚT 2–1.222:2002 szerinti megfelelő minőségű töltés beépítését kell elvégezni az előírt tömörségi értékek biztosítása mellett. Az újonnan épített padkaszakaszokra 15 cm vtg. mészkőburkolatot kell beépíteni.
– Műszaki terjedelem: Építményszám: S 4254, mennyiség: 4692 m
6) Műszaki meghatározás: 42. sz. főút 28+960 km-sz. Keleti-főcsatorna-híd szigetelés- és burkolatcseréje
– Műszaki leírás: a híd eredeti szigetelése rugalmas műanyag alapú szigetelés, melynek nincs megfelelő tapadása. A hídon új, rugalmas műanyag alapú szigetelést kell készíteni, szigetelés előtt a pályalemez esésviszonyait javítani kell. A burkolatba kerülő csapadékvíz elvezetésére burkolatszivárgót kell építeni. A szigetelés védelmét öntött aszfalt védőréteg beépítésével kell biztosítani. A megfelelő pályaszinten a kopóréteget is meg kell építeni.
– Műszaki terjedelem: építményszám S–4252 Keleti-főcsatorna-híd, felület 560 m2.
7) Műszaki meghatározás: a 42. sz. főút Püspökladány–országhatár (7+57563+144 km) és a 47. sz. főút Debrecen–Berettyóújfalu (5+538–34+903 km) közötti bel- és külterületi szakaszok út-rehabilitációs pótmunkái megvalósulási tervének elkészítése az eredeti szerződés szerinti munkák megvalósulási terveivel összedolgozva 3 pld-ban
– Műszaki terjedelem: készül 3 pld-ban 1 db dokumentáció
8) Műszaki meghatározás: vasbeton támfal építése: új autóbuszöblök kialakítása miatt a terepszintek áthidalása, meglévő létesítmények (gyalogosjárda) átépítésének elkerülése érdekében vasbeton támfal építése
– Műszaki leírás: a 47-es számú főút 20+500 km-szelvényében – derecskei átkelési szakaszán – mindkét oldalon új autóbuszöböl kerül kiépítésre, az építési engedélyben rögzített paraméterekkel. A helyszínen meglévő közlekedési létesítmények – 47-es számú II. rendű főút koronaszintje az azzal párhuzamosan haladó gyalogos járda magassági szintjei között 50–60 cm szintkülönbség van. Az autóbuszöblök megépítését csak azokkal párhuzamosan létesülő vasbeton támfalak létesítése teszi lehetővé. A 47-es számú főút 20+500 km-szelvényben ezért mindkét oldalon 60–60 m hosszan vasbeton támfal megépítése szükséges.
– Műszaki terjedelem: S4740, készül 2 db × 60 m, 120 m2.
9) Műszaki meghatározás: meglévő távközlési hálózat kiváltása 
– Műszaki leírás: meglévő távközlési hálózat kiváltása (optikai kábel védelembe helyezése) szükséges Mezőpeterd lakott területén a kerékpárút építése miatt. A kerékpárút alatt meglévő optikai hálózat kiváltását, védelembe helyezését kell megoldani. Munkálatok. Forgalomtechnikai jelek kihelyezése, fenntartása, bontása, a meglévő távközlési hálózat kiváltása, szerelvények cseréje, szintbe helyezése.
– Műszaki terjedelem: S 4282, készül 1 db.
10) Műszaki meghatározás: rácsos folyóka beépítése
– Műszaki leírás: rácsos folyóka beépítése a tervezett kerékpárút burkolata mellé úgy, hogy ne képezzen akadályt a kerékpárúton közlekedőknek. A kerékpárút azon szakaszain kerül megépítésre, ahol a helyi adottságok nem teszik lehetővé szikkasztóárok kiépítését és így a csapadékvíz elvezetés ezen formája nem megoldható. A rácsos folyókát be kell kötni a meglévő és kialakítandó zárt csapadékvíz-elvezető rendszerbe. A kialakításra és típusra vonatkozólag tervdokumentációk rendelkeznek.
