Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/25
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2007.02.28.
Iktatószám:3375/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		
KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (3375/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.829/23/2006.

Tárgy:  az Allegro Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft. jogorvoslati kérelme a Budapest Főváros Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozza az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság az ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft. (1135 Budapest, Szent László u. 97/a., képviseli: dr. Kecskés Zsolt Ákos ügyvéd, 2092 Budakeszi, József A. u. 89., levelezési címe: 1554 Budapest, Pf. 119, a továbbiakban: kérelmező) jogorvoslati kérelmét, melyet a Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9–11., képviseli: dr. Molnár Judit ügyvéd, 1061 Budapest, Andrássy út 10. I. em. 1 l l/A, a továbbiakban: ajánlatkérő) „ Vállalkozási szerződés a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház új diagnosztikai és műtéti tömb megvalósításához orvostechnikai berendezéseinek (II. ütem) szállítására, üzembe helyezésére, kezelésének betanítására” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen nyújtott be – a Fővárosi Bíróság a 2006. október 26-án kelt, 7.Kpk.45.145/2006/10. számú végzése folytán lefolytatott megismételt eljárásban –, elutasítja.
Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A megismételt eljárásban a Döntőbizottság a közbeszerzési eljárásban és a D.72/2006. számon lefolytatott jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai alapján, valamint a jelen megismételt eljárásban keletkezett iratok, és a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai alapján, az alábbi tényállást állapította meg:
A helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat ellátó, nem állami fenntartók 2003. évi új címzett támogatásáról, valamint az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról szóló 2003. évi LIX. törvény 1. számú melléklete alapján, Budapest Főváros Önkormányzata Bajcsy-Zsilinszky Kórház rekonstrukciója tárgyú, címzett támogatással megvalósuló és 6 610 635 000 Ft összköltségű beruházása megvalósításához 5 000 000 000 Ft összegű címzett támogatásban részesült. Saját forrás összege 1 610 635 000 Ft. A törvény tartalmazta a címzett támogatás ütemezését 2003–2007. évek bontásban.
A Magyar Államkincstár és az ajánlatkérő között 2004. március 12-én jött létre a finanszírozási szerződés, melynek 1. számú melléklete a beruházás költség-előirányzatát a támogatott műszaki tartalom szerint 2003–2007. évekre „Beruházási kts.”, valamint „Első készlet beszerzés” bontásban tartalmazta.
Ajánlatkérő előzetes összesített tájékoztatója az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a TED-adatbankban 2005. február 26-án 2005/S 41–039380 számon, tájékoztatásul pedig a Közbeszerzési Értesítő 2005. március 9-i, 28. számában került közzétételre a „Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház új diagnosztikai és műtéti tömb megvalósításához orvostechnikai berendezéseinek és eszközeinek szállítása, -szerelése (I-II. ütem)” beszerzés tárgyában.
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) IV. fejezetének hatálya alá tartozó nyílt eljárását az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a TED-adatbankban 2005. december 24-én 2005/S 248-244974 számon, tájékoztatásul pedig a Közbeszerzési Értesítő 2005. december 30-i, 150. számában közzétételre került ajánlati felhívással indította meg, a rendelkező részben meghatározott beszerzés tárgyában.
Felhívásában a beszerzése tárgyát árubeszerzésben, a megkötendő szerződést vállalkozási szerződésben jelölte meg. A részajánlat, és a többváltozatú ajánlat tételének lehetőségét kizárta.
A felhívás II.1.2) pontja értelmében, a szerződés típusa: Árubeszerzés. Adásvétel, lízing, bérlet és részletvásárlás kombinációja. A teljesítése helye: 1106 Budapest, Maglódi út 89–91.
A felhívás II.2.1) pontjában adta meg a beszerzés teljes mennyiségét, az alábbiak szerint:
– 1-1 db Vérvételi szék/ágy, Videogasztroszkóp, Bronchofiberoscop, Young-féle idegentest-fogó, Kolonoszkóp, Sebészeti endoszkóp, Toronyrendszer diagnosztikához, Fül-orr-gégészetei munkahely, Videokolposzkóp, Számítógépes betegirányító, leletező, Mediastroboscope, Rhinomanometer, Asztali autokláv, Ultrahangos tisztítókészülék, Hűthető centrifuga, Analitikai mérleg, Digitális mérleg, Hematológiai automata, Ionszelektív elektrolitanalizátor, HPLC-készülék, PH-mérő, szárítószekrény 200 literes, Real-time PCR-rendszer, Laboratóriumi vízfürdő, Koagulométer automata, Preanalitikai mintaszortírozó és elosztó rendszere, Klinikai kémiai automata, Vércsoport-meghatározó, Rapid mikrobiológiai vizsgáló, Digitális vetítőgép, Írásvetítő, Diavetítő, Elektromos mixer, Elektromos főzőlap, 
– 2-2 db Videoduodenoscope, Gasztoszkóp, Asztali autokláv, Monitor (központi), Termosztátszekrény, Laboratóriumi gázégő, Hordozható ultrahang, Videocolonoscope,
– 4-4 db Személymérleg, Rectoscop,
– 5-5 db Vizsgálópamlag, Hidraulikus műtőasztal, Ultrahang, 
– 6 db Kórtermi ágy,
– 7-7 db Műtőasztaltönk, ólomgumikötény-tartó, Vizsgálóasztal, 
– 8–8 db Orvosi szék, Görgős szállítókocsi,
– 9 db Germicidlámpa,
– 10-10 db Anoscop, Altatógép,
– 11 db Altatókocsi,
– 15-15 db Műtőzsámoly, Takarítószerkocsi,
– 20-20 db Szennyesgyűjtő kocsi, Körömkefe-adagoló, Betegellenőrző monitor, Műtőasztallap, Műtőasztallap-szállító kocsi
– 72 db Műszerasztal (különböző)
– 127 db Papírtörölköző-tartó
– 221 db Folyékonyszappan- és kézfertőtlenítő-adagoló
Ajánlatkérő a megadott mennyiségektől 20%-os mértékben eltérést engedett a szerződéskötés során.
A felhívás II.3) szakasza szerint, a teljesítés határideje 2006. május 2-a kezdési és 2006. szeptember 30-a befejezési időpont.
A felhívás III. pontjában rögzítette a szerződésre vonatkozó feltételeket, az ajánlattevőkkel szemben támasztott kizáró okokat és az alkalmassági követelményrendszerét.
A felhívás III.2.1) b) pontja értelmében, az ajánlattevő, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója a szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha:
– 2004. és 2005. években sorban álló tétele volt.
A felhívás III.2.1) c) pontja értelmében, az ajánlattevő, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója a szerződés teljesítésére műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan, ha:
– nem rendelkezik 2003–2005. években legalább 1 db, egy szerződés keretében teljesített bruttó 600 millió forint értékű egészségügyi szolgáltató intézmények orvostechnikai berendezései szállításának és beüzemelésének szerződésszerűen befejezett referenciájával,
– a termékek nem felelnek meg a dokumentációban foglalt követelményeknek,
– a termék nem rendelkezik a 93/42/EEC tanácsi irányelvben, a 47/1999. (X. 6.) EüM. rendeletben előírt tanúsítvánnyal.
A III.2.2) pontja alapján, a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeknek, az ajánlattevőnek, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának külön-külön kell megfelelnie valamennyi számlavezető banktól származó nyilatkozata becsatolásával.
A III.2.3) pont szerint, az ajánlattevőnek, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának együttesen kell megfelelnie a műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltételeknek:
– a Kbt. 68. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott, és a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában előírt tartalmú referencia bemutatásával, a Kbt. 67. § (1) bekezdés d) pontja alapján termékleírás, műszaki leírás, képes ismertetők csatolásával,
– a 93/42/EEC tanácsi irányelvben, a 47/1999. (X. 6.) EüM. rendeletben előírt tanúsítvány csatolásával.
A felhívás IV.2) pontjában az ajánlatok bírálati szempontjaként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontját jelölte meg. A IV.3.6) pont szerint, az ajánlatok magyar nyelven nyújthatók be. A VI.3.1) pontban, További információk között a hiánypótlásra lehetőséget biztosított.
Ajánlatkérő felhívásában meghatározta az eljárása menetét, mely szerint az ajánlattételi határidő 2006. január 27-e, az eredményhirdetésre 2006. február 27-én 11.00 órakor, a szerződéskötésre 2006. március 8-án 11.00 órakor kerül sor.
Ajánlatkérő két kötetben dokumentációt is összeállított, mely tartalmazta az ajánlatok kötelező formai és tartalmi követelményeit, az ajánlatokhoz csatolandó iratok mintáját, az árazatlan költségvetést, a vállalkozási szerződés tervezetét, a közbeszerzési műszaki leírást.
A dokumentáció 2. oldalán az ajánlatkérő rögzítette, hogy a dokumentáció közreadásával az a célja, hogy segítséget nyújtson az ajánlatnak a Kbt. előírásainak és az ajánlatkérő elvárásainak megfelelő, minden egyes követelményt teljesítő összeállításához. A dokumentáció elkészítésének célja többek között az is, hogy az ajánlati felhívására minél több érvényes ajánlatot kapjon, biztosítva ez által a számára legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának lehetőségét.
Ajánlatkérő dokumentációjában tartalomjegyzéket csatolt az 1–27. számú, az ajánlatokhoz kötelezően csatolandó nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok megnevezésével, sorrendjének meghatározásával. A 19. számú „Termékismertetők, tanúsítványok” dokumentum szerint, itt kell elhelyezni a Kbt. 67. § (1) bekezdés d) és e) pontjában előírt képes ismertetőket, termékleírásokat, műszaki leírásokat, dokumentumokat a beszerzendő áru leírásával, fényképének bemutatásával, amelyet a jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő ajánl. Ajánlatkérő előírta az elismert, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsítószervezettől származó tanúsítvány becsatolását, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak. Mellékelve: a termékleírásokat, műszaki leírásokat, képes ismertetőket és tanúsítványokat a 23. számú – „Költségvetési főösszesítők és a berendezésenkénti specifikáció” – dokumentumban felsorolt készülékjegyzék sorrendjében kell csatolni.
A dokumentáció külön kötete, a 28. számú „Tervek, műszaki követelmények, szintenkénti alaprajz, műszaki csatlakozások, tételenkénti műszaki specifikáció” tartalmazta a közbeszerzési műszaki leírást.
Ajánlatkérő a gép-műszer felszerelési jegyzék tartalomjegyzékében: II/1. Bútor jellegű berendezések és felszerelések (B jel), II/2. Diagnosztikai készülékek (D jel), II/3. Higiénés felszerelések (F jel), II/4. Aneszteziológiai, intenzívterápiás és egyéb kezelőkészülékek (I jel), II/5. Laboratóriumi készülékek (L jel), II/6. Műtői berendezések (M jel), II/7. Radiológiához tartozó készülékek és felszerelések (R jel) bontásban meghatározta a beszerezni kívánt eszközöket, majd – táblázati formában – megadta a tételenkénti műszaki specifikációt.
Ezen belül a II/2. Diagnosztikai készülékek (D jel) műszaki specifikációját egyebek mellett az alábbiak szerint határozta meg:
Jel: D-10, 
Megnevezés: Videogasztroscope összeállítás diagnosztikai célra, 1 db 
– Gyártó:
– Megajánlott típus:
– Származási ország:
– Forgalombahozatali engedély:
– Nemzeti szabvány: MSZ EN 60601-1
– CPV-kód: 33.16.81.00-6
– Elvárt műszaki paraméterek és tartozékok:
– Követelmény: 
– Igen/nem adat: 
– Ajánlott paraméterek:
– Videogastroscope 2 db
– A disztális végződés külső átmérője: max. 8,8 mm
– A készülék bevezető csövének külső átmérője: max. 8,8 mm
– A biopsziás csatorna belső átmérője: min. 2,8 mm
Jel: D-11.
Megnevezés:Videoduodenoscope, 1 db
– Gyártó:
– Megajánlott típus:
– Származási ország:
– Forgalombahozatali engedély:
– Nemzeti szabvány: MSZ EN 60601-1
– CPV-kód: 33.16.81.00-6
– Elvárt műszaki paraméterek és tartozékok: 
– Követelmény: 
– Igen/nem adat: 
– Ajánlott paraméterek:
– Látószög (retro): 100°/5°
Jel: D-12
Megnevezés: Videoduodenoscope, 1 db
– Gyártó:
– Megajánlott típus:
– Származási ország:
– Forgalombahozatali engedély:
– Nemzeti szabvány: MSZ EN 60601-1
– CPV-kód: 33.16.81.00-6
– Elvárt műszaki paraméterek és tartozékok: 
– Követelmény: 
– Igen/nem adat: 
– Ajánlott paraméterek:
– Látószöge (retro): 100°/5°
Jel: D-13
Megnevezés:Videokolonoszkóp, zoommal, 1 db 
– Gyártó:
– Megajánlott típus:
– Származási ország:
– Forgalombahozatali engedély:
– Nemzeti szabvány: MSZ EN 60601-1
– CPV-kód: 33.16.81.00-6
– Elvárt műszaki paraméterek és tartozékok: 
– Követelmény: 
– Igen/nem adat: 
– Ajánlott paraméterek:
– Optikai nagyítás (zoom): Igen
– A nagyítás mértéke: 150-szeres
– Elektromos vezérlőegység az optikai nagyításhoz: igen
Jel: D-17.1.1
Megnevezés: Gasztroszkópos videorendszer, 2 db 
– Gyártó:
– Megajánlott típus:
– Származási ország:
– Forgalombahozatali engedély:
– Nemzeti szabvány: MSZ EN 60601-1
– CPV-kód: 33.16.20.00-3
– Elvárt műszaki paraméterek és tartozékok: 
– Követelmény: 
– Igen/nem adat: 
– Ajánlott paraméterek:
– Központi vezérlőegység: 1 db 
– Adat- és képtárolási lehetőség hordozható, PCMCIA adapteres kártyán: igen 
– Nagy felbontású tv-minőségű kép (HDTV) szolgáltatása: igen
– Narrow band imaging funkció: igen
– Elektronikus nagyítási lehetőség (zoom): igen
Jel: D-17.1.2
Megnevezés: Kolonoszkópos videorendszer, 1 db 
– Gyártó:
– Megajánlott típus:
– Származási ország:
– Forgalombahozatali engedély:
– Nemzeti szabvány: MSZ EN 60601-1
– CPV-kód: 33.16.20.00-3
Jel: D-17.2
Megnevezés: Sebészeti endoszkóp videorendszer, 1 db 
– Gyártó:
– Megajánlott típus:
– Származási ország:
– Forgalombahozatali engedély:
– Nemzeti szabvány: MSZ EN 60601-1
– CPV-kód: 33162000-3
– Elvárt műszaki paraméterek és tartozékok: 
– Követelmény: 
– Igen/nemadat: 
– Ajánlott paraméterek:
– Digitális kamera: 1 db
– Memóriakártyára történő állóképrögzítés lehetősége: igen.
– Hidegfény-forrás: Xenonizzó: Min. 300 W-os
– Beépített tartalékizzó: igen.
