Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/36
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2007.03.28.
Iktatószám:4781/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (4781/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.15/8/2007.

Tárgy: a Hídépítő Zrt. jogorvoslati kérelme az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg közbeszerzési eljárása ellen.
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozza az alábbi


HATÁROZAT-ot:


A Döntőbizottság a Hídépítő Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20., képviseli: dr. Horváth László Lajos jogtanácsos, a továbbiakban: kérelmező) jogorvoslati kérelmét, melyet az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg (8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4., képviseli: dr. Deák Krisztina ügyvéd, Deák Ügyvédi Iroda, 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 1–2., a továbbiakban: ajánlatkérő) a „Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep” projektben „a regionális gyűjtőrendszer és a csatornahálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a megrendelő által készített tervek alapján” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen nyújtott be, elutasítja.
Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.


INDOKOLÁS


A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás iratai, a rendelkezésre álló adatok, a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai alapján, az alábbi tényállást állapította meg:
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, mint közreműködő szervezet, valamint az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózata és szennyvíztisztító telepe fejlesztésére, mint kedvezményezett között 2005. február 23-án támogatási szerződés jött létre, a „Zalaegerszeg és térsége szennyvíz-elvezetési és -kezelési projekt” című beruházás megvalósítása tárgyában. A beruházás bruttó összköltsége 48 877 968 EUR. A beruházás forrásai: Kohéziós Alap támogatás 75%, állami társfinanszírozási hányad 15%, a kedvezményezett saját része 10%.
A támogatási szerződés 1. számú mellékletét képező projekt leírás szerint, Zalaegerszeg megyei jogú város és további 41 település együttesen a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszer fejlesztését tűzte ki célul. A projekt céljai:
1. A térségben 8 településen szennyvízelvezető rendszer létesítése, és Zalaegerszeg, illetve 3 település csatornarendszerének kibővítése.
2. A jövőbeli igények kielégítéséhez a zalaegerszegi szennyvíztisztító telep biológiai kapacitásának kibővítése.
3. Új iszapkezelő vonal kialakítása.
A projekt tendereit szolgáltatási és építési tenderek képezik.
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete szerinti meghívásos eljárást indított. A részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a TED-adatbankban 2006. november 17-én, 2006/S 219-235068 számon került közzétételre.
Ajánlatkérő a részvételi felhívásban a beszerzés tárgyát építési beruházásban, a megkötendő szerződést vállalkozási szerződésben jelölte meg. 
A részajánlattétel lehetőségét – egy vagy több részre – biztosította, a többváltozatú ajánlat tételének lehetőségét kizárta.
A részvételi felhívás II.1.5) pontja alapján, a szerződés tárgya: Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telepe” projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a megrendelő által készített tervek alapján vállalkozási szerződés keretében.
A felhívás II.1.6) pontja szerint, a közbeszerzés tárgyának a Közös Közbeszerzési Szójegyzék (a továbbiakban: CPV) szerinti meghatározása: 45.23.24.00, 45.23.24.10, 45.23.32.23.
A felhívás II.2) pontjában részletezte a szerződés szerinti teljes mennyiséget: I. rész: ÉK-gyűjtő, Becsült érték áfa nélkül: 6 436 973 EUR; II. rész: D-i gyűjtő, Becsült érték áfa nélkül: 8 157 644 EUR; III. rész ÉNY-i gyűjtő, Becsült érték áfa nélkül: 9 076 234 EUR bontásban.
A részvételi felhívásban a részekre vonatkozó információkat is megadott.
A részvételi felhívás III. pontja tartalmazta a szerződésre vonatkozó feltételeket, a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatokat (kizáró okokat), valamint az alkalmassági követelményrendszerét.
A III.2.2) pontban rögzített pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek szerint:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. A jelentkező és a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatoljon valamennyi pénzforgalmi számlájáról, a számlát vezető pénzügyi intézménytől származó, az adott számlaszámot tartalmazó a jelentkezés igazolt benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy számláin volt-e sorban álló tétel a részvételi felhívás feladását megelőző két évben.
2. A jelentkező és a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja be az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, a letelepedésének országa szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített eredeti vagy hiteles másolati beszámolóit.
3. Jelentkező mutassa be EUR-ban vagy forintban az elmúlt három naptári év (2003., 2004., 2005.) teljes nettó árbevételét, mélyépítésből származó nettó árbevételét évenkénti és beruházásonkénti bontásban.
Amennyiben jelentkező más szervezet erőforrásaira kíván támaszkodni, úgy alkalmasságát a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglalt nyilatkozattal köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): I–III. rész tekintetében:
1. Alkalmatlan az a jelentkező, illetve a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, akinek valamelyik pénzforgalmi számláján volt sorban álló tétel a részvételi felhívás feladását megelőző kettő évben. 
2. Alkalmatlan a jelentkező és a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolói alapján valamelyik évben a mérleg szerinti eredménye negatív. 
3. Alkalmatlan a jelentkező, ha az elmúlt három naptári év (2003., 2004., 2005.) nettó árbevételének számtani átlaga 3 000 000 000 Ft-nál, azaz hárommilliárd forintnál vagy 10 948 905 EUR-nál kisebb.
4. Alkalmatlan az a jelentkező, akinek az elmúlt három naptári év (2003., 2004., 2005.) mélyépítésből származó nettó árbevételének számtani átlaga kisebb 2 500 000 000 Ft-nál, azaz kettőmilliárd-ötszázmillió forintnál vagy 9 124 088 EUR-nál.
Közös részvételre jelentkezők tekintetében a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei közül az (1)–(2) bekezdésre vonatkozóan külön-külön, a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei közül (3)–(4) bekezdések tekintetében együttesen kell megfelelni. A Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei közül az (1)–(2) bekezdésre vonatkozóan külön kell megfelelnie, a többi alkalmassági szempont tekintetében ajánlatkérő nem vizsgálja az alvállalkozó alkalmasságát.
A III.2.3) pontban rögzített műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltételek szerint:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: I–III. rész tekintetében:
1) Jelentkező a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak alapján mutassa be, az elmúlt öt évben (a részvételi felhívás feladásáig számolva) befejezett vagy folyamatban lévő fővállalkozói szennyvízcsatorna-építésre vonatkozó referenciáit. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciákra. Jelentkező külön nyilatkozatban a becsatolt referenciákkal kapcsolatban adja meg az ellenszolgáltatás értékét EUR-ban vagy forintban, a kezdési és a befejezési határidőt (naptári napban), továbbá jelölje meg a felvilágosítást adó személy nevét, beosztását és telefonszámát, nevezze meg a beruházással érintett településeket, városrészeket, a főbb műszaki adatokat (bekötések száma vagy bekötővezeték hossza, átemelők száma, fm, úthelyreállítás). A bemutatott referenciákat a 68. § (2) bekezdésének megfelelően támassza alá, amennyiben a beruházás még folyamatban van a teljesített, műszakilag átadott részekre vonatkozóan csatoljanak be referencia levelet.
