Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/36
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2007.03.28.
Iktatószám:4686/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		
KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (4686/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.22/12/2007.

Tárgy: az Ifjúsági Sportcentrum és Szolgáltató Kht. jogorvoslati kérelme Felsőzsolca Város Önkormányzata ajánlatkérő közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozza az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság az Ifjúsági Sportcentrum és Szolgáltató Kht. (3527 Miskolc, Bajcsy Zs. u. 38. III/4., a továbbiakban: kérelmező) által Felsőzsolca Város Önkormányzata (3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20., a továbbiakban: ajánlatkérő) „a felsőzsolcai (általános művelődési központ) tornaterem projekt PPP-konstrukcióban történő megvalósítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a részvételi jelentkezést lezáró döntés ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet – mint alaptalant – elutasítja.
Az eljárási költséget a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.
INDOKOLÁS

A Döntőbizottság az iratok és a felek nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapítja meg:
Ajánlatkérő 2006. november 23-án a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt. ) IV. fejezete szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra részvételi felhívást jelentetett meg az Európai Unió elektronikus lapjában a TED-ben 2006/S 223-239571 számon. A beszerzés tárgya és mennyisége: PPP-konstrukcióban a Felsőzsolca 01591/9 hrsz.-ú ingatlanon az ajánlatkérő által kialakított követelményrendszernek megfelelő, a befektető finanszírozásában megvalósított tornaterem létesítményben, a szerződésben meghatározott időtartam és időszak alatt rendelkezésre tartási (bérleti) és használati szolgáltatások (épület üzemeltetési feladatok) hosszú távú, a szolgáltatás megkezdése napjától 180 hónapig, legkésőbb 2022. december 31-ig tartó szolgáltatás nyújtása [hirdetmény II.1.2) és II.1.5) pont]. Nettó 2630 m2 hasznos területű, részben kétszintes, hármas tagolású (45 × 27 m-es tornaterem, sporttevékenységet kiszolgáló- és közönségforgalmi helyiségcsoportok) magas épület megépítése a dokumentációban részletezettek szerint és a létesítmény üzemeltetése a szolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint [hirdetmény II.2.1) pont]. A szerződés időtartama 2008. január 1.–2022. december 31. terjedő időszak [hirdetmény II.3) pont]. Részajánlat és alternatív ajánlat nem tehető [hirdetmény II.1.8) és II.1.9) pont].
Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők gazdasági és pénzügyi alkalmassága körében többek között előírta [hirdetmény III.2.2) pont]:
„III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezés esetén a jelentkezők mindegyikének), illetve a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a részvételi jelentkezéshez csatolnia kell:
4. a Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján nyilatkozatot arról, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges befektetés legalább 10%-ának megfelelő, de legalább 50 millió forint nagyságú, a projekt céljára fordítható lekötetlen saját forrás rendelkezésre áll,
5. a Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján a befektetés saját forrással nem lefedett mértékének megfelelő, pénzintézettől származó, visszavonhatatlan szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pénzintézet a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges befektetéshez kapcsolódva, legalább a szolgáltatási szerződés futamidejéhez illeszkedő időtartamban hitelt nyújt. A saját forrás és a pénzintézettől származó hitelnyújtási szándéknyilatkozat együttes összegének el kell érnie az 500 millió forintot. (Közös részvételre jelentkezők esetében a jelentkezők valamelyikének kell e feltételt teljesíteni, de a saját forrásra és a hitelnyújtási szándéknyilatkozatra vonatkozó igazolást ugyanazon részvételre jelentkezőnek kell biztosítani).”
„Az alkalmasság minimum követelménye(i): pénzügyi, gazdasági alkalmasságot kizáró okok:
A közbeszerzésre alkalmatlan az a részvételre jelentkező, illetőleg a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó: 
4. aki nem rendelkezik a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges befektetés legalább 10%-ának megfelelő, de minimálisan 50 millió forint nagyságú, lekötetlen saját forrással,
5. aki nem rendelkezik a befektetés saját forrással le nem fedett mértékének megfelelő, hitelnyújtásra vonatkozó, visszavonhatatlan szándéknyilatkozattal, mely szerint a hitelnyújtásra jogosult pénzintézet a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges befektetéshez kapcsolódva legalább a szerződés futamidejéhez illeszkedő időtartamban hitelt nyújt. A saját forrás és a pénzintézettől származó szándéknyilatkozat együttes összegének el kell érnie az 500 millió forintot. Közös részvételre jelentkezés esetén a 4. és 5. feltételt ugyanazon részvételre jelentkezőnek kell biztosítani.”
Az eljárásban nem vehet részt olyan, a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti szervezet, amely a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, és a Kbt. 66. § (2) bekezdése, illetve ... szerinti szervezeteknek a Kbt. 63. § (6) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–h) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. A dokumentumokat (nyilatkozatokat, igazolásokat) eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban kell benyújtani [hirdetmény III.2.1.4), III.2.1.3) pont].
Az eljárás fajtája tárgyalásos [hirdetmény IV.1.1) pont].
A részvételi jelentkezés határideje 2006. december 27., 14.00 óra [hirdetmény IV.3.4) pont].
A nyertes ajánlattevővel kötött szolgáltatási szerződés hatályba lépésének feltétele a 2146/2005. (VII. 15.) Korm. hat. szerint az, hogy a szolgáltatási szerződést a pénzügyminiszter, ennek hiányában a kormány jóváhagyja [hirdetmény VI.3.2) pont].
