Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/39
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2007.04.04.
Iktatószám:5460/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (5460/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.58/11/2007.

Tárgy: A Pest-Gold Kft. jogorvoslati kérelme a Közép-békési Települések Vízvédelmi Egyesülete és a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Pest-Gold Kft. (1157 Budapest, Zsókavár u. 58. 1/5., a továbbiakban: kérelmező) kérelmét, melyet a Közép-békési települések Vízvédelmi Egyesülete (5600 Békéscsaba, Berényi út 103,. képviseli: Dr. Endreffy Zoltán Ügyvédi Iroda, ügyintéző: dr. Endreffy Zoltán ügyvéd, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7–9.), mint főkezdeményezett és a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság társajánlatkérő (5600 Békéscsaba, Berényi út 103., a továbbiakban: ajánlatkérők) „Élővízcsatorna ökológiai, turisztikai állapotának javítása keretében vízpótló műtárgy, uszadékkiszedő helyek és csónakátemelők, gerebtisztító műtárgy, torkolati szivattyútelep építése tárgyú közbeszerzési eljárása ellen nyújtott be, a Döntőbizottság elutasítja.
Az eljárás során felmerült egyéb költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.

INDOKOLÁS:

Az ajánlatkérők és az Országos Területfejlesztési Hivatal mint INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság (támogató) képviseletében eljáró VATI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht., mint közreműködő szervezet 2005. május 25-én támogatási szerződést kötöttek az „ÖKOVÍZ – Az élővízcsatorna ökológiai, turisztikai állapotának javítása című HU-RO-SCG1/330 számú projektre nyújtandó vissza nem térítendő támogatás tárgyában, melyből az INTERREG támogatás aránya 94,01%, mintegy 299 M Ft keretösszegben.
A támogatási szerződés 8.3. pontja szerint a támogatottak kötelesek a projekt végrehajtása során a beszerzésekre vonatkozóan a tisztességes, nyílt és átlátható eljárást és egyenlő versenyfeltételeket biztosítani, és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek betartásáról gondoskodni.
Az ajánlatkérők ajánlati felhívása a Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt eljárásra a rendelkező részben meghatározott tárgyban a Közbeszerzési Értesítő 2007. január 19-ei 8. számában jelent meg 0430/2007. szám alatt.
A Közbeszerzési Értesítő részére megküldött és az ajánlattételi felhívás közzétételére irányuló hirdetmény kérelem tartalmazta a beszerzés becsült értékét. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.1) pontjában meghatározta a beszerzés tárgyát, mennyiségét az alábbiak szerint:
1 db 1,5 m3/s teljesítményű folyóból történő vízpótló műtárgy, 11 db csónakátemelő hely, 3 db uszadékkiszedő hely, 1 db gerebtisztító műtárgy, 1 db 1,5 m3/sec. teljesítményű torkolati stabil szivattyútelep építése.
Az ajánlatkérő a II.1.7. és a II.1.8. pontok szerint rész- vagy alternatív ajánlatot nem fogadott el. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésének határidejét a II.3. pontban 2007. november 30-ában határozta meg. Az ajánlatkérők a szükséges előírásokat megtették a kizárási okok, az alkalmasság és igazolási módjuk vonatkozásában.
A III.2.2) pontban a gazdasági-pénzügyi alkalmasságot illetően az alkalmasság minimumkövetelménye volt a megfelelő pénzintézeti nyilatkozat a 30 napot meghaladó sorbanállásra vonatkozóan, az előző két évre vonatkozó (2004–2005.) „nem negatív mérleg szerinti eredmény az ajánlattevők (közös ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vonatkozásában külön – külön, továbbá az elmúlt két évre (2004–2005.) – együttesen figyelembe veendő – és átlagosan évi nettó 500 millió forintos forgalom mellett a következő feltétel:
A III.2.2) pont szerint alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen ugyanezen időszakban (azaz az elmúlt két, 2004–2005. évre vonatkozó időszakban) a közbeszerzés tárgya szerinti együttes nettó forgalma az előző két év valamelyikében nem éri el a nettó 250 millió forint összeget.