2) A jelentkező mutassa be a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján azokat a szakembereket, akik a beruházás teljesítéséért felelősek, illetve akiket be kíván vonni a teljesítésbe, önéletrajz és hatósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat csatolásával. A bevonni kívánt szakemberektől csatoljon rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatot, amennyiben nem a jelentkező alkalmazásában áll, a munkáltatótól származó igazolás is szükséges, ha saját alkalmazásban áll, akkor a jelentkező nyilatkozzon erre vonatkozóan. A fizikai állományú dolgozók tekintetében jelentkező csatoljon könyvvizsgáló által ellenjegyzett nyilatkozatot a teljesítésbe bevonni kívánt fizikai dolgozókra vonatkozóan név és beosztás feltüntetésével. 
3) A részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja alapján mutassa be az utolsó három lezárt üzleti év átlagos statisztikai létszámát. Amennyiben Jelentkező más szervezet erőforrásaira kíván támaszkodni, úgy alkalmasságát a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattal köteles igazolni. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
I–III. rész tekintetében:
1) Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik az elmúlt öt évben (a részvételi felhívás feladásáig számítva) fővállalkozóként teljesített vagy részteljesített három olyan szennyvízcsatorna-építésre vonatkozó referenciával, amelyek együttesen legalább 90 000 fm gravitációs gerincvezeték megépítésére vonatkoznak, a három közül az egyik legalább 50 000 fm gravitációs gerincvezeték megépítést tartalmaz és a három referenciában összesen legalább 3 500 db bekötés vagy 29 000 fm bekötőcsatorna építése valósult meg.
2) Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik az elmúlt öt évben (a részvételi felhívás feladásáig számítva) fővállalkozóként teljesített vagy részteljesített legalább kettő darab, legalább öt település vagy városrész közigazgatási területét érintő, valamint legalább egy darab, legalább három település, vagy városrész közigazgatási területét érintő szennyvízcsatorna-építésre vonatkozó referenciával, amelyek közül legalább kettő, egyenként legalább 20 db közterületi átemelő építést tartalmaz. 
3) Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik az elmúlt öt évben (részvételi felhívás feladásáig számítva) fővállalkozóként teljesített, részteljesített legalább kettő olyan szennyvízcsatorna-építésre vonatkozó referenciával, amelyek együttes értéke összesen eléri a nettó 5 400 000 000 Ft-ot, vagy a 19 708 029 EUR-t, és amelyek közül legalább egy tartalmaz legalább 20 000 m2 úthelyreállítást. (aszfaltozást) 
4) Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik (szerződéssel vagy szándéknyilatkozattal igazoltan) legalább három fő (A kategóriás) vízgazdálkodási építmények szakterületén, foglalkoztatott felelős műszaki vezetővel, aki a névjegyzékben szerepel. [51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–KöViM együttes rendelet 1. számú melléklet II. fejezet szerint.]
5) Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik (szerződéssel vagy szándéknyilatkozattal igazoltan) legalább három fő (A kategóriás) közlekedési építmények szakterületén foglalkoztatott felelős műszaki vezetővel, aki a névjegyzékben szerepel. [51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–KöViM együttes rendelet 1. számú melléklet II. fejezet szerint.]
6) Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik (szerződéssel vagy szándéknyilatkozattal igazoltan) legalább 60 fő fizikai állományban lévő szakemberrel.
7) Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik legalább 130 fő, saját állományú, főmunkaidőben foglalkoztatott, átlagos statisztikai létszámmal az utolsó három lezárt üzleti év valamelyikében.
Közös részvételre jelentkezők tekintetében a műszaki, szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek együttesen kell megfelelnie. A Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak alkalmasságát a műszaki, szakmai minimumkövetelmények tekintetében ajánlatkérő nem vizsgálja.
A felhívás IV.2) pontjában az ajánlatok bírálati szempontjaként az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontját jelölte meg. Rögzítette a részszempontokat, és a súlyszámokat, az alábbiak szerint: 
részszempontok
súlyszámok
1. Vállalási ár (EUR)
17. 
2. Akadályoztatás mértéke (nap)
4
3. Jótállás időtartama (hónap)
4
4. Késedelmi kötbér (Ft/nap)
3
5. Jóteljesítési biztosíték (Ft)
3
6. Hibaelhárítás helyszíni megkezdése (óra)
3
A felhívás VI.3) 1) pontjában, a További információk között a hiánypótlást egy alkalommal, korlátozott körben tette lehetővé, a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–h) pontjaiban foglalt kizáró okokra vonatkozó igazolások, dokumentumok, nyilatkozatok tekintetében, valamint a részvételi felhívás III.2.2) pontjában előírt igazolások, nyilatkozatok formai hiányosságaira, a Kbt. 112. §-ában foglaltaknak megfelelően. A fenti körön kívül a hiánypótlást nem engedélyezte.
A VI.3) 5) pontban rögzítette az értékelési ponthatárokat és az értékelési módszerét.
A VI.3) 10) pont értelmében, közös részvételre jelentkezés esetében a jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést) legalább az alábbiak szerint: tartalmazza a részvételre jelentkezők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon jelentkezőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös részvételre jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételre jelentkezők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak.
Meghatározta a részvételi szakasz menetét. E szerint, a részvételi határidő 2006. december 18-a 10.00 óra, a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja: 2007. január 9-e, 12.00 óra. Az ajánlattételi felhívás megküldésére a kiválasztott jelentkezők részére 2007. január 9-én kerül sor.
Részvételi dokumentációt is összeállított, mely a dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezését, a közbeszerzési eljárás ütemezését, a részvételi jelentkezések kötelező formai és tartalmi követelményeit, az összefoglaló műszaki leírást, és kiadott formanyomtatványokat tartalmazta.
A dokumentáció II. cikkely 6.2) pontja értelmében a teljesítés befejezési határideje: 2009. május 30-a.
A II. cikkely 7. szakaszában rögzítette a jelentkezés feltételeit, az alábbiak szerint:
7.1. Jelentkezéseket kizárólag a 3.1) pontban megadott tárgyban, a részvételi felhívásban, és a jelen dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően lehet benyújtani.
7.2. A jelentkezésnek tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a jelentkező és a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója (ha kíván igénybe venni), valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől valamennyi számlájára vonatkozóan becsatolta a felhívásban előírt tartalmú nyilatkozatot. Ha valamely számla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat vagy jelentkezői nyilatkozat. Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely bankszámla, jelentkező külön nyilatkozatban sorolja fel ezen bankszámláit.
7.3. A letéti, technikai-átvezetési, deviza-, lakástakarék-pénztári (takarékossági) és egyéb speciális számlák tekintetében külön nyilatkozni kell, hogy az adott számlaszámok ebbe a körbe tartoznak, amennyiben jelentkező nem tud a felhívásnak megfelelő nyilatkozatot csatolni ezen számlák tekintetében, csatolja a bank nyilatkozatát (számlaszámok és a típus megadásával), miszerint ezen számlák specifikuma miatt nem lehet az adott bankinformációt kiadni.
A II. cikkely 11.2. pontjában az ajánlatkérő kikötötte, hogy a részvételi határidő lejártát követően csak egyszer biztosít lehetőséget a hiánypótlásra és csak a részvételi felhívás VI.3) 1) pontjában meghatározott körben, a Kbt. 112. §-ában meghatározottak alapján. Ajánlatkérő felhívta a jelentkezők figyelmét, hogy a hiánypótlási körön kívül eső hiányok nem pótolhatók. Ennek megfelelően a jelentkező a Kbt. 112. § (5) bekezdésében meghatározott jogával élve sem tehet joghatályosan olyan nyilatkozatot, és nem nyújthat be olyan igazolásokat, dokumentumokat, amelyek a részvételi felhívás VI.3) 1) pontjában szereplő hiánypótlás körén kívül esnek.
