Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/28
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2007.03.07.
Iktatószám:3694/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA
KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (3694/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.8/13/2007.

Tárgy: az AMiX-digital Informatikai Kft. jogorvoslati kérelme a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház és Rendelőintézet közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság az AMiX-digital Informatikai Kft. (1181 Budapest, Zádor u. 4., képviseli: Kovács Tibor, 1196 Budapest, Jahn Ferenc u. 226., a továbbiakban: kérelmező) által a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház és Rendelőintézet (8200 Veszprém, Kórház u. 1., jogi képviselő: Bűrös és Társa Ügyvédi Iroda dr. Bűrös László ügyvéd, 1092 Budapest, Kinizsi u. 21–25., a továbbiakban: ajánlatkérő) számítástechnikai eszközök, szofteverek beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárása ellen a „2. tétel: 120 db PC-munkaállomás” részajánlatot elbíráló ajánlatkérői döntés ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet – alaptalanság miatt – elutasítja.
A Döntőbizottság kötelezi az AMiX-digital Informatikai Kft.-t arra, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház és Rendelőintézet ajánlatkérőnek összesen 24 000 Ft – azaz huszonnégyezer forint – eljárási költséget, az ezt meghaladóan felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság az iratok, és a felek nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő K. É. – 134/2006. és 2006. november 22-i számában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 299. § (1) bekezdés a) pontja szerint egyszerű eljárás lefolytatására tett közzé ajánlattételi felhívást számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzésére [ajánlattételi felhívás II.1.5) pont]. A teljes mennyiség vagy érték tételenként került meghatározásra. Az 1. tétel: 3 db szerverszámítógép, 1 db központi backupszerver; 2. tétel: 120 db PC-munkaállomás; 3. tétel: 135 db TFT-LCD monitor. Ajánlat tételenként tehető a kiírt mennyiségre, a megrendelésre kerülő mennyiség a dokumentációban foglaltaktól ±25%-kal eltérhet. Ajánlatkérő a szerződés tárgyát árubeszerzésnek és adásvételnek, valamint szállítási szerződésnek definiálta [ajánlattételi felhívás II.1.1), II.1.2) b) pont].
A részletes specifikációt a dokumentáció tartalmazza (ajánlattételi felhívás II.2.1) pont].
Az ajánlatok elbírálásának szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat, a bírálati részszempontok és súlyszámok „2. tétel: PC-munkaállomások”-ra a következők:
részszempontok
súlyszámok
1. az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke
10
2. az ajánlati dokumentációban meghatározott szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások
4
alszempontok

– 120 db PC-munkaállomás
4
– RAM maximális mérete
1
– Processzor
1
– Tápegység esetében túláram- és rövidzárvédelem megléte
1,5
– Disszipáció (a teljes rendszerre) minimális értéke
0,5
3. Garanciális idő (minimum 36 hó, maximum 60 hó)
0,7
4. Teljesítési határidő (naptári napokban, szerződéskötéstől végső átadás-átvételig, beleértve szállítást, telepítést, betanítást és 10 nap próbaüzemet) minimum 11, maximum 60 nap ajánlható [ajánlattételi felhívás IV.2.1) pont]
0,5
A részszempontokra a kiosztható pontszám 0–20. Az egyes részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, a többi ajánlatra az adott részszempontnál adható pontszám a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerül meghatározásra. Egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelésekor az adott funkcióval/tulajdonsággal rendelkező berendezés az adott alszemponthoz tartozó maximális, az adott funkcióval/tulajdonsággal nem rendelkező berendezés a minimális pontszámot kapja. Az egyes részszempontokra adott pontszámok az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, ezután valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az így összegzett pontszámok ajánlatonként összevetésre kerülnek [ajánlattételi felhívás VI.3.4) pont]. Ajánlatokat csak egy változatban lehet benyújtani [ajánlattételi felhívás VI.3.12) pont]. 
Ajánlatkérő az ajánlattételi és bontási határidőnek 2006. december 8., 10.00 órát jelölte meg [ajánlattételi felhívás IV.3.4) és IV.3.6) pont]. A szerződéskötés tervezett időpontja az eredményhirdetést követő 8. nap [ajánlattételi felhívás VI.3.2) pont].
Ajánlatkérő dokumentációt készített, amely I. fejezet „Alapvető Információk”, II. fejezet „Utasítás az ajánlattevők részére”, III. fejezet „Szállítandó termékek”, IV. fejezet „Szerződés”, V. fejezet „Iratminták”, VI. fejezet „Ajánlati forma és ártáblázatok” című részekből állt.
Az I. fejezet 2) pont rögzítette, hogy az ajánlati dokumentáció III. fejezetében részletesen meghatározott specifikációnak és a minimum követelményeknek megfelelően kell kidolgozni és benyújtani az ajánlatokat (ajánlattételi dokumentáció 3. oldal). Az I. fejezet 8) pont a szerződéskötés tervezett időpontját az összegezés kiküldésekor külön értesítés szerinti időpontként határozta meg (ajánlattételi dokumentáció 4. oldal).
Ajánlatkérő a II. fejezet 6) pontban jelzi, hogy a dokumentáció IV. fejezete szerinti szerződés a minimum feltételeket tartalmazza, eltérés csak akkor lehet, ha az ajánlattevő kedvezőbb feltételt biztosít ajánlatkérőnek, és az eltérést jól ki kell emelni (ajánlattételi dokumentáció 7–8. oldal). A IV. fejezete a szerződéstervezetre a „Megjegyzés” címszó alatt 1) pontban felhívja a figyelmet, hogy a fenti feltételek az ajánlattevők számára minimum feltételeknek tekintendők, és a 2) pontban a kedvezőbb szállítási és fizetési ütemezéssel történő vállalás esetén a szerződés értelemszerűen módosul (dokumentáció 50. oldal). A II. fejezet 7. a)–m) pontjaiban az ajánlatot alkotó okmányokat sorolta fel ajánlatkérő. A 7. b) pont alapján a kitöltött és cégszerűen aláírt ajánlati formalevél és ártáblázat a VI. fejezetben meghatározott formában csatolandó (ajánlattételi dokumentáció 8. oldal). A II. fejezet 7. m) pontja írta elő, ha az ajánlattevő a dokumentáció III. fejezetében előírt minimum feltételeknél kedvezőbb ajánlatot nyújt be, az előírtnál kedvezőbb ajánlati feltételeket külön lapon összegezve kell csatolni az ajánlatban (ajánlattételi dokumentáció 10. oldal). A II. fejezet 8) pontja az ajánlati árakra ad útmutatót. A II. fejezet 8.1) pont a dokumentáció VI. fejezete szerinti ártáblázatban és a flopilemezen levő ártáblázatban fel kell tüntetni a szerződés értelmében az ajánlattevő által szállítandó termék teljes ajánlati árát (ajánlattételi dokumentáció 10. oldal).