Jel: D-17.3
Megnevezés: Toronyrendszer diagnosztikához, 1 db 
– Gyártó:
– Megajánlott típus:
– Származási ország:
– Forgalombahozatali engedély:
– Nemzeti szabvány: MSZ EN 60601-1
– CPV-kód: 33.16.20.00-3
– Elvárt műszaki paraméterek és tartozékok: 
– Követelmény: 
– Igen/nem adat: 
– Ajánlott paraméterek:
– Kamera: 1 db
– OTV-SC videokamera: Igen
– CCD méret: 1/4" (470 000 pixel)
Jel: D-18
Megnevezés: Rectoscop diagnosztikai célra, komplett, 4 db 
– Gyártó:
– Megajánlott típus:
– Származási ország:
– Forgalombahozatali engedély:
– Nemzeti szabvány: MSZ EN 60601-1
– CPV-kód: 33.16.81.00-6
Jel: D-19, Megnevezés:Videokolonoszkóp, 1 db 
– Gyártó:
– Megajánlott típus:
– Származási ország:
– Forgalombahozatali engedély:
– Nemzeti szabvány: MSZ EN 60601-1
– CPV-kód: 33162000-3
Elvárt műszaki paraméterek és tartozékok: 
– Követelmény: 
– Igen/nem adat: 
– Ajánlott paraméterek: 
– Digitális végződés külső átmérője: max. 13 mm
Valamennyi esetben: Garancia- és szervizfeltételek: 
– Garanciaidő: min.18 hónap, max. 24 hónap. 
– Garanciaidőn belüli díjmentes karbantartás: igen. 
– A típusra vonatkozó képesítéssel rendelkező szerviz szakemberek száma: min. 2 fő. 
– A szakképzett szervizszakemberek helyszíni hibaelhárítás megkezdésének ideje, a hiba munkaidőben történő bejelentésétől számítva: max. 24 óra. 
Alkatrész-utánpótlás szállítási határideje: max. 5 munkanap. 
Kérte megadni a garanciális időn túli szerviz költségét.
Ajánlatkérő a II/6. Műtői berendezések (M jel) műszaki specifikációját egyebek mellett az alábbiak szerint adta meg:
– Jel: M-05, Megnevezés: Műtőasztallap cserélhető általános műtéti célra, 15 db 
– Jel: M-06, Megnevezés: Műtőasztallap cserélhető általános műtéti célra és fül-orr-gégészeti és fej-nyak sebészeti célra, 1 db
– Jel: M-07, Megnevezés: Műtőasztallap cserélhető általános műtéti célra és mellkas sebészeti célra, 1 db
– Jel: M-08, Megnevezés: Műtőasztallap cserélhető általános műtéti és érsebészeti célra, 1 db
– Jel: M-09, Megnevezés: Műtőasztallap cserélhető általános műtéti és nőgyógyászati célra, 1 db
– Jel: M-10, Megnevezés: Műtőasztallap cserélhető általános műtéti és urológiai célra, 1 db
Valamennyi esetben:
– Gyártó:
– Megajánlott típus:
– Származási ország:
– Forgalombahozatali engedély:
– Nemzeti szabvány: MSZ EN 60601-2
– CPV-kód: 33.19.22.30-3
– Elvárt műszaki paraméterek és tartozékok: Követelmény: Igen/nem adat: Ajánlott paraméterek:
– Fejtartó: min. +60°,–50°
– Alsó háttámla: min. +65°,–55°
– Felső háttámla: min. +85°,–55°
– Osztott lábtartó: min. +85°,–85°
– Lábtartó hossza: min. 800 mm, max. 950 mm
– Magasságállítás mm-ben (felső rész a tönkön és a párnázat vastagságával együtt): min. 735–1200 mm
– Asztallap méretei (oldalsínek nélkül mm-ben):
– Szélesség: min. 530 mm
– Hosszúság: min. 2150 mm
Garancia- és szervizfeltételek: 
– Garanciaidő: min. 18 hónap, max. 36 hónap. 
– Garanciaidőn belüli díjmentes karbantartás: igen. 
– A típusra vonatkozó képesítéssel rendelkező szervizszakemberek száma: min. 2 fő. 
– A szakképzett szervizszakemberek helyszíni hibaelhárítás megkezdésének ideje, a hiba munkaidőben történő bejelentésétől számítva: max. 24 óra. 
– Alkatrész-utánpótlás szállítási határideje: max. 5 munkanap. 
Kérte megadni a garanciális időn túli szerviz költségét.
Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárása során sor került kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kérésre. Az ajánlatkérő a Kortex Kft. által a B-23, B-34, L-27, D-21, R-08, R-09.1, R-32, R-33 jelű tételek vonatkozásában feltett kérdésekre a kiegészítő válaszát, a dokumentációt megvásárló 3 ajánlattevő – köztük a kérelmező – részére 2006. január 20-án adta meg. Egyebek mellett az R-08, R-09.1 berendezésekkel kapcsolatban válaszában kifejtette, hogy a vizsgálófejek frekvenciatartományai tekintetében a megadott frekvenciától ±10% eltérés megengedett.
Az ajánlattételi határidőre – 2006. január 27-ére – 1 ajánlattevő: a KORTEX Mérnöki Iroda Kft. nyújtotta be ajánlatát.
Az ajánlatot bírálóbizottság értékelte. A bírálóbizottság 2006. február 6-i üléséről felvett jegyzőkönyv szerint, a bíráló bizottság tagjai egyhangúan megállapították, hogy az ajánlat M-04.1; M-04.2 tételeknél és a B-03, B-05, B-17 termékeknél szakmai szempontból elfogadható és a gyakorlatban szokásos módon került megajánlásra a tipizált méretű terméktől eltérő méretigényű termék.
Ajánlatkérő – hiánypótlást követően – a KORTEX Mérnöki Iroda Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánította, és a 2006. február 27-én megtartott eredményhirdetésen a közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdette.
Kérelmező 2006. január 26-án adta postára a jogorvoslati kérelmét – a kérelem 2006. január 30-án érkezett meg a Döntőbizottsághoz –, melyet a tárgyaláson és a jogorvoslati eljárás során pontosított. Kérelmező a jogorvoslati kérelmét a jogorvoslati eljárás során pontosította.
Kérte a jogsértés megállapítását, az ajánlatkérő felhívását a Kbt. rendelkezéseinek megfelelő eljárásra, költségei megtérítését. Indítványozta, hogy a Döntőbizottság ideiglenes intézkedéssel a közbeszerzési eljárást függessze fel.
Kérelmező alapjogorvoslati kérelme szerint, az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 1. § (2) bekezdésében rögzített esélyegyenlőség alapelvét, a részajánlat tétel lehetőségének kizárásával a Kbt. 50. § (3) bekezdését, a közbeszerzési műszaki leírása sérti a Kbt. 58. § (7)  bekezdését.
Előadta, hogy a kérelmező a cégnyilvántartásba bejegyzett tevékenységi körei alapján orvosi műszerek kereskedésével, gyógyászati termékek kereskedésével, egyéb humán egészségügyi ellátással foglalkozó társaság. Éves forgalma 2–2,5 milliárd Ft. Közvetlenül nem foglalkozik gastroenterológiai eszközök és műtőasztalok forgalmazásával, a magas beszerzési értékre figyelemmel a legszélesebb termékskálát felvonultató forgalmazók is csak alvállalkozók bevonásával tudnak eleget tenni a kiírásnak. Ezért a dokumentáció 2006. január 11-i megvásárlását követően, ajánlatkéréssel fordult a magyar piacon a beszerzés tárgyát képező eszközöket forgalmazó Olympus Hungary Kft.-hez, a HUN-M.E.D Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-hez, a CAL+MED Hungary Kft.-hez, a NOVOTRADING Medical Kereskedelmi Kft.-hez, a Palmedico Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-hez és a Mediszer Kft.-hez. Közölte, hogy e társaságok, az Európai Unióban a flexibilis készülékek forgalmazásában meghatározó Olympus, a FUJINON, a PENTAX és a Karl Storz termékeket forgalmazzák, más gastroentrológiai eszköz forgalmazó a magyar piacon nincs.
A műtőasztalok tekintetében a két elismert gyártmány a Maquet és a Trumpf Medicin System. Ajánlatkérésére az Olympus Hungary Kft. 2006. január 20-án levelében azt a választ adta, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Kórház három ütemben megvalósuló beruházásával kapcsolatban az I. ütem beruházásakor kizárólagos együttműködési szerződést írt alá egy vállalkozással, mely a kórház mindhárom ütemben történő beruházására vonatkozik, ennek értelmében más felkérésnek eleget tenni nem tud. A FUJINON termékeket forgalmazó HUN-M.E.D. Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 2006. január 23-án, a NOVOTRADING Medical Kereskedelmi Kft. 2006. január 26-án nyilatkozott arról, hogy az endoszkópokra kiírt műszaki paraméterek Olympus eszközökre vonatkoznak, ezért ajánlatot adni nem tud. A Pentax termékeket forgalmazó CAL-MED Hungary Kft. 2006. január 26-án kelt levelében arról tájékoztatta, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban az alábbi fejezetekben nem tud indulni: D-l0 Videogasztroszkóp összeállítás, D-13 Videokolonoszkóp, zoommal, D-17-1.1. Gasztroszkópos videorendszer. A CAL-MED Hungary Kft. válasza szerint, fenti fejezetek bizonyos paraméterei cég specifikusak, az általa képviselt gyártók termékei nem felelnek meg a technikai paramétereknek, mivel számos fejezet ezekhez kapcsolódik, így nem látja értelmét az azokra történő ajánlattételnek. Amennyiben mégis igényt tart kérelmező a fent meg nem nevezett fejezetekre történő ajánlattételre, úgy pár órán belül össze tudja állítani a pályázati anyagot. A műtőasztalok tekintetében a Maquet műtőasztalokat forgalmazó Mediszer Kft. 2006. január 26-án érkezett levelében elzárkózott az ajánlattételtől. Míg a Trumpf gyártmányú műtőasztalok forgalmazója, a Palmedico Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2006. január 26-án akként nyilatkozott, hogy ugyan funkcionális szempontból teljes körű ajánlatot tudna tenni, de mivel a kiírás gyártmány- és termék specifikus, így a műszaki paramétereknek nem tud maradéktalanul megfelelni. Vélelmezhető, szakmai ismeretei birtokában, hogy a kiírt termékek Maquet gyártmányúak. Közölte, hogy az alábbi paraméterek térnek el a Trumpf gyártmányú műtőasztalok paramétereitől:
Trumpf paraméterei M-01 és M-02-nél
– Magasság állítás-Alsó helyzet – max. 640–670 mm, 710 mm
– Magasság állítás-Felső helyzet – max. 890–1050 mm, 1210 mm
– Asztallapméretek-Hosszúság mm-ben – min. 2030 mm, max. 2070 mm, 2109 mm
M-5, M-6, M-7, M-8, M-9, M-10-nél:
– Lábtartó hossza-min. 800 mm, max. 950 mm, 730  mm
– Asztallapméretek-Hosszúság mm-ben- min. 2150 mm, 2109 mm
Alapjogorvoslati kérelméhez csatolta a hivatkozott forgalmazói válaszleveleket.
Kérelmező a jogorvoslati eljárás során 2006. február 24-én megtartott tárgyaláson, és írásban is pontosította a kérelmét, mely szerint, az ajánlatkérő a beszerzés tárgyát képező gastroenterológiai eszközök közül a II/2. Diagnosztikai készülékek vonatkozásában D-10, D-11., D-12, D-135 D-17.1.1, D-17.1.1, D-17.1.2, D-17.2, D-17.3, D-18, D-19 jelű áruk, továbbá a II/6. Műtői berendezések tekintetében az M-05, M-06, M-07, M-08, M-09, M-10 jelű tételek egyes műszaki paramétereit a közbeszerzési műszaki leírásban úgy határozta meg, hogy annak kizárólag egy meghatározott gyártó/forgalmazó, meghatározott termékei felelhetnek meg. A vonatkozó szabványok előírásaival nem indokolt, cégspecifikált műszaki követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás fentiekben részletesen ismertetett adataiban jelölte meg. Mivel az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírásában nem szerepeltette a „vagy azzal egyenértékű” kitételt, megsértette a Kbt. 58. § (7) bekezdését.
Kérelmező szerint, az ajánlatkérő az egyes nem lényeges paraméterek konkrét vagy szűk határok közti meghatározásával kizárta a közbeszerzés eljárásból az azonos műszaki szintű, azonos tudású és azonos felhasználhatóságú termékeket, a világpiacon elismert más cégek nem vehettek részt a közbeszerzési eljárásban, mellyel nem biztosította a Kbt. 1. § (2) bekezdésében előírt esélyegyenlőség alapelvének érvényesülését.
Kérelmező az alapjogorvoslati kérelmében kifogásolt, a Kbt. 50. § (3) bekezdésének sérelmére alapított kérelmi elemét a pontosított kérelmében nem tartotta fenn.
Kérelmező a jogorvoslati eljárás során csatolta a Fuji Photo Optical orvosi – endoszkópos készülékek magyarországi kizárólagos képviseletét ellátó, továbbá Philips és Sonosite ultrahang-diagnosztikai készülékeket forgalmazó HUNM.E.D. Kereskedelmi Szolgáltató Kft. által, továbbá a Pentax orvosi eszközök kizárólagos magyarországi forgalmazója, a CAL+MED Hungary Kft. által készített összehasonlításokat a cég specifikus, Olympus érintettségű gastroenterológiai tételekről, és az általuk forgalmazott termékek nem megfelelőségéről.
A HUN-M.E.D. Kereskedelmi Szolgáltató Kft. összevetése szerint:
– D-10 jelű, Videogasztroszkóp: 9. sor: disztális végződés külső átmérője: max. 8,8 mm, 10. sor: bevezetőcső külső átmérője: max. 8,8 mm paramétereket csak az Olympus GIF Q 180 típusú készüléke teljesíti.
– D-11 és D-12 jelű, Videoduodenoszkóp: 9. sor: látószög 100°/5° paraméter esetében 100/8°-os optikát használ, a különbség minimális, eltérés nem megengedett e paraméternél.
– D-13 jelű, Videokolonoszkóp, zoommal: 11. sor követelménye: 150-szeres zoom optika, 135× optikai zoommal rendelkezik, a kiírás eltérést nem enged. Tudomása szerint ilyen értéke csak az Olympus egy zoomos endoszkópos készülékének van. 
– D-15 jelű, Terápiás bronchifiberoszkóp készülék megadott munkacsatorna átmérőjét nem teljesíti, több cég azonban teljesíti.
– D-17.1.1, Gasztroszkópos videorendszer: 8. sor: magyar nyelvű beállító menü. Nem teljesíti, nincs tudomása arról, hogy melyik cég teljesíti, 2005. év közepéig nem volt ilyen cég. 9. sor: Adat és képtárolási lehetőség hordozható, PCMCIA adapteres kártyán paraméterhez képest más formátumú kártyát használ. Ilyen adatrögzítésre szolgáló kártya tudomása szerint az Olympus készülékekbe került beépítésre. 10., 11. sorok: a Narrow Band imaging funkció megnevezést az Olympus használja, melyet a HDTV monitoron tud megjeleníteni, technológiájuk szerint egy-egy készülékkel érhető el ez a funkció. A FUJI ezen technológiáját FICE-ként nevezi, de a kiírás nem enged megadni az Olympus technológiától eltérőt. E funkciót kihasználó készüléket nem tervez a kiírás beszerezni. Nyilatkozata szerint, ugyan mind a videogasztroszkópnál (D10), mind a videokolonoszkópnál (D13) speciális eszközt választott az ajánlakérő, ennek ellenére a legújabb technológiájú HDTV narrow band (Olympus), FICE (Fujinon) szöveti elemzést lehetővé tevő vizsgálati módszer működtetéséhez szükséges endoszkóp nem került kiválasztásra. Ezen technológiájú (HDTV-narrow band) eszközt kizárja a video-gasztroszkópnál a 9,8 mm külső átmérő (előírás 8,8 mm), illetve a videokolonoszkópnál a 150× zoom, mivel az HDTV verzió nem zoomos kivitelű. Monitor esetében előírás min. 1900 TV sor, amely az Olympus HDTV felbontása. E paramétert monitora nem teljesíti, az általa forgalmazott monitor kb. Tv 1200 soros. Miután a legnagyobb felbontású endoszkóp a piacon jelenleg (OLympus, Fujinon) max. 1,3 millió képpont, amely kb. 1300 × 1000 felbontás aránynak fele meg, az 1900 Tv sor előírása értelmetlen.