Az ajánlattevő a pénzügyi, gazdasági, alkalmassági követelményeknek a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján is megfelelhet.
Az előbbiekhez tartozó igazolási mód az ajánlattevő nyilatkozata az elmúlt két év teljes forgalmáról és a közbeszerzés tárgyának forgalmáról a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján.
A III.2.3) pontban a műszaki-szakmai alkalmasság tekintetében minimumkövetelményként írta elő az ajánlatkérő a kivitelezés kulcsszemélyzetének 5 éves szakmai gyakorlata és – legalább két fő FMV–Vízép–A típusú műszaki vezetői jogosultsága az 51/2000. (VIII. 6.) FVM–GA–KöViM e. r. szerint előírások mellett az alábbi referencia követelményt:
Alkalmatlan az ajánlattevő, (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek 2003–2004–2005–2006. években műszaki átadással lezárult és pozitív véleménnyel igazolt, megvalósított nyílt felszínű vízrendezési, valamint összesen legalább egy 1,5 m3/s folyóból történő vízkivételi telep, és legalább egy 1,5 m3/s szivattyútelep-építési, vagy – rekonstrukciós referenciával összesen legalább nettó 250 millió forint értékben.
Az előbbihez tartozó igazolási mód a megadott évek legjelentősebb befejezett vízépítési munkáinak ismertetése a főbb műszaki, mennyiségi mutatók, a szerződést kötő másik fél részéről információt nyújtó személy nevének és telefonszámának megjelölésével és a szerződést kötő fél által adott a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerinti igazolások csatolása.
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a IV.2.1) pont szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat, amely az alábbi részszempontokból áll:
részszempontok
súlyszámok
1. ajánlati ár
8
2. határidő
2
A felhívás VI.2) pontja szerint a beszerzés EU-Alapokból támogatott. A projekt Magyarország–Románia és Magyarország–Szerbia–Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program INTERREG III/A program keretében valósul meg (regisztrációs szám: HU-RO-SCG 1/330).
Az ajánlattételi határidő a felhívás szerint 2007. március 9., az eredményhirdetés napja 2007. március 27., a szerződéskötés napja 2007. április 5.
Az ajánlati dokumentáció tartalmazta az ajánlatkérő részletes előírásait, útmutatót, nyilatkozatmintákat, a szerződési feltételeket, a műszaki előírásokat. A részletes műszaki leírás tartalmazta a minden egyes munkanemre vonatkozó követelményeket. A közbeszerzési műszaki leírás a vízpótló műtárgy vonatkozásában tartalmazza, hogy a kivitelezés megkezdése előtt töltés bontási engedélyre van szükség. A Fehér-Körös tömlőgátján épülő torkolati stabil szivattyútelep vonatkozásában a szivornyás és a szivattyús üzemmód is szerepel. A szintén csatolt jogerős vízjogi engedély és az engedélyezési terv a kapacitásadatokat illetően a vízpótló műtárgy vonatkozásában a vízbetáplálás biztosítására, illetve a torkolati szivattyútelepet illetően Gyulán és Békésen is 0,50–1,00 m3/s kapacitást ír elő.
A közbeszerzési eljárás adatai szerint a jogorvoslati eljárás megindításakor a dokumentációt a Békés-Drén Kft. és a BÓLEM Kft. vette meg, a kérelmező nem volt az átvevők között.
A kérelmező 2007. február 2-án előterjesztett jogorvoslati kérelmében kérte, hogy a Döntőbizottság állapítsa meg a jogsértést a Kbt. 1. § (2) bekezdésére tekintettel, hívja fel az ajánlatkérőt a törvény szabályainak megfelelő eljárásra, alkalmazzon ideiglenes intézkedést, határozzon a költségek viseléséről.