– Műszaki terjedelem: S 4282, készül 115 fm.
11) Műszaki meghatározás: ideiglenes buszperon kialakítása (S4740) a 47. sz. főút Derecske belterület 21+500 km-szelvény jobb oldal, valamint a 21+750 km-szelvény bal oldal
– Műszaki leírás: a 47. sz. főút Derecske belterületén a szelvényezés szerinti bal oldalon a 21+575 km-szelvényben valamint a jobb oldalon a 21+600 km-szelvényben üzemelő buszmegálló van. Mindkét buszmegállót érintik a kivitelezési munkálatok, így ideiglenes buszperont kell építeni az utazni vágyók akadálymentes és biztonságos közlekedése érdekében az építés idejére. A buszmegállót jelző KRESZ-táblát kell helyezni az ideiglenes helyre, valamint az építés alatt lévő buszmegállók közelében feltűnő helyen tájékoztatót kell kifüggeszteni vagy kiragasztani az utazóközönség számára a változásról.
– Műszaki terjedelem: az ideiglenes buszperonok kialakítása szilárd burkolatú és akadálymentesen megközelíthető kivitelben készüljön, legalább 18-18 méter hosszon járdakapcsolattal ellátva.
12) Műszaki meghatározás: Meglévő kiemelt szegély bontása, és új kiemelt szegély építése
– Műszaki leírás: azon kiemelt szegélyeket amelyek teherbírási és esztétikai szempontból kifogásolhatóak, ki kell cserélni és újat kell építeni. A munkák során a következő munkafolyamatokat kell elvégezni. Meglévő szegély bontása, a bontott anyag felrakása, elszállítása, elhelyezése, homokos kavics ágyazat készítése, kiemelt szegély építése beton ágyazatba megtámasztással, utókezelés, hézagképzés.
– Műszaki terjedelem. S 4240 számú építményen kiemelt szegély bontása 2.395 m, védőréteg készítése homokos kavicsból 48 m3, kiemelt szegély építése 1424 m.
13) Műszaki meghatározás: Bárándon kerékpárút építése a Kossuth utcával párhuzamosan új nyomvonalon
– Műszaki leírás: Báránd lakott területéhez csatlakozva a főút jobb oldalán külterületi kerékpárutat kell építeni új burkolattal, töltéssel, vízelvezetéssel, közvilágítással, az összes kapcsolódó létesítményeivel együtt. Rendelkezésre álló tervdokumentáció szerint.
– Műszaki terjedelem: S 4220, készül 365 fm.
14) Műszaki meghatározás: Földes lakott területén földkábeles közvilágítási hálózat építése
– Műszaki leírás: a 23+537–23+900 km-sz. között a tervezett légkábeles közvilágítási hálózat helyett földkábeles beton kandeláberes hálózatot kell építeni.
– Műszaki terjedelem: S 4240, készül 363 fm.
A 2006. december 7-i ajánlattételi határidőre ajánlattevő benyújtotta ajánlatát nettó 514 743,45 euró ellenszolgáltatással.
Ajánlatkérő és az ajánlattevő között a tárgyalás is megtörtént, az ajánlati ár változott nettó 600 000 euróra, mert az ajánlatkérő 20% tartalékkeret beállítását kérte „a mérnök által előzetesen jóváhagyott, előre nem látható műszaki szükségesség miatt felmerült munka” számára.
A 2006. december 7-én elkészített összegezés szerint az eljárás nyertese a „Bihar 2006.” Közös Vállalkozás 600 000 euró ellenszolgáltatással. Ajánlatkérő a jogorvoslati eljárásra tekintettel a szerződéskötést elhalasztotta.