Ajánlatkérő előírta a „III. fejezet Specifikáció” című részben az „Általános megjegyzések az alábbiakban következő specifikációkra egységesen” című anyagban, hogy az ajánlattevők töltsék ki a kérdőívet minden egyes megajánlott tételre (és alternatívára), az első és harmadik oszlopban megadott érték vagy „igen” azt a minimumfeltételt jelenti, amit a megajánlott készüléknek teljesíteni kell. Ha ezt a feltételt a készülék nem teljesíti, akkor az adott tételre vonatkozó ajánlat érvénytelen.
Ajánlatkérő az általános megjegyzésekben előírta, ahol a „kérjük megadni” szerepel, ott a készülékre vonatkozó válaszokat az ajánlattevőknek ki kell tölteni, és a megajánlott érték az elbírálás részét képezi, ha a bírálati szempontok között szerepel. A 4. oszlop az ajánlattevők válaszait tartalmazza. Ha ajánlattevő az oszlopot nem tölti ki, a ki nem töltött válasz (–négyzet) azt jelenti, hogy a funkciót az ajánlattevő készüléke nem tudja vagy az ajánlattevő azt nem vállalja. Jelen specifikációkban meghatározott fogalmak követik a magyarországi általános orvoszakmai/informatikai gyakorlatot. A specifikációkban található fogalmak értelmezése, tisztázása végett ajánlattévőknek a jelen ajánlati dokumentáció I.10) pont szerint kell eljárni. Az ajánlat minimumfeltételeit, vagy a bírálati részét érintő fogalmak/meghatározások utólagos tisztázására nincs lehetőség. (Ezeket az előírásokat az ajánlattételi dokumentáció 23. oldala, és a 23. oldal 1., 6., 7., 10., 11. francia bekezdései rögzítik.)
A dokumentáció „III. fejezet Specifikáció” című részben a „2. tétel: 120 db PC munkaállomás”-ra ajánlatkérő az adatokra táblázatot készített (ajánlattételi dokumentáció 29–31. oldal). A táblázat a kért adatokat nevesítette, „megnevezés” „súlyszám” „minimum követelmények” az „ajánlott specifikáció”-t, „RAM maximális mérete” és külön soron a „Bővíthetőség”-et jelölte meg. A „RAM maximális mérete”-nél a súlyszám 1 volt, a „minimum követelmények”-re 512 MB, és az „ajánlott specifikáció”-hoz tartalmazó oszlopot az ajánlattevőnek kell kitölteni.
A „Bővíthetőség”-nél ajánlatkérő „Minimum követelmények”-ként 1 GB RAM-ot jelölt meg, a „Bővíthetőség”-hez súlyszám nincs hozzárendelve, és a megajánlott specifikációra a táblázatot az ajánlattevőnek kell kitölteni (ajánlattételi dokumentáció 29. oldal).
„2. tétel: 120 db PC munkaállomás”
MegnevezésSúlyszámMinimum követelményekAjánlott specifikációRAM maximális mérete1512 MBBővíthetőség1 GB RAMA táblázat csak a jogvita szempontjából lényeges részt emeli ki.
Ajánlatkérő a dokumentációban előírta, hogy az ajánlattevőknek kötelező kitölteni a kérdőíveket, közöttük az „Általános kérdőív” táblázatokat is, amely a megajánlott PC-munkaállomásra vonatkozó követelményeket tartalmazza. A kitöltött kérdőíveket ajánlattevőknek az ajánlattal együtt be kell nyújtani (ajánlattételi dokumentáció 35. oldal, 39–40. oldalak).
„Általános kérdőív” (dokumentáció 39–40. oldal)
Általános kérdőívAjánlatevő válaszaiSorszámPC-munkaállomás specifikációjaKövetelmény1.Minimálisan 512 MB RAM8.Adja meg a memória slot-ok számát9.Adja meg a memória slotonkén alkalmazható legnagyobb memória modul méretét (Mbyte)A táblázat csak a jogvita szempontjából lényeges részt emeli ki.
A szerződéstervezet „Megjegyzés”-ként hívja fel a figyelmet, hogy a „1. a fenti feltételek az ajánlattevők számára minimum feltételeknek tekintendők” (ajánlattételi dokumentáció IV. fejezete, 42–50. oldal, 50. oldal).
Ajánlatkérő a kitöltendő ártáblázatot is az ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta, amelyet az ajánlatba kellett csatolni (ajánlattételi dokumentáció „Ártáblázat 59–61. oldal).
Ártáblázat ajánlati dokumentáció VI. fejezete
Poz.Megne- vezésMennyi- ségAjánlott termék/ típusEgységár nettó HUFÖsszesen nettó HUFÁfa%Egységár bruttó HUF/FtÖssz. Br. HUFGarancia idő (hó) min. 36, max. 60 hóTeljesítési hat. idő (min. 11, max. 60 nap)Minőségi/megf. tanúsítvány eng. számaSúly- számokS = 10S = 0,7S = 0,5PC-munkaállomás120 dbAjánlatkérőnek az ajánlattételi időszakban kérdést nem tettek fel a „RAM maximális méreté”-re.