– D-17.1.2 jelű, Kolonoszkópos videorendszer, 
– D-19 jelű Videokolonoszkóp,: gyakorlatilag követelmények nélküli.
Összefoglalása szerint, a flexibilis endoszkópos tételek esetében csak a D-17. 1.2, illetve a D-19-es adatlapnak való megfelelést tudja biztosítani.
A HUN-M.E.D. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2006. március 10-én közölte a kérelmezővel, hogy általa forgalmazott Philips és Sonosite ultrahang-diagnosztikai készülékek egyetlen típusa sem felel meg az ajánlatkérő specifikációjának. E körben az R-08, R-09.1, R-10, D-03.1, D-03.2, és D-21 jelű tételek kizáró paramétereit jelölte meg.
A CAL+MED Hungary Kft. összegzése szerint:
– D-10, Videogasztroszkóp összeállítás: 9–10. sorok (külső átmérő) és a 12. sor (munkacsatorna) együttesen tudomása szerint kizárólag az Olympus GIF-Q 180 eszközzel teljesíthetők.
– D-12, Videoduodenoscope: 10. sor (látószög) előírt értékeket megajánlani nem tudja, csak jobbat: 100/10 fok.
– D-13, Videokolonoszkóp, zoommal: 11. sor (nagyítás) vonatkozásában csak 80× optikai nagyítást tud megajánlani. 12. sor (elektromos vezérlő): optikai nagyítás vonatkozásában a megadott jelzés szükségessége nem érthető.
– D-17.1.1, Gasztroszkópos videorendszer: 9. sor (PCMCIA): nem rendelkezik. 11. sor (HDTV): nem rendelkezik, Olympusnak felel meg. 12. sor (narrow band imaging): nem rendelkezik, az Olympus terméknek felel meg. 13. sor (elektromos zoom): nem rendelkezik. Monitor 2. sor (1900 TV): nem tudja biztosítani, a piacon található legjobb felbontású processzorok és eszközök csupán 1,3 Mpixel felbontásúak, melyet az 1280 × 1024 pont kielégítene. Így egyetlen eszköz sem igényli ezt a hatalmas felbontást, melyet egyetlen gasztroszkóp sem tud a kiírás alapján. Közölte, hogy az Olympus honlapján a 11., 12., 13. sorok szerepelnek, melyeken indulni nem tud. 
– D-17.1.2, Kolonoszkópos videorendszer: ajánlatot tud tenni, azonban D-13 tétel hiányában értelme nem volt.
– D-17.2, Sebészeti endoszkóp videorendszer: olyan termékkel nem rendelkezik, amely egyszerre tudja a memóriakártyát (20. sor), a 300W Xenonizzót (31. sor) és a beépített tartalékizzót (33. sor)
– D-17.3, Toronyrendszer diagnosztikához: 16. sor (OTV-SC): Olympus gyanús kód. 25. sor (CCD méret): a Wolf kamerák 437 664 pixelt teljesítenek.
– D-18, Rectoscop diagnosztikai célra, komplett: a kb. értékeket  „jóindulattal” teljesíti, a 8–9. sorokban 25–40% -os eltéréssel.
– D-19, Videokolonoszkóp: 3. sor: nem tudja beazonosítani a „digitális végződés” megjelölést.
Kérelmező csatolta az interneten fellelhető Olympus GIF-Q180, TJF-160VR, TJF-160R, CF-Q16OZ I/L, CV-180, CLV-180 típusok, Olympus videorendszer adatlapokat, illetőleg az Olympus és Fuji típusok összevetését.
Előadta, hogy az ajánlatkérő – más gastroenterológiai termék gyártó helyett – az Olympus termékeket a székhelyük szerinti országban forgalmazó külföldi társaságokat jelölt meg, melyek valóságos alternatívát nem jelentenek, mivel az Olympus cégcsoport esetében a kizárólagos képviselet joga a szerződés illetőségi területén valamennyi igény kielégítése. Így amennyiben kérelmező e társaságokat megkereste volna, az Olympus Hungary Kft. magyarországi kizárólagos képviselőhöz irányították volna vissza. A flexibilis endoszkópokra 3 gyártó, a Pentax, a Fuji, és az Olympus tud magas színvonalon ajánlatot adni, e gyártók rendelkeznek ugyanis a műszaki leírásban előírt garancia- és szerviz feltételekkel. Az egyes termékeknek egymással kompatibilisnek kell lenniük, ezért nincs mód arra, hogy amennyiben egy cégképviselet nem tud a teljes palettára ajánlatot adni, akkor más forgalmazót, vagy gyártót is bevonjon az ajánlattevő. Így a CAL+MED Hungary Kft. azon közlésével, hogy mely tételekre nem tud ajánlatot tenni, a többi tétel vonatkozásában is kizárta magát az indulásból.
A műtőasztalok tekintetében benyújtotta a Trumpf Medizin Systeme GmbH gyártónak a Palmedico Kft.-hez címzett 2006. február 28-án kelt nyilatkozatát, mely szerint az általa gyártott műtőasztalok és tartozékai regisztrált gyógyászati termékek, csekély változtatás esetén is engedélykötelesek, azért, hogy a specifikációnak meg tudjon felelni, a szokásos gyártás jelentős költségű megváltoztatására lenne szükség, mely végeredményben semmiféle előnyt nem jelentene a felhasználó részére. Kérelmező szerint nem helytálló az ajánlatkérő azon érvelése, hogy a Trumpf műtőasztal asztallapja hosszabbítóval alkalmas lenne, mivel a kiírás ilyen lehetőséget nem tartalmazott, továbbá a hosszabbító speciális asztalbeállítások eleme, és nem a teljes asztallap hosszának megváltoztatását szolgálja. Álláspontja szerint, az interneten fellelhető adatok alapján a Premier G. Med. Kft. által forgalmazott Steris műtőasztalok a műszaki leírásban megadott lényegi paramétereknek eleget tenni nem tudnak, az OPT, Famed gyártmányok a kiírás több paraméterének nem felelnek meg. E körben is internetes adatlapokat, összevetést csatolt.
Kérelmező szerint, az ajánlatkérő műszaki leírása egy ajánlattevői körre redukálódott: a gastroenterológiai berendezések körében az Olympus Europa GmbH kizárólagos magyarországi forgalmazója az Olympus Hungary Kft., míg a műtőasztalok tekintetében a Maquet gyártmányt forgalmazó Mediszer Kft. tudott eleget tenni az ajánlatkérő egyes műszaki követelményeinek. E gyártón/forgalmazón és termékén kívül más érvényes ajánlatot nem tudott tenni, így az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásából a verseny kiiktatásra került. Ezt igazolja, hogy az ajánlatkérőhöz kizárólag – a vélhetően az Olympus Hungary Kft.-vel és a Mediszer Kft.-vel megállapodott – Kortex Mérnöki Iroda Kft. intézett kiegészítő tájékoztatáskérést, valamint hogy az I. és II. ütemben csak a Kortex Mérnöki Iroda Kft. nyújtott be ajánlatot.
Kérelmező a 2006. március 1-jén előterjesztett beadványában kérte annak vizsgálatát is, hogy az M-1 és M-2 jelű tételek vonatkozásában a Kortex Mérnöki Iroda Kft. ajánlata milyen műtőasztalt tartalmazott, tekintettel arra, hogy a Maquet gyártó hatféle műtőasztalának egyike sem elégíti ki az előírt paramétereket.
Kérelmező szerint, a Kbt. 323. § (1) bekezdése alapján ügyfélképessége a jogorvoslati kérelem előterjesztésére fennáll. Jogos érdeksérelmét abban jelölte meg, hogy az ajánlatkérő jogsértő kikötései miatt a kérelmező és alvállalkozói a közbeszerzési eljárásban nem vehettek részt. Közölte, hogy a beszerzés tárgyát képező termékek forgalmazására tevékenységi köre alapján jogosult, a dokumentációt megvásárolta.
A dokumentáció megvásárlása és az ajánlattételi határidő között csaknem 3 hét állt a kérelmező rendelkezésére, hogy ajánlatát elkészítse. 
Az egészségügyi közbeszerzési eljárásokban egyik legtöbbet sikeresen pályázó vállalkozás, az ajánlatok elkészítéséhez jelentős adatbázissal, széles alvállalkozói körrel, megfelelő személyi, tárgyi, infrastrukturális feltételekkel rendelkezik, szakmai felkészültsége és gyakorlata garantált. Kérelmező, valamint tíz százalék feletti alvállalkozójaként bevonni kívánt TRUMPF Medizin Systeme GmbH az ajánlatkérő alkalmassági követelményeinek megfelel, 2004. és 2005. években sorban álló tételük nem volt. A műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági követelmények körében az előírt bruttó 600 000 000 Ft értékű, egészségügyi szolgáltató intézmény által kiállított orvostechnikai berendezés szállítására és beüzemelésére vonatkozó, a szerződésszerű teljesítést igazoló pozitív tartalmú referenciával rendelkézik, a Sahlgrenska Universityhospytal Medical department, Göteborg Trumpf med referenciája alapján. A megajánlani kívánt termékek a 93/42/EEC tanácsi irányelvben, a 47/1999. (X. 6.) EüM. rendeletben előírt tanúsítványokkal rendelkeznek.
Kiegészítő tájékoztatáskéréssel azért nem fordult az ajánlatkérőhöz, mivel a műszaki tartalom kiegészítő tájékoztatás keretében nem módosító. Az ajánlatkérésére adott elutasító válaszok időpontjában kiegészítő tájékoztatáskérésre lehetősége már nem volt, a jogorvoslati eljárás igénybevétele mellett.
Kérelmező egyidejűleg jogorvoslati kérelmet terjesztett elő az ajánlatkérőnek a jelen beszerzés tárgyában a III. ütemre lefolytatott közbeszerzési eljárása ellen is, mely jogorvoslati eljárást a Döntőbizottság D.91/2006. számon folytatta le.
Ajánlatkérő a kérelmező ügyfélképessége hiányában a jogorvoslati eljárás megszüntetését, valamint alaptalanság miatt a kérelem elutasítását kérte.
Ajánlatkérő szerint, a kérelmező közvetlen jog- és érdeksérelme a tárgyi közbeszerzési eljárással összefüggésben nem mutatható ki, ügyfélképességét nem igazolta. Önmagában a tevékenységi kör megléte, a dokumentáció megvásárlása az ügyfélképesség fennállásához nem elegendő. A konkrét eljárásban a kérelmező részvételi lehetőségének hiánya az ügyfélképességét kizárja.
Kérelmező nyilatkozatai, bizonyítékai, elmulasztott eljárási cselekményei azt támasztják alá, hogy tényleges ajánlattételi szándéka nem volt. Kérelmező állítása szerint meghatározó szereplője a hazai orvostechnológiai szállításoknak, a tárgyban közzétett előzetes összesített tájékoztatóból, hirdetményekből a tervezett beszerzésekről tudomással bírhatott, az I. ütemre lefolytatott közbeszerzési eljárás egyértelműen ismert volt előtte. Kérelmező az ajánlati felhívást határidőben nem támadta meg, csak 2006. január 11-én vásárolta meg a dokumentációt, kiegészítő tájékoztatáskéréssel sem fordult az ajánlatkérőhöz, alkalmassági nyilatkozata ellenére ajánlatot nem nyújtott be.
A 2006. február 6-án, 2006. március 2-án, 2006. március 6-án kelt írásbeli, valamint a tárgyaláson előterjesztett szóbeli érdemi észrevételeiben kifejtette, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése 2003. őszén hagyta jóvá a Bajcsy-Zsilinszky Kórház diagnosztikai és műtéti tömb építési beruházását 10 milliárd forint összegben. A beruházási engedélyokirat tartalmazta az elvégzendő feladatokat, mely magában foglalta az építési beruházást és az orvostechnológiai berendezések beszerzését is. Az orvostechnológiai eszközök beszerzésére három közbeszerzési eljárást indított.
Álláspontja szerint, közbeszerzési műszaki leírása nem sérti a Kbt. 58. §-át. Műszaki leírását – a pénzügyi lehetőségek keretein belül – a közbeszerzés tárgya tekintetében az ajánlatkérői igényeknek és elvárásoknak megfelelően, a Kbt. 58. § (2)–(6) bekezdése alapján a műszaki szabványok előírásainak betartásával határozta meg. A Kbt. 58. § (7) bekezdésében szabályozott cég- és termékspecifikusság tilalmának helyes értelmezése azt jelenti, hogy önmagában az a tény, hogy egyes előírásoknak csak kis, korlátozott számú termék, illetve termékcsoport, adott esetben pedig csak egy termék felel meg, nem jelenti a Kbt. szabályainak a sérelmét. A Kbt. 58. § (7) bekezdésének sérelme csak az indokolatlanul hátrányos, illetőleg előnyös megkülönböztetés esetén merül fel. Kérelmező értelmezésének elfogadása azt jelentené, hogy a csak egy cég által kifejlesztett, gyártott termék a közbeszerzési eljárásban mindaddig nem szerezhető be, amíg más cég hasonló tudásszintű termékkel nem jelenik meg a beszerzési piacon.
A műszaki leírás meghatározásakor figyelemmel volt arra is, hogy egy, a XXI. században épülő egészségügyi intézmény olyan egészségügyi gép-műszer, illetve berendezés állománnyal rendelkezzen, amely minimálisan 10–15 évig korszerűnek minősül. A rendelkezésére álló pénzügyi fedezet lehetővé tette, hogy a műszaki előírások megállapítása során az elvárt tudásszintet magasabban határozza meg, biztosítva ezáltal a korszerű, emelt tudásszintű eszközök rendelkezésre állását.
Közölte, hogy az orvos technológus tervező tájékoztatása szerint, az endoszkópos eszközök vonatkozásában a kiírásnak megfelelő, az Európai Unió területén működő, Olympus termékeket forgalmazó, alábbi nem leányvállalati cégektől a kérelmező szállatási ajánlatot kérhetett volna: pl. Proton Sa., Greece; Inter Hf., Island; Papaetis Medical Co. Ltd., Cyprus; Spektramed, Lithuania. Amennyiben a kérelmező élt volna kiegészítő tájékoztatáskéréssel, akkor tisztázhatta volna a kétségeit, hogy a D-17 tétel esetében a monitor felbontása min. 1900 sor előírás hibás, a helyes érték: min. 1000 sor. A D-18, D-11, D-12 tételek esetében a „digitális végződés” kitétel pedig helyesen „disztális végződés”. A D-14, D-16, D-19 tételek p1. Storz, vagy Wolf gyártóktól is beszerezhetők.