A Döntőbizottság elnöke részére megküldött iratok vizsgálata alapján feltételezhető volt a közbeszerzésre, valamint a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megsértése, ezért a Kbt. 329. § (1) bekezdése szerint 2006. december 12-én megindította a Döntőbizottság hivatalból történő eljárását.
A Döntőbizottság elnöke indítványozta, hogy az eljáró tanács vizsgálja meg a közbeszerzési eljárás jogalapját és az ajánlattételi felhívás jogszerűségét.
A jogorvoslati eljárásban tett észrevételében ajánlatkérő az eljárás megszüntetését kérte.
Ajánlatkérő a Döntőbizottság elnöke részére megküldött tájékoztatását kiegészítve előadta, hogy
1. A vasbeton támfal építése azért vált szükségessé a 47. sz. főút 7+547 km-szelvényében, mivel a helyszíni mérések már a kivitelezés időszakában állapították meg a csapadékelvezető árok lejtésviszonyait. Utóbbi eredménye alapján szükség volt az áteresz kiépítésére, amely végeinél készül a műszakilag nélkülözhetetlen vasbeton támfal.
2. A buszmegálló elbontásának szükségességét a forgalombiztonság indokolja, melyet a tervező nem vett figyelembe a tervezéskor.
3. A Berettyó folyó hídján a kivitelezés során észlelt műszaki állapotokra tekintettel vált szükségessé az új víznyelő elemek elhelyezése.
4. A 2. sz. munkával van szoros összefüggésben szükséges az új buszváró megépítése.
5. A padka átépítése korábbi indokolása szerint az időjárási viszonyok előre nem látható alakulása miatt vált szükségessé.
6. A keleti főcsatorna hídon a korábbi indokolása szerint a burkolat kiemelt szegélyének elbontása után vált láthatóvá, hogy a hídszigetelés állapota rosszabb a feltételezettnél, a szerkezet károsodásai veszélyt jelentenek a szerkezet szilárdságára,
7. A kiegészítő építési munkákhoz szükséges tervek elkészítése nem volt előre látható, azonban ezek elkészítése nélkül nem lehet megvalósítani a beruházást.
8. Az autóbuszöböl építése szerepelt az eredeti tervben, azonban a kivitelezés megkezdését követően észlelték a jelentős szintkülönbséget, ez tette szükségessé a vasbeton támfalak megépítését, ez a munka nem választható el az eredeti építési beruházástól.
9. Az optikai kábel kiváltása azért vált szükségessé, mivel a kivitelezés során derült ki, hogy nem a tervben feltüntetett helyen van, hanem az építendő kerékpárút alatt, védelembe helyezése nélkül megnőne a meghibásodás veszélye
10. A rácsos folyóka építésére azért van szükség, mivel helyhiány miatt nem biztosítható a nyílt árkos csapadékvíz-elvezetés és szikkasztás lehetősége, a rácsos folyóka biztosítja a csapadékvíz elvezetését.
11. Az ideiglenes buszperonok áthelyezésére forgalombiztonsági okok miatt van szükség, amely indokolt az eredeti szerződés teljesítéséhez, eredetileg nem tervezték.
12. Az új, kiemelt szegély megépítését a kivitelezés során a település polgármestere kérte az egységes utcakép kialakítása érdekében, a tervben szereplő részleges csere helyett.
13. A kerékpárút megépítése nem szerepelt az eredeti tervekben, ennek megépítését a települési önkormányzat kérte a biztonságosabb közlekedés érdekében.
14. A földkábeles hálózat kiépítése azért vált szükségessé a légkábeles hálózat helyett, mivel a kivitelezés megkezdése után ennek kialakítását a természetvédelmi szakhatósági állásfoglalás javasolta tájvédelmi szempontokra is tekintettel, a munka műszaki okok miatt nem választható el az eredeti beruházástól.