Ajánlatkérő 2006. december 8-án 10.00 órakor a hét ajánlattevő benyújtott ajánlatait felbontotta, a kérelmezőét is.
Kérelmező a 2. tételre és a 3. tételre tett ajánlatot.
Kérelmező ajánlata a „2. tétel: 120 db PC-munkaállomás”-ra a kérdőívek, táblázatok szerint:
Az ajánlat 2006. december 7. keltezéssel az „Ártáblázat”-ot kitöltve tartalmazza (dokumentáció 61. oldalán levő „ártáblázat”).
Kérelmező ajánlata a 2. tétel: 120 db PC munkaállomásra a következő:
PC 120 db, AMiX OptiSol 400 S, nettó 70 000 HUF Ft egységár, összesen nettó 8 400 000 HUF Ft, 20% áfa, egységár bruttó 84 000 HUF Ft, összesen bruttó 10 080 000 HUF Ft, garancia idő 60 hó, teljesítési határidő 12 nap (ajánlat 6. oldal).
Kérelmező „A megajánlott termékek bemutatása (Áruleírás)” című iratát csatolta ajánlatába 2006. december 7-i keltezéssel:
1. tétel (PC Munkaállomás) AMiX Optisol 400 S PC munkaállomás: nettó ár: 70 000 (br: 84 000), a főbb technikai paraméterek:
– VIA 880Pro/Ultra ChipSet,
– Intel R Celeron D 3,2 GHz CPU; 533 MHz FSB/256KB L2  cache,
– 512 MB DDR2–533 SD-RAM (1., 2., 3. francia bekezdés, ajánlat 21. oldal).
A kérelmező a PC-munkaállomásra a dokumentáció II. fejezet 7. m)  pontjában írtaknak megfelelően külön lapon csatolta ajánlatába a vállalt kedvezőbb feltételek összegezését, amelyek: 3,2 GHz processzor, 64 MB videómemória, 60 hónap helyszíni garancia a megkövetelt minimum helyett (ajánlat 24. oldal).
A minimumkövetelmény a processzorra 2 GHz 256 KB 12 cache, videóvezérlőre: 8 MB video memóriával, garanciára: minimum 3 év helyszíni előírás volt a dokumentációban (ajánlattételi dokumentáció 29. oldal).
A 120 db PC-munkaállomásra vonatkozó kérelmezői vállalásokat a kérelmező ajánlata a 26–29. oldalán rögzíti.
Kérelmező az ajánlatának 26. oldalán csatolta be az ajánlattételi dokumentáció 23. oldalán szereplő „Általános megjegyzések az alábbiakban következő specifikációkra egységesen” lapot, míg az ajánlat 27–29. oldalain kitöltve csatolta be azt a táblázatot, amely a „2. tétel: 120 db PC-munkaállomás” követelményeit határozta meg az ajánlattételi dokumentáció 29–31. oldalán. A kérelmező ajánlata a PC munkaállomásra a kitöltött táblázat szerint a következő (ajánlat 27. oldal):
„2. tétel: 120 db PC-munkaállomás”
MegnevezésSúlyszámMinimum- követelményekAjánlott specifikációRAM maximális mérete1512 MB4 GBBővíthetőség1 GB RAMigen(Ez a táblázat az ajánlattételi dokumentáció 29–31. oldalán levő táblázattal megegyezik, a feltüntetett adatok a jogvita tárgya szempontjából lényeges adatokat mutatja be.)
Az „Általános kérdőív”-et a „2. tétel 120 PC munkaállomás”-ra, amelyet az ajánlattételi dokumentáció 35. oldala szerint ki kellett tölteni és az ajánlatba be kellett csatolni, az ajánlat 33–34. oldalaként nyújtotta be kérelmező.
Az „Általános kérdőív” táblázat a „PC-munkaállomások általános specifikációja” című részben az „1. minimálisan 512 MB RAM” követelményt írt elő, és „Ajánlattevő válasza” oszlop-ot az ajánlattevőnek kellett kitölteni.
Kérelmező ezt az oszlopot „igen, 512 MB DDR2–533 RAM” ajánlott értékkel töltötte ki, a válasza ez volt (ajánlat 33. oldal).
A „8. adja meg a memória slot-ok számát” az ajánlattevői válasz: „8.4 (2 × DDR, 2 × DDR2), a „9. Adja meg a memória slot-onként alkalmazható legnagyobb memória modul méretét (Mbyte), kérelmező válasza „9.1024 MB” volt (ajánlat 33. oldal).
Ajánlatkérő 2006. december 18-án kelt levelében a kérelmezőtől felvilágosítást kért. A Kbt. 87. § (1) bekezdésére hivatkozva az ajánlat műszaki kérdőívében a PC-munkaállomásokra vonatkozó RAM méretéhez megadott 4 GB-ra magyarázatot kér, mert a megadott érték kirívó vállalásra utal. 
Ajánlatkérő határidőként 2006. december 19., 10.00 órát írt elő, és a feltett kérdésről valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg értesítette.
Kérelmező 2006. december 19-én válaszolt. A válasza szerint a „RAM maximális mérete” paramétert a „4203 kérdőív” nevű fájl kitöltésével kellett megadni. A „PC-munkaállomásokra vonatkozó fent említett táblázat 9. sorában minimális értékként 512 MB-ot határozott meg a t. ajánlatkérő. A 4. oszlopban kellett ajánlattevőknek választ adni, hogy az általuk ajánlott termék milyen paraméterrel rendelkezik. A .... AMiX OptiSol 400S típusú számítógép adatlapja 4 memória foglalattal rendelkezik, melyek mindegyikébe maximum 1 GB-os memóriamodul illeszthető, így összesen, a táblázatban feltett kérdésre válaszolva: 4 GB RAM a maximális mérete”.
Ajánlatkérő ismételt kérdésére a 2006. december 20-án kelt levélben kérelmező megerősíti, hogy az „...ajánlott AMiX OptiSol 400S számítógép munkaállomások maximális RAM mérete 4 GB, amelyet ismételten megerősítünk. A szállítás az ajánlatunk 21. oldalán található részletezés szerint 512 MB memóriával történik, ami vállalásunk szerint 4 GB maximális RAM méretig bővíthető...”