A 11.3. pont értelmében, az ajánlatkérő által meghatározott körben hiánypótlásra a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidő lejártáig kerül sor a Kbt. 112. § (4) bekezdésnek megfelelően. A jelentkező által esetlegesen észlelt, a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányok pótlásának határideje a részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja. A Kbt. 117. § (2) bekezdés alkalmazása esetén ez a szabály megfelelően alkalmazandó a módosított eredményhirdetési időpontra.
A II. cikkely 16. szakasza tartalmazta a kapcsolattartás szabályait.
A 16.3. pont szerint, a jelentkezők külön, az olvasólapot követő nyilatkozatban adják meg a jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartójuknak kijelölt természetes személy nevét, beosztását, postai címét, kézbesítési címét, faxszámát, vonalas telefonszámát, valamint e-mail címét. 
A 16.4. pontja alapján, közös jelentkezés esetén a jelentkezőknek a jelen szakaszban meghatározottak szerint konzorciális szerződést kell kötniük, amelynek az együttműködés feltételeit legalább a 16.5. pontnak megfelelően kell meghatároznia. Közös részvételre jelentkezés esetén a jelentkező a konzorcium így a 16.3. pontban előírtak a konzorciális szerződésen felül a konzorciumra vonatkozóan értelmezendők.
A 16.5. pont értelmében, a konzorciális szerződésnek tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:
a) A konzorciumban részt vevő felek nevét, székhelyét.
b) A konzorcium nevét, székhelyét.
Ajánlatkérő felhívta a jelentkezők figyelmét, hogy a konzorciális szerződés megkötése után – amennyiben az a jelen eljárásban szükséges – beadványaikban, kérdéseikben, észrevételeikben, illetve magában a jelentkezésben az olvasólapon és a jelentkezés más oldalain (ahol ez szükséges) jelentkezőként a jelen b) pont szerinti konzorciumot jelöljék meg.
c) A konzorciális szerződést valamennyi, a konzorciumban részt vevő tag köteles cégszerűen aláírni.
d) A konzorciális szerződés nem tartalmazhat annak életbe léptetésére vonatkozó felfüggesztő feltételt, a részvételi határidő utáni időbeli hatályosulást.
A 16.7. pont szerint, a jelentkezők a fenti szabályok megsértése esetén minden ebből eredő következményt viselni kötelesek. Jelentkezők tegyenek külön kifejezett nyilatkozatot ezen szakasz valamennyi pontjára vonatkozóan.
A III. cikkely tartalmazta az összefoglaló műszaki leírást, „1. A projektterület bemutatása, érintett települések”, „2. Szennyvízcsatorna-rendszerek”, „3. Építendő létesítmények” bontásban.
A IV. cikkelyben rögzítette az ajánlatkérő a jelentkezés felépítésére vonatkozó követelményeket.
Ezen belül a IV.2) szakasz „Egyéb, a jelentkezés benyújtásával kapcsolatos előírások szerint:
– A jelentkező jelentkezésében csatoljon összefoglaló táblázatot és/vagy nyilatkozatot arról, hogy az alkalmassági feltételeknek melyik referenciájával (referenciáival), illetve melyik szakemberével (szakembereivel) felel meg. A táblázat formájától kizárólag méretben, betűtípusban, külső formázásban lehet eltérni, továbbá sorok beszúrására van lehetőség; a táblázatban szereplő adatokat a jelentkező által készített táblázatnak tartalmaznia kell, de több adatot az nem tartalmazhat. A táblázatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

A részvételi felhívás szerinti alkalmassági követelmény*A referencia megnevezése **A referencia a jelentkezés mely oldalán találhatóSzakember megnevezéseA szakember adatai a jelentkezés mely oldalán (oldalain) találhatók
* Az alkalmassági követelmény esetében meg kell jelölni az alkalmassági követelmény megfelelő azonosítására szolgáló számot [pl. részvételi felhívás III.2.3) szakasz 3. francia bekezdés szerinti alkalmassági követelmény], illetve az alkalmassági követelmény vonatkozó szövegét.
** A referencia megnevezéséből egyértelműen ki kell derüljön, hogy a referencia az adott alkalmassági követelménynek megfelel, így a referencia szöveges megnevezésén kívül az alkalmassági követelményben szereplő objektív mércét is fel kell tüntetni (pl. útépítés esetén hány méter, kilométer; árbevétel esetében a nettó vállalkozási díj stb.).
A dokumentáció melléklete formanyomtatványokat tartalmazott.
Az 1. sz. mellékletben az ajánlatkérő felhívta a jelentkezők figyelmét, hogy az alábbi formanyomtatványok a fejlesztési igazgatóság által készített, és a legjobb tudásuk szerint összeállított dokumentumok, melyeket tájékoztató jelleggel bocsát rendelkezésre. Jelen formanyomtatványok használata nem kötelező. Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy a formanyomtatványokért felelősséget nem vállal. A jelentkezők a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják.
Ajánlatkérő a 43/48. oldalon rögzítette a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, „A jelentkező (közös jelentkezés esetén a közös jelentkezők) éves nettó árbevétele és számtani átlaga, illetve a környezetvédelmi beruházásból származó éves nettó árbevétele” formanyomtatványt, az alábbiak szerint:
A vizsgált 3 üzleti év teljes nettó árbevétele, és számtani átlaga:
Forint200320042005Számtani átlagÉrtékA vizsgált 3 üzleti év mélyépítésből származó éves nettó árbevétele és számtani átlaga:
Forint2003*20042005Számtani ÁtlagÉrtékA 48/48. oldal tartalmazta az „Adatok a konzorciumról” formanyomtatványt, D.5.1 Konzorcium neve, D.5.2 A vezető cég neve és címe, telefon, telefax, e-mail, és D.5.3. a tagok neve és címe bontásban.
A közbeszerzési eljárás során – az Alterra Építőipari Kft., a SADE Magyarország Mélyépítő Kft., és a kérelmező kérésére – kiegészítő (értelmező) tájékoztatásra sor került.
A kérelmező a 2006. december 8-án a jelentkezésbe csatolandó egyes dokumentumok sorrendje, továbbá a tekintetben intézett kérdést az ajánlatkérőhöz, hogy az olvasólapra a konzorcium adatain kívül a tagok adatait is fel kell-e tüntetni. 