A jelentkezőknek a jelentkezésben nyilatkoznia kell a Kbt. 105. § (1) bekezdés a)–b) pontjaira és a 105. § (3) bekezdésre vonatkozóan (hirdetmény VI.3.7. pont).
A közbeszerzési eljárásban kötendő szerződést megrendelői pozícióban ajánlatkérő és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium írja alá, és a szerződésben rögzített arányban finanszírozzák az igénybevett szolgáltatást [hirdetmény VI.3.14) pont].
Ajánlatkérő egy alkalommal teljes körű hiánypótlást biztosít [hirdetmény VI.3.6) pont].
Ajánlatkérő dokumentációt is rendelkezésre bocsátott a jelentkezőknek.
A dokumentáció „V: A részvételre jelentkezés formai és tartalmi követelményei” című részben a 3) pontban előírta, hogy a részvételi dokumentációt kötve vagy fűzve a 6. pontban részletezett teljességi lista sorrendjében, minden oldalt beszámozva kell összeállítani. 
A 4. pont szerint a részvételi dokumentáció dokumentumait eredeti vagy hiteles másolatban kell csatolni. Ajánlatkérő „eredetinek” a kiállító által cégszerűen aláírt dokumentumot, „hiteles másolatnak” az eredetiről készült, közjegyző által hitelesített másolatot tekinti (dokumentáció 17. oldal).
A teljességi listát a 6. pontban sorolta fel ajánlatkérő;
– „ II. fejezet Jogi helyzet igazolása” című részben ajánlatkérő előírta, hogy az e fejezet 1–6. pontjában részletezett dokumentumokat közös részvételre jelentkezés esetén a jelentkezők mindegyike és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, a 3. pontban részletezett dokumentumokat a Kbt. 66. § (2) bekezdése, illetve a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezet is köteles csatolni. A II. fejezet 3. pontja előírta az igazolások és nyilatkozat(ok) eredetiben vagy hiteles másolatban történő csatolását arról, hogy a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint a 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok nem állnak fenn (részvételi dokumentáció 17. oldal).
– a „III. fejezet pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása” című részben az 5. és 6. pontban az alábbiakat írta elő (dokumentáció 18. oldal): „5. Közjegyző által hitelesített nyilatkozat arról, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges befektetés legalább 10%-ának megfelelő, de legalább 50 millió forint nagyságú, a projekt céljára fordítható lekötetlen saját forrás rendelkezésére áll (közös részvételre jelentkezés esetén a jelentkezők valamelyikének kell a dokumentumot csatolni!). 6. A befektetés saját forrással nem lefedett mértékének megfelelő, pénzintézettől származó, eredeti visszavonhatatlan szándéknyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pénzintézet a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges befektetéshez kapcsolódva, legalább a szolgáltatási szerződés futamidejéhez illeszkedő időtartamban hitelt nyújt. (Közös részvételre jelentkezés esetén a jelentkezők valamelyikének kell e dokumentumot csatolni, de a saját forrásra és a hitelnyújtási szándéknyilatkozatra vonatkozó igazolást ugyanazon részvételre jelentkezőnek kell biztosítania!).
Kérelmező a részvételi időszakban kérdéseket tett fel ajánlatkérőnek, amely kérdéseket 2006. december 18-án, azt követően december 19-én és december 21-én kelt levelében ajánlatkérő megválaszolt és helyesbített is (levélszámok: 176-342/2006, 177-342/2006, 181-342/2006., postai feladásuk napja a számok sorrendjében: 2006. december 18., december 19., és december 21.) 
1) Kérdés:
A kiírás szerint a pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolásaként csatolni kell a befektetés saját forrással nem lefedetett mértékének megfelelő „pénzintézettől származó, eredeti, visszavonhatatlan szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pénzintézet hitelt nyújt cégünk részére. A pénzintézet tájékoztatása szerint a banki fogalmak „visszavonhatatlan hitelígérvényt” vagy „szándéknyilatkozatot” ismer, és ezek valamelyikét tudja a rendelkezésünkre bocsátani. Kérjük ennek pontosítását, hogy mi szükséges a pályázat beadásához. 
Válasz:
Ajánlatkérő a pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolásaként „műfaji megnevezés” nélkül olyan dokumentum csatolását írja elő, amely a hitelt nyújtó pénzintézet visszavonhatatlan kötelezettségvállalását tartalmazza arra vonatkozóan, hogy részvételre jelentkező nyertessége esetén további hitelbírálat vagy egyéb vizsgálat és kikötés nélkül biztosítja jelentkező részére a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges befektetési hitelt (176-342/2006. számú 2006. december 18-án kelt levél).
2) Kérdés:
Megegyezik a 2006. december 18-án kelt levélben szereplő kérdéssel. 
Válasz:
Az erre adott válasz visszavonásra került, helyette a helyes válasz a következő: ajánlatkérő a pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolásaként műfaji megnevezés nélkül olyan dokumentum csatolását írja elő, amely a hitelt nyújtó pénzintézet visszavonhatatlan szándéknyilatkozatát vagy visszavonhatatlan hitelígérvényét tartalmazza arra vonatkozóan, hogy részvételre jelentkező nyertessége esetén biztosítja jelentkező részére a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges befektetési hitelt (177-342/2006. számú és 2006. december 19-én kelt levél).