Ajánlatkérő 2006. december 20-án kelt „összegezés”-e érvénytelen ajánlatot benyújtónak nyilvánította a Delta Elektronik Kft., és a Siemens Zrt. ajánlattevőket [összegezés 7. pont].
Az érvényes ajánlatot benyújtók közül a „2. tétel 120 PC munkaállomás”-ra nyertes ajánlattevő a Four Trend Kft. nettó 11 141 500 Ft ajánlati árral, bruttó 13 369 800 Ft volt [összegezés 8. a) pont], a kapott összpontszám: 272,6 pont az összegezés melléklete szerint.
A kérelmezőnek a 2. tételre adott ajánlati ára nettó 12 752 000 Ft, bruttó 15 302 400 Ft, az ajánlatára kapott összpontszám: 257,9 pont (összegezés melléklete).
A 2. tételre tett érvényes ajánlatoknál az összpontszámok a következők:
Albacomp Zrt. 245,6 pont, Procomp Kft. 264,6 pont, Synergon Zrt. 244,5 pont.
Ajánlatkérő a 2. tételnél a „RAM maximális mérete” elbírálási részszempontnál valamennyi érvényes ajánlat esetében 512 MB RAM-ot értékelt, és erre 20–20 pontot adott az Albacomp Zrt., a Four Trend Kft., a Procomp Kft., a Synergon Zrt. és a kérelmező ajánlatára (összegezés melléklete).
Az összegezés 13) pontja szerint a szerződéskötés tervezett időpontja az összegezés megküldésének napját követő naptól számított 8. nap, 2006. december 29.-e.
Ajánlatkérő a 2006. december 20-án kelt összegezést a 2006. december 29-én adta fel elsőbbségi levélként a kérelmezőnek.
Ajánlatkérő és a nyertes FourTrend Kft. a szerződést 2006. december 30-án megkötötte a 2. tételre.
Kérelmező 2007. január 9-én kézbesítő útján a Döntőbizottságnál jogorvoslati kérelmet terjesztett elő a 2. tételre vonatkozó eljárást lezáró ajánlatkérői döntés ellen.
Kérte a Döntőbizottságtól, hogy a Kbt. 340. § (2) bekezdés c) és e) pontja alapján a jogsértést állapítsa meg, ajánlatkérő eljárást lezáró döntését semmisítse meg, az ajánlatkérő felhívását a Kbt. 342. § (1) bekezdése alapján új döntés meghozatalára, a Kbt. 332. § (2) bekezdés b) pontja alapján ideiglenes intézkedésként a még meg nem kötött szerződés megkötésének megtiltását, s a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja alapján ajánlatkérő kötelezését az igazgatási szolgáltatási díj és a jogorvoslati eljárással felmerült egyéb költség megfizetésére. Az egyéb költségre a kérelmét később visszavonta. Utóbb a szerződés megkötésének tényére figyelemmel a Kbt. 340. § (2) bekezdés c) pontja alapján a jogsértés megállapítását kérte, az ajánlatkérőnek az igazgatási szolgáltatási díj megtérítésére kötelezésére a kérelmét fenntartotta. 
Kérelmező a jogsértés tudomásra jutásának időpontjaként 2007. január 2-át jelölte meg, amikor az összegezést átvette, nyilatkozata szerint az összegezésből ismerte meg a jogsértő eseményt.
Jogsértő eseménynek tekinti, hogy az ajánlatkérő a „2. tétel 120 db PC-munkaállomás” esetében az általa megajánlott 4 GB (4096 MB) értéket az 512 MB-ra változtatta önkényesen, az ajánlatok elbírálásakor a pontszámítást is az 512 MB RAM alapján végezte el, és pontozta a kérelmezői ajánlatot. 
A kérelmezőként tett 4 GB RAM vállalást kellett volna pontoznia ajánlatkérőnek, a pontszámot is a ténylegesen megtett ajánlatára kellett volna kiosztani, és a kérelmezői ajánlatot az összességében legelőnyösebb ajánlatnak kellett volna kihirdetnie, mert az ő ajánlata volt a legjobb.
Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 81. § (4) bekezdésében és a Kbt. 90. § (1) bekezdésében foglaltakat. A Kbt. 81. § (4) bekezdése sérült, mert ajánlatkérő nem az előre meghirdetett elbírálási szempont szerinti értéket vette alapul, és nem a meghirdetett szempontnak megfelelően értékelt. A kiosztható pontszám 0–20 volt, és a 4 GB memóriára 20 pontot kellett volna kapnia, míg a többi ajánlattevőnek az 512 MB RAM-ra, amely értéket az összegezés feltüntetett, 2,5 pontot kellett volna kapniuk. A kiosztott pontszámokat a súlyszámmal felszorozva a kérelmezői ajánlatra 20 pontot, míg a többi ajánlatra az 512 MB RAM vállalásra tekintettel 2,5–2,5 pontokat kellett volna adni. 
A Kbt. 90. § (1) bekezdése szerint az ajánlatának kellett volna a legtöbb pontszámot kapni, és az összességében legelőnyösebb ajánlatként kellett volna kihirdetni.
A számítása szerint a kérelmezői ajánlatra kiosztható 20 pont és a többi ajánlatra kiosztható 2,5 pontot figyelembe véve, a nyertes ajánlattevő ajánlatánál az összpontszám 272,6–17,5 = 255,1 pontra módosul, a többi ajánlattevő ajánlatából is le kell vonni a 17,5 pontot, így az ajánlattevők ajánlatára kiosztott összpontszám is csökken.
Egyedül a kérelmezői ajánlatukra adott összpontszám a változatlan, 257,9 pont marad, mert a „RAM maximális mérete” részszempontnál a 4 GB RAM-ra az ajánlatukban tett vállalásuk a legmagasabb érték, ezt kellett volna pontozni, az ajánlatuk volt a legjobb ajánlat ennél a részszempontnál. 