A műtőasztalokkal kapcsolatosan az orvos technológus tervező az alábbi nyilatkozatot tette. A műtőasztal felsőrész hossza tekintetében a minimális hossz került előírásra, melyet bármely gyártó tud teljesíteni, a 2 m-es magasságú páciens ma már nem ritkaság. Az OPT és a Famed cégek is hasonló paraméterű műtőasztalokkal rendelkeznek, az OPT 2 különböző rendszere is 2190 mm, a Famed 2160 mm hossz paraméterrel rendelkezik. A TRUMPF GmbH szintén rendelkezik 130 mm hosszabbítható és ezzel 2230 mm hosszú feklapú műtőasztallal. Katalógusuk szerint, hosszabb lábtartóval rendelkező műtőasztaluk is van, ennek méretét azonban a katalógus nem tartalmazza. Az Amsco által kínált felsőrész hossza is több, mint 2150 mm. A lábtartó hosszal kapcsolatos előírások egy átlagos felnőtt láb hosszának felelnek meg. Az OPT műtőasztalok is rendelkeznek az előírt hosszúsággal.
Ajánlatkérő nyilatkozatában közölte, hogy a dokumentáció szabványokra történő utalását a Kbt. 4. § 4–5. pontjában foglalt értelmező rendelkezésekre figyelemmel tette meg. A szabványok vonatkozó rendelkezései valamennyi termékre típusától, gyártójától függetlenül irányadóak, a dokumentáció elvárt műszaki paraméterek és tartozékok előírásai ezen túlmutató követelmények. A garancia és szervizelőírások indoka, hogy az ajánlatkérői egészségügyi intézmény köteles az alapfeladatát, gyógyító-egészségmegőrző tevékenységét folyamatosan teljesíteni.
Egyéb érdekelt Kortex Mérnöki Iroda Kft. észrevételében a kérelmező ügyfélképessége hiányában a jogorvoslati eljárás megszüntetését, valamint alaptalanság miatt a kérelem elutasítását kérte.
Kérelmező ügyfélképessége körében előadta, hogy a kérelmező a pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolására saját nyilatkozatát csatolta. A műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága tekintetében bemutatott referencia nem felel meg a felhívásban előírtaknak, mivel 2002–2005. évekre vonatkozik, a referencia tartalmából és az időintervallum hosszúságából következően a teljesítésre nem egy szerződés keretében, hanem az időintervallumon belül került sor. Kérelmező – a beszerzés tárgya szerinti terékeknek nem gyártója, nyilatkozata alapján nem forgalmazója.
Érdemi nyilatkozata szerint kérelmező nem adta megfelelő indokát az ajánlatkérő által elkövetett jogsértésnek. Abból, hogy egyetlen ajánlattevőként a Kortex Kft. nyújtott be ajánlatot, és hogy az általa megajánlott termékek a műszaki leírásnak megfelelnek, valamint hogy a gastroenterológiai termékek és műtőasztal forgalmazásával közvetlenül nem foglalkozó kérelmező a törvényben biztosított határidő alatt a megjelölt alvállalkozókat bevonni nem tudta, a kiírás jogsértő voltára következtetni nem lehet, valamint nem zárja ki, hogy más Európában, illetőleg Európán kívül gyártott/forgalmazott termék az ajánlatkérő műszaki dokumentációjának ne felelne meg. Ajánlatérő beszerzésének tárgyai speciális orvostechnológiai berendezések, melyek viszonylag szűk piaci körrel bírnak, a piacra való „betörés” sikertelensége valamely kiírás jogszabálysértő voltát nem eredményezheti. A Ptk.-ban biztosított szerződéses szabadság elvéből adódóan, a gazdasági társaságokat nem terheli szerződéskötési kötelezettség, a Kbt. 70. § (3) bekezdése pedig lehetőséget biztosít arra, hogy két különböző ajánlattevőnek ugyanaz a társaság legyen a tíz százalék feletti alvállalkozója.
Közölte, hogy a Düsseldorfban 2005. november 16–19-e között megtartott Medica vásár katalógusa 170, a vásáron részt vett, Európában endoszkópiai eszközöket forgalmazó, illetőleg gyártó társaságot jelölt meg, nem szűkíthető le a kérelmező által alvállalkozóként bevonni kívánt körre a műszaki leírásnak megfelelő termékeket forgalmazók/gyártók köre.
A műtőasztalok vonatkozásában csatolta a Premier G. Med. Kft. 2006. március 1-jén kelt, hozzá intézett nyilatkozatát a tekintetben, hogy a Premier G. Med. Kft. által forgalmazott műtőasztalok között van olyan típus – levehető felsőrész, melynek hossza: több mint 2150 mm, lábtartó (lábrész), melynek hossza: 850 mm –, mely megfelel a kért paramétereknek. Egyéb érdekelt szerint, a beszerzés volumenére tekintettel minimálisra tehető az a fejlesztési költség, mely az asztallap hosszúság, illetve magasság vonatkozásában a gyártó költségét tenné ki. Ajánlatkérő a dokumentációban minimális feltételeket határozott meg, nemcsak a kérelmező által megjelölt 2 műtőasztal gyártmány létezik, az asztallap hossza vonatkozásában a minimális követelménynél hosszabb asztal is megfelel a műszaki leírásnak.
Ajánlatkérő döntési jogkörébe tartozik, hogy milyen technikai, műszaki paramétereknek megfelelő gép beszerzését kívánja meg, figyelembe kell vennie, hogy az orvostudomány fejlődésével újabb, vagy specifikáltabb igények jelennek meg az orvosi tevékenység megfelelő gyakorlását lehetővé tevő orvosi műszerek piacán. Ennek korlátja, hogy valamely terméket – mely egyébként az ajánlatkérő elvárásainak megfelel – indokolatlanul ne zárjon ki az eljárásból. Az ajánlatkérőtől nem elvárás, hogy figyelemmel legyen arra, hogy az orvosi műszerek gyártásában milyen szereplők, milyen specifikációjú termékekkel vesznek részt, nem-feladata annak figyelemmel kísérése sem, hogy. hogyan alakulnak a gyártói-beszállítói kapcsolatok. A Kortex Kft.-nek kizárólagos forgalmazási jogosultsága nincs, szerződéses partnerei megválasztásában, üzleti kapcsolatai kialakításában kérelmezőnél nagyobb szabadsággal bír. Az Olympus Hungary Kft.-vel a kifogásolt együttműködési megállapodást a Kbt. rendelkezései nem tilalmazzák. Kérelmező a beszerzés vonatozásában szakcégnek tekintendő, így elvárható tőle, hogy az ajánlati felhívás, a dokumentáció jogellenes rendelkezéseit maga is felismerje, a jogsértő rendelkezéseket megnevezze, ne a bevonni kívánt alvállalkozók válaszától tegye függővé, hogy tud-e ajánlatot tenni.
A Döntőbizottság 2006. március 7-én kelt, D.72/27/2006. számú végzésében a még meg nem kötött szerződés megkötését ideiglenes intézkedéssel megtiltotta.
A Döntőbizottság 2006. március 7-én a D.72/28/2006. számú felhívásban az ajánlatkérőt észrevételének megtételére hívta fel, a kérelmező által kifogásolt tételek műszaki paramétereinek a műszaki leírásban történt megadásának indokai, továbbá a tekintetben, hogy nevezze meg az Olympus, illetőleg Maquet gyártmányú termékeken kívül a kiírásnak megfelelő műszaki paraméterű termékeket Európában forgalmazókat.
Ajánlatkérő a Döntőbizottság D.72/28/2006. számú felhívására a 2006. március 8-án kelt észrevételében előadta, hogy az endoszkópia területén mindenre kiterjedő komplex vizsgálati rendszert gyártó és forgalmazó cégek egyike – tudomása szerint a legismertebb – az Olympus, melynek termékei megfelelnek a dokumentációban előírtaknak.
Az endoszkópos eszközök műszaki paraméterei megadásának indokai vonatkozásában, csatolta a kórház gastroenterológiai osztályának osztályvezető főorvosa alábbi nyilatkozatát:
D-10 tétel: Videogasztroszkóp összeállítás diagnosztikai célra, 1 db.
A korszerű, vékony, alacsony bemeneti és markolati átmérőjű endoszkópok napi gyakorlati hasznosságúak, a tápcsatornai tükrözéses vizsgálatok jelentős dyskomforttal járnak, a kontrollvizsgálatok igénye miatt egy beteg esetében bizonyos vizsgálatokat többször is szükségessé válhat megismételni, mely esetekben törekedni kell az eszköz általi fizikai terhelés csökkentésére, melyet csak a kis külső átmérőjű (pl. 8,8 mm-es gastroscop), de manipulatív lehetőségeket tekintetbe véve egyenrangú eszközök tesznek lehetővé.
D–11–12 tétel: Videoduodenoszkóp, 1 db
Az esetek többségében a kórosan szűk duodenumban kell manipulálni, elengedhetetlen a nagy nyílásszögű (100°/5°-os) optikával való felszereltség is. Ezen mutatók esetén valósul meg az a technológiából adódó tulajdonság is, mely a duodenoscop distalis (betegoldali optikai) vége hosszának csökkenéséből következik. Az epeúti és pancreas operatív endoscopia az utóbbi évtizedben jelentős fejlődésen ment keresztül, egyre több kórkép diagnosztizálása és kezelése vált lehetővé, összetettebb, bonyolultabb – eljárások során. Ezeknek a vizsgálatoknak az előfeltétele a keskeny külső átmérőjű (max. 12 használata. Új endoscopos technikák alakultak ki, korszerű accessoriumok felhasználásával (kétvezetős módszer stb.), a betegek kímélete, a beavatkozások együlésben való elvégzése érdekében. Lehetőség nyílt kielégítő vastagságú (10–12F-Ch) áthidaló drainek, fémstentek beültetésére is, melyek mind a széles munkacsatornájú eszközök használatát kívánják meg.
D-13 tétel: Videokolonoszkóp zoommal, 1 db
A tumor preventio egyik legfontosabb módszere az időben való megelőző állapotok észlelése. A korszerű magas léptékű (kb. 150-szeres) nagyítási technikák, zoom objektívrendszerrel rendelkező eszközök az előzetesen kisebb kényelmetlenséggel kiszűrt beteganyag pontos vizsgálatára adnak lehetőséget. Az elektromos vezérlőegység a kolonoszkópban lévő nagyító lencserendszer mozgatásához szükséges finom, egyenletes állítást tesz lehetővé, mely a nagy nagyítás miatt rendkívül fontos. 
D-17.1.1 tétel: Gasztroszkóos videorendszer, 2 db
A gastrointestinális endoscopia fejlődésével az utóbbi években már nem lehet különálló endoscopról beszélni, hanem komplex rendszerről, mely mind az endoscopos labor belső információs rendszerét, mind a leletezéssel kapcsolatos kimenő információkat is kezeli, a rögzített eredményeket megfelelő módon, univerzális PC-compatibilis interface-eszközökkel, kártyákkal (memória, ill. PCMCIA), vagy közvetlenül a központi kórházi ellátó egység információs rendszerébe juttatja. E mellett igény szerint lehetőséget ad az egységes, kompatibilis rendszer használata a különböző digitális optikai képrögzítő, illetve képtovábbító távoli egységek összekapcsolására is. Ez a rendszer csak a legmagasabb szintű optikaidigitális rendszerekkel valósítható meg, melyek képesek zavarójelmentesen, magas felbontású (min. 1000 sor/képernyő) digitális képvisszaadásra. Egységes kórházi rendszer kiépítése lenne kívánatos, figyelembe véve az ISO működési szabványok ellenőrzési kötelmeit is. Kívánatos lenne magyar nyelven is működő rendszert üzemeltetni. A következő lépésekben a technológiai fejlettség rendszere együtt halad a szakmai vizsgálati lépésekkel, hiszen a nagyítás használatával lokalizált elváltozások a korszerű endoscopos rendszerekkel stabil hullámhosszra bontott fénnyel (polarizált 2 alapszínnel) világítható meg (Narrow Band Imaging funkció), amely során a nyálkahártya dysplasia mind gastroscopia, mind colonoscopia során elkülöníthetővé válik. A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok alapján, ez az electro-optikai eljárás meghaladja a – módszer alapját szolgáló – chromoendoscopia (vitalis festékeket használó eljárás) eredményességét is. Ezen eszközök használata lerövidíti a kórházi kivizsgálás idejét, csökkenti a vizsgálatszámot.
D.17.1.2 tétel: Kolonoszkópos videorendszer, 1 db
Ezek az egységek szolgálják ki a fentiekben felsorolt videokolonoszkópokat, a videokolonoszkópok képét jelenítik meg.
D-17.2 tétel: Sebészeti endoszkópos videorendszer, 1 db
A követelményként megadott digitális kamera a mai technikai színvonal szempontjából elengedhetetlen igény, kiváló képminőséget biztosít. A digitális kép memóriakártyára történő rögzítése korszerű és elengedhetetlen igény, megfelel a diagnosztikában és terápiában a mai egészségügyben megkövetelt általános dokumentációs feltételeknek. A 300 W-os xenon hidegfényforrás az endoszkópos technikában a legkorszerűbb, a legnagyobb 300 W fényerőt adó xenon lámpás fényforrás általánosságban elterjedt, valamennyi márkás endoszkópos cég rendelkezik xenon izzós 300 W-os fényforrással. A diagnosztikában és terápiában elengedhetetlen továbbá az, hogy a hidegfényforrás által adott fény a természetes fényhez legközelebb álló színhőmérsékletű megvilágítás legyen, melyet csak a xenon izzó tud jelenleg biztosítani. A xenonizzó fényforrásban üzemelő főizzó mellé beépített tartalékizzó megléte elengedhetetlen a műtőbiztonság szempontjából.
D-17.3 tétel: Toronyrendszer diagnosztikához, 1 db
A megadott 470 000 pixel képfelbontás nem kirívó érték. A mai orvosi diagnosztikában és terápiában törekedni kell minél nagyobb, jobb felbontásból származó kiváló képminőségre. Az 1/4"-os chipméret a mai modern miniatürizálási technológiát képviselő érték, valamennyi márkás endoszkópos cég rendelkezhet ilyen technológiával.
D-18 tétel: Rootocoop diagnostikai célra, komplett 4 db
A követelményként megadott paraméterek megfelelnek a korszerű orvosszakmai igényeknek.
D-19 tétel: Videokolonoszkóp, 1 db
A „digitális végződés” elírás, a helyes kifejezés: disztális végződés, mely az endoszkóp betegbe vezetendő, távolabbi végének elnevezése.
Ajánlatkérő az endoszkópos eszközök vonatkozásában csatolta továbbá a kórház főigazgatója által megkeresett nem leányvállalati Olympus izlandi és ciprusi székhelyű társaságok válaszait arról, hogy megkeresés esetén készek az adott termékek megajánlására.
Ajánlatkérő a műtőasztalok körében észrevételéhez mellékelte a Mediszer Kft.-től, valamint a Premier G. Med. Kft.-től általa kért nyilatkozatokat.