Ajánlatkérő a jelentkezők kérdéseire 2006. december 13-án és 2006. december 14-én kelt dokumentumában adta meg kiegészítő tájékoztatását. A 2006. december 13-i kiegészítő tájékoztatásában foglalt 5. válasz szerint, az előírásoknak, valamint a Kbt.-ben foglaltaknak megfelelően, az ajánlatkérő a jelentkezés szignálása, és a nyilatkozatok aláírása (így az olvasólap aláírása) esetén a konzorciumot tekinti jelentkezőnek (részvételi dokumentáció 16.5. pont), és ennek megfelelően a konzorcium nevében joghatályos nyilatkozatot tevő személyt tekinti aláírásra, illetve szignálásra jogosultnak. Tekintettel azonban a Kbt. előírásaira, a konzorciumként induló szervezetek is jelentkezőnek minősülnek, ezért az olvasólapon a konzorcium mellett a konzorcium tagjainak nevét és címét is fel kell tüntetni. Ajánlatkérő a 8. ajánlattevői kérdésre adott kiegészítő válaszában közölte, hogy minden, a jelentkezésben benyújtott referenciával kapcsolatos hibát, hiányt formai hiánynak értékel, és a hiánypótlás körébe tartozónak tekint. Ajánlatkérő a formai hiánypótlás alatt azt érti, hogy amennyiben a jelentkező nem csatolt dokumentumot az előírt alkalmassági feltételhez, vagy a becsatolt dokumentum nem az alkalmasság minimumkövetelményei között szereplő feltételeknek megfelelő (kevesebb beruházási értékét, kevesebb műszaki kapacitást stb.) adatot tartalmaz, akkor ezen tartalmi elem tekintetében ajánlatkérő nem teszi lehetővé a hiánypótlást, a jelentkezőnek nincs lehetősége teljesen új dokumentumot becsatolni az adott alkalmassági feltétel tekintetében.
A részvételi határidőre – 2006. december 18-ra – 4 részvételi jelentkező: az ALTERRA Építőipari Kft., az Egerszeg 2006 Konzorcium (konzorciumvezető: Kérelmező, konzorciumi tag: KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt.), a Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konzorciumvezető: SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt., konzorciumi tag: HYDROCOMP Mélyépítő Kft.), a Betonút Szolgáltató és Építő Zrt., valamint a VEGYÉPSZER–SADE Konzorcium (konzorciumvezető: VEGYEPSZER Zrt., konzorciumi tag: SADE Magyarország Kft.) nyújtotta be a részvételi jelentkezését.
Az Egerszeg 2006 Konzorcium a részvételi jelentkezésének 137–167. oldalain a pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolására pénzforgalmi számláiról – ezen belül kérelmező esetében letéti, deviza-, lakásépítési számlákról is – banki igazolásokat csatolt. A kérelmező vonatkozásában, a jelentkezés 145. oldalán bemutatott Budapest Bank Nyrt. banki igazolása szerint: „a számla telepi számlaként funkcionál, projekthez kapcsolódó forgalmat nem bonyolít, a számla specifikuma miatt nem lehet a felhívásnak megfelelő bankinformációt kiadni.”
A részvételi jelentkezés 711–717. oldala tartalmazta a Hídépítő Zrt. nyilatkozatát arról, hogy „az elmúlt három év (2003., 2004., 2005.) teljes nettó árbevétele, és mélyépítésből származó nettó árbevétele” hogyan alakult. A Hídépítő Zrt. – táblázati formában – megadta évenként a nettó árbevételét, annak számtani átlagát, továbbá évenkénti bontásban a mélyépítésből származó nettó árbevételét, és számtani átlagát. A mélyépítésből származó nettó árbevétele körében beruházásonkénti bontásban megadta az elmúlt háromévi nettó árbevételét, mely beruházások között egyebek mellett felüljáró felújítás, hídépítés, vasúti híd felújítás, humuszolás, földszállítás munkákat szerepeltetett. 
A jelentkezés 719–723. oldalán nyilatkozott a Közgép Zrt. – a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerint – az előző háromévi nettó árbevételéről, mélyépítésből származó nettó árbevételéről, beruházásonkénti bontásban is. 
A referenciák tekintetében a Hídépítő Zrt. nyilatkozatát a részvételi jelentkezés 725–727. oldala tartalmazta, a 731–743. oldalon csatolta a referenciaigazolásokat. Ezen belül a 735–737. oldalon rögzítette – a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében – a „Baracska, Kajászó és Vál községek szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztítás fejlesztésének kivitelezése” tárgyú referencia munkáról Baracska Község Önkormányzata referenciaigazolását, az alábbiak szerint:
Bruttó ár: 2 056 000 000 Ft.
A teljesítésben való részvétel jellege: fővállalkozó, adott munkán Hídépítő Zrt. a beruházás 100%-át végezte, I. osztályú minőségben.
Elvégzett munka műszaki tartalma:
Szennyvízelvezetés: NA 200 gravitációs csatorna építése 35,4 km hosszon, NA 50-80-100-150 nyomóvezeték 13,4 km hosszon, 1877 db NA 160 házi bekötés építése 20,4 km hosszon lakott területen, 28 db közterületi átemelő építése, útburkolat bontása és helyreállítása: 112 900 m2, szennyvíztelepre vezető bekötőút építése csapadékelvezető csatornával
Szennyvíztisztítás: 750 m3/d kapacitású biológiai szennyvíztisztító telep építése, próbaüzem lefolytatása, gépi rács épülete 6,3 × 3,1 = 19,5 m2, uszadékfogó műtárgy 64 m3, biológiai tisztító műtárgy 1673 m3, fertőtlenítő medence 39 m3, iszapsiló 167 m3, szippantott szennyvízfogadó 0,5 m3, technológiai épület 13,8 × 7,1 = 97,9 m2, csapadékelvezető-hálózat.
Éves teljesítések: 2002. év összesen: 76 978 148 Ft + áfa, 2003. év összesen: 436 073 245 Ft + áfa, 2004. év összesen: 1 131 748 607 Ft + áfa.
A részvételi jelentkezés 741–743. oldala tartalmazta Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának kérelmező részére kiállított referenciaigazolását a „Szeged szennyvíz-csatornázási rendszerének bővítése és fejlesztése” tárgyú referencia munkáról, az alábbiak szerint:
Bruttó ár: 42 471 443,00 euró.
Teljesítésben való részvétel jellege: fővállalkozásban, konzorciumvezetőként. Az elvégzett munka műszaki tartalma: NA 200–600 mm gravitációs gerincvezeték építése 153 135 fm hosszban, 10 964 db NA160 házi bekötés építése 87 750 fm hosszon, 28 db közterületi átemelő építése, 521 db házi átemelő, NA 63-90-110-160 nyomóvezeték építése 28 722 fm hosszban, Úthelyreállítás, szőnyegezés 491 000 m2. 
Éves nettó teljesítések: 2003. évben: 1 408 740,00 euró, 2004. évben: 11 404 438,00 euró, 2005. évben: 10 818 917,00 euró, 2006. évben: 8 564 911 00 euró.
Az Egerszeg 2006. Konzorcium a részvételi jelentkezésének 903–905. oldalán rögzítette a Hídépítő Zrt. és a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. konzorciumi megállapodását. A konzorciumi megállapodás egyebek mellett tartalmazta a tagok székhelyének, képviselőjének megnevezését, a tagok a Konzorcium vezetésével a Hídépítő Zrt.-t bízták meg, továbbá a tagok felelősségi rendjét és hatáskörét.
A részvételi jelentkezéseket bírálóbizottság bírálta el.