A „RAM maximális mérete”-nél a 4 GB RAM vállalást kell értékelni, mert a „RAM maximális mérete” a rendszermemóriával azonos, amelyre a számítógép felfejleszthető, ha arra igény van. A rendszermemória nem azonos a számítógépek szállításakor megadott RAM értékkel, mert az 512 MB RAM minimális követelményt le kell szállítani, azt meg is kellett ajánlani, míg a szállítást követően az ajánlattevők által vállalt értékre, amely esetükben a 4 GB RAM, a rendszermemória növelhető, ha arra ajánlatkérő igényt tart, és a külön pénzügyi ellenszolgáltatásra a fedezete megvan. Ajánlatukban az áruleírás, a külön vállalás, és a táblázat összhangban van a megajánlott értékekkel, mert a 4 GB RAM a rendszermemóriára vonatkozó vállalásukkal azonos, de a gépeket az 512 MB RAM-mal szállítanák le, ha velük kötött volna ajánlatkérő szerződést.
A kérelmező ajánlatának kellett volna kapni a maximális 20 pontot a vállalt 4 GB RAM-ra, míg a többi ajánlattevőnek az ajánlataikban levő 512 MB-ra 2,5 pontot kellett volna ajánlatkérőnek kiosztani. Az ajánlati elemre adott pontszám azonos az elbírálási részszempontra irányadó 1 súlyszámmal beszorzott 20 illetőleg 2,5 ponttal.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont szerint akarta elbírálni. A bírálati részszempont volt a „RAM maximális mérete” is. Az ajánlatkérő a bírálati szakban a Kbt. 87. §-ában foglaltakat alkalmazta, a feltett kérdést kérelmezőként 2006. december 19-én megválaszolta, és a műszakilag is alátámasztotta az ajánlata valódiságát.
Ajánlatkérő a Kbt. 300. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattételi felhívásban megfogalmazott feltételekhez kötve van. Ajánlatkérő azzal, hogy a leszállításra kerülő gépekbe beépített 512 MB RAM-ot értékelte az általa vállalt 4 GB RAM helyett, nem a rendszermemóriaként meghirdetett „RAM maximális mérete” elbírálási részszempont alapján értékelte az ajánlatokat, és osztotta ki a pontszámokat, sértette meg a Kbt. 81. § (4) bekezdését és a Kbt. 90. § (1) bekezdését, ahogyan azt jelezte.
Az eljárás során pontosító kérdés egyik ajánlattevő részéről sem merült fel. Kérelmezőként a valóságnak megfelelő értéket adta meg ajánlatában. Vélelmezi, hogy a többi ajánlattevő is így járt el, míg a többi ajánlattevő ajánlatába beállított értéket az ajánlatkérő elfogadta, a beadott ajánlatába beállított értéket nem fogadta el, ajánlatkérő felülbírálta. A „RAM maximális mértéke”-re megadott 4 GB RAM érték nem a „bővíthetőség” kategóriába tartozik, ahogyan arra ajánlatkérő hivatkozik, hanem a bírálatba tartozó elemként tett vállalásként kell értelmezni. Ajánlatkérő a többi ajánlatban is csak olyan adatot értékelt, amely „bemondás” alapján történt, nincs ellenőrzési lehetősége az ajánlatoknál. Nem járt el a Kbt.-nek megfelelően az ajánlatkérő.
Ajánlatkérő észrevételében a jogorvoslati kérelem elutasítását kérte, arra hivatkozva, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának a jogorvoslati kérelemre tett észrevételével egyetértve a kérelem alaptalan. 
Azt a memóriát kellett ennél az alszempontnál beírni, amelyet a gépbe beépítve szállítani fognak a teljesítéskor.
A „RAM maximális mérete” nem értelmezhető a kérelmező által előadottak szerint, ezért a kérelmező ajánlatában több helyen is szereplő 512 MB RAM értéket kellett figyelembe venniük, és annak alapján kellett a számítást elvégezni a pontszámok kiosztásakor. Az összegezésben is feltüntetésre került, hogy 512 MB RAM volt a vállalásuk az érvényes ajánlatot tevőknek, ez volt a legmagasabb érték, emiatt a 20–20 pontot kellett kiosztani. Nem a kérelmezőé volt a legjobb ajánlat.
Kérte a kérelmező kötelezését az igazgatási szolgáltatás díj megfizetésére, és ügyvédi munkadíjként eljárási költséget is kért, amelyre becsatolta az ajánlatkérővel kötött 2007. január 15-én kelt megbízási szerződését.
A Novotrading-Medical Kereskedelmi Kft. egyéb érdekeltként a kérelmező jogorvoslati kérelmét alaptalannak tartja, kéri az elutasítását, az igazgatási szolgáltatási díj viselése mellett. Ajánlatkérő nem sértette meg a Kbt. 81. § (4) bekezdését, sem a Kbt. 90. § (1) bekezdését.
Kérelmező megalapozatlanul hivatkozik arra, hogy a 2. tétel 120 db PC-munkaállomás a „RAM maximális mérete” alszempontnál ajánlatkérő önkényesen megváltoztatta a kérelmező ajánlatát, a 4 GB értéket 512 MB-ra módosította, és a pontszámítást ez utóbbi érték alapján végezte el. 
Ajánlatkérő a 2. tétel esetében az ajánlattételi dokumentáció III. fejezetében a 29. és 39. oldalon többek között minimumkövetelményeket határozta meg: 
1. A megajánlott termék esetében minimum 512 MB RAM nagyságú „RAM maximális mérettel kell rendelkezni (dokumentáció 29. oldalon levő táblázat 9. sora és a 39. oldalon levő táblázat 1. sora).
A „RAM maximális mérete” kiemelt fontosságú, tényleges műszaki paraméter, amelyet ajánlatkérő érvényességi követelményként, és az ajánlatok elbírálási részszempontjaként figyelembe vett.