3) Kérdés:
A kiírás szerint a pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolásaként csatolni kell a befektetés saját forrással nem lefedett mértékének megfelelő „pénzintézettől származó, eredeti, visszavonhatatlan szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pénzintézet hitelt nyújt cégünk részére. A pénzintézet tájékoztatása szerint a banki fogalmak „visszavonhatatlan hitelígérvényt” vagy „szándéknyilatkozatot” ismer, és ezek valamelyikét tudja a rendelkezésünkre bocsátani.
Válasz:
„Ajánlatkérő a pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolásaként „műfaji megnevezés” nélkül olyan dokumentum csatolását írja elő, amely a hitelt nyújtó pénzintézet visszavonhatatlan szándéknyilatkozatát vagy visszavonhatatlan hitelígérvényét tartalmazza arra vonatkozóan, hogy részvételre jelentkező nyertessége esetén biztosítja jelentkező részére a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges befektetési hitelt” (181-342/2006 számú és 2006. december 21-én kelt levél).
Ajánlatkérő 2006. december 27-én 14.00 órakor a beérkezett részvételi jelentkezéseket felbontotta. A kérelmező képviselője a bontáson jelen volt.
Jelentkezést nyújtott be a kérelmező, az Adeptus Zrt., Fk. Raszter Sport-1 Kft., MIX Zrt. és a HOBI-X Kft.
A részvételi jelentkezési lapon (felolvasólap) az „A) részvételre jelentkező törzsadatai: Ifjúsági Sportcentrum Szolgáltató Kht., 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 38. III. em. 4. ajtó” megnevezés, és a kérelmező egyéb adatai szerepeltek, amelyet a felolvasólapon ajánlatkérő kért.
Kérelmező a részvételi jelentkezésében csatolta az Erste Bank Hungary Nyrt. visszavonhatatlan szándéknyilatkozatát arról, hogy a kérelmező nyertessége esetén 500 millió forint hosszú lejáratú hitelt fog nyújtani a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező beruházás megvalósítása érdekében (részvételi jelentkezés 123. oldal).
10%-ot meghaladó alvállalkozója a GAMESZ Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Felsőzsolca a 2006. december 21-én kelt kérelmezői nyilatkozat és az alvállalkozói nyilatkozat szerint (részvételi jelentkezés 45. és 49. oldal). Kérelmező és alvállalkozója a számlavezető pénzintézetéről is nyilatkozott (részvételi jelentkezés 63. és 65. oldal). Kérelmező és alvállalkozója csatolta a számlavezető pénzintézetének a nyilatkozatát (részvételi jelentkezés 67. és 69. oldal).
Ajánlatkérő a 183-342/2006. számú és 2006. december 29-én kelt levelében hiánypótlásra szólította fel az Adeptus Zrt. kivételével a részvételi jelentkezést benyújtókat. A kérelmezőt két okból hívta fel a hiányok pótlására. Kérelmező a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges befektetés legalább 10%-ának megfelelő, de minimum 50 M Ft saját forrás rendelkezésére állásáról szóló, közjegyző által hitelesített nyilatkozatát nem csatolta. Nem csatolta a Kbt. 105. § (1) bekezdés a)–b) pontjaira és a 105. § (3) bekezdésére vonatkozó és a hirdetmény VI.3.7) pontjaiban előírt nyilatkozatot sem. A hiányokat 2007. január 5. (péntek) 10.00 óráig pótolhatta kérelmező a többi hiánypótlásra felhívott részvételre jelentkezővel együtt.
Ajánlatkérő egyúttal a részvételi jelentkezések elbírálási határidejét 2007. január 11-ére módosította, és erről a részvételre jelentkezőket írásban értesítette.
Kérelmező hiánypótlásként határidőben a 2007. január 4-én kelt levelében felsoroltakat csatolta be:
a) Kbt. 105. § (1) bekezdés a)–b) pont alapján tett nyilatkozatot, kelt 2007. január 2-án, aláírta kérelmező nevében az ügyvezető.
b) kérelmező nyilatkozata a saját erő igazolásáról, kelt 2007. január 4., Ifjúsági Sportcentrum Szolgáltató Kht. nevében aláírt a közhasznú társaság ügyvezetője, közjegyző nem hitelesítette,
c) 2007. január 4-én kelt nyilatkozata a Leder Line-Otthon Kft. ügyvezetőjének, aki azonos a közhasznú társaság ügyvezetőjével, hogy a kft. nevében kötelezettséget vállal arra, hogy a mellékelt közjegyző által hitelesített bankszámla egyenleg erejéig forrást biztosít a kérelmező közhasznú társaság részére saját erő biztosítás céljából. Csatolta az Erste Bank Hungary Nyrt. igazolását arról, hogy a Leder Line-Otthon Ingatlanberuházó és Ingatlanforgalmazó Kft.-nek (székhely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 38. 3. em. 4., Cg. 05-09-010160) a pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számláján 2006. január 4-én 26 351 000 Ft összegű lekötetlen saját forrás áll rendelkezésre az alább részletezett közbeszerzési pályázathoz. Az igazolás megnevezte a tárgyi projektet és tartalmazta a részvételi felhívás számát is, amely 2006/S 223-239571. Az igazolást 2007. január 4-én közjegyző is hitelesítette, száma: 3115/k ő/33/2007. A Leder Line-Otthon Kft. ügyvezető nyilatkozata közjegyző által nincs hitelesítve.
d) 2007. január 4-én kelt és az Erste Bank Hungary Nyrt. igazolását arról, hogy a kérelmezőnek (székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 38. 3. em. 4., Cg. 0514-000139) az Erste Banknál vezetett pénzforgalmi számláján 2006. január 3-án 24 985 000 Ft összegű lekötetlen saját forrás áll rendelkezésre az alábbi közbeszerzési pályázathoz. Az igazolás tartalmazta a tárgyi projektet és a részvételi felhívásnak a számát, amely 2006/S 223-239571. Az igazolást 2007. január 4-én közjegyző hitelesítette, száma: 3115/kjő/34/2007. 
Ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket elbírálta és 2007. január 11-én eredményt hirdetett, ismertette az összegezést is a jelenlevőkkel. A kérelmező az eredményhirdetésen nem volt jelen a jegyzőkönyv szerint.
Ajánlatkérő képviselője az összegezést 2007. január 11-i keltezésű 15-342/2006 számú levele mellékleteként 2007. január 11-én ajánlott levélként postán feladta a kérelmezőnek.
Ajánlatkérő a kérelmezőt az összegezés 7. pontja szerint alkalmatlannak minősítette, mert a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági feltételnek nem felelt meg, jelentkezése a Kbt. 114. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelen. Ennek indoka:
Nem csatolta be a részvételi jelentkezésébe a hirdetmény III.2.2) pontja szerint a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges befektetés legalább 10%-ának megfelelő, de legalább 50 M Ft nagyságú, a projekt céljaira fordítható lekötetlen saját forrás rendelkezésére állására vonatkozó közjegyző által hitelesített nyilatkozatát. 
A hiánypótlás során a kérelmező:
a) közjegyző által nem hitelesített formában becsatolta a nyilatkozatát, hogy a „kért saját forrás részben bankszámlán egyenleg formájában, részben a Leder Line-Otthon Kft. által kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat, valamint igazolt bankszámla egyenleg formájában biztosított, 
b) közjegyző által nem hitelesített formában becsatolta a Leder Line-Otthon Kft. nevű társaság kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát,
c) 1 db számlavezető pénzintézettől származó 24 985 000 Ft lekötetlen saját forrás (2007. január 3-án való) rendelkezésre állásáról szóló közjegyző által hitelesített igazolást csatolt be, 
d) 1 db számlavezető pénzintézettől származó, a közjegyző által hitelesített igazolást arról, hogy a Leder Line-Otthon Kft. nevű társaság pénzforgalmi számláján (2007. január 4-én) 26 351 000 Ft összegű lekötetlen saját forrás áll rendelkezésre a projekt céljaira.
„A jelentkező, bár erre korábban lehetősége volt, a részvételi jelentkezési dokumentációjában nem jelölte meg, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmasság biztosításához a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti más szervezet erőforrásaira támaszkodik, de erre a hiánypótlási szakaszban jelentkezőnek már nincs módja. A Kbt. 112. § (3) bekezdése szerint ugyanis a hiánypótlás során a részvételre jelentkező a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti új szervezet megjelölésével, és a rá vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki a részvételre jelentkezést. Ebből adódóan a Leder Line-Otthon Kft. nevű társaság pénzügyi kötelezettségvállalására vonatkozó nyilatkozatát és a saját forrás pénzforgalmi számlán igazolt meglétére vonatkozó dokumentumot jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságának megállapítása során ajánlatkérő nem vehette figyelembe.”
Ajánlatkérő 2007. január 11-én ajánlattételre hívta fel az alkalmasnak és érvényesnek nyilvánított részvételre jelentkezőket.
Kérelmező 2007. január 18-án telefaxon jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Döntőbizottsághoz, s a 2007. január 19-én elrendelt hiánypótlás teljesítését követően 2007. január 22-én a Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást megindította.
Kérelmező azt sérelmezte, hogy álláspontja szerint ajánlatkérő jogszabálysértő módon nyilvánította részvételi jelentkezését a Kbt. 114. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek, és zárta ki a közbeszerzési eljárás további szakaszából.
A pénzügyi, gazdasági alkalmasságát igazolta, mert igazolta a legalább 50 M Ft saját erő rendelkezésre állását és az 500 M Ft-os hitelnyújtást is. A hitel saját forrásnak is minősül, mindkét feltételnek ezáltal megfelelt és azt igazolta. 
Az igaz, hogy nem közjegyző által hitelesített formában, de külön is nyilatkozott a hiánypótlás során, hogy a saját forrás rendelkezésre áll. A Leder Line-Otthon Kft.-vel kötött kölcsönszerződés saját forrásnak minősül, és nem a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti más szervezet erőforrására való támaszkodásnak. 