Ajánlatkérő előadta továbbá, hogy a tárgyalásos eljárás során 20%-os mértékű tartalékkeret figyelembevételével kérte az ajánlatevő ajánlatának megadását, tekintettel arra, hogy a munka tételes elszámolású, az ajánlati áron belül a ténylegesen elvégzett munka igazolt mennyisége alapján, az eredeti szerződéssel azonos feltételek mellett, az ajánlattevő által megadott egységárakon kerül elszámolásra a munka ellenértéke, amely összesen az ajánlati árnál legfeljebb 20%-kal lehet kevesebb.
A Döntőbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, ajánlatkérő nyilatkozatai alapján megállapította, hogy ajánlatkérőnek a rendelkező részben meghatározott tárgyú közbeszerzési eljárása ellen kezdeményezett jogorvoslat alapos.
A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezetében foglalt szabályok szerint járt el.
A Kbt. 3. §-a szerint a Kbt. szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben a Kbt. az eltérést kifejezetten megengedi.
A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni, ha azt e fejezet megengedi.
A Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja szerint az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése szükséges az építési beruházás, illetőleg szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítő építési beruházást, illetőleg szolgáltatást műszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől vagy ha a kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás teljesítéséhez, az ilyen kiegészítő építési beruházásra, illetőleg szolgáltatásra irányuló – a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött – szerződés, illetőleg szerződések becsült összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás, illetőleg szolgáltatás értékének felét.
A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő jogsértő módon választotta meg a közbeszerzési eljárás fajtáját, mivel annak törvényi feltételei a beszerzés tárgyának egészére nem állnak fenn.
A Kbt. 41. §-a határozza meg a közbeszerzési eljárás fajtáit, amely szerint fő szabályként az ajánlatkérő nyílt vagy meghívásos eljárást köteles lefolytatni. A Kbt. kivételes eljárásnak tekinti a tárgyalásos eljárást, amely csak akkor alkalmazható, ha azt a Kbt. kifejezetten megengedi.
Ajánlatkérő által választott, a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja szerinti eljárásfajta a törvényben rögzített valamennyi feltétel együttes fennállása esetén alkalmazható, a jogalapnak a beszerzési tárgy valamennyi részének meg kell felelnie, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem tette lehetővé a részekre történő ajánlatételt.
Alapfeltétel, hogy a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás megrendelése legyen szükséges az eredeti szerződés teljesítéséhez. Nem tekinthetők korábban előre nem látható körülménynek azok a szükségessé váló kiegészítő építési beruházások, amelyek az ajánlatkérő mulasztásából, a közbeszerzési eljárás nem elég gondos előkészítéséből erednek. A korábbi szerződésben nem szereplő, de előre látható beszerzési igényeket új beszerzési igénynek kell tekinteni, amellyel kapcsolatban az ajánlatkérő a Kbt. szabályai szerint új közbeszerzési eljárást folytathat.
Ezen feltételek fennállását követően vizsgálható a törvény idézett rendelkezése további feltételeinek megvalósulása.
A Döntőbizottság vizsgálat tárgyává tette az előre nem látható körülmény folytán előállt szükségesség meglétét.
Ajánlatkérő a kiegészítő építési beruházás műszaki leírásában szereplő 14 különböző elvégzendő munka tekintetében azok szükségességét egyenként indokolta.