Kérelme indokaként előadta, hogy az ajánlatkérő a hirdetmény III.2) pontjában, a részvételi feltételek között előírta a pénzügyi- gazdasági alkalmatlansági kritériumot, amely szerint „alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen az elmúlt két évre (2004–2005. években) vonatkozó időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti együttes nettó forgalma az előző két év valamelyikében nem éri el a nettó 250 millió forint összeget.
Kérelmező álláspontja szerint ez a feltétel diszkriminatív és alkalmas a pályázók körének szűkítésére, illetve indokolatlanul nagy összeget határoz meg. Egyrészt a mélyépítő-ipari piac ezen területén a közbeszerzés tárgya szerinti kivitelezések ritkák, kisebb volumenűek. Másrészt a megjelölt két év rendkívül rövid időszak, ezekben az években ilyen jellegű feladatok csak részfeladatként jelentek meg kevés számú kivitelezésben.
Jogsértő továbbá a részvételi feltételek között előírt azon műszaki-szakmai alkalmassági feltétel is, amely szerint: „alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha nem rendelkeznek 2003–2004–2005–2006. években műszaki átadással lezárult és pozitív véleménnyel igazolt megvalósított nyílt felszínű vízrendezési, valamint összesen legalább egy 1,5 m3/s folyóból történő vízkivételi telep és legalább egy 1,5 m2/s szivattyútelepépítési, vagy rekonstrukciós referenciával összesen legalább 250 millió forint értékben.
A fenti feltétel a már említett pénzügyi-gazdasági feltételre is tekintettel szintén diszkriminatív és alkalmas a pályázók körének indokolatlan szűkítésére, mert nagy vízkivételi kapacitást határoz meg és csak folyóból történő vízkivételt tart megfelelőnek, holott az ilyen vízkivételi telepek műszaki jellemzői a tavi, folyami vagy a csatornából történő vízkivétel esetén hasonlók. Rendkívül magas a szivattyútelepnél (építés vagy rekonstrukció) megjelölt 1,5 m3/sec. kapacitás, ezzel az előírással is szűkíti az ajánlatkérő a lehetséges ajánlattevők körét. A vízkivételi telep és a szivattyútelep kivitelezése hasonló gépészeti, építési megoldásokat tartalmaz, tehát még kisebb kapacitás esetén is biztosítja a referencia a szerződés teljesíthetőségét.
Ajánlatkérő észrevételében kérte az álláspontja szerint megalapozatlan kérelem elutasítását. Ajánlatkérő a beszerzés becsült értékére tekintettel írta elő alkalmassági feltételként az ajánlattevő (és vele együttesen a 10% feletti alvállalkozó) közbeszerzés tárgya szerinti nettó forgalmára vonatkozó 250 millió forintos feltételt. Kérte figyelembe venni a támogatási szerződés pénzügyi adatait és a Közbeszerzési Értesítő részére az ajánlati felhívás közzétételére irányuló hirdetmény kérelemben megjelölt becsült értéket. Az együttes megfelelés mellett az alkalmassági követelménynek a Kbt. 66. § (2) bekezdése alkalmazásával is megfelelhet az ajánlattevő. A Kbt. 69. § (3) bekezdését szem előtt tartva döntött erről az ajánlatkérő, az uniós támogatásra, a rövid teljesítési határidőre is tekintettel. A két éves időszak adatai nem sértik a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontját, amely maximum az előző 3 évre nézve teszi lehetővé az adatok kérését. Az ajánlatkérő hivatkozott arra, hogy a közbeszerzési eljárását eredetileg 2006. évben kívánta megkezdeni, azonban a hirdetményekkel kapcsolatos eljárás miatt arra ténylegesen csak 2007-ben került sor. Tehát a 2006. évhez képest határozta meg a pénzügyi, gazdasági alkalmasság vonatkozásában a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatos előírását.