Az ajánlatkérő – a bonyolítója útján, a bírálóbizottság javaslatára – 2006. december 21-én kelt, 77/40/2006/BÜI iktatószámú dokumentumában, az Egerszeg 2006. Konzorciumhoz, valamint a VEGYÉPSZER–SADE Konzorciumhoz „hiánypótlási felhívásokat, illetve a Kbt. 113. §-a alapján az ajánlatkérő által megfogalmazott tisztázó kérdéseket” intézett, az Egerszeg 2006. Konzorcium vonatkozásában az alábbiak szerint:
– A jelentkezés 145. oldalán található telepi számlára vonatkozó bankinformációval kapcsolatban szíveskedjen tisztázni, hogy a pénzügyi intézmény mit ért telepi számla alatt és mik azok a specifikumok, ami miatt a felhívásban előírt tartalmú bankinformáció nem kiadható, figyelembe véve azt is, hogy ez az egyetlen számlája az adott pénzügyi intézménynél.
– A Hídépítő Zrt. tekintetében a jelentkezés 711. oldalán található az elmúlt három év mélyépítésre vonatkozó nettó árbevételének megbontása között miért nem szerepel a tárgyi időszakban végzett, a részvételi felhívás III.2.3) pont 1–3. francia bekezdésében előírtakra becsatolt referenciaként feltüntetett mélyépítési munkák bevétele.
Kérelmező az ajánlatkérő fenti felhívására az alábbiakat közölte:
– Jelentkezésünk 145. oldalán bemutatott telepi számla alatt a következő értendő: az M7 autópálya építése kapcsán a Budapest Banknál nyitottunk egy számlát, amelynek kizárólagos célja, hogy létesítményirodánk, térségi építésvezetőségeink készpénzigényét kielégítse. Erre a számlánkra – valamely más számlánkról – viszonylag kisebb (pár százezer forintos) összegeket utalunk át annak érdekében, hogy a telephelyi készpénzes vásárlásoknak forrást tudjunk biztosítani. Külső forrásból árbevétel erre a számlára nem érkezik, szállítói utalások nem mennek ki róla. A számla projekthez kapcsolódóan forgalmat nem bonyolít. Így pl. kizárt, hogy a számlán sorban állás alakuljon ki. Ezért a számlával kapcsolatban a bank sokkal kevesebb információval rendelkezik, mint egy „normál” számla esetében. Ez az oka a bank által kiadott igazolás tartalmának. 
– Jelentkezésünk 711. oldalán a részvételi felhívás III.2.2) pontjában előírtaknak megfelelően, az elmúlt három év vonatkozásában bemutattuk társaságunk teljes nettó árbevételét, valamint a mélyépítési munkákból származó nettó árbevételünket, beruházásonkénti bontásban. A részvételi felhívás III.2.3) pont 1–3. francia bekezdésben előírt szennyvízcsatorna-építési referencia igazolására kimutattuk azon csatornaépítési referenciáinkat, melyek az alkalmasság minimum követelményeit kielégítik. Mivel a III.2.2) pont a III.2.3) pontban előírt – a jelentkezés 725–743. oldalain referenciaként ismertetett és igazolt – szennyvízcsatorna építési projektek nettó árbevételének kimutatására külön előírást nem tartalmazott, így ezen munkák 2003–2004–2005. évekre vonatkozó nettó árbevétele a társaságunk teljes nettó árbevételének kimutatásában szerepel.
A társulási tanács a 2007. január 9-én megtartott ülésén – a bíráló bizottság döntési javaslatát elfogadva – 4/2007. sz. határozatával az Egerszeg 2006. Konzorcium jelentkezését a Kbt. 114. § (1) bekezdés f) pontja, valamint az 5/2007. sz. határozatával a Betonút Szolgáltató és Építő Zrt. jelentkezését a Kbt. 114. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította. A további részvételi jelentkezések érvényességét 7/2007. sz. határozatában megállapította.
A részvételi szakasz eredményhirdetésére 2007. január 9-én került sor, az ajánlatkérő írásbeli összegezést is készített.
Az írásbeli összegezés szerint, az ajánlatkérő alkalmasnak minősítette az ALTERRA Építőipari Kft., a Zalai Csatornaépítő Konzorcium, és a VEGYÉPSZER–SADE Konzorcium részvételi jelentkezőket. 
A Kbt. 114. § (1) bekezdés f) pontja szerint érvénytelen részvételi jelentkezést nyújtott be az Egerszeg 2006 Konzorcium és a Betonút Szolgáltató és Építő Zrt. Az Egerszeg 2006 Konzorcium vonatkozásában az érvénytelenség írásbeli összegezésben rögzített indoka:
– A jelentkező nem teljesítette a részvételi felhívás III.2.2) pont 1. francia bekezdését, valamint a részvételi dokumentáció II. szakasz 7.3) pontját a jelentkezésének 145. oldalán becsatolt igazolásával, miután a bizottság a bankszámlát nem fogadta el olyan speciális számlának, amelyhez nem adható ki az igényelt banki információ, tekintettel arra, hogy ennél a pénzügyi intézménynél csak ezzel az egy számlával rendelkezik. 
– A HÍDÉPÍTŐ Zrt. tekintetében a jelentkezés 711. oldalán található az elmúlt három év mélyépítésre vonatkozó nettó árbevételének nyilatkozata nem megfelelő. A jelentkező nem tett eleget a részvételi felhívás III.2.2) pont 3. francia bekezdésének, azaz a jelentkező a beszerzés tárgyára vonatkozó mélyépítési nettó árbevételét nem mutatta be teljes körűen a kiírás feltételeinek megfelelően. A tisztázó kérdésre adott válaszával sem tett eleget a kiírás feltételeinek.
– A részvételi dokumentáció 22. oldal 16.5. pont b) alpontjában meghatározottak ellenére, a konzorciumi szerződésben nem szerepel a konzorcium székhelye.
Kérelmező 2007. január 16-án terjesztette elő a jogorvoslati kérelmét, melyben kérte a jogsértés megállapítását, az ajánlatkérő felhívását a Kbt. rendelkezéseinek megfelelő eljárásra, a részvételi szakaszt lezáró döntés megsemmisítését, költségei megtérítését.
Indítványozta, hogy a Döntőbizottság ideiglenes intézkedéssel a közbeszerzési eljárást függessze fel.
A jogorvoslati kérelem szerint, az ajánlatkérő a kérelmezői konzorcium részvételi jelentkezése érvénytelenségének megállapítása, és annak indokolása során megsértette a Kbt. 81. § (1), (2) bekezdését. Ajánlatkérő három nem valós indok miatt nyilvánította érvénytelennek a konzorcium részvételi jelentkezését.
A részvételi jelentkezés 145. oldalán csatolt banki igazolással kapcsolatos érvénytelenségi ok körében kifejtette, hogy nem a jelentkezéseket elbíráló bírálóbizottság, hanem az adott pénzintézet kompetenciája annak eldöntése, hogy milyen bankszámla minősül ún. speciális jellegű számlának. Kérelmező esetében a Budapest Bank Nyrt. melynek specifikuma miatt nem lehet a felhívásnak megfelelő bankinformációt kiadni. A banki igazolás adattartalmában megfelelt a dokumentáció II. cikkely 7.3) pontja utolsó fordulatának. Az ajánlatkérő elfogadta speciális számlának a deviza- és letéti számlákat a banki igazolások alapján, kizárólag a kérelmező telepi számlája esetében bírálta felül a bank minősítését. Nincs jelentősége a számla specifikuma szempontjából annak, hogy a Budapest Bank Nyrt. a kérelmezőnek kizárólag ezt a számláját vezeti. A Kbt. 81. § (2) bekezdése alapján pedig, az ajánlatkérő az igazolások tartalmát, forgalmait nem bírálhatja felül.