A Döntőbizottság elfogadta,
– az 1. pontban szereplő vasbeton támfal építésének szükségességét arra való tekintettel, hogy a tényleges lejtésviszonyok ilyen kis területen valóban csak a helyszíni munkák elkezdésekor válnak megismerhetővé,
– a 3. pontban szereplő Berettyó folyó hídja esetében azt, hogy a szigetelési munkák szükségességét csak a híd pályaburkolatának megbontása után lehetett észlelni,
– az 5. pontban szereplő padka átépítésének szükségessége nem volt előre látható, mivel csak a munkák megkezdése után elvégzett vizsgálatok mérési eredményei mutatták ki a padka elégtelen teherbírási értékeit, amelyre alapvető befolyással voltak a 2005. és 2006. évi időjárási viszonyok,
– a 6. pontban található Keleti-főcsatorna-híd szigetelésének és burkolatcseréjének szükségességét, tekintettel arra, hogy csak a híd burkolatának megbontása után vált észlelhetővé, hogy a szigetelés állapota rosszabb a feltételezettnél,
– a 7. pontban szereplő megvalósulási tervek szükségesek mindazon esetekben, ahol egyébként maga a jogalap is jogszerű,
– a 9. pontban lévő meglévő távközlési hálózat kiváltásának (optikai kábel védelembe helyezése) szükségességét arra való tekintettel, hogy annak tényleges helye eltért a korábban ismertektől, amely csak a kiviteli munkák folyamán derült ki,
– a 14. pontban található földkábeles hálózat építésének előre nem látható szükségességét arra való tekintettel, hogy a szakhatósági állásfoglalások a kivitelezés megkezdését követően, 2006 februárjában keletkeztek.
A Döntőbizottság nem fogadta el
– a 2. és 4. pontban lévő buszmegálló áthelyezésének utólagos szükségességét, amely előre látható volt, a gondos, körültekintő tervezéssel a forgalombiztonsági szempontok már a tervezés-előkészítés során érvényesíthetők lettek volna. A tervek ellenőrzése, a helyszíni adottságokkal való összehasonlítás a közbeszerzési eljárások előkészítése során az ajánlatkérőt terhelő kötelezettség, ennek elmulasztása miatt felmerült többlet beszerzési igény nem felel meg a jogalap feltételeinek,
– a 8. pontban szereplő autóbuszöböl kialakítása szerepelt az eredeti tervben, gondos tervezés során a jelentős (50–60 cm szintkülönbséget) észlelni kellett volna, az előre látható körülmény volt a tervezés időszakában, nem utóbb keletkezett,
– a 10. pontban szereplő, 115 méter hosszú rácsos folyóka beépítésének szükségessége nem utólag merült fel, mivel azt a helyszín megfelelő felmérésével már a tervezés folyamán észlelnie kellett a tervezőnek,
– a 11. pontban található ideiglenes buszperonok kialakításának szükségessége előre látható körülmény volt, új körülmény nem merült fel, mivel az ideiglenesen áthelyezendő buszmegállókat érintik az eredeti kivitelezési munkák, 
– a 12. pontban található, meglévő kiemelt szegély bontásának és új kiemelt szegély építésének szükségességét, mivel az előre látható körülmény volt, annak utólagos szükségességét esztétikai szempontokkal (egységes utcakép kialakítása) nem lehet a vizsgált jogalap tekintetében indokolni, enélkül is teljesíthető az eredeti szerződés.
– a 13. pontban szereplő új kerékpárút építésének előre nem látható szükségességét, mivel a kerékpárút építésének kívánalma már az eredeti közbeszerzési eljárás lefolytatását megelőzően felmerülhetett, azt a települési önkormányzat a korábbi egyeztetések alkalmával jelezhette volna ajánlatkérő felé. Az új kerékpárút megépítése nélkül teljesíthető az eredeti szerződés.
A Döntőbizottság megállapította, hogy az eredeti tételes elszámolású vállalkozási szerződésben a felek 10% tartalékkeretet állapítottak meg, melynek az elszámolása folyamatban van. Jelen közbeszerezési eljárásban lefolytatott tárgyalás során a felek az eredeti szerződéshez képest 20% tartalékkeretben állapodtak meg. A Döntőbizottság álláspontja szerint az eredeti szerződésben kikötött tartalékkeret mértékét meghaladó arányú tartalékkeret biztosítása a kiegészítő építési beruházás konkrét műszaki tartalmának ismeretében túlzott mértékű. A bizonytalan célra történő felhasználás lehetősége alkalmat adna az ajánlatkérőnek a további pót- és többletmunka megrendelésére, amelyre már nem érvényesülne a Kbt. által meghatározott kontroll, azaz a Döntőbizottság elnökéhez rendelt jogorvoslat kezdeményezés lehetősége. Jogszerű eljárás keretében amennyiben a szerződéskötést követően merülnének fel újabb igények kiegészítő építési beruházások megvalósítására, azok esetében – műszaki tartalmuk ismeretében – újabb közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
A Döntőbizottság az előzőekben részletezett okok alapján megállapította, hogy ajánlatkérőnek a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjára alapított közbeszerzési eljárása a beszerzés nagyobb részében jogsértő volt.