A referenciákat illetően ajánlatkérő tekintettel volt a beszerzés tárgyának sajátosságaira. Az 1,5 m3/s folyóból való vízkivételi telep és az 1,5 m3/s szivattyútelep összhangban áll a dokumentáció szerint kért műszaki tartalommal, ahhoz képest nem túlzó mértékű. Kisebb kapacitású telepek esetén mások a műszaki és minőségi követelmények, ezért ajánlatkérő azonos kategóriájú művekre vonatkozó referenciát kért. Szintén e specialitás keretében gondolt az árvízvédelmi biztonsági követelményekre is, amikor folyóból való vízkivételt határozott meg a referencia tárgyaként. Itt is együttes megfelelést írt elő, valamint a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján, a más szervezet erőforrására vonatkozó támaszkodás alapján is megfelelhet az ajánlattevő a feltételnek. A műszaki alkalmassági feltételnél is a Kbt. 69. § (3) bekezdését szem előtt tartva döntött erről az ajánlatkérő, figyelemmel az uniós támogatásra, a rövid teljesítési határidőre is.
Az ajánlatkérő kifejtette, hogy a dokumentációban előírt m3/sec. kapacitáshoz képest a referencia szerinti kapacitás eltérő nagyságát az indokolta, hogy a 2006. januárban kiadott vízjogi létesítményi engedély módosult és az ajánlatkérő számára műszaki és időbeli indokból megfelelőbb, nagyobb teljesítményű szivattyú került alkalmazásra, amely időmegtakarítással is jár és a kivitelezhetőség tekintetében is előnyösebb.
Az árvízvédelmi követelmények – melyek a töltés megbontásával és helyreállításával függenek össze – nagyobb alkalmassági követelményt állítanak az ajánlattevőkkel szemben, ezért kellett folyóra vonatkozóan a vízkivételi helyet megjelölni a referencia követelményben.
A vízkivételi telep az első szakaszban a csövek megteltéig szivattyúként működik, majd pedig miután ez megtörtént, akkor úgynevezett szivornya funkciót lát el a berendezés, illetve szivornya üzemmódba kerül. Ettől eltérő funkciójú, rendeltetésű és ehhez képest más műszaki jellegű a szivattyútelep, ennél folyamatos vízkivételi tevékenység van, ez a két műszaki funkció elkülönül egymástól.
A vízkivételi telep nem csak szivattyú, hanem szivornya funkcióval is rendelkezik, mely gépészeti különbséget eredményez a berendezéseket illetően.
Az ajánlatkérő utalt arra is, hogy a maximális kapacitás követelmény (1,5 m3/sec.) a környéken létesült hasonló létesítmények kapacitás adatától nem tér el és hivatkozott e körben a Fekete Körösön megvalósult morgó-foki beruházásra (vízátemelő mű) (1,5 m3/sec), valamint a Biharugrán megvalósult (2,5 m3/sec.) kapacitású létesítményre.
A Döntőbizottság a közbeszerzési és a jelen eljárás iratai, a felek írásbeli és szóbeli nyilatkozatai alapján megállapította, hogy a kérelem az alábbiak szerint megalapozatlan.
Az ajánlatkérő a Kbt. VI. fejezete 23. cím szerinti nyílt eljárás szerint folytatja a közbeszerzési eljárását.
A Kbt. 246. § (7) bekezdése szerint a nyílt, a meghívásos, a tárgyalásos eljárásra és a versenypárbeszédre egyébként – ha e fejezet másként nem rendelkezik – a IV. fejezet szabályait kell megfelelően alkalmazni.
A Kbt. 252. §-a szerint a nyílt eljárásra a IV. fejezet 3. címének szabályait (48–99. §) – a 23. cím rendelkezései szerint – kell megfelelően alkalmazni.
A Kbt. 1. § (1) és (2) bekezdése szerint:
(1) A közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerződés megkötését is – az ajánlatkérő köteles biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát.
(2) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevők számára.
A Kbt. 65. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles előírni az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az alkalmasság feltételeit és igazolását – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében is [71. § (4) bekezdése] – az ajánlatkérő kizárólag a 66–69. §-ban meghatározott módon írhatja elő.
A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése esetében igazolható az előző legfeljebb háromévi teljes forgalmáról, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága építési beruházás esetében igazolható az előző legfeljebb öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével.