A Mediszer Kft. internetes gyártói honlapadatok alapján az alábbi összevetést végezte az OPT, Famed, Maquet, Trumpf, Amsco műtőasztal gyártmányok paramétereiről: Kifejtette, hogy nem minden gyártó ad meg honlapján paramétereket, mely különösen igaz a tartozékokra, mint pl. lábtartó, fejtartó. A felsőrész hosszával kapcsolatban közölte, hogy a paraméter, mint minimális hossz került megadásra, melyet bármelyik gyártó teljesíteni tud, a 2 m-es magasságú páciens ma már nem ritkaság. Az OPT két különböző rendszere is 2190 mm hosszú, míg a Famed gyártmányok esetében 2160 mm a hossz, továbbá a Trumpf Jupiter rendszerhez létezik 130 mm hosszú feklap- hosszabbító, ezzel 2230 mm hosszúvá növelhető a feklap, katalógusuk szerint létezik hosszabb Trumpf lábtartó is. Az Amsco által kínált felsőrész hossza is több, mint 2150 mm. Közölte, hogy a Maquet honlapján szerepel egy feklap hosszúság, mely egy standard lábtartóval és egy standard fejtartóval értendő, ez 2155 mm hosszú. A Maquet 1150 rendszer katalógusában 2260 mm hossz szerepel egy másik fajta lábtartóval, továbbá a Maquet gyártmány rendelkezik 1800 mm körüli műtőasztallal is 680 mm-es lábtartóval. Közölte, hogy a megadott lábtartó hossza egy átlagos felnőtt lábának a hossza. Az OPT-nál a standard lábtartó hossz 800 mm, ennél ajánlanak rövidebbet és hosszabbat is, valamint egyedileg is gyártanak a kórház igénye szerint. A Maquet, a Trumpf, és a Famed gyártmányok honlapjain nem szerepel lábtartóhossz. Az Amsco többféle hosszúságú lábtartót kínál, köztük létezik olyan is, mely megfelel a kívánt paramétereknek. A Maquet katalógusban a standard lábtartó szintén 800 mm körüli, a Maquet rendelkezik ennél rövidebb és hosszabb lábtartóval is. Az OPT internetes honlapján fellelhető adatok alapján, az előírt követelményeket teljesíti az OPT gyártmány.
A Premier G. Med. Kft. csatolt nyilatkozata szerint, az általa forgalmazott Steris műtőasztalokat: 
– fejtartó: min.+60°,–55°   
– felső háttámla min.+85°, –55°
– osztott lábtartó min.+85°,–85°
– lábtartó hossza min. 800 mm, max. 950 mm
– magasságállítás mm-ben: min. 735–1200 mm  
(felsőrész a tönkön és a párnázat vastagságával együtt)
– asztallap méretei (oldalsínek nélkül mm-ben)
– szélesség min. 530 mm 
– hosszúság min. 2150 mm
paraméterekkel tudja szállítani. A Premier G. Med. Kft. nyilatkozatában közölte továbbá, hogy az M-05, M-06, M-07, M-08, M-09, M-10 jelű műtőasztalokat a megadott paraméterekkel, és az MSZ EN 60601-2 nemzeti szabvány (CPV-kód: 33.19.22.30-3) szerint szállítani tudja.
Ajánlatkérő észrevétele szerint, részletesebb piackutatást az adott termékek vonatkozásában, a beszerzendő termékek teljes köre tekintetében előzetesen nem folytatott le.
A címzett támogatás parlamenti jóváhagyását követően került sor a beszerzendő termékek paramétereinek véglegesítésére. Az egyes termékek vonatkozásában a jogszabályokban előírt szükséges szakmai minimum feltételek mellett történt az orvos-szakmai követelményszint meghatározása a kórház képviselői, továbbá a Fővárosi Önkormányzat által megbízott orvos technológus tervező által. Fentiek alátámasztására mellékelte az orvos-technológus tervező 2005. szeptember 30-i „orvos-technológiai tender II. és III. ütem” tárgyú ajánlatkérőhöz intézett levelét, továbbá a kórház főigazgatója által 2005. november 29-én a Fővárosi Önkormányzatnak megküldött orvostechnológiai gép-műszer felszerelési jegyzéket.
E levél melléklete vált a dokumentáció részévé.
Kérelmező a Döntőbizottság 2006. március 9-i, D.72/30/ 2006. számú felhívására 2006. március 13-án megküldte a HUN-M.E.D. Kereskedelmi Szolgáltató Kft. és a CAL+MED Hungary Kft. aláírással hitelesített nyilatkozatait.
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás eredményeként a 2006. március 14-én kelt, D.72/34/2006. számú határozatában a kérelmező jogorvoslati kérelmét – részben eljárásjogi okból – elutasította.
A határozat indokolásának eljárásjogi része szerint, a kérelmező jogorvoslati kérelme elkésett, továbbá a Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmező a Kbt. 323. § (1) bekezdése alapján ügyfélképességgel a jogorvoslati kérelem előterjesztésére nem rendelkezik. Az ügyfélképesség körében a bizonyítékok értékelése alapján a Döntőbizottság kimodta, hogy nem lett volna akadálya annak, hogy a kérelmező mint általános orvosi műszerkereskedő ajánlatot nyújtson be. Ezért a Döntőbizottság a fennálló két eljárásjogi akadályra tekintettel, a Kbt. 325. § (3), (4) bekezdése, továbbá a Kbt. 317. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 30. § d) pontja, 31. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezett.
A határozat érdemi részének indokolása szerint, a kérelmező jogorvoslati kérelme érdemben sem alapos. Ajánlatkérő a műszaki leírásában nem konkrét gyártmányok szállítását követelte meg, hanem beszerzési igényének megfelelően adta meg az orvosi eszközök műszaki specifikációját. Az ajánlatkérő kompatibilitást biztosító eszközök beszerzési igénye a Kbt. szabályaiba nem ütközik, a Kbt. nem állapít meg olyan tiltó rendelkezést, hogy az ajánlatkérő a számára indokolt, előnyökkel rendelkező specifikus készülékek beszerzését ne valósíthatná meg. Ezért az alaptalan kérelmet a Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján elutasította.
Kérelmező a Döntőbizottság D.72/34/2006. számú határozatának eljárásjogi okból elutasító részét külön jogorvoslati kérelemmel, a határozat érdemi részét keresettel támadta a Fővárosi Bíróságnál.
A Fővárosi Bíróság a 7.Kpk.45145/2006/10. számú végzésében a Döntőbizottság D.72/34/2006-os számú határozatának, a kérelmező jogorvoslati kérelmét eljárási okból elutasító rendelkezését hatályon kívül helyezte, és a Döntőbizottságot a jogorvoslati eljárás lefolytatására kötelezte. A Fővárosi Bíróság végzésének indokolásában kiemelte, hogy a jelen nemperes eljárásban a bíróság kizárólag a kérelmezetti határozat eljárási okból elutasító részeit vizsgálta felül, mert ahogy arra maga a „határozat” mutatott rá (pl. 29. oldal alja), az ilyen tartalmú döntéseket végzés formájában kellett volna meghozni.”
A bíróság a Ket. l3. § (1) bekezdés f) pontja, 30. § d) pontja, 31. § (1) bekezdés a) pontja, 65. § (4) bekezdése, továbbá a Kbt. 323. § (2) bekezdése alapján megállapította, hogy a „határozat” elkésettségre vonatkozó érvelése nem volt megalapozott, a kérelmezetti határozat jogszerűtlenül állapította meg az elkésettséget. 2006. január 11-e volt a tudomásra jutás napja, és a postára adás napja, 2006. január 26-a volt a benyújtás időpontja, mely a Kbt. 323. § (2) bekezdésében rögzített – 15 napos kérelem benyújtására nyitva álló – határidő utolsó napja.
A végzés indokolása szerint, az „ügyfélképességgel” kapcsolatos határozati érveléssel kapcsolatosan a bíróság azt vizsgálta, hogy a kérelmező jogosult volt-e benyújtani kérelmet a Kbt. 323. § (1) bekezdése alapján. A bíróság egyetértett abban a kérelmezettel, hogy a jogorvoslati kérelem egyes elemei attól függően, hogy a vitatott tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti-e a kérelmező jogos érdekét, külön-külön bírálandók el. A bíróság álláspontja szerint, ha a jogorvoslati kérelem alapján nem dönthető el az, hogy a kérelmező jogosult-e a kérelem benyújtására, hanem a vitatott kérdésben ehhez először érdemben állást kell foglalni, akkor nincs mód eljárási végzéssel a jogos érdek hiányának megállapítására, hanem az ügyet érdemben kell eldönteni. Amennyiben ezen érdemi döntésben a kérelmezett osztja a kérelmező álláspontját, akkor az ajánlattétel elmaradása nem lehet kellő indok annak megállapítására a többi esetben sem, hogy a kérelmezőnek emiatt nem áll fenn a jogos érdeke. A bíróság megjegyezte, hogy a kérelmezőnek ugyan abban igaza van, hogy a Kbt. 323. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőre és egyéb érdekeltre ugyanazon kritériumok vonatkoznak, azonban egy potenciális ajánlattevő ajánlat tételének elmaradása, mint tény, értékelhető úgy, hogy abból a valódi, közvetlen jogos érdek fenn nem álltára lehet következtetni. Minderre tekintettel a bíróság az eljárási okból történt elutasító rendelkezéseket, mint végzés tartalmú rendelkezéseket a nemperes eljárásban a Kbt. 345. § (3), illetve (4) bekezdése alapján, a Pp. 339. § (1) bekezdésére is figyelemmel hatályon kívül helyezte, és a Döntőbizottságot az eljárás lefolytatására kötelezte. A bíróság rendelkezése szerint, a megismételt eljárás során először állást kell foglalni érdemben és határozattal abban a kérdésben, hogy a tárgybani műtőasztalok tekintetében előterjesztett kérelem alapos-e és ennek függvényében kell dönteni egyben – de külön íven szövegezett – végzéssel, hogy a többi jogorvoslati kérelmi elem vonatkozásában a kérelmező jogos érdeke fennáll-e, kivéve azt az esetet, ha a jogos érdek fennáll, mert akkor e kérdéseket is a határozatban kell elbírálni.
A Fővárosi Bíróság előtt a kérelmező keresete folytán a D.72/34/2006. számú határozat érdemi rendelkezéseinek felülvizsgálata iránti közigazgatási per folyamatban van.
A Döntőbizottság a D.829/2/2006. számú értesítésben tájékoztatta a feleket a Fővárosi Bíróság a 7.Kpk.45145/ 2006/10. számú végzése alapján a megismételt jogorvoslati eljárás megindításáról, majd 2007. január 11-én tárgyalást is tartott.
A Döntőbizottság a D.829/7/2006. számú, 2007. január 8-án kelt felhívásában – a Kbt. 317. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó a Ket. 51. § (1), (2) bekezdése alapján – a kérelmezőt két körben nyilatkozattételre, valamint további bizonyítékainak előterjesztésére hívta fel. Közölte a nyilatkozattétel elmaradásának következményeit.
Figyelemmel a Kbt. 323. § (1) bekezdésére a Döntőbizottság felhívta a kérelmezőt, hogy jelölje meg a cégnyilvántartásba bejegyzett azon tevékenyégi körét, melyre az ügyfélképességét alapítja, küldje meg nyilatkozatát, valamint – az üzleti titkot nem tartalmazó – szerződéseit, melyek alátámasztják, hogy a kérelmében vitatott termékcsoportok vonatkozásában ténylegesen végzett az ajánlattételi határidőt megelőzően forgalmazói tevékenységet, továbbá valamennyi „a magyar piacon ilyen termékeket kizárólagos joggal” forgalmazóknak megküldött ajánlattételre felkérő leveleit. Tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a Döntőbizottság a megismételt eljárásban érdemben vizsgálja a tárgybani műtőasztalok tekintetében előterjesztett jogorvoslati kérelem alaposságát, mely körben felhívta a kérelmezőt, hogy nyilatkozzon, terjessze elő bizonyítékait, melyek alátámasztják azon előadását, mely szerint a „műtőasztalok vonatkozásában olyan tartalmú volt a kiírás, hogy annak csak egy konkrét gyártó tudott volna megfelelni”. Felhívta a kérelmezőt, hogy e nyilatkozatát az „egyik gyártó sem gyárt olyan műtőasztalt, mely a kiírásban szereplő műszaki feltételeknek megfelel” perbeli előadásával, továbbá a Premier G. Med. Kft. – D.72/34/2006. számú határozat 22. oldalán rögzített – nyilatkozatával összefüggésben fejtse ki.
Kérelmező a Döntőbizottság D.829/7/2006. számú felhívására 2007. január 11-én előterjesztette nyilatkozatát, bizonyítékait. Közölte, hogy cégkivonata szerint – többek között – gyógyászati termékek kis- és nagykereskedelmével foglalkozik, a cégnyilvántartásba bejegyzett TEÁOR 5232’03 Gyógyászati termék kiskereskedelme, TEÁOR 5146’03 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme tevékenységi körökre alapítja az ügyfélképességét. Éves árbevétele – e tevékenységi körökből – 2006. évben meghaladta a 3 milliárd forintot, az ország egyik legjelentősebb általános orvosi, orvos-technológiai és egyéb egészségügyi termékeket, eszközöket forgalmazó társasága. Internetes honlapjáról letölthető cégismertető tartalmazza azon több száz terméknek a megnevezését, melyeket hazai egészségügyi intézményeknek és egyéb felhasználóknak értékesít. Ezen belül a termékek egy részét – a külföldi gyártókkal kötött megállapodás alapján – kizárólagos joggal forgalmazza Magyarországon (TERUMO, Schaerer, ADMECO, Midmark, Arjo, Promotal, Stieler, Huntleigh, S&M, Wipak, MMM stb. gyártmányok), míg más termékeket – 17 éves működés alatt – kialakított kereskedelmi csatornákon, pl. más, az adott terméket kizárólagos joggal forgalmazóktól szerzi be, eseti beszerzés vagy különböző keretjellegű megállapodások alapján. Nincs olyan jelentősebb termékkör az egészségügy területén, melynek beszerzésére ne vállalkozhatna. A forgalmazott termékek értékesítésére – döntő többségben – közbeszerzési eljárások keretében kerül sor. A csatolt szerződések tanúsága szerint, gastroenterológiai eszközöket (kizárólag Olympus gyártmányt) szállított a Heves Megyei Önkormányzat közbeszerzési megrendelésére a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet részére 2005. évben (közbeszerzési szállítási szerződés létrejött 2005. március 16-án, vállalási összeg bruttó 126 040 704 Ft, a szerződéshez csatolt Műszaki jellemzők tanúsága szerint, a szállított termékek egyebek mellett: Videoendoscopos rendszer, Endoscopemosó, 3. sz. melléklet), továbbá a Somogy Megyei Önkormányzat megrendelésére a Kaposi Mór Megyei Kórház részére 2004. évben (közbeszerzési szállítási szerződés létrejött 2004. május 24-én, bruttó ellenérték 252 236 159 Ft, 4. sz. melléklet). Műtőasztalokat szállított a Somogy Megyei Önkormányzat megrendelésére a Kaposi Mór Megyei Kórháznak 2004. és 2005. években, Trumpf gyártmányt (közbeszerzési vállalkozási szerződések létrejöttek 2005. november 3-án, ellenszolgáltatás összege bruttó 444 277 892 Ft, 5. sz. melléklet, illetőleg 2004. május 24-én, ellenszolgáltatás összege bruttó 70 965 360 Ft, ez utóbbi szerződés melléklete szerint: Tételszám: MT) 14/A, Megnevezés: Cserélhetőlapos műtőasztal, 3 db, Megajánlott termék típusa: JUPITER System, Gyártó: TRUMPF Medizin Systeme GmbH, 7. sz. melléklet), továbbá a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat megrendelésére a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház részére 2004. évben, szintén Trumpf gyártmányt (közbeszerzési szállítási szerződés létrejött 2004. augusztus 4-én, ellenszolgáltatás összege bruttó 86 391 506 Ft, 6. sz. melléklet). Közölte, hogy a csatolt szerződések nem fedik le az általa szállított összes terméket, a bizonyítékként figyelembe vehető szállítások szélesebb kört ölelnek fel.