2. A memória bővíthetőségénél a kért minimum 1 GB volt a dokumentáció 29. oldalán levő táblázat 18. sora szerint.
Ajánlatkérő ezzel meghatározta, hogy a megajánlott terméknek a leszállításkor minimálisan mekkora RAM-nagysággal kell bírnia. A kiírásban meghatározott követelmények egyértelműek, pontosan meghatározták, hogy az ajánlatok elbírálásakor a leszállítandó terméknek milyen műszaki tartalommal kell rendelkezni. Csak a ténylegesen szállított RAM-méret kerülhetett értékelésre. 
A „RAM maximális méret”-ét bírálati részszempontként kezelve, értékelni kellett. Ajánlatkérő a minimum elvárást is megfogalmazta a memória bővíthetősége, illetve a bővítés lehetősége vonatkozásában, ami nem volt bírálati részszempont. Amennyiben ajánlatkérő a RAM bővíthetőségét értékelési szempontként vette volna figyelembe, akkor külön elbírálási részszempontot fogalmazott volna meg, mint pl,. a „RAM maximális bővíthetőségének mértéke” vagy a „RAM bővíthetőségének mértéke”. Nem volt értékelési részszempont. 
A kérdőív szerkezetére figyelemmel, ajánlatkérő külön soron kérdezett rá a két különböző műszaki paraméterre (ajánlattételi dokumentáció 29. oldal). A „RAM maximális mérete” soron bekért adat egyértelmű, ezért egyértelmű a 2. bírálati részszempont 2. alszempontja.
Kérelmező nem kérdezett rá a „RAM maximális méret”-ére, az ajánlattevők számára ez a megfogalmazás nem okozott gondot. Az ajánlattételi dokumentáció 23. oldala felhívta a figyelmet arra, hogy az ajánlat minimumfeltételeit vagy a bírálati részét érintő fogalmak/meghatározások utólagos tisztázására nincs lehetőség.
Kérelmező 2006. december 8-án benyújtott ajánlata a „RAM maximális méret”-ére a következőket tartalmazta:
A leszállításra kerülő AMiX OptiSol 400 S PC munkaállomás „512 MB DDR2-533 SD-RAM”-mal rendelkezik (ajánlat 21. oldala, megajánlott termék bemutatása). Az „Általános kérdőív”-en az „1. minimálisan 512 MB RAM” követelménynél a kérelmező ajánlata az „Igen, 512 MB DDR2–533 SD-RAM” választ tartalmazta (ajánlat 33. oldal). Az ajánlatkérői elvárásoknál kedvezőbb feltételek összegezését tartalmazó anyagban a PC munkaállomásokra a RAM maximális méretére utaló adat nem szerepel, amit a minimumkövetelménynél kedvezőbb paraméterként ajánlott volna meg kérelmező (ajánlat 24. oldal).
Az ajánlat e részében kizárólag a processzor méretére, a videómemória méretére, és a helyszíni garanciára tartalmazott adatot, amelyből levonható az a következtetés, hogy a kérelmező csak az 512 MB RAM minimumkövetelményt vállalta a RAM maximális mérete tekintetében. A táblázat 9. sorában a RAM maximális méreténél a 4 GB-t tüntette fel kérelmező az ajánlat 27. oldalán.
Az adatokra és az ajánlati ár alapján 512 MB RAM a reális vállalás a kérelmezőnél, mert az 512 MB RAM három helyen is szerepelt az ajánlatban, a 4 GB RAM irreális vállalásnak tekinthető.
Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (1) bekezdése alapján szólította fel a kérelmezőt a 4 GB RAM ajánlati elem magyarázatára, és indokolására. A 2006. december 20-i válaszból kétséget kizáró módon megállapítható, hogy az ajánlat 21., 24. és 33. oldalán meghatározott műszaki tartalommal, 512 MB RAM-mel fogja a kérelmező leszállítani a terméket. A levél alapján ez a következtetés vonható le „A szállítás az ajánlatunk 21. oldalán található részletezés szerint 512 MB memóriával történik, ami a vállalásunk szerint 4 GB maximális RAM méretig bővíthető” válasz alapján.
Ajánlatkérő jogszerűen döntött, hogy az 512 MB RAM maximális méretet veszi figyelembe az ajánlat elbírálásakor, mert az ajánlat 21., 24., 33. oldalán szerepeltetett adat és a Kbt. 87. § (1) bekezdése alapján kapott indokolásban megerősített 512 MB RAM műszaki paramétert kellett figyelembe venni.
A Four Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. egyéb érdekeltként a jogorvoslati kérelem elutasítását kérte alaptalanság miatt, azzal indokolva, hogy a dokumentáció szerint a ténylegesen leszállításra kerülő RAM méretét kellett az ajánlatban megadni ennél a részszempontnál, nem a bővíthetőség mértékét.
A Döntőbizottságnak abban kellett dönteni, hogy ajánlatkérő a meghirdetett elbírálási részszemponton belüli alszempontnak megfelelően bírálta-e el kérelmező ajánlatát és pontozta-e le? A kérelmező ajánlatának kellett volna az összességében legelőnyösebb ajánlatnak lenni?
A Kbt. IV. rész 299. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzétételével induló egyszerű eljárás szabályait a Kbt. IV. rész 44. cím tartalmazza:
„Kbt. 300. § (3) bekezdés: az eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van, kivéve, ha az eljárás tárgyalásos.”
„Kbt. 300. § (6) bekezdés: az egyszerű közbeszerzési eljárásban az eljárás megindítására a Kbt. 48. § (2)–(3) bekezdése; az ajánlattételi felhívásra az 52. §; a kiegészítő tájékoztatásra az 56. §; a bírálati szempontokra az 57. § (1)–(5) bekezdése; az ajánlatra a 70. § (1) bekezdése és a 73. §; az ajánlattételi határidőre és az ajánlati kötöttségre a 74. § (6) bekezdése és a 75. § (2) bekezdése; az ajánlatok benyújtására és felbontására a 79–80. §; az ajánlatok elbírálására a 81–89. §, a 91–92. §; az ajánlatok elbírálásáról szóló tájékoztatásra a 97. §; a szerződés megkötésére a 99. § (1), (3)–(4) bekezdése; valamint tárgyalás esetén a 128. § is megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni. Az egyszerű közbeszerzési eljárás kapcsán a hirdetmények megküldésére és közzétételére a 249. § is megfelelően alkalmazandó.”