A Döntőbizottság az ajánlattételi felhívásban jogsértést nem észlelt.
A Kbt. 340. § (1) bekezdése szerint a Döntőbizottság a 340. §-ban meghatározott jogkövetkezményeket együttesen is alkalmazhatja. A Kbt. 340. § (2) bekezdés c) és e) pontjai szerint a Döntőbizottság határozatában megállapítja a jogsértés megtörténtét, a jogsértés megállapítása mellett megsemmisíti az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás folyamán hozott vagy azt lezáró döntését, ha e döntés alapján a szerződést még nem kötötték meg.
A Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Kbt. 340. § (2) bekezdés c) pontja alapján a jogsértést megállapította, a Kbt. 340. § (2) bekezdés e) pontja alapján a jogsértés megállapítása mellett megsemmisítette ajánlatkérő ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési eljárásban azt követően hozott döntéseit, mivel a szerződés még nem került megkötésre.
A Kbt. 340. § (3) bekezdés e) pontja szerint, ha a Döntőbizottság a (2) bekezdés c)–e) pontja szerint határoz, egyben bírságot szabhat ki a Kbt. szabályait megszegő, illetőleg a nyilvánvaló jogsértés ismeretében szerződést kötő szervezettel (személlyel), valamint a jogsértéséért, illetőleg a szerződéskötésért felelős személlyel, illetőleg a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelős személlyel és szervezettel szemben.
A Kbt. 341. § (3) és (4) bekezdése szerint:
„(3) A Közbeszerzési Döntőbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e bírság kiszabása, illetőleg a bírság összegének megállapításában az eset összes körülményét – így különösen a jogsérelem súlyát, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, a Kbt.-be ütköző magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértőnek az eljárást segítő együttműködő magatartását – veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.
(4) A 340. § (3) bekezdésének e) pontja, valamint (4)–(6) bekezdése szerinti bírság mértéke a közbeszerzés értékének legfeljebb harminc százaléka lehet.”
A Döntőbizottság a jogsértés megállapítása és ajánlatkérő ajánlattételi felhívásának és a közbeszerzési eljárásban hozott azt követő döntéseinek megsemmisítése mellett a bírság kiszabását indokoltnak tartotta arra tekintettel, hogy ajánlatkérő az eljárásfajta megválasztásával súlyos jogsértést valósított meg.
A közbeszerzés értékére is figyelemmel a Döntőbizottság a rendelkező részben megállapított bírság összegét találta arányban állónak, tekintettel arra, hogy a jogsértés reparálható, mivel ajánlatkérő együttműködő magatartása miatt a szerződés megkötésére nem került sor. A Döntőbizottság azonban azt is figyelembe vette, hogy ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban az elmúlt két évben jogerősen tíz esetben állapított meg jogsértést, melynek során hat esetben bírság kiszabására is sor került.
A Döntőbizottság a költségek viseléséről a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja és a 341. § (6) bekezdése alapján rendelkezett.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja. 

Budapest, 2007. január 19.

Dr. Puskás Sándor s. k.,   Kalmárné Diósy Ildikó s. k.,
   közbeszerzési biztos        közbeszerzési biztos

Dr. Csanádi Péter s. k.,
közbeszerzési biztos