A formai követelmények a saját nyilatkozatokra terjednek ki, és nem az ajánlattevő nyilatkozatára, emiatt is megfelelt a Leder Line-Otthon Kft. nyilatkozata.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján azt sem határozta meg, hogy mely körülmények megléte, illetve hiánya, azok milyen mértékű fogyatékossága zárja ki az ajánlattevő alkalmasságát. Nem írta elő ajánlatkérő, hogy milyen formában kéri az ajánlattevő saját nyilatkozatát, vagy hogy milyen tartalmú nyilatkozatot kér, és az igazolás hiányát nem is tekintette kizáró oknak, valamint a banki szándéknyilatkozatnál sem írt elő közjegyzői hitelesítést és kérdést sem tett fel ajánlattevőnek, hogy tisztázhatta volna a nyilatkozatok tartalmát. Megfelelt az alkalmassági feltételnek mert a saját erő és az 500 M Ft a rendelkezésre állását igazolta, és a hirdetmény III.2.2) 5. pontjában előírt annak a követelménynek megfelelt, hogy a saját forrás és a pénzintézettől származó hitelnyújtás együttes összegének el kell érnie az 500 M Ft-ot.
Ajánlatkérő a Kbt. 118. § (1) bekezdését is megsértette, amikor az eredményhirdetés napján nem közölte a kérelmezővel az összegezést. A Kbt. 1. § (1) és (2) bekezdését is megsértette ajánlatkérő.
Ajánlatkérő a fogorvoslati kérelem elutasítását kérte annak alaptalansága miatt. Nem sértette meg a Kbt. 1. § (1) és (2) bekezdését, semmilyen konkrét kérelmet nem terjesztett elő a kérelmező az alapelvi szintű jogsértésre. 
A Kbt. 96. § (1) bekezdését sem sértette meg, ez a nyílt eljárásra vonatkozik. 
A Kbt. 114. § (1) bekezdés e) pontját nem sértette meg ajánlatkérőként, mert a kérelmező részvételi jelentkezése ténylegesen nem felelt meg a pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelménynek, ahogyan a részvételi felhívásban és a dokumentációban megfogalmazta. A Kbt. 118. § (1) bekezdését sem sértette meg, mert teljesítette az eredményhirdetésre vonatkozó törvényi előírásokat. 
A részvételi felhívás III.2.1) 3. pontja előírta, hogy a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti szervezetnek hogyan kell igazolni, hogy nem esik a kizáró okok hatálya alá, a részvételi felhívás VI.3) 5. pontja egyszeri teljes körű hiánypótlást tett lehetővé, és a Kbt. 112. § (3) bekezdése tiltja a hiánypótlás során új szervezetre vonatkozó iratok becsatolását.
A Döntőbizottságnak abban kellett dönteni, hogy ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Kbt. szabályait figyelembe véve nyilvánította-e érvénytelennek a kérelmező részvételi jelentkezését, mert az alkalmassági követelménynek nem felelt meg.
Ajánlatkérő a kérelmező részvételi jelentkezését két okból nyilvánította érvénytelennek az összegezés 7. pontjában leírtak szerint:
1) kérelmező a legalább 50 M Ft saját erő meglétére vonatkozó nyilatkozatát nem közjegyző által hitelesített formában csatolta,
2) kérelmező és a részvételi jelentkezésében megjelölt a beszerzés értékének 10%-át meghaladó alvállalkozója együtt nem igazolta a legalább 50 M Ft saját erő meglétét, hanem egy új szereplő, a Leder Line-Otthon Kft. nyilatkozatát és a bankszámlára vonatkozó igazolását csatolta a részvételi jelentkezés felbontását követően elrendelt hiánypótlás során, s ez új szereplő bevonását jelentené a közbeszerzési eljárásba, ami tilos.
A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra a Kbt. 4. cím a két szakaszból álló eljárások közös szabályai és a 6. cím rendelkezései az irányadóak. A Kbt. 101. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a részvételi felhívásra a nyílt eljárás (3. cím) ajánlati felhívással kapcsolatos rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni a (3)–(4) bekezdés és a 120. § (2) bekezdés szerinti eltérésekkel.
A jelen közbeszerzési eljárásban a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás kiválasztására a Kbt. 124. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott okból került sor, ahogyan azt ajánlatkérő a hirdetmény VI.3)1) pontjában jelezte.
A Döntőbizottság a kérelmező jogorvoslati kérelmének elbírálásakor a következő jogszabályhelyek körében vizsgálódott.
„Kbt. 66. § (1) bekezdés:  az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése esetében igazolható 
a) pénzügyi intézménytől származó – erről szóló – nyilatkozattal, vagy meghatározott biztosíték (felelősségbiztosítás) fennállásáról szóló igazolással; 
d) az ajánlatkérő által előírt tartalmú vagy elfogadott egyéb – pénzügyi, illetőleg gazdasági alkalmasságának megállapítására alkalmas – nyilatkozattal vagy dokumentummal.”
„66. § (2) bekezdés: az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges, az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik. Az ajánlattevő ebben az esetben is köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igazolás az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik.”
„111. § (1) bekezdés: a részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy a jelentkezések megfelelnek-e a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
(2) bekezdés: a részvételi felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni a részvételre jelentkező, valamint – ha ezt az ajánlatkérő előírta – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások eredetiségét, illetőleg a hiteles másolatok megfelelőségét is ellenőrizni lehet.
(3) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely részvételi jelentkezések érvénytelenek, illetőleg van-e olyan részvételre jelentkező, akit az eljárásból ki kell zárni.”
„112. § (3) bekezdés: a hiánypótlás során a részvételre jelentkező új közösen részvételre jelentkező, illetve alvállalkozó, továbbá a 66. § (2) bekezdése vagy a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezet megjelölésével és a rá vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki a részvételre jelentkezést, továbbá a korlátozott körű hiánypótlás kizárólag az ajánlatkérő által a részvételi felhívásban meghatározott körű hiányokra terjedhet ki.”