„Kbt. 81. § (4) bekezdés: az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont (57. §) alapján, illetőleg a 89–90. §-ban foglaltakra tekintettel kell értékelni.”
„Kbt. 90. § (1) bekezdés: ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, akkor az ajánlatoknak a bírálati részszempontok szerinti tartalmi elemeit az ajánlati felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az 57. § (3) bekezdésének d) pontja alapján meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.”
A Döntőbizottság először azt vizsgálta, hogy az ajánlatkérőnek a jövőbeli 4 GB RAM alapján kellett volna a kérelmező ajánlatát értékelni, mert a meghirdetett elbírálási részszempont „RAM maximális mérete” alszempont alatt ezt kell-e érteni, vagy a ténylegesen a kérelmezőnek a jelen közbeszerzési eljárásban 512 MB RAM-ra tett ajánlata alapján kellett értékelni és pontozni az ajánlatot.
Ajánlatkérő beszerzését az ajánlattételi felhívásában árubeszerzésként, adásvételként, és a szerződést szállítási szerződésként definiálta.
Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban, a tényállásban megadott dokumentációbeli részekben, a beszerezni kívánt számítógépekre adta meg a követelményrendszerét.
Az I. fejezet 2. pont, II. fejezet 6. pont, 7. a)–7. m) pontjai közül a 7. b) és 7. m) pontjai, a dokumentáció III. fejezetében előírt minimum követelményként definiált műszaki követelményekre figyelemmel kellett az ajánlatokat megtenni úgy, hogy ahol a dokumentáció erre lehetőséget adott, el lehetett térni a minimum követelménytől, de az eltérést az ajánlatban külön lapon kell feltüntetni [II. fejezet 7. m) pont]. A dokumentáció III. fejezete a dokumentáció 23. oldalán a 6., 7. ,8. francia bekezdés pontjai azt támasztják alá, hogy a táblázatokban a harmadik oszlopban megadott érték vagy „igen” a minimumfeltétel, a minimumfeltételt az ajánlattevőknek mindenképpen vállalni kell, de a minimumfeltételtől többet is vállalhatnak.
A III. fejezetben szereplő táblázatok tartalmazzák a kért berendezésekre vonatkozó műszaki jellemzőket, és ahol a táblázatban el lehetett térni, mert az eltérést megengedi, ott jobb értéket lehet megajánlani. A jobb értékre ajánlatkérő magasabb pontszámot fog adni az elbíráláskor, a kiosztásra kerülő pontszámok az előre megadott számítási módszerrel magasabbak lesznek, amennyiben elbírálási részszempontként van meghirdetve az az előírás, amelyre jobb ajánlatot lehet tenni.
A IV. fejezet szerinti szerződéstervezet csak a szállítási és a fizetési határidőknél adott eltérésre lehetőséget.
Az dokumentáció opciós feltételekre előírást nem határozott meg.
Ezekből a kiírási feltételekből az következik, hogy az ajánlattevőknek az ajánlatukat úgy kell elkészíteni, hogy azt a készüléket kell az ajánlatban megajánlani, amelynek a leszállítását az ajánlatban vállalják, s nyertességük esetén a vállalásuknak megfelelő, a ténylegesen beépített memóriát, kell leszállítani.
A dokumentáció 29. oldalán csatolt táblázat a szállítandó PC-munkaállomások, a szállítandó szoftverek, illetőleg szervízszolgáltatás, garanciának az ajánlattevők által vállalt specifikációt tartalmazza. A 120 db PC-munkaállomásnál – egyebek mellett – a hardverelemeket, illetőleg azok tulajdonságait kellett megjelölni, amelyekkel a szállítandó termékek rendelkeznek. Ajánlatkérő kifejezetten jelezte, hogy a memória bővíthetőségét mint elvi lehetőséget nem vonja be az előre megadott bírálati szempontok szerinti értékelésbe, amit bizonyít, hogy az ajánlattételi felhívásban ilyen bírálati szempont nem szerepel, és az ajánlattételi dokumentáció 29–31. oldalán sem szerepel elbírálási szempontként a bővíthetőség.
Az a körülmény, hogy az ajánlatkérő külön soron kérte megadni a RAM maximális méretére és a memória bővíthetőségére (slotok száma, slotonként beépíthető memória modulok mérete) vonatkozó készülékadatokat, nem jelenti azt, hogy a leszállítandó RAM méret és a bővíthetőség azonos fogalmat takarna a jelen közbeszerzési eljárásban. Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció együttes vizsgálata alapján levonható az a következtetés, hogy az ajánlattevőknek a készülékbe beépített modulok által biztosított teljes memória méretet kellett megadniuk, ez a „RAM maximális mérete” a jelen ügyben.
Ajánlatkérő a 2. tétel 120 db PC munkaállomásra meghatározta a RAM maximális méretét, a minimumként 512 MB RAM-ot kért, maximális felsőhatárt nem kötött ki. Az 512 MB RAM-ot az ajánlattevőknek minimumként meg kellett ajánlani, de nagyobb RAM-mal is tehettek ajánlatot, azonban ezt a megajánlott RAM-ot a leszállítandó gépbe beépítetten kell megadnia az ajánlattevőknek.
Kérelmező ajánlatában – általa sem vitatottan – 512 MB RAM-mal tett ajánlatot, amit bizonyít az ajánlat 21. oldalán, és az ajánlat 24. oldalán szereplő vállalások. Ezt igazolja az ajánlatkérő kérdésére adott válasza is, amikor a leszállítandó gépet 512 MB RAM-mal adja meg a 2006. december 20-án adott válaszában. Ennek ellentmondani látszik az a kérelmezői vállalás az ajánlat 27. oldalán, amikor a 4 GB RAM-ra adja meg a válaszát a PC-munkaállomásra.