A mélyépítésből származó éves nettó árbevétel bemutatása érvénytelenségi ok vonatkozásában előadta, hogy a jelenlegi jogi szabályozás nem ad definíciót a mélyépítés fogalmára, nem szerepel a TEÁOR, az SZJ, a KSH fogalommeghatározásai között sem, ezért minden jelentkező a saját belátása szerint sorolta e kategóriába az árbevételét. Az ajánlatkérő ez esetben olyan elemet kér számon a kérelmezői konzorciumon, melyet a kiírás nem, vagy nem egyértelműen tartalmazott. Feltételezhető, hogy amennyiben az ajánlatkérő bizonyos mélyépítési jellegű munkák árbevételét kívánta volna értékelni, akkor a felhívásban fogalom meghatározást tett volna. Ajánlatkérő a 2006. december 21-i második kérdésében már összemosta a felhívás III.2.2) pontjában megfogalmazott mélyépítési munkákat, és a III.2.3) pontban kért szennyvízcsatorna-építésre vonatkozó referenciákat, a kiírás azonban nem tartalmazott előírást a szennyvízcsatorna-építési projektek nettó árbevételének külön éves kimutatására. Előzőektől függetlenül, a referenciaigazolások kérelmező esetében tartalmazzák a beruházás értékét is. A kérelmezői konzorcium a felhívás III.2.2) pontjában rögzített pénzügyi és gazdasági, valamint a III.2.3) pontban meghatározott műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltételeknek megfelelt, mely követelményeknek való megfelelést külön kell megítélni. 
Tárgyalási nyilatkozata szerint, a részvételi jelentkezésének 711–717. oldalán a mélyépítésből származó elmúlt háromévi nettó árbevétele körében a kérelmező a közlekedési – út, híd, alagút – mélyépítési beruházások árbevételét szerepeltette. Hivatkozása szerint, az ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a TED-adatbankban 2006. november 17-én, 2006/S 219-235075 számon közzétett részvételi felhívással, a jelen közbeszerzési eljárással párhuzamosan folytatja le a szennyvíztisztító telep építése tárgyában is a közbeszerzési eljárását. E felhívásban meghatározta az ajánlatkérő a mélyépítési munkák körét, mely beruházásokra kellett a jelentkezőknek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az utolsó három üzleti évre a nettó árbevételüket bemutatniuk. A jelen közbeszerzési eljárásban azonban az ajánlatkérő a mélyépítés fogalmát nem adta meg, a Kbt. 1. sz. mellékletére sem hivatkozott. Közölte, hogy a részvételi jelentkezés 735. és 741. oldalán csatolt referenciaigazolások tekintetében az elmúlt három naptári évben árbevétele származott a kérelmezőnek.
Nem vitatta, hogy az Egerszeg 2006 Konzorcium Konzorciumi megállapodásában a konzorcium székhelye nem került feltüntetésre. Álláspontja szerint, a konzorcium a részvételi felhívás VI.3) 10) pontja előírásainak megfelelően készítette el a konzorciumi szerződést, kijelölésre került a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviselő jelentkező: a Hídépítő Zrt., a konzorcium székhelyét ennek megfelelően tüntették fel az olvasólapon is. Így a konzorciummal történő kapcsolattartás biztosított volt. Hivatkozása szerint, a konzorcium a gazdasági társaságokról szóló törvény értelmében nem jogi személy, nem gazdasági társaság, cégjogi értelemben székhellyel sem rendelkezhet.
Ajánlatkérő nyilatkozatában alaptalanság miatt a jogorvoslati kérelem elutasítását kérte.
Álláspontja szerint, a közbeszerzési eljárás során a Kbt. szabályait nem sértette meg, a kérelmező részvételi jelentkezésének érvénytelenségét jogszerűen állapította meg.
Előadta, hogy a Kohéziós Alapból származó forrásra tekintettel, a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együttes rendelet előírásainak megfelelően, a jelentkezések elbírálására értékelő bizottságot hozott létre. Az értékelő bizottság ülésein az Európai Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység szakértői is részt vettek megfigyelőként, akik az értékelő bizottság javaslatát megfelelőnek találták. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága mint közreműködő szervezet által jóváhagyott értékelő bizottsági javaslatnak megfelelően hozta meg a részvételi szakaszt lezáró döntését.
Ajánlatkérő szerint az Egerszeg 2006 Konzorcium a részvételi jelentkezés 145. oldalán csatolt bankszámlára vonatkozó igazolás tekintetében, nem tett eleget a részvételi felhívás III.2.2) 1. francia bekezdésének, valamint a részvételi dokumentáció II.7.3) pontjának. A telepi számla nem értékelhető olyan speciális jellegű számlatípusnak, melyre a részvételi felhívásban előírt adattartalom nem adható ki. Hivatkozása szerint a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. § 19. pont 4. alpontja határozza meg a pénzforgalmi bankszámla fogalmát, melynek alapján a kérelmező telepi számlája vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó pénzforgalmi bankszámla, mely ellen az adóhatóság végrehajtást is folytathat. Ezt erősíti meg a bank igazolása is, mely szerint projekttel kapcsolatos forgalmat nem bonyolít a kérelmező e számlán, továbbá a Döntőbizottság D.776112/2002. számú határozatában kifejtett gyakorlat is.
Nyilatkozata szerint a kérelmező részvételi jelentkezésének 711. oldalán található táblázat nem felelt meg a részvételi felhívás III.2.2) pont 3. francia bekezdésben előírt feltételnek, figyelemmel a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontjának szabályára. Jelen esetben, a közbeszerzés tárgya szennyvízcsatorna építése, ennek megfelelően adta meg a részvételi felhívás II.1.6) pontjában a közbeszerzés (szerződés) tárgyának nómenklatúra szerinti meghatározását, a CPV-kódokat, így a közbeszerzés tárgya szerinti mélyépítésből származó elmúlt három naptári évi nettó árbevételét kellett a jelentkezőknek évenként és beruházásonként megadniuk. Kérelmező nem teljeskörűen szerepeltette a részvételi jelentkezés 711–717. oldalán csatolt táblázatban a mélyépítési beruházásainak forgalmát, nem adta meg ugyanis a részvételi jelentkezés 735. oldalán és 741. oldalán bemutatott szennyvízcsatorna építési referenciamunkák előző háromévi árbevételét. Kérelmező e referenciamunkák földmunkából származó árbevételét sem szerepeltette. Így a részvételi jelentkezés formai szempontból hiányos, nem felel meg a felhívásban meghatározott feltételeknek, a Kbt. 114. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen.
Az Egerszeg 2006 Konzorcium részvételi jelentkezése nem felelt meg a részvételi dokumentáció II.16.5) b) pontjában meghatározott kötelező tartalmi követelménynek, mivel a konzorciális szerződés nem tartalmazta a konzorcium székhelyét. A konzorcium székhelye az olvasólapon ugyan feltüntetésre került, ez azonban a konzorciális szerződés hiányosságát nem menti ki.
A Döntőbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem alaptalan.
Ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezetének hatálya alá tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó szabályok szerint járt el. A Kbt. 4. Címe szerinti, két szakaszból álló – az 5. Cím alapján meghívásos – közbeszerzési eljárást folytatott le.