Kérelmező becsatolta az ajánlatkérésére a Trumpf műtőasztalt forgalmazó Palmedico Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2006. január 26-i (8. sz. melléklet), a Maquet műtőasztalt forgalmazó Mediszer Kft. 2006. január 24-i (9. sz. melléklet), a Pentax endoszkópos eszközöket forgalmazó CAL+MED Hungary Kft. 2006. január 26-i (11. sz. melléklet), az Olympus Hungary Kft. 2006. január 19-i (13. sz. melléklet) alapjogorvoslati kérelméhez is csatolt forgalmazói elutasító válaszleveleket, továbbá a Fuji termékeket forgalmazó HUN-M.E.D Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-hez írott ajánlatkését, melyre írásos válasz nem érkezett (12. sz. melléklet), valamint – az alapeljárásban be nem mutatott – a Wochna Medical Kft. 2006. március 7-én kelt, az általa forgalmazott Famed műtőasztalok kiírás egyes paramétereinek nem megfelelőségéről tett, a Mediprojekt-Plusz Kft. orvostechnológus tervezőjéhez intézett nyilatkozatát (10. sz. melléklet).
A 13. sz. mellékletként csatolt Olympus Hungary Kft. elutasító válaszával kapcsolatban megjegyezte, hogy az annak alapjául szolgáló megállapodás tárgyában a Versenyhivatal eljárást folytat. Kiemelte, hogy a műtőasztalok vonatkozásában csak a dokumentációban előírt ún. cserélhető lapos műtőasztalokat forgalmazókat kereste meg. A műtőasztalok vonatkozásában a kérelmező a Maquet alphamaquet, a Trumpf Saturn, a Trumpf Jupiter, az OPT 80A, az OPT 80A3, az OPT 100A 6610000, az OPT 100A 8611000, az OPT 100A 8612000 a Steris Transferis, a FAMED SU–05, és a FAMED SU–08 típusok vitatott paramétereiről táblázati – összehasonlítást készített (14. sz. melléklet), továbbá mellékelte a Steris Transferis műtőasztal internetes termékismertetőjét (15. sz. melléklet). Ezek alapján álláspontja szerint a Magyarországon forgalmazott ún. cserélhető lapos műtőasztalok közül kizárólag Maquet gyártmányok felelnek meg a kiírásnak, a Premier G. Med. Kft. által forgalmazott Steris műtőasztalok a magasságállítás tekintetében az előírt paramétereket nem teljesítik.
Kérelmező tárgyalási, valamint 2007. január 12-én, illetőleg az ajánlatkérő észrevételére reagáló 2007. január 22-én előterjesztett írásbeli nyilatkozataiban az alábbiakat adta elő. Fenntartotta azon álláspontját, hogy ügyfélképessége a jogorvoslati kérelem előterjesztésére fennáll. A tevékenység folytatásához szükséges jogi feltételekkel rendelkezik, rendszeres résztvevője a közbeszerzési eljárásoknak, az ország egyik legnagyobb orvostechnológiai kereskedője, gastroenterológiai endoszkópos eszközöket és műtőasztalokat forgalmaz, a dokumentációt megvásárolta.
Előadta, hogy a gastroenterológiai eszközök körében mindhárom gyártó hazai kizárólagos forgalmazójától írásban ajánlatot kért, korábban csatolta a felkért forgalmazók elutasító válaszait. Több gyártót vagy forgalmazót nem volt módjában megkeresni, mivel a Fuji, Pentax és Olympus gyártmányokon kívül más nem gyárt e termékkörben készüléket, a hazai egészségügyi intézményekben is kizárólag ilyen készülékek használatosak. A D.72/2006. számú jogorvoslati eljárás résztvevői sem állították, hogy az Olympus termékeken kívül más termékek is megfelelnének- a dokumentációnak. Álláspontja szerint, az ajánlatkérőnek kellett volna bizonyítania, hogy a legfejlettebb technika beszerzésének igénye fennáll, és a lehetséges beszerezhető eszközök közül a legmagasabb technikai színvonalat képező eszköz beszerzése történik meg. Ezt az ajánlatkérő a vele függőségi viszonyban lévő kórházi szakemberek véleményével kívánta alátámasztani. E körben csatolta a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanárának véleményét. E vélemény álláspontja szerint azt igazolja, hogy mindhárom gyártó készülékei egyenértékűek, a gyártmányok más-más paraméterekben tudnak többet vagy kevesebbet, mindhárom gyártó készülékeit alkalmazzák a hazai egészségügyi intézményekben. Ennek megfelelően, mindhárom gyártó készülékei használatosak a tárgyi kórházban is. Kérelmező szerint, a gastroenterológiai eszközök körében megajánlható termék kizárólag az Olympus gyártmány volt, melyet a gyártó kereskedelmi szabályai szerint kizárólag az adott országban kizárólagos kereskedelmi joggal rendelkező társaságtól, jelen esetben csak az Olympus Hungary Kft.-től lehetett beszerezni. E cég azonban a Kortex Kft.-vel esetlegesen versenyjogba ütköző megállapodást kötött a teljes beruházásra. A D.72/2006. számú ügyben előterjesztett azon ajánlatkérői állításnak a cáfolatára, hogy a cég specifikus műszaki feltételek nem akadályozták a kérelmezőt az ajánlatadásban, a megismételt eljárásban csatolta az Olympus Hungary Kft.-nek – az ajánlatkérő által felhívott – Olympus kizárólagos ciprusi képviselőhöz, a Papaetis Medical céghez intézett 2006. március 6-i e-mail megkeresését a tekintetben, hogy – magyarországi Olympus ajánlatkérés esetén tudnak-e ajánlatot küldeni. Közölte, hogy a ciprusi társaság a 2006. május 8-án kelt fax küldeményben a kérelmezőt arról tájékoztatta, hogy „félreértés történt”, „semmilyen magyar vállalatnak nem küldtünk árajánlatot”. A ciprusi társaság ugyanezen képviselője további faxküldeményében kijelentette, hogy az Olympus termékek egyedüli kizárólagos disztribútora Magyarországon az Olympus Hungary, magyarországi megkeresés esetén azt továbbítja az Olympus Magyarországnak, ajánlatot a ciprusi társaság nem ad. Kérelmező előadta, hogy az ajánlatkérő által megjelölt másik, izlandi Olympus társaság a kérelmező megkeresésére szintén elutasító választ adott, továbbá az Olympus GmbH német anyavállalat telefonon közölte, hogy termékeit Magyarországon kizárólag az Olympus Hungary Kft. jogosult forgalmazni. Ez utóbbi nyilatkozatokat a kérelmező okirati bizonyítékokkal nem támasztotta alá.
Álláspontja szerint, a műtőasztal típusok vitatott paramétereinek összevetéséről készített táblázatának adatai, a csatolt Steris termékismertető azt igazolják, hogy a dokumentáció összes paraméterének csak a Maquet műtőasztal felelt meg, minden más műtőasztal gyártó/forgalmazó a közbeszerzési eljárásból kizárt volt. Kérelmező majdnem két tucat világcég termékeit forgalmazza kizárólagos joggal Magyarországon, a gyártókkal történő kapcsolattartás elsődleges módja az internet, innen kerülnek letöltésre az értékesítéshez szükséges műszaki leírások, dokumentációk, engedélyek, egyéb információk, a papír alapú érintkezés a gyártóval kivételes. Ajánlatkérő a Döntőbizottság D.72/2006. számú ügyben történt felhívása ellenére, a mai napig nem nevezett meg az előírt műszaki paramétereknek megfelelő másik két gyártót. Ajánlatkérő egy forgalmazói levelet mutatott be, melynek tartalma ellentétes a gyártó honlapjának adataival. A Steris műtőasztalt forgalmazó Premier G. Med. Kft. gyártói katalógust, hivatalos termékleírást nem adott az ajánlatkérőnek, kérelmező megkeresésére nem válaszolt. A Trumpf Jupiter műtőasztal intemetes adatai alapján, az ajánlatkérő orvos-szakértői által a táblázati összevetésével kapcsolatban kifogásolt „hibás elemek” az alábbiakból adódnak: a magasságbeállítás eltérésének oka a tönkbeépítés két eltérő módjában van, az „eltérő adat” nem megajánlható műtőasztal-tönkhöz kapcsolódik, hasonlóképpen egyéb feltételeknek nem megfelelő műtőasztalra vonatkozik a háttámla-állítás „eltérő” adata is, az ülőlap-hosszabbító pedig a dokumentációban nem szerepelt. Az ajánlatkérő előadásával szemben továbbá, a szabványokra konkrét műszaki paraméterek – pl. hossz, szélesség, magasság – nem alapíthatók.
Közölte, hogy tényleges szándéka volt az ajánlatadásra, erre az ajánlatkérő jogsértő kikötései miatt nem kerülhetett sor. A dokumentáció megvásárlásától számított 20 nap elegendő lett volna a 16 éves gyakorlattal, az ilyen tárgyú közbeszerzési eljárásokhoz szükséges szakmai és technikai feltételekkel, jelentős számú termék vonatkozásában hazai kizárólagos forgalmazói joggal rendelkező kérelmezőnek az ajánlat elkészítésére. A dokumentációt határidőben támadta meg, kiegészítő tájékoztatás keretében az eljárás hibái, a dokumentáció egyértelmű előírásai kiküszöbölhetők nem voltak, mivel ez – a határidők számítása miatt – a jogorvoslati eljárás kezdeményezésének lehetőségét zárta volna ki. A kiemelkedően magas értékű beszerzés mindhárom ütemére egy érvényes ajánlat érkezett, az ajánlatkérő mégsem módosított az első ütemet követően a részajánlattétel kizártságában, az adott ütembe tartozó eszközök csoportosításában megnyilvánuló ajánlatkérési technikán.
Ajánlatkérő a tárgyalási, valamint 2007. január 5-én és 2007. január 18-án előterjesztett írásbeli észrevételeiben, a kérelmező ügyfélképessége hiányában a jogorvoslati eljárás megszüntetését kérte. Álláspontja szerint, a Fővárosi Bíróság végzése alapján a megismételt eljárás tárgyát a kérelmező ügyfélképességének vizsgálata képezheti.
Fenntartotta a D.72/2006. számú ügyben tett észrevételeit. Ismertette a jelen megismételt eljárás előzményeit.
Álláspontja szerint, a jogorvoslati kérelem előterjesztésére a kérelmező ügyfélképességgel nem rendelkezik. Kérelmező, mint potenciális ajánlattevő, általános orvosi gép-műszer kereskedő a tárgyi közbeszerzési eljárásban a kizárólagos forgalmazók elzárkózása miatt, illetőleg tényleges ajánlattételi szándékának hiányában nem tudott indulni, ezért közvetlen érdek és jogsérelem nem érte. Ajánlatkérő szerint, a kérelmező ajánlattételének elmaradása így nem a dokumentáció vélelmezett Kbt. 58. § (7) bekezdését, 1. § (2) bekezdését sértő előírásaira vezethető vissza. Kérelmező az általános orvosi gép-műszer kereskedői jogosultságát – mind a D.72/2006. számú jogorvoslati eljárás során, mind a megismételt eljárásban – igazolta. Ezt támasztják alá a cégnyilvántartásba bejegyzett tevékenységi körei, a csatolt szállítási szerződések, továbbá hogy az ajánlatkérő egészségügyi gép-műszer berendezés, felszerelés tárgyú közbeszerzési eljárásaiban korábban részt vett. Az ügyfélképesség fennállását azonban önmagában az általános orvosi gép-műszer kereskedelmi tevékenyég nem alapozza meg, szükségesek emellett további többlettényállási elemek, a reális ajánlattétel lehetőségének megléte, ezzel összefüggésben – a Fővárosi Bíróság végzésének megfelelően – a Kbt. 58. § (7) bekezdés, 1. § (2) bekezdés sérelmének fennállása, továbbá az ajánlattétel elmaradása és annak indokainak vizsgálata. Kérelmező dokumentumai, igazolásai és nyilatkozatai nem elegendőek az ügyfélképesség alátámasztására.
A gastroenterológiai eszközök körében fenntartotta azon álláspontját, hogy több gyártó terméke is megfelelt a dokumentáció előírásainak. Néhány termék vonatkozásában – a D.72/ 2006. számú jogorvoslati eljárásban 2006. március 8án előterjesztett észrevételének megfelelően – tudomása szerint az Olympus cégcsoport adott terméke felel meg a dokumentációnak, melyek orvos-szakmai indokoltságát a hivatkozott ajánlatkérői észrevétel, annak mellékletét képező orvos-szakértői vélemény támasztják alá. A kizárólagos forgalmazó Olympus Hungary Kft. nem kívánt a kérelmező alvállalkozójaként részt venni a közbeszerzési eljárásban, ez egyben a kérelmező ajánlattételének lehetőségét meghiúsította. Így a gastroenterológiai eszközök tekintetében a kérelmező potenciális ajánlattevőként részt venni a gazdasági szférát és a versenyt érintő tény, a kizárólagos forgalmazó elzárkózása miatt nem tudott, melynek tekintetében a Döntőbizottság hatáskörének hiányát állapította meg. Kérelmező ajánlattételi lehetőségének meghiúsulása pedig a jogi érdeksérelem hiányát eredményezi.
A műtőasztalok vonatkozásában is fenntartotta azon előadását, hogy több gyártó terméke megfelelt a kiírásnak, a közbeszerzési eljárás feltételrendszere tényleges ajánlattételi szándék, illetőleg kérelmezői megkeresés esetén a megfelelő ajánlattételt biztosította volna. Kérelmező az ajánlatkérő 2006. március 8-i észrevételéhez mellékelt Mediszer Kft. és a Premier G. Med. Kft. műtőasztal forgalmazók nyilatkozatait cáfolni nem tudta. A Premier G. Med. Kft. által forgalmazott Steris műtőasztalokra tett kérelmezői előadás feltételezéseken alapul, tényszerűen nem igazolt. Kifejtette, hogy orvosszakértőinek véleménye szerint a Steris Transferis műtőasztal a kiírásnak megfelel, tapasztalatuk szerint a gyártók honlapján közölt adatok nem naprakészek, egy-egy újabb fejlesztés internetes ismertetésének átfutási ideje több hónapot vesz igénybe. Vitatta a kérelmező műtőasztal típusokról készített táblázati összevetésének adattartalmát is. E körben orvosszakértői rámutattak arra, hogy a Trumpf Jupiter műtőasztal internetes honlapja pl. a magasság beállítás vonatkozásában 690–1190 mm-t ad meg, mellyel szemben, a kérelmező által kidolgozott táblázatban ez az érték 710–1210 mm. Az alsó háttámla esetében a kérelmező táblázatában megjelölt érték +85/–45 fok, ezzel szemben az adott termék internetes honlapja +70/–45 fok értéket tartalmaz. Az orvosszakértők kiemelték, hogy a Trumpf Jupiter műtőasztal család a hosszúság tekintetében megfelelt a kiírásnak, ülőlap meghosszabbítóval rendelkezik, így kielégíti a minimum 2151 mm előírást.