A kérelmező az ajánlatában a RAM tekintetében két hardverelem tulajdonságra is adott meg értéket. Az egyik az alaplapba beépíthető összes memóriaméretet, amely azonos a 4 GB-tal, a másik a ténylegesen leszállítani vállalt, beépített és használható memóriaméretet, amely 512 MB.
A kérelmező nem értelmezheti úgy a 4 GB RAM vállalását, hogy azt memóriakapacitásnak tekinti, amelyet akkor fog ténylegesen beépíteni, ha az ajánlatkérő a későbbiekben a memóriabővítést külön ellenérték megfizetésével ténylegesen megrendeli.
A kiírási feltételeket egybevetve a számítógépek tényleges és beépített memóriájára kellett ajánlatot tenni, és az ajánlatokat a ténylegesen vállalt memóriaméret alapján kellett értékelni, és elbírálni, mert ez a vállalás a „2. tétel PC-munkaállomások”-ra elbírálási részszempont, és ezen belül alszempont volt.
A dokumentáció a 23. oldalon levő előírásokra is figyelemmel a kiírás, és az annak megfelelő „RAM maximális mérete” kizárólag úgy értelmezhető a jelen ügyben, hogy az ajánlattevő által vállalt, és ténylegesen beépítésre kerülő RAM-méretet kell figyelembe venni, és az ajánlatokat az összehasonlításkor a legmagasabb ténylegesen beépítésre kerülő RAM-méret alapján kell összevetni.
A Döntőbizottság ezért állapította meg, hogy az ajánlatkérő a „RAM maximális mértéke” elbírálási részszempont alszempontjánál helyesen a ténylegesen megajánlott, beépített és leszállításra kerülő, memóriát értékelte, nem tért el az előre meghirdetett elbírálási részszempont alszempontjától.
Ajánlatkérőnek a kérelmező esetében a ténylegesen megajánlott 512 MB RAM-ot kellett értékelni, a többi érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő esetében is az ajánlatukban szereplő 512 MB RAM-ot értékelte az ajánlatkérő és a meghirdetett elbírálási módszer szerint helyesen osztotta ki az ajánlatokra a 20-20 pontot, amelyet a súlyszámmal beszorozva, valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó megkapta az 1 × 20 = 20 pontot erre az ajánlati elemre.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján megalapozatlanság címén elutasítja a Kbt. 81. § (4) bekezdése és a Kbt. 300. § (3) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 300. § (6) bekezdésének a megsértésére vonatkozó kérelmezői jogorvoslati kérelmet, és kimondja, hogy ajánlatkérő a meghirdetett elbírálási részszempont alszempontja alapján bírálta el az ajánlatot.
A nyertes Four Trend Kft. ajánlatának az összpontszáma nem változik a kérelmező által előadott módon és okból, így a Four Trend Kft. ajánlatának az összpontszáma megegyezik az „összegezés”-ben megjelölt 272,6 ponttal. Kérelmező ajánlata nem jobb az általa előadott okból és pontszáma változatlanul 257,9 pont az összegezés szerint, ezért a 2. tételre adott ajánlata nem tekinthető az összességében legelőnyösebb ajánlatnak, kérelme a Döntőbizottság megállapítása szerint e tekintetben is megalapozatlan.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján megalapozatlanság miatt elutasítja a kérelmezőnek azt a jogorvoslati kérelmi elemét, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 90. § (1) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 300. § (6) bekezdését, amikor nem a kérelmező ajánlatát hirdette ki az összességében legelőnyösebb ajánlatnak.
A Döntőbizottság a kérelmet annak alaptalansága miatt elutasította a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján. A Kbt. 342. § (2) bekezdés f) pontjában írt jogkörében eljárva az igazgatási szolgáltatási díj és a jogorvoslati eljárás költségeiről is rendelkeznie kellett, ezért a Kbt. 341. § (6) bekezdése alapján a kérelmezőt kötelezte a 150 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj viselésére, mert a jogsértés hiányában alaptalan kérelmet terjesztett elő.
A jogorvoslati eljárásban az ajánlatkérő által igénybevett jogi képviselő a Döntőbizottságnak becsatolta az ajánlatkérővel kötött megbízási szerződést és kérte a kérelmező kötelezését 80 000 Ft + áfa ügyvédi munkadíj megfizetésére eljárási költség címén.
A megbízási szerződés szerinti ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya, amely összeg az ügyvéd és ügyfele között irányadó, és annak teljes összegét a jogorvoslati eljárásban nem lehet áthárítani az alaptalan jogorvoslati kérelmet benyújtó személyre, és az is nyilvánvaló, hogy az ajánlatkérő sem viselheti ezt az eljárási költséget teljes egészében. A Döntőbizottság a Kbt. 341. § (7) bekezdése alapján az ügyvédi munkadíj címén fizetendő eljárási költséget 20 000 Ft + 20% áfa, azaz 24 000 Ft – huszonnégyezer forint – munkadíjra mérsékelte saját hatáskörében. Ennek során figyelembe vette azt, hogy az ajánlatkérő nevében a jogi képviselő beadványt nem készített, csak a tárgyaláson vett részt. A jogorvoslati eljárás során kifejtett tevékenységére, a felkészülésre és a tárgyaláson való részvételre a Döntőbizottság összesen 20 000 Ft + 20% áfa = 24 000 Ft-ban állapította meg az ügyvédi munkadíjat, és kötelezte a kérelmezőt annak megfizetésére.
A Döntőbizottság ideiglenes intézkedést nem alkalmazott, mert annak feltételei nem álltak fenn.
A Döntőbizottság a Kbt. 336. § (1) bekezdése alapján tárgyalást tartott.
A Döntőbizottság hatásköre és illetékessége a Kbt. 318. § (1) és (4) bekezdése alapján áll fenn.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2007. február 5.

Dr. Kurtyán Edit s. k.,        Fábián Péter s. k.,
   közbeszerzési biztos             közbeszerzési biztos

 Uherné dr. Laczi Orsolya s. k., 
közbeszerzési biztos