A Kbt. 69. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek a 66. és a 67. §-ban meghatározott adatok és tények kérését – figyelemmel az ajánlattevő (alvállalkozó) üzleti titokhoz fűződő érdekére is – a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, a (2) bekezdés szerinti követelményeket pedig – a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel – legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig lehet előírni.
A Döntőbizottság először a jogorvoslati kérelem azon kérelmi elemét vizsgálta, mely szerint az ajánlattevők az ajánlati felhívás, részvételi feltételek III.2.2) pontjában a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 2. pontjának második bekezdésében foglaltak szerint, a közbeszerzés tárgya szerinti együttes nettó forgalom vonatkozásában az esélyegyenlőséget korlátozó módon, rövid időszakra határozta meg a forgalom nagyságára vonatkozó előírását.
A Döntőbizottság megállapította, hogy a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajánlattevő teljes forgalmáról, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozat legfeljebb az előző három éves időtartam vonatkozásában határozható meg. A Kbt. 3. § meghatározott kógens szabályozásából adódóan, tehát az ajánlatkérő ezen vizsgálandó időszakot a pénzügyi- gazdasági alkalmasság keretében a közbeszerzés tárgyának megfelelő forgalom, illetve a teljes forgalom vonatkozásában nem határozhatja meg hosszabb időszakra, azonban e rendelkezés nem zárja ki, hogy ennél rövidebb időszakra előírható az alkalmassági igazolási mód. Ennek megfelelően a Döntőbizottság nem fogadta el a kérelmező hivatkozását, miszerint a sérelmezett feltételnek a két éves időszakra vonatkozó meghatározása az esélyegyenlőséget sérti, ugyanis a kifogásolt előírás a szabályozás megadott kógens kereteit nem lépte túl. Emellett a hivatkozott előírás a Kbt. 69. § (3) bekezdésében foglalt és a szerződés teljesítéséhez szükséges feltételekkel kapcsolatos arányossági követelményt e vonatkozásban nem sérti. Ebből következően a fenti és az ajánlattevők, illetve alvállalkozóinak alkalmasságára vonatkozó előírások megsértése hiányában a Kbt.-nek az alapelvi rendelkezései körében a kérelmező által megjelölt Kbt. 1. § (2) bekezdésében foglalt esélyegyenlőségre vonatkozó követelmény sem sérülhetett, hiszen a Kbt. e körben közvetlenül jogrendező, konkrét szabályait nem sérti az előírás.
Ezt követően a Döntőbizottság vizsgálta, hogy a közbeszerzés tárgyára vonatkozó a 250 M Ft-os nettó bevételre vonatkozó előírás a Kbt. esélyegyenlőséget biztosító, illetve az alkalmasságra vonatkozó konkrét szabályait sérti-e vagy sem. A Döntőbizottság megállapította a becsatolt támogatási szerződés, valamint az ajánlatkérő által szintén becsatolt és az eljárás irataihoz tartozó, és az ajánlati felhívás közzétételére vonatkozó kérelemben közölt becsült érték alapján, hogy az alkalmassági előírás becsült érték arányosan, azt figyelembe véve és meg nem haladva került meghatározásra, tekintettel a Kbt. 245. § (1) bekezdésére is a közbeszerzési érték meghatározását illetően. A szerződés teljesítésének időtartama mintegy nyolc hónap, tehát az alkalmas ajánlattevőtől jogszerűen várja el az ajánlatkérő, hogy éves viszonylatban a közbeszerzés értékének megfelelő korábbi teljesítést mutasson fel a közbeszerzés tárgyában. A Döntőbizottság e határozatban azért nem közli a hivatkozott becsült érték összegét konkrétan, mert a közbeszerzési eljárás jelen pillanatban az ajánlattételi szakban van, erre tekintettel nem célszerű a lehetséges ajánlattevők számára e többlet információt megadni. A fentiek alapján az esélyegyenlőség korlátozása fel sem merülhet e vonatkozásban és a Kbt. 69. § (3) bekezdését figyelembe véve az ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges feltételek körében, a beszerzés értékével arányos előírást eszközölt az ajánlatkérő.