A Döntőbizottság először a konzorciumi szerződésben nem szerepel a konzorcium székhelye érvénytelenségi okkal kapcsolatos kérelmi elemet vizsgálta.
A Döntőbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy e körben a kérelem alaptalan.
A Kbt. 104. § (1) bekezdése szerint, a részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell részvételi jelentkezését elkészítenie és benyújtania.
A Kbt. 111. § (1) bekezdése alapján, a részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy a jelentkezések megfelelnek-e a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A 111. § (3) bekezdése értelmében, az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely részvételi jelentkezések érvénytelenek, illetőleg van-e olyan részvételre jelentkező, akit az eljárásból ki kell zárni.
A Kbt. 114. § (1) bekezdésének f) pontja alapján, a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A Döntőbizottság a Kbt. fenti szabályai alapján megvizsgálta, hogy az ajánlatkérő a részvételi felhívásban, a részvételi dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően döntött-e a kérelmezői konzorcium részvételi jelentkezésének érvénytelenségéről.
A Döntőbizottság a fentiekben részletesen ismertette a részvételi felhívás VI.3) 10) pontjában, a részvételi dokumentáció II. cikkely 16.4., 16.5. pontjaiban rögzített, a konzorciális szerződéssel kapcsolatos ajánlatkérői követelményeket, a részvételi dokumentáció II. cikkely 7.1. pontjában meghatározott feltételt, továbbá az ajánlatkérő 2006. december 13-án adott 5. kiegészítő válaszát.
Jelen esetben az ajánlatkérő a részvételi felhívás VI.3) 10) pontjában, a részvételi dokumentáció II. cikkely 16.4., 16.5. pontjaiban a konzorciális szerződéssel kapcsolatban konjunktív, konkrét tartalmi előírásokat tett, a részvételi dokumentáció II. cikkely 16.5) b) pontjában azt is, hogy a konzorciális szerződésnek a konzorcium székhelyét kötelezően tartalmaznia kell.
A kérelmező által sem vitatottan, a kérelmezői konzorcium konzorciumi megállapodása nem tartalmazta a konzorcium székhelyét, ezért az Egerszeg 2006 Konzorcium részvételi jelentkezése nem felelt meg a részvételi dokumentáció II. cikkely 16.5) b) pontjában meghatározott tartalmi követelménynek.
Nem helytálló a kérelmezőnek a cégjogi rendelkezésekre történt hivatkozása.
A Kbt. 104. § (1) bekezdése szerint ugyanis a részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell a részvételi jelentkezését elkészítenie és benyújtania.
A Kbt. 111. § (1) bekezdése alapján pedig az ajánlatkérő kötelezettsége, hogy a részvételi jelentkezések elbírálása során megvizsgálja, hogy a jelentkezések megfelelnek-e a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Jelen esetben az ajánlatkérő egyértelműen közölte a konzorciális szerződéssel kapcsolatos elvárásait, továbbá a részvételi dokumentáció II. cikkely 16.4)  pontjában, valamint a 2006. december 13-i 5. ajánlattevői kérdésre adott kiegészítő válaszában egyértelműsítette azt is, hogy közös részvételi jelentkezés esetén a konzorciumot tekinti jelentkezőnek.
A fentiek alapján a kérelmezői konzorcium részvételi jelentkezése nem felelt meg a részvételi dokumentációban meghatározott feltételeknek, mely hiányosság a felhívás VI.3.1) pontja alapján, hiánypótlás keretében sem volt pótolható.
Mivel egy jogszerű érvénytelenségi ok fennállása esetén is megállapítható a részvételi jelentkezés érvénytelensége, így az ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének f) pontja alapján az Egerszeg 2006 Konzorcium részvételi jelentkezésének érvénytelenségéről jogszerűen döntött.
A Döntőbizottság a fentiek tükrében vizsgálta meg a kérelmező kérelmére a részvételi jelentkezés 711–717. oldalán csatolt, az elmúlt három év mélyépítésre vonatkozó nettó árbevételének kimutatásával kapcsolatos érvénytelenségi ok jogszerűségét, és megállapította, hogy e körben a kérelem az alábbi indokokra tekintettel nem alapos.
Az ajánlatkérő részvételi szakaszt lezáró döntésének a jogalapja a Kbt. 114. § (1) bekezdés f) pontja volt, ebből következően a Döntőbizottságnak abban kellett döntenie, hogy a kérelmezői konzorcium részvételi jelentkezése megfelelt-e felhívásban, dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Elsődlegesen hangsúlyozza a Döntőbizottság, hogy nem helytálló a kérelmező azon kifogása, hogy a mélyépítés fogalma a jogszabályokban nem meghatározott.
Jelen esetben az ajánlatkérő közbeszerzésének tárgya építési beruházás, a Kbt. 25. § (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozik.
A Kbt. 25. §-ának (1) bekezdése értelmében ugyanis, az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:
a) Az 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt.
b) Építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt.
c) Az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése.
A Kbt. 1. számú melléklete meg is határozza – az ajánlatkérő beszerzéséhez kapcsolódóan – a 25. § (1) bekezdés a) pontjában hivatkozott tevékenységek jegyzékét, ezen belül 45-ös CPV-kód, 45.21 Alcsoport, Általános építési és mélyépítési munkák tárgy vonatkozásában a mélyépítési munkák meghatározását, az alábbiak szerint:
– hidak – az autópályahidakat is beleértve –, viaduktok, alagutak és aluljárók,
– nagy távolságú csővezetékek, távközlési és villamos vezetékek, 
– városi csővezetékek, városi távközlési és villamos vezetékek, 
– kiegészítő városi munkák,
– előre gyártott szerkezetek helyszíni összeszerelése és felállítása.
A Döntőbizottság a fentiekben részletesen ismertette a részvételi felhívás III.2.2) pont 3. francia bekezdésében a pénzügyi és gazdasági alkalmasság körében megkövetelt igazolási módot, a kérelmezői konzorcium részvételi jelentkezésének 711–717. oldalán csatolt kimutatás adatait, a Hídépítő Zrt. 725–727. oldalon csatolt referencianyilatkozatát, a 735–737. és a 741–743. oldalon bemutatott referencia igazolások adattartalmát, továbbá a kérelmező kifogásait, és az ajánlatkérő észrevételében előadottakat.
Jelen esetben az ajánlatkérő a részvételi felhívás II.1.1), II.1.5) pontjában meghatározta az építési beruházás keretében megkötendő szerződés tárgyát, a II.2.1) pontban megadta a szerződés szerinti teljes mennyiséget.
Ajánlatkérő – a Kbt. 20. § (5) bekezdésében rögzített kötelezettségének eleget téve – a részvételi felhívás II.1.6) pontjában rögzítette a közbeszerzés (szerződés) tárgyának nómenklatúra szerinti besorolását, a Közös Közbeszerzési Szójegyzék (a továbbiakban: CPV) alkalmazásával. E szerint, a közbeszerzés (szerződés) tárgyának nómenklatúra szerinti meghatározása: CPV 45.23.24.00-6 Szennyvízcsatorna építése, CPV 45.23.24.10-9 Csatornahálózat építése, CPV 45.23.32.23-8 Úttest újraburkolása.