Előadta, hogy az ajánlati felhívás előírása szerint, a részajánlat tétel nem volt megengedett, melyből következően, ha valamely terméknek nem gyártója, vagy nem forgalmazója, mint általános orvosi gép-műszer kereskedő a kizárólagos forgalmazóval megállapodást kötni nem tud, ez a potenciális ajánlattételének lehetőségét hiúsítja meg. További tényállási elem a kérelmező ügyfélképességének hiánya körében, hogy állítása szerint meghatározó szereplője a hazai orvos-technológiai szállításoknak, így figyelemmel kíséri az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a Közbeszerzési Értesítőben a tárgyban közzétett – hirdetményeket, melyekből feltételezhetően tudomással bírt az ajániatkérő tervezett beszerzéseiről is, az első ütemű orvosi gép-műszer beszerzésről pedig egyértelmű tudomása volt. Kérelmező ennek ellenére, az előzetes tájékoztató, az eljárást megindító hirdetmény megjelenését követően jóval később, csak 2006. január 11-én vásárolta meg a dokumentációt. Kiegészítő tájékoztatáskéréssel sem fordult az ajánlatkérőhöz, mely esetben az ajánlatkérőnek módja lett volna a dokumentáció pontosítására, a nem egyértelmű előírások tisztázására, egyes gépelési hibák korrigálására, a dokumentáció egyes előírásainak kiegészítésére, továbbá a Kbt. 76. §-ában biztosított lehetőséggel is élhetett volna. Az egyik legnagyobb hazai orvosi gépműszerkereskedőnek tekintett, jelentős közbeszerzési gyakorlattal rendelkező kérelmezőnek nem fogadható el azon állítása sem, hogy azért nem állt módjában a megfelelő ajánlattétel, mert a felkért ajánlattevők késve válaszoltak a felkérésére. Kérelmező ennek elkerülése végett az ajánlattételi határidő meghosszabbítását sem kezdeményezte, mely szintén valós ajánlattételi szándékának hiányát támasztja alá.
Megjegyezte, hogy nincs jogszabályi kötelezettsége a tekintetben, hogy a gyártók, kereskedők és forgalmazók között fennálló, kizárólagosságot biztosító szerződésekre figyelemmel készítse elő közbeszerzési eljárásait, ajánlati felhívását és dokumentációját. A tételes jogszabályok nem írják elő olyan mélységű előzetes piackutatás végzését sem, melyre a jogorvoslati eljárásokban kényszerült. A beszerzendő termékek paramétereinek meghatározására – az orvos szakértők véleményével alátámasztottan – kizárólag orvos-szakmai, gazdasági ésszerűségi (kompatibilitás) indokok és a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök figyelembe vételével került sor.
Ajánlatkérő észrevételéhez csatolta a kórház főigazgatójának nyilatkozatát, mely szerint a Premier G. Med. Kft.-től telefonon kért ajánlatot a műtőasztalok tekintetében, a tervezők a műtőasztal kiírás elkészítésénél orvosszakmai szempontokat vettek figyelembe, egyeztetve valamennyi „műtétes” szakmai főorvossal. A főigazgató véleménye szerint, a kórháznak nem feladata piackutatást végezni, egy ilyen volumenű, a közösségi értékhatárokat elérő értékű tender esetében, melyben a bírálat szempontja a legalacsonyabb ár, komoly pályázó szükség esetén kérdéseket intéz az ajánlatkérőhöz. Kérelmező nem érvényesítette az ajánlattevők számára a Kbt.-ben biztosított lehetőségeket.
Egyéb érdekelt nyertes Kortex Mérnöki Iroda Kft. észrevételeiben a kérelmező ügyfélképessége hiányában a jogorvoslati eljárás megszüntetését kérte. Közölte, hogy a Premier G. Med. Kft.-t telefonon kereste meg a kérelmező által vitatott műtőasztal paraméterek tekintetében, ennek alapján terjesztette elő a D.72/2006. számú ügyben a Premier G. Med. Kft. 2006. március 1-jén kelt válaszát.
A Döntőbizottság 2007. január 18-án, D.829/16/2006. számon a Kbt. 397. § (2) bekezdése alapján, a Kbt. 317. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ket. 50. § (1) bekezdésében rögzített: tényállás – tisztázási- kötelezettségének teljesítése érdekében, megkeresést intézett a Premier G. Med. Kft.-hez a tekintetben, hogy forgalmaz-e az ajánlatkérő közbeszerzési műszaki leírásában előírt, kérelmező által vitatott műszaki paramétereknek megfelelő műtőasztalt.
A Premier G. Med. Kft. a fenti megkeresésre 2007. január 23-án arról tájékoztatta a Döntőbizottságot, hogy a gyártó STERIS Deutschland GmbH 2006. február 20-án visszaigazolta, hogy kész egyedi igényeknek megfelelő (a prospektusban szereplő paraméterektől eltérően is) Transferis műtőasztalt – mint például magasságállítás 735–1200 mm (matraccal együtt) – felárral legyártani. A gyár mellékelt levele alapján adta ki a kórház főigazgatója részére a 2006. március 8-án kelt válaszát.
Kérelmező a Premier G. Med. Kft. tájékoztatásával kapcsolatban kifejtette, hogy – a jogorvoslati eljárás során eddig napvilágra nem került – csatolt levelezés dátumaiból megállapíthatóan, az ajánlattételi határidő lejártáig nem volt a Maquet gyártmányokon kívül a dokumentációban meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő műtőasztal. A módosított paraméterű Steris műtőasztal nem létező termék, egyedi igény alapján, tisztázatlan áron gyártható le. A nemzetközi előírásokat és gyakorlatot figyelembe véve, a gyártók nem képesek a minősített termékek egyéb paramétereinek módosítására, tekintettel a gyártási tevékenységre vonatkozó minőségbiztosítási rendszerekre, melyek alapján folytatott tevékenység során gyártott termékek forgalomba-hozatali engedély kötelesek. Minden módosítás új terméket, új minősítést és új forgalomba hozatali engedélyt von maga után. Az esélyegyenlőség alapelvét sérti, ha az ajánlatkérő forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező terméket versenyeztet, egyedi gyártású, engedélyekkel nem rendelkező termékkel.
Ajánlatkérő a Premier G. Med. Kft. tájékoztatása vonatkozásában előadta, hogy a gyártó cégszerű nyilatkozata azt támasztja alá, hogy a Steris műtőasztalok is megfelelnek, egyedi igény esetén ahhoz igazítottan megfelelhetnek a műtőasztalokra előírt paramétereknek, a beszerzés volumenére tekintettel az orvosi gép-műszer gyártók hajlandóak a megrendelő egyedi igényeit kielégítő terméket előállítani. Álláspontja szerint, a Kbt. 58. § (7) bekezdése alapján jogi relevanciája annak van, hogy az adott termék (Maquet műtőasztal) dokumentációnak való megfelelősége mellett van-e olyan másik termék, mely megfelel, megfelelhet a dokumentációban előírtaknak. Amennyiben nincs a dokumentációnak megfelelő termék, úgy azt szükséges vizsgálni, hogy az adott előírás más hasonló tudásszintű terméket indokolatlanul kizár-e a közbeszerzési eljárásban történő indulástól. E körben fenntartotta a D.72/2006. számú ügyben, 2006. március 2-án kelt észrevételében előadottakat.
A Döntőbizottság a Fővárosi Bíróság 7.Kpk.45145/2006/10. számú végzése folytán, a Ket. 111. § (2)–(3) bekezdése értelmében folytatta le a jelen megismételt eljárást.
A Fővárosi Bíróság az ügy érdemében még nem határozott, ezért a Ket. 111. § (2) bekezdésének esete nem áll fenn.
A Fővárosi Bíróság 7.Kpk.45145/2006/10. számú végzésének rendelkező részében a Döntőbizottság D.72/34/2006. számú határozatának, a kérelmező jogorvoslati kérelmét eljárási okból elutasító rendelkezését hatályon kívül helyezte, és a Döntőbizottságot a jogorvoslati eljárás lefolytatására kötelezte. A Fővárosi Bíróság végzésének indokolása szerint, a jogorvoslati kérelem nem volt elkésett. A Fővárosi Bíróság végzésének indokolásában akként rendelkezett, hogy a megismételt eljárásban először állást kell foglalni érdemben és határozattal abban a kérdésben, hogy a tárgyban műtőasztalok tekintetében előterjesztett kérelem alapos-e és ennek függvényében kell döntenie egyben – de külön íven szövegezett végzéssel a Döntőbizottságnak arról, hogy a többi jogorvoslati kérelmi elem vonatkozásában a kérelmező jogos érdeke fennáll-e, kivéve azt az esetet, ha a jogos érdek fennáll, mert akkor e kérdéseket is a határozatban kell elbírálni.
A Döntőbizottságot a Ket. 111. § (3) bekezdése alapján a közigazgatási ügyben eljáró bíróság határozatának rendelkező része és indokolása köti, a megismételt eljárás és a határozathozatal során annak megfelelően köteles eljárni.
A Döntőbizottság – figyelemmel a Fővárosi Bíróság 7.Kpk.45145/2006/10. számú végzésének indokolására, mely szerint a kérelem nem elkésett, továbbá az indokolás azon kitételére, hogy „kivéve azt az esetet, ha a jogos érdek fennáll, akkor e kérdéseket is a határozatban kell elbírálni” – először a kérelmező ügyfélképessége körében döntött.
A Kbt. 322. §-a értelmében a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból indul.
A Kbt. 323. § (1) bekezdése értelmében, kérelmet nyújthat be az ajánlatkérő, az olyan ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy egyéb érdekelt (a továbbiakban: kérelmező), akinek jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti.
A jogorvoslati eljárásban a kérelmező ajánlatkérő dokumentációjának a rendelkezéseit támadta, így – figyelemmel a Kbt. 323. § (1) bekezdésére – abban az esetben jogosult egyéb érdekeltként jogorvoslati kérelem benyújtására, rendelkezik ügyfélképességgel, amennyiben jogát, jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti az ajánlatkérő által a dokumentációban megadott és a kérelmező által vitatott előírásrendszer. A kérelmező konkrét termékcsoportok vonatkozásában terjesztette elő jogorvoslati kérelmét, így a jogos érdek sérelmének is ezen termékcsoportok vonatkozásában, illetve az ezekhez kapcsolódó, a közbeszerzési eljárás egészére vonatkozó előírások tekintetében kell fennállni.
A Döntőbizottság az alábbi indokokra tekintettel a megismételt eljárásban megállapította, hogy a kérelmező rendelkezik ügyfélképességgel.
A Döntőbizottság a fentiekben részletesen ismertette a kérelmezőnek az ügyfélképessége körében a D.72/2006. számú, és a megismételt eljárásban előterjesztett nyilatkozatait, a megismételt eljárásban csatolt okirati bizonyítékait, közbeszerzési szerződéseit, valamint az ajánlatkérőnek a kérelmező ügyfélképességével kapcsolatos kifogásait.
Jelen esetben a kérelmező által a megismételt eljárásban becsatolt cégkivonat, a cégnyilvántartásba bejegyzett tevékenységi körei, a megismételt eljárásban bemutatott közbeszerzési szerződései alapján megállapítható, hogy kérelmező tevékenységi körében feltüntetésre kerültek gyógyászati termék kiskereskedelme, gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme tevékenységi körök, közbeszerzési szerződésekkel igazolta – az ajánlatkérő által sem vitatottan – az általános orvosi gép-műszer kereskedői jogosultságát, mely kiterjedt 2004–2005. években gastroenterológiai eszközök és műtőasztalok forgalmazására is, e tárgyban széles körű közbeszerzési gyakorlattal rendelkezik. A kérelmező vonatkozásában a Döntőbizottság szerint így amiatt állapítható meg ügyfélképesség, mert a beszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére jogosult forgalmazó közvetlen jogi érdeke az, hogy az általa forgalmazott termékek részt vehessenek a beszerzési igény kielégítésében, hogy ekként történő indulását a közbeszerzési eljárás – vélelmezett – jogsértő lefolytatása ne akadályozza.
Így a Döntőbizottság szerint a kérelmező ügyfélképessége fennáll, ezért a Döntőbizottság az érdemi vizsgálatot lefolytatta.
A Döntőbizottság az alábbi indokokra tekintettel az érdemi vizsgálat során megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem alaptalan.
A Döntőbizottság elsődlegesen – a Fővárosi Bíróság végzése alapján – megvizsgálta a tárgybani műtőasztalok tekintetében előterjesztett kérelmezői jogorvoslati kérelem alaposságát.
Ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezete, a közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályozás szerint járt el.
A Döntőbizottság rá kíván mutatni arra, hogy a Döntőbizottság számára is meghatározottak azok a jogi keretek, amelyeken belül felülvizsgálhatja ajánlatkérő közbeszerzési eljárását.
A Kbt. 3–18. § (1) bekezdése értelmében ugyanis a Döntőbizottság hatáskörébe a közbeszerzésre, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogsértések elbírálása tartozik.
A Döntőbizottság jogi álláspontja szerint azon kérdéskör elbírálására nem terjed ki a Döntőbizottságnak a Kbt. 318. § (1) bekezdésében biztosított hatásköre, hogy – figyelemmel a XXI. századi orvostechnika által nyújtott széles lehetőségekre –, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának színvonalszintje milyen mértékű. Ennek meghatározása ugyanis a mindenkori egészségügyi kormányzat, egészségügyi politika, a szakmai szervezetek és ezek alapján, valamint a jogszabályi kereteken belül az egyes intézmények, illetve fenntartóik jogosultsága és kötelezettsége.
Ezen túlmenően az ajánlatkérő tevékenységének, illetve a közbeszerzési eljárásnak az ellenőrzését a Döntőbizottságon kívül más szervek is végzik, így annak keretében áll fenn jogi lehetőség – az ajánlatkérő által hivatkozott költségvetési forrás mellett – a beszerzés gazdasági hatékonyságának, a rendelkezésre álló pénzügyi keretek ésszerű és indokolt felhasználásának ellenőrzésére.
A versenyjogi rendelkezések tilalmába ütköző magatartás esetében pedig az eljárás lefolytatása külön jogszabály rendelkezései szerint, a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozik.
A fentiek alapján, a Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az alábbiakat állapította meg.
A Kbt. szabályozási rendszere alapján ajánlatkérő jogosultsága meghatározni a beszerzési igényét. E jogot magát a kérelmező nem vitatta el, hanem annak gyakorlásának egyes elemeit ítélte jogsértőnek.
A kérelmező jogorvoslati kérelmének jogalapjaként a Kbt. 1. § (2) bekezdését, valamint a Kbt. 58. § (7) bekezdését jelölte meg.
A kérelmező által hivatkozott jogszabályi rendelkezések az alábbiakat mondják ki:
A Kbt. 1. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevők számára.
A Kbt. 58. § (7) bekezdése szerint az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes ajánlattevőket, illetőleg árukat az eljárásból kizár, vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártiiiányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
A Fővárosi Ítélőtábla – 4.Kf.27.291/2006/8. számú – eseti döntésének indokolásában foglaltak szerint, a Kbt. alapelvei általános törvényi követelményeket határoznak meg a közbeszerzési eljárás valamennyi résztvevője részére. Az alapelvek főszabályként a Kbt. egyes tételes szabályaiban realizálódnak. Ezekben az esetben az vizsgálható, hogy a Kbt. konkrét jogszabályi helye sérelmet szenvedett-e.
A Kbt. 58. §-a a közbeszerzési műszaki leírásra tételes előírásokat tartalmaz, az 58. § (7) bekezdés azt, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes ajánlattevőket, illetőleg árukat az eljárásból kizár, vagy az más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi.
Jelen esetben a kérelmező az esélyegyenlőség alapelvének sérelmét az ajánlatkérő közbeszerzési műszaki leírásában megadott egyes paraméterekkel kapcsolatban vitatta. E vonatkozásban, amennyiben az adott paraméter hiányából eredően a műszaki leírás nem zár ki egyes ajánlattevőket, illetőleg árukat az eljárásból, vagy az nem eredményez más módon indokolatlan és hátrányos megkülönböztetést, nem lehet megállapítani a tételes szabály sérelmét, ennek hiányában pedig az alapelvek megsértésére sem kerülhet sor, nem sérülhet az ajánlattevők esélyegyenlősége.
Fentiek alapján, a Döntőbizottság a kérelmező kérelmére megvizsgálta, hogy az ajánlatkérő közbeszerzési műszaki leírása sérti-e a Kbt. tételes szabályait, a Kbt. 58. §-át, a Kbt. 58. § (7) bekezdését.