Rámutat a Döntőbizottság arra is, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevők és a 10%-on felüli alvállalkozók együttes megfelelőségét írta elő, mely szintén a pénzügyigazdasági alkalmasság körében támadott alkalmassági feltételek teljesíthetőségét igazolja, továbbá az ajánlati felhívásban az ajánlatkérő utalt arra is, hogy az alkalmasság igazolható az ajánlattevő erőforrásokat rendelkezésre bocsátó szervezet megjelölésével is.
A Döntőbizottság ezt követően vizsgálta a műszaki-szakmai alkalmasság körében a vízkivételi teleppel, szivattyútelep építéssel, illetve a rekonstrukcióval összefüggésben előírt referenciára vonatkozó alkalmassági feltételt és megállapította, hogy az sem jogsértő az alábbiak szerint.
A Döntőbizottság elfogadta az ajánlatkérő hivatkozását, illetve műszaki indokait, hogy a vízkivételi kapacitás előírt mértéke – függetlenül attól, hogy a dokumentációban kisebb m3/sec. kapacitást írt elő az ajánlatkérő – azért indokolt, mert a vízjogi engedélyezési tervhez képest előírt és a műszaki leírásban szerepeltetett szivattyúval járó műszaki előnyök (időmegtakarítás, kivitelezhetőség elősegítése) ezt indokolttá teszik.
E körben a Döntőbizottság elfogadta ajánlatkérő indokolását, hogy a folyóból történő vízkivételre történő referencia előírás szintén a beszerzés tárgyával és a szerződés teljesítési feltételeivel összefüggő alkalmassági előírás, amelyet szintén az árvízvédelmi műtárgyakkal kapcsolatos beszerzési tárgy (kiépített árvízvédelmi partvonal) indokolt. Az árvízvédelmi mű megbontását és helyreállítási kötelezettséget a műszaki leírás tartalmazza, tehát a sérelmezett előírás, mint a beszerzés tárgyával összefüggő feltétel az ajánlattevők esélyegyenlőségét nem sérti.
A Döntőbizottság továbbiakban elfogadta az ajánlatkérő műszaki indokait a vízkivételi-telep és a szivattyútelep vonatkozásában is, mely szerint azoknak az adott esetben alkalmazandó gépészeti megoldásai nem azonosak, mivel a vízkivételi műnek részben szivornyaként, részben pedig szivattyúként kell működni a műszaki leírásban részletezett módon, míg ez a műszaki jellemző a szivattyú telepnél nem áll fenn. Előbbiekre tekintettel indokolt külön-külön referenciák kérése a kétféle létesítmény vonatkozásában.
A Döntőbizottság figyelembe vette az ajánlatkérő azon hivatkozását is, hogy a Fekete Körösön a morgó-foki vízátemelő mű 1,5 m3/sec. kapacitású létesítmény, valamint a biharugrai létesítmény 2,5 m3/sec. kapacitású, tehát a sérelmezett előírás nem tér el a hasonló és a jelen projekttel földrajzi közelségben lévő létesítmények kapacitásától. Ugyanez a körülmény alátámasztja azt is, hogy a referenciára vonatkozó követelmény nem versenykorlátozó, ilyen referencia megszerzésére az elmúlt években (csak a megvalósítandó létesítmény közvetlen környékén is) több lehetőség volt.
A Döntőbizottság a fentiek szerint a Kbt. 318. § (1) bekezdés szerint biztosított jogkörében eljárva a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján a megalapozatlan kérelmet elutasította és a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján rendelkezett a költségek viseléséről a Kbt. 341. § (6) bekezdése szerint. A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2007. március 5.

Dr. Csanádi Péter s. k.,	Kalmárné Diósy Ildikó s. k.,
	közbeszerzési biztos	közbeszerzési biztos

Dr. Bíró Judit s. k.,
közbeszerzési biztosA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG HATÁROZATAI