„112. § (8) bekezdés: az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás(oka)t követően – adott esetben – a benyújtott részvételi jelentkezési példányok hiánypótlással nem érintett tartalma megegyezik-e az eredeti jelentkezés tartalmával. Eltérés esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően teljesítették, kizárólag az eredeti részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.”
„114. § (1) bekezdés: a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 
f) egyéb módon nem felel meg a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
e) a részvételre jelentkező, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;
„116. § (2) bekezdés: az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni a részvételi jelentkezésekről, amelyben a részvételre jelentkezők alkalmasságát, illetőleg alkalmatlanságát a részvételi felhívásban előírt alkalmassági szempontok alapján kell indokolni.”
„117. § (1) bekezdés: a részvételi jelentkezéseket a lehető legrövidebb időn belül kell az ajánlatkérőnek elbírálnia, és azt követően a részvételi szakasz eredményét vagy eredménytelenségét kihirdetnie (a továbbiakban együtt: eredményhirdetés). A részvételi szakasz eredményét legkésőbb a részvételi jelentkezések felbontástól számított harminc – építési beruházás esetében hatvan – napon belül, a részvételi felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontban nyilvánosan kell kihirdetni.
„118. § (1) bekezdés: a részvételi szakasz eredményhirdetése során az ajánlatkérő köteles ismertetni a 116. § (2) bekezdése szerinti összegezésben foglalt adatokat. Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levő jelentkezőknek át kell adni, a távollevő jelentkezőknek pedig az eredményhirdetést követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül meg kell küldeni.”
Ajánlatkérő a hirdetményben megfogalmazottak szerint pénzügyi, gazdasági szempontból alkalmasnak nyilvánítja azt a részvételi jelentkezőt, ha a részvételi jelentkező illetve a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója rendelkezik a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges befektetés legalább 10%-ának megfelelő, de legalább 50 millió forint nagyságú, a projekt céljára fordítható lekötetlen saját forrással, ahogyan ezt a hirdetmény III.2.2)4) alpontja előírta.
E pénzügyi alkalmassági feltételnek a részvételre jelentkezőnek illetve a 10%-ot meghaladó alvállalkozónak együttesen kellett megfelelni, és a minimum 50 M Ft-os a projekt céljára fordítható saját tőkével rendelkezésre vonatkozó nyilatkozatot vagy nyilatkozatokat közjegyzőnek kellett hitelesíteni a részvételi dokumentáció V. fejezet „6. Teljességi lista” III.5. pontja alapján, és a nyilatkozatot/nyilatkozatokat a részvételi jelentkezésbe be kellett csatolni (részvételi dokumentáció 17–18. oldal). A „V. A részvételre jelentkezés formai és tartalmi követelményei” „6. Teljességi lista” III. fejezet 5. pontja előírta, hogy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot kell becsatolni arról, hogy a minimum 50 Millió forint saját erő rendelkezésre áll.
Kérelmező a részvételi jelentkezésében ilyen nyilatkozatot nem csatolt.
Csak a hiánypótlás keretében csatolta azt a nyilatkozatot, amelyet a kérelmező ügyvezetője írt alá, hogy a közbeszerzés tárgyát képező projekt megvalósítására a legalább 50 millió forint saját forrás a rendelkezésére áll, de ezt a nyilatkozatát a kérelmezőnek közjegyző nem hitelesítette. Közjegyzői hitelesítés hiányában ez a nyilatkozata már formai okból eleve nem felelt meg a részvételi dokumentáció V. fejezet „6. Teljességi lista” III. fejezet 5. pontjában előírt követelménynek.
A közjegyző által nem hitelesített, és emiatt formai okból a kiírási követelménynek nem megfelelő, nyilatkozat azt tartalmazta, hogy „A kért saját forrás részben saját bankszámlán egyenleg formájában, részben a Leder Line-Otthon Kft. által kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat, valamint igazolt bankszámla egyenleg formában biztosított.”
Ugyanezt a nyilatkozatot a kérelmező ügyvezetője a Leder-Line Otthon Kft. ügyvezetőjeként is megtette úgy, hogy „ a Leder Line-Otthon Kft.... nevében kötelezettséget vállalok arra, hogy a mellékelt közjegyző által hitelesített bankszámla egyenleg erejéig forrást biztosítok az Ifjúsági Sportcentrum Szolgáltató Kht. (....) részére saját erő biztosítás céljából.”
A jelen kötelezettségvállalást a Leder Line-Otthon Kht. a tárgyi közbeszerzési eljárásban adta ki. Ez a nyilatkozat sincs közjegyző által hitelesítve. 
A két banki folyószámlára vonatkozó banki igazolást közjegyző hitelesítette a fent ismertetettek szerint.
Kérelmező által a hiánypótlás keretében csatolt nyilatkozatok és közjegyző által hitelesített banki igazolások a részvételi jelentkező pénzügyi, gazdasági alkalmasságának igazolására nem voltak alkalmasak a következők miatt:
Kérelmező a saját nevében tett nyilatkozatai, lásd. Kbt. 105. § szerinti nyilatkozat megfelelt a Kbt. előírásainak, mert a kérelmező a részvételi jelentkezésnél lenyilatkozta, hogy csak ő vesz részt részvételi jelentkezőként ebben az eljárásban, harmadik személlyel nem kíván szerződést kötni, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a GAMESZ, az alvállalkozója nem esik a kizáró okok hatálya alá, ahogyan az a részvételi dokumentumban csatolt nyilatkozatok alapján kitűnik stb.