A Döntőbizottság jogi álláspontja szerint, a Kbt. 58. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő kötelezettsége, hogy úgy határozza meg a közbeszerzési eljárása műszaki követelményeit, hogy azzal ne okozzon indokolatlan, hátrányos vagy előnyös megkülönböztetést, sőt tegye lehetővé a közbeszerzési eljárásban történő egyenlő eséllyel való ajánlattételt, egyenlő bánásmódot. A Kbt. szabályozási rendszerében a közbeszerzési műszaki leírás – a közbeszerzés tárgyának jellegétől is függően – azoknak a műszaki előírásoknak az összessége, amelyek meghatározzák a közbeszerzés tárgya tekintetében az ajánlatkérő által megkövetelt minőségre, teljesítményre, biztonságra és a méretekre vonatkozó jellemzőket, és amely lényegében az ajánlatkérőnek a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos elvárásait tartalmazza a műszaki és minőségi követelmények, a megfelelőség tanúsítása és ellenőrzése, a minőségbiztosítási rendszer tanúsítása tekintetében.
A Kbt. ezen kötelező előírása – mely összhangban van az Európai Unió irányelveivel és gyakorlatával is – azonban nem korlátozza abban az ajánlatkérő jogát, hagy maga határozza meg a beszerzési igényének megfelelően a műszakispecifikációját, azon elvárását, hogy milyen minőségű és műszaki tartalmú termékek szállítását kéri.
A Kbt. e szakasza olyan tiltó rendelkezést sem tartalmaz, hogy az ajánlatkérő a számára előnyökkel rendelkező, kompatibilitást biztosító egyes specifikus készülékek beszerzését ne valósíthatná meg, ennek korlátja, hogy előírásainak indokoltnak kell lenniük.
A Döntőbizottság jogi álláspontja szerint továbbá, ha az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre nem hivatkozik ugyan a műszaki leírásban, de ilyen hivatkozás hiányában is megállapítható a meghatározott gyártmány, típus fennállásának esete, a Kbt. 58. § (7) bekezdésének kógens szabálya alapján az ajánlatkérő jogszabályi kötelezettsége, hogy a megajánlott termék egyes műszaki előírásoktól történő eltérése esetén, a bírálat során a termék egyenértékűséget vizsgálja, automatikusan az ajánlat nem érvényteleníthető.
Ezen túlmenően a Fővárosi Ítélőtábla – 4.Kf.27.291/2006/8. számú – eseti döntésében foglaltak alapján, a kötelezően lefolytatandó közbeszerzési eljárások ajánlatkérői a beszerzés közbeszerzési törvénnyel szabályozott rendje folytán sem kerülhetnek kiszolgáltatott helyzetbe. A piacnak kell az ajánlatkérő igényeihez igazodnia, és nem az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás feltételrendszerét a piaci kínálat szerint meghatároznia, azaz a gyártóknak és forgalmazóknak kell az ajánlatkérőt kiszolgálniuk.
Ez a Döntőbizottság álláspontja szerint különösen igaz az ajánlatkérő jelen speciális orvosi eszköz beszerzésének tárgyára is.
Fentiek tükrében, a Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő közbeszerzési műszaki leírása nem sérti a Kbt. 58. §-át, a Kbt. 58. § (7) bekezdését.
Elsődlegesen a Döntőbizottság rámutat arra, hogy az ajánlatkérő a műszaki leírását európai szabványokat közzétevő nemzeti szabványokra hivatkozással határozta meg, felhívásában, és a dokumentációban előírta az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 47/1999. (X. 6.) EüM rendelet alapján az orvosi eszközök megfelelőségi tanúsítványának becsatolását.
Azt a kérelmező sem kifogásolta, hogy az ajánlatkérő által kötelezően meghatározott minőségi követelményrendszer megfelel a Kbt. 58. § (2)–(6) bekezdésében foglaltaknak, azaz az összeegyeztethető a közbeszerzési műszaki leírások meghatározására vonatkozó kötelező jogi és műszaki előírásokkal, az ezen szakaszokban meghatározott európai és hazai szabványok, tanúsítványok, közös műszaki leírások nem sérültek.
A kérelmező álláspontja szerint, az ajánlatkérő által előírt egyes paraméterek megadását a műszaki leírásban hivatkozott szabványok nem indokolták.
A Döntőbizottság a felhívásban, a dokumentációban meghatározott feltételek, az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatása, az ajánlatkérői bírálat, továbbá a nyilatkozatok és az okirati bizonyítékok alapján azt állapította meg, hogy az ajánlatkérő nem konkrét gyártmányok, típusok szállítását követelte meg, hanem a beszerzési igényének megfelelően a műszaki leírásában megadott minőségi, teljesítmény, biztonsági és méretjellemzőknek megfelelő orvosi eszközök műszaki specifikációját adta meg.
Jelen esetben megállapítható, hogy az ajánlatkérő a műszaki leírásában meghatározott gyártmányú, típusú termékre nem hivatkozott, így kifejezetten nem sértette meg a Kbt. 58. § (7) bekezdését.
A műtőasztalok vonatkozásában a becsatolt okirati bizonyítékok, termékleírások, nyilatkozatok alapján az állapítható meg, hogy a kérelmező által felkért társaságok által forgalmazott Trumpf és Maquet gyártmányokon túlmenően, számos más: pl. OPT, Steris, Famed, Amsco gyártmányok is léteznek.
Kérelmező részletes összevetést is készített egyes műtőasztal típusok vitatott paramétereinek összehasonlításáról, állítása szerint a Maquet gyártmányon kívül más világszínvonalú termékek kizárásra kerültek a közbeszerzési eljárásból. A kérelmező táblázati összevetéséből is megállapítható azonban, hogy a Maquet alphamaquet típus paraméterei nem egyeznek a műszaki leírás paramétereivel, még ha meg is felelnek a minimum és maximum feltételeknek.
Kérelmező bizonyítékokkal azt sem támasztotta alá, a táblázati összevetése nem igazolja, hogy a műszaki leírás vitatott paramétereinek megadása indokolatlan volt, mely korlátba ütköző kikötés előfeltétele a Kbt. 58. § (7) bekezdés megsértésének.
A Kbt. 58. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek olyan műszaki leírást kell készítenie, amely már a dokumentáció kiadásakor biztosítja az ajánlattevők esélyegyenlőségét. Az esélyegyenlőségnek azonban nem csak a közbeszerzési eljárás megindulásakor, a felhívás közzétételi időpontjában meglévő gyártmányokra kell vonatkoznia, hanem minden, az ajánlattételre nyitva álló időn belül a megfelelő árut megajánlani tudó ajánlattevőre.
A kérelmező által bevonni kívánt Trumpf gyártó nyilatkozatából, mely társaság alvállalkozóként történő bevonásával kívánta a kérelmező egyértelmű nyilatkozata szerint az alkalmasság feltételeként előírt „2003–2005. években legalább 1 db, egy szerződés keretében teljesített bruttó 600 millió forint értékű egészségügyi szolgáltató intézmények orvostechnikai berendezései szállításának és beüzemelésének szerződésszerűen befejezett” referenciakövetelményt teljesíteni, megállapítható, hogy le tudta volna gyártani a műszaki specifikációnak megfelelő műtőasztalt.
Ennek megfelelő visszaigazolást adott ki a német Steris gyártó is. A megismételt eljárásban nyilatkozott arról, hogy kész az ajánlatkérő műszaki követelményeinek megfelelő műtőasztalt legyártani.
A fentiek alapján, a kérelmező késlekedett a műszaki leírást tartalmazó dokumentáció megvásárlásával, majd a gyártók/forgalmazók felkérésével, a piacon jelenlévő potenciális gyártók/forgalmazók közül az ajánlattételi határidőt megelőzően csak két forgalmazót keresett meg, így a műtőasztalok tekintetében megkérdezett Trumpf forgalmazótól csak az ajánlattételi határidőt megelőző egy nappal kapott elutasító választ, melyet követően az ajánlattétele érdekében intézkedéseket nem tett.
E tényeket a Döntőbizottság a beszerzés tárgyát képező orvosi eszközöket közvetlenül nem forgalmazó kérelmező terhére értékelte, mivel végső soron ezek vezettek az ajánlattételének elmaradásához is.
A Döntőbizottság rámutat arra is, hogy az ajánlatkérőnek a komplex eszközök iránti, illetőleg az I. ütemben beszerzett, valamint a meglévő eszközeihez való kompatibilitást biztosító orvosi eszközök beszerzése iránti igénye a Kbt. szabályaiba nem ütközik, illetőleg a kérelmező sem vitatta azt, hogy csak a kompatibilitást biztosító orvosi termékekkel tehető ajánlat.
A Döntőbizottság álláspontja szerint – figyelemmel a tárgyi beszerzés volumenére is – az egészségügyi intézményekben használatos eszközök, berendezések teljes körét forgalmazó, széles körű gyártói és forgalmazói kapcsolattal rendelkező, jelentős közbeszerzési gyakorlattal bíró általános orvosi gép-műszer kereskedő kérelmezőtől elvárható, hogy a felhívás jogsértő jellegét, illetőleg a közbeszerzési eljárásban történt indulását esetlegesen kizáró rendelkezését időben felismerje, a dokumentációval kapcsolatos kétségeit pedig kiegészítő tájékoztatás keretében tisztázza az ajánlatkérővel.
Fentiek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy a műtőasztalok tárgyában előterjesztett kérelem alaptalan.
A Döntőbizottság ezt követően a Fővárosi Bíróság végzésének indokolásában foglaltaknak megfelelően, érdemben vizsgálta a többi jogorvoslati kérelmi elem alaposságát.
A Döntőbizottság megvizsgálta – az ajánlatot be nem nyújtó, az értékelésben részt nem vett – kérelmező kérésére, hogy a műtőasztalok tekintetében a nyertes az M-0l, M-02 műtőasztal tételeknek megfelelő ajánlatot tett-e, és megállapította, hogy a nyertes ajánlatában M-01, Gyártó: Maquet, Típus: 1131.12B0, valamint M-02, Gyártó: Maquet, Típus: 1131.12B0 műtői berendezéseket ajánlott meg.
A nyertes ajánlat e körben – a fentiekben kifejtettekre is figyelemmel – megfelelt a dokumentáció előírásainak, a minimum és maximum feltételekre tekintettel is.
A Döntőbizottság a kérelmezőnek a gastroenterológiai tételek vonatkozásában – a Kbt. 58. § (7) bekezdés, a Kbt. 1. § (2) bekezdésben rögzített esélyegyenlőség alapelvének sérelmére alapított – műszaki leírást támadó kérelmét, az alábbi indokra tekintettel utasította el.
A Döntőbizottság a műtőasztalok tárgyában előterjesztett kérelmi elem vizsgálata során a fentiekben részletesen kifejtette a jogi álláspontját.
Ennek tükrében, a gastroenterológiai tételek vonatkozásában is megállapítható, hogy az ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, típusú termékre nem hivatkozott, így kifejezetten nem sértette meg a Kbt. 58. § (7) bekezdését.
A gastroenterológiai eszközök vonatkozásában a becsatolt okirati bizonyítékok, termékleírások, nyilatkozatok alapján az állapítható meg, hogy az Olympus gyártmányon kívül számos más: pl. Fujinon, Pentax, Karl Storz gyártmányok is léteznek.
Kérelmező e körben a D.72/2006. számú jogorvoslati eljárás során az általa felkért Fujinon, illetőleg Pentax forgalmazók összevetéseit csatolta, előadása szerint az Olympus gyártmányon kívül más világszínvonalú termékek kizárásra kerültek a közbeszerzési eljárásból.
A megismételt eljárás során bizonyítékokat mutatott be a tekintetben, hogy a kizárólagos forgalmazó Olympus Hungary Kft. bevonása hiányában Olympus termékekkel indulni a közbeszerzési eljárásban nem tudott, az Olympus Hungary Kft. esetlegesen versenyjogba ütköző megállapodása miatt. E versenyjogi jogviszony vizsgálatára azonban a Döntőbizottság hatáskörrel nem rendelkezik.
Kérelmező bizonyítékokkal azt azonban nem támasztotta alá, hogy a műszaki leírás vitatott paramétereinek megadása indokolatlan volt, mely korlátba ütköző kikötés előfeltétele a Kbt. 58. § (7) bekezdés megsértésének.
A gastroenterológiai eszközök tekintetében, a kérelmező által felkért egyik  forgalmazó, a CAL-MED Hungary Kft. 2006. január 26-i válaszából megállapíthatóan, e forgalmazó csak 3 db, a D-10, D-13, D-17.1.1. tételek nem megfelelőségéről tett nyilatkozatot, azt is közölte, hogy kérelmező kérésére a „meg nem nevezett fejezetekre” „pár órán belül össze tudja állítani a szükséges és teljes pályázati anyagot”.
Kérelmező e forgalmazói nyilatkozat birtokában volt az ajánlattételi határidőt megelőzően, a forgalmazó egyértelmű közlése ellenére az ajánlattétel érdekében intézkedéseket nem tett, nem keresett meg más, az ajánlatkérő beszerzési igényét esetlegesen kielégítő – pl. Karl Storz – árut forgalmazókat/ gyártókat a hiányzó tételek pótlására, mely gyártmányú áruk kizártságát a felkért forgalmazók nem igazolhatják.
Kiegészítő tájékoztatás keretében sem tisztázta kétségeit az ajánlatkérővel, melyre reális lehetőség a forgalmazói elutasító válasz időpontjában már nem is volt.
Fentiek alapján, a kérelmező késlekedett a műszaki leírást tartalmazó dokumentáció megvásárlásával, majd a gyártók/forgalmazók felkérésével, így a gastroenterológiai eszközök tekintetében a felkért forgalmazó válaszát az ajánlattételi határidőt megelőzően csak egy nappal kapta meg, és a forgalmazó egyértelmű közlése ellenére sem tett az ajánlattétele érdekében intézkedéseket.
E tényeket a Döntőbizottság a beszerzés tárgyát képező orvosi eszközöket közvetlenül nem forgalmazó kérelmező terhére értékelte, mivel végső soron ezek vezettek az ajánlattételének elmaradásához is.
A Döntőbizottság e körben is rámutat az ajánlatkérőnek – a kérelmező által sem vitatott – komplex eszközök iránti, illetőleg az I. ütemben beszerzett, valamint a meglévő eszközökhöz való kompatibilitást biztosító orvosi eszközök beszerzése iránti igényére.
Továbbá az ajánlatkérő által csatolt orvos-szakember nyilatkozatából is az volt megállapítható, hogy nem konkrét gyártmányt követelt meg az ajánlatkérő, hanem a műszaki leírást a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőknek megfelelően adta meg, mellyel kapcsolatban a kérelmező ellenbizonyítást nem tett.
Így a Döntőbizottság a gastroenterológiai tételek vonatkozásában sem tartotta megalapozottnak a Kbt. 58. § (7) bekezdés sérelmére alapított, a műszaki paraméterek megadásának indokoltságát cáfolni nem tudó kérelmező kérelmét.
A fentiek indokok alapján a Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a megismételt eljárásban a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja értelmében az alaptalan kérelmet elutasította.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja és a 341. § (6) bekezdése alapján rendelkezett az eljárási költségek viseléséről.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése, 347. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2007. január 29.


Dr. Horváth Éva s. k.,     Dr. Tukacs László s. k.,
  közbeszerzési biztos         közbeszerzési biztos

Dr. Szaller Ottó s. k.,
közbeszerzési biztos

A határozatot a bíróság előtt keresettel támadták.