Ezen túlmenően helytálló az ajánlatkérő azon hivatkozása is, hogy a részvételi felhívás III.2.2) pont 3. francia bekezdésében – a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerint – a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására a jelentkező előző háromévi teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozatát követelte meg.
Fentiek alapján, a Döntőbizottság nem fogadta el a kérelmező azon kifogását, hogy az ajánlatkérő nem határozta meg a mélyépítés fogalmát, mivel az ajánlatkérő a jelentkezőnek a közbeszerzés tárgya szerinti mélyépítésből – így szennyvízcsatorna építésből, csatornahálózat építésből is, nemcsak úttest újraburkolásából – származó nettó árbevételének évenkénti és beruházásonkénti bontásban történő bemutatását követelte meg a részvételi felhívás III.2.2) pont 3. francia bekezdésben.
E követelménynek pedig a kérelmező nem teljes körben tett eleget.
A kérelmező ugyanis a részvételi jelentkezés 711–717. oldalán csatolt kimutatásban nem teljes körűen szerepeltette a 2003., 2004., 2005. évi mélyépítési árbevételét. A jelentkezés 735–737. és 741–743. oldalán bemutatott referencia munkák tekintetében, a közbeszerzés tárgya szerinti mélyépítésből származó nettó árbevételét évenkénti és beruházásonkénti bontásban a részvételi jelentkezés 711–717. oldalán nem mutatta ki, mely referenciákból a kérelmező egyértelmű nyilatkozata szerint 2003., 2004., 2005. években árbevétele származott.
A Kbt. kógens rendelkezése, az Európai Közösség rendelete, a közbeszerzés tárgyának ajánlatkérői meghatározása, és a közbeszerzés (szerződés) tárgyának nómenklatúra szerinti besorolása alapján, a Döntőbizottság álláspontja szerint a kérelmezői konzorcium részvételi jelentkezésének e hiányossága nem az ajánlatkérő fogalom meghatározásának hiányából, hanem abból adódott, hogy a szakcégnek minősülő kérelmező a mélyépítés fogalmát tévesen értelmezte, ennek tisztázása érdekében pedig kiegészítő tájékoztatáskéréssel sem fordult az ajánlatkérőhöz.
Mivel a kérelmező a részvételi jelentkezés e hiányosságát az ajánlatkérő felvilágosításkérésére sem tisztázta, így az ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdés f) bekezdése alapján a felhívásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő részvételi jelentkezés érvénytelenségéről jogszerűen döntött.
A Döntőbizottság a kérelmező kérelmére megvizsgálta a részvételi jelentkezés 145. oldalán csatolt banki igazolással kapcsolatos érvénytelenségi ok jogszerűségét, és megállapította, hogy az ajánlatkérő döntése e körben nem helytálló.
A Döntőbizottság a fentiekben részletesen ismertette a részvételi felhívás III.2.2) pont 1. francia bekezdésében meghatározott, a pénzügyi és gazdasági alkalmasság körében megkövetelt igazolási módot, az ajánlatkérő alkalmassági feltételrendszerét, a részvételi dokumentáció II. cikkely 7. szakaszának rendelkezéseit, a kérelmező kifogásait, valamint az ajánlatkérő észrevételében előadottakat.
Az ajánlatkérő észrevétele vonatkozásában a Döntőbizottság rámutat arra, hogy a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 2007. március 1-jén – a rendelet 14. §-ának (6) bekezdése 2007. június 1-jén – lép hatályba.
Az ajánlatkérői bírálat tekintetében így a hatályos, a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet az irányadó, melynek 2. § (1) bekezdés b) pontja szerint, e rendelet alkalmazásában pénzforgalmi bankszámla: az a bankszámla, amelyet a számlatulajdonos pénzforgalmának lebonyolítása céljából az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 97. § t) pontja szerinti vállalkozási tevékenységével kapcsolatosan törvényben vagy kormányrendeletben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve az a bankszámla, amely a számlatulajdonos rendelkezésének megfelelően kifejezetten pénzforgalmi bankszámlaként kerül megnyitásra.
A jogszabály fenti rendelkezése, a jelentkezésben csatolt cégmásolat alapján nem lehet vitatott, hogy a kérelmező adott bankszámlája pénzforgalmi bankszámlának minősül, mivel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 24. § (1) bekezdése alapján, illetőleg a bejelentéskor hatályosan a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény 12. § (4) bekezdése alapján, a számlát vezető pénzügyi intézmény azt ekként jelentette be a cégbíróságon, így azt a cégre vonatkozó cégjegyzék is ennek megfelelően tartalmazza.
Jelen esetben az ajánlatkérő a részvételi felhívás III.2.2) pont 1. francia bekezdésében a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására, valamint a részvételi dokumentáció II. cikkely 7.2. pontjában, a jelentkező valamennyi számlájára vonatkozó banki igazolás bemutatását követelte meg. 
Az ajánlatkérő azonban a dokumentáció II. cikkely 7.3. pontjában a pénzforgalmi bankszámlák – letéti, technikai-átvezetési, deviza-, lakástakarékpénztári (takarékossági) és egyéb speciális számlák – tekintetében kivételi kört határozott meg, melyekre a II. cikkely 7.3. pontjának utolsó fordulatában előírt, eltérő adattartalommal kérte a bank nyilatkozatát (számlaszámok és a típus megadásával): „miszerint ezen számlák specifikuma miatt nem lehet az adott bankinformációt kiadni.”
Az ajánlatkérő azt pedig a közbeszerzési eljárás feltételrendszerében nem határozta meg, hogy milyen számlákat fogad el „egyéb speciális számlák"-nak, melyekre a fenti eltérő adattartalommal kérte a bank igazolásának megadását.
Fentiek alapján, az ajánlatkérő a dokumentációban lehetővé tette egyéb speciális számlák tekintetében is az eltérő adattartalmú banki nyilatkozat becsatolását, melyet a kérelmező számlavezető pénzügyi intézménye visszaigazolt. Így a jelentkezés 145. oldalán csatolt banki igazolás körében, figyelemmel a Kbt. 81. § (2) bekezdésének utolsó fordulatára, továbbá a kérelmező tisztázó válaszára, a részvételi jelentkezés érvénytelenségének megállapítása ezen indokok alapján nem volt helytálló.
Mivel a Döntőbizottság a fentiekben két érvénytelenségi ok jogszerűségét megállapította, az Egerszeg 2006 Konzorcium részvételi jelentkezése a Kbt. 114. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen, és az ajánlatkérő részvételi szakaszt lezáró döntés jogszerű, az egy nem helytálló érvénytelenségi ok miatt jogsértés megállapításának nem lehet helye.
A Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a fenti indokok alapján a kérelmező alaptalan jogorvoslati kérelmét a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján elutasította.
A Döntőbizottság ideiglenes intézkedést nem alkalmazott, mert annak a Kbt. 332. §-ában rögzített törvényi feltételei nem álltak fenn.
A Döntőbizottság – jogsértés hiányában – a Kbt. 340. § (2) bekezdés h) pontja és a 341. § (6) bekezdése alapján rendelkezett az eljárási költségek viseléséről.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése, 347. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2007. február 22.

Dr. Horváth Éva s. k.,	Bujdosó Gézáné s. k.,
	közbeszerzési biztos	közbeszerzési biztos

Dr. Szvetnik Ágnes s. k.,
közbeszerzési biztos