Ez a nyilatkozat, a részvételi jelentkezésből a tényállásban ismertetett egyéb iratokkal összhangban, azt igazolják, hogy a kérelmező önálló részvételre jelentkező volt, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó alvállalkozója pedig a GAMESZ volt.
A hirdetmény III.2.2.4) alpontja alapján a kérelmezőnek vagy a 10%-ot meghaladó alvállalkozónak együtt kellett volna igazolni azt a kitételt, hogy saját forrásként rendelkezésre áll az 50 M Ft, és ezt a részvételi dokumentáció „V. A részvételre jelentkezés formai és tartalmi követelményei” „6. Teljességi lista III. fejezet Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása 5. pont”-ja közjegyző által hitelesített nyilatkozatával lehetett érvényesen megtenni.
Kérelmező ebből mindösszesen a hiánypótlása során önmagának 24 985 000 Ft-ot igazolt a bank által kiállított saját erő igazolással. Az alvállalkozójának a saját erővel kapcsolatban igazolást és nyilatkozatot nem csatolt be.
A kérelmező nyilatkozata formai szempontból nem felelt meg a dokumentáció előírásának, tartalmilag pedig nem igazolta a legalább 50 M Ft saját erő meglétét. Formai okból nem felelt meg a részvételi dokumentáció V. rész 6. pontjában a III. fejezet 5. pontjára előírtak szerint annak a követelménynek, hogy közjegyző által hitelesítetten kell a nyilatkozat becsatolni, amely szerint a legalább 50 M Ft saját erő rendelkezésére áll (részvételi dokumentáció 18. oldal).
Kérelmező nyilatkozata a formai előírásnak nem felel meg, mert nem közjegyző által hitelesített formában tette meg, ezért a Kbt. 111. § (1) bekezdésére és a 114. § f) pontjára figyelemmel a Kbt. 111. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezést ebből az okból is érvénytelennek kellett nyilvánítani.
Kérelmező részvételi jelentkezése tartalmilag sem felel meg az előírt követelménynek, mert a legalább 50 M Ft saját forrás rendelkezésére állását nem tudta igazolni a részvételi jelentkezése beadásakor.
A Leder Line-Otthon Kft. ügyvezetőjének nyilatkozatát és a Leder Line-Otthon Kft. pénzforgalmi számlájával kapcsolatos 26 351 000 Ft lekötetlen saját forrásra, mint a kérelmező minimum 50 M Ft-os saját erő rendelkezésre állását igazoló banki igazolást a hiánypótláskor csatolta be először.
A Leder Line-Otthon Kft. egy olyan új szereplő a jelen közbeszerzési eljárásban, aki a részvételi jelentkezések benyújtását követően „került elő”, s aki emiatt az eljárásban semmilyen formában nem vehet részt, mert ez a részvételi jelentkezés módosításához vezetne, ami tilos, és a Kbt. 112. § (3) bekezdésébe ütközik.
Ez a jogszabályhely mondja ki azt, hogy a részvételi jelentkezések benyújtását és felbontását követően a hiánypótlás során a részvételre jelentkező – aki azonos a kérelmezővel – új közösen részvételre jelentkező, illetve alvállalkozó, továbbá a 66. § (2) bekezdése vagy a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezet megjelölésével és a rá vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki a részvételre jelentkezést.
A Leder Line-Otthon Kft.-vel kapcsolatban benyújtott nyilatkozat, amely közjegyző által nincs hitelesítve, és a közjegyző által hitelesített banki igazolás a 26 351 000 Ft saját erőként rendelkezésre állásról, egy olyan új szervezet bevonását jelentené, akit a részvételi jelentkezések benyújtását követően vonna be a részvételi jelentkezésébe a kérelmező.
Ez a szervezet alvállalkozó nem lehet, hiszen a Kbt. 105. §-a szerinti nyilatkozatában, összhangban a részvételi jelentkezésében szereplő többi irattal, a 10%-ot meghaladó alvállalkozó a GAMESZ, aki viszont semmilyen formában nem vállalta a minimum 50 M Ft-os saját erő akár részbeni biztosítását, bár erre a hirdetmény III.2.2) 4) pontja szerint lehetőséget adott ajánlatkérő.
A jelen közbeszerzésbe utólag bevont Leder Line-Otthon Kft., aki nem a kérelmező alvállalkozója, csak a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti más szervezet, akinek erőforrására a kérelmező, mint részvételi jelentkező támaszkodik. 
A Kbt. 66. § (2) bekezdése viszont előírja azt is, hogy a kérelmező ebben az esetben is köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrás rendelkezésre áll majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt, és az igazolás az érintett szervezet kötelezettségvállalására vonatkozó nyilatkozat benyújtásával történik.
A Kbt. 101. § (2) bekezdése alapján a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban is alkalmazni kell a 3. cím szabályait. 
A Kbt. 63. § (6) bekezdése pedig előírja azt, hogy a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti szervezetnek a részvételi jelentkezésben közjegyző által hitelesített nyilatkozattal kell igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá, amely a kizáró okokat tartalmazza.
A jogszabály rendelkezéseiből következik, hogy a Leder Line-Otthon Kft.-nek csak a részvételi jelentkezés határidejének lejártát és felbontását megelőzően lehetett volna részt vennie a közbeszerzési eljárásban úgy, hogy a kérelmező a részvételi jelentkezésébe bevonja, és valamennyi iratot csatolja, így pl. a Kbt. 63. § (6) bekezdésében előírt iratokat is, s így adja be a részvételi jelentkezését.
Ajánlatkérőnek a részvételi dokumentációban az „V. Részvételre jelentkezés formai és tartalmi követelményei” „6. teljességi lista II. fejezet Jogi helyzet igazolása 3. pont” tartalmazza azt az előírását, hogy az igazolásokat és nyilatkozatokat a Leder Line-Otthon Kft.-nek csatolni kellett volna a részvételi jelentkezésben.
A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti szervezettel szemben a követelmény mindenképpen az, hogy a részvételi jelentkezésben már szerepeltetni kellett volna.
A részvételi jelentkezésében a kérelmezőnek semmilyen formában, minőségben nem szerepelt a Leder Line-Otthon Kft., ezért a hiánypótláskor a rá vonatkozó iratok egy részének a becsatolása a Kbt. 112. § (3) bekezdésének a megsértését jelenti, ugyanis új szervezetet jelölt meg és e szervezetre vonatkozó iratokkal egészítette ki a részvételi jelentkezését, amit a Kbt. fenti rendelkezése tilt.
Ajánlatkérő a kérelmező részvételi jelentkezésének a Leder Line-Otthon Kft. irataival történő kiegészítése miatt is jogszerűen nyilvánította érvénytelennek a kérelmező részvételi jelentkezését a Kbt. 111. § (1) és (2) bekezdésére, a 114. § (1) bekezdés e) pontjára figyelemmel a Kbt. 111. § (3) bekezdése alapján, és ez azt is jelenti, hogy a kérelmező a hirdetmény III.2.2) 4) pontjában előírt azt a követelményt nem teljesítette, hogy legalább 50 M Ft saját erővel rendelkezik a közbeszerzés tárgyának megvalósítására.
Kérelmező részvételi jelentkezése ebből az okból is érvénytelen.
Mindezekre figyelemmel a Döntőbizottság megállapítja, hogy a részvételi jelentkezése érvénytelenné nyilvánítása miatt benyújtott kérelmezői jogorvoslati kérelem alaptalan.
A Döntőbizottság ezért a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján a kérelmező jogorvoslati kérelmét elutasította, mert ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezésére vonatkozó, érvénytelenné nyilvánító döntése, jogszerű volt.
Alaptalan a Kbt. 118. § (1) bekezdésének a megsértésére vonatkozó jogorvoslati kérelmi elem is.
A Döntőbizottság megállapította, hogy a részvételi jelentkezés elbírálásával kapcsolatos 2007. január 11-én tartott eredményhirdetésen a kérelmező képviselője nem volt jelen. Ajánlatkérő a jelenlevőkkel az összegezést ismertette.
Az összegezést a kérelmezőnek ajánlatkérő postán, ajánlott levélben, 2007. január 11-én adta fel, ezzel teljesült a Kbt. 118. § (1) bekezdésében előírt az a követelmény is, hogy az eredményhirdetésen meg nem jelent jelentkezőknek haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül meg kell küldeni.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján a jogorvoslati kérelmi elemet alaptalanság miatt elutasította, mert az ajánlatkérő az eredményhirdetés során a Kbt. 118. § (1) bekezdésében előírtakat betartva járt el.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) alaptalanság miatt elutasítja a kérelmezőnek a Kbt. 1. § (1) bekezdése és a Kbt. 1. § (2) bekezdésének megsértésére vonatkozó kérelmét.
A kérelmező a jogorvoslati kérelmében felsorolta a jogsértések alapjául szolgáló tényállásokat, amelyekhez a Kbt. szabályait rendelte. A Kbt. 1. § (1) és (2) bekezdésének megsértését ugyancsak e tényállásokhoz rendelte, azonban ezek a kérelmező által jogszabálysértőnek tartott tényállások sem jelentenék az alapelvek sérelmét, hiszen konkrét jogszabályhelyek sérelme megelőzi az alapelvek sérelmét. A konkrét jogszabályhelyek sérelme nem állt fenn.
A Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontjára figyelemmel a Kbt. 341. § (6) bekezdése alapján az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelmező viseli, tekintettel arra, hogy a jogorvoslati kérelem alaptalan volt.
A Döntőbizottság az ügyben a Kbt. 332. § (1) bekezdése alapján a 332. § (2) bekezdés a) pontja szerinti ideiglenes intézkedést nem hozott, mert annak feltételei nem álltak fenn.
A Döntőbizottság az ügyben a Kbt. 336. § (1) bekezdése alapján tárgyalást nem tartott.
A Döntőbizottság hatásköre és illetékessége a Kbt. 318. § (1) és (4) bekezdésének a rendelkezésein alapszik.
A jogorvoslati lehetőséget a Kbt. 346. §-a biztosítja. 

Budapest, 2007. február 16.

Dr. Kurtyán Edit  s. k.      Bujdosó Gézáné  s. k.
  közbeszerzési biztos         közbeszerzési biztos

Dr. Puskás Sándor  s. k.,
közbeszerzési biztos