Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/42
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2007.04.13.
Iktatószám:5680/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		
KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (5680/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.54/6/2007.

Tárgy: a TECTUM Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. jogorvoslati kérelme a Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozza az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a TECTUM Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. (1118 Budapest, Torbágy u. 13., a továbbiakban: kérelmező) által a Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12., képviseli: dr. Serfőző Andrea ügyvéd, 4400 Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 9. V/51., a továbbiakban: ajánlatkérő) ,,Távhővezeték építése, felújítása, karbantartása, valamint épületgépészeti és villamos munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet elutasítja.
Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, méltányossági és újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a kérelmező jogorvoslati kérelme, a közbeszerzési eljárás során keletkezett iratok, az ajánlatkérő érdemi észrevétele és a felek tárgyaláson tett nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg.
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VII. fejezete szerinti keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás indítására irányuló 23364/2006 számú ajánlati felhívását a Közbeszerzési Értesítő 2006. november 15-i számában tette közzé.
Az ajánlati felhívás II.1.1) pontjában a szerződés tárgyát a következőképpen határozta meg: „Keretmegállapodás kötése távhővezeték építésére, felújítására, karbantartására, valamint egyéb épületgépészeti és villamos munkák elvégzésére.”
A felhívás II.1.4) pontja szerint a tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma: 3.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.1) pontjában az alábbiak szerint határozta meg a beszerzés mennyiségét:
– Távhővezeték-építés NA40-től NA500-ig várhatóan 350 fm nyomvonal, hőközpont gépészeti szerelés 100 kW-tól 1500 kW-ig 10 db, hőközpont átalakítás 20 db, hőközpont szakipari karbantartás 20 db. 
– Távhővezeték műtárgyi karbantartás várhatóan 15 db.
– Primer távvezetéki szakaszolószerelvények cseréje 24 db, hőközpontok teljes villamos felújítása 15 db, hőmennyiség-mérő-csere NA20-tól NA65-ig 24 db.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározta a közbeszerzési eljárás releváns határidőit és alkalmassági követelményrendszerét. Ajánlatkérő nem tette lehetővé a részekre történő ajánlattételt a felhívás II.1.7) pontjában. A felhívás IV.2.1) pontja szerint ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat szerinti bírálati szempontot határozta meg, ehhez megadta a bírálati részszempontokat, azok súlyszámát valamint az értékelés módszerét is alábbiak szerint:
részszempontok
súlyszámok
1. ajánlati ár
50
2. fizetési határidő
10
3. napi késedelmi kötbér mértéke
10
4. garancia időtartama
20
5. garanciális javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
20
6. garanciaidőn túli javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
20
7. nem az ajánlattevő által korábban elvégzett munkák javításának megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
20
Az ajánlattételi határidőre, 2007. január 3-ra 4 db ajánlat érkezett. Ajánlatot tett kérelmező, a Hőtransz Kft., a Fütech Kft. és a B&G Trade Kft.
Az eredményhirdetésre 2007. január 10-én került sor. Az összegezés 8.a) pontja szerint eredményes volt az eljárás, a nyertes ajánlattevők és ajánlataik az alábbiak voltak:
1. kérelmező
részszempontok
ajánlat
1. ajánlati ár
92 993 282 Ft + áfa
2. fizetési határidő
90 nap
3. napi késedelmi kötbér
5%
4. garancia időtartama
5 év
5. garanciális javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
5 óra
6. garancia időn túli javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
5 óra
7. nem az ajánlattevő által korábban elvégzett munkák javításának megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
5 óra
2. Hőtransz Kft.
részszempontok
ajánlat
1. ajánlati ár
69 335 960 Ft + áfa
2. fizetési határidő
30 nap
3. napi késedelmi kötbér
5%
4. garancia időtartama
5 év
5. garanciális javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
12 óra
6. garancia időn túli javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
12 óra
7. nem az ajánlattevő által korábban elvégzett munkák javításának megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
12 óra
3. Fütech Kft.
részszempontok
ajánlat
1. ajánlati ár
81 404 129 Ft + áfa
2. fizetési határidő
60 nap
3. napi késedelmi kötbér
5%
4. garancia időtartama
5 év
5. garanciális javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
2 óra
6. garancia időn túli javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
2 óra
7. nem az ajánlattevő által korábban elvégzett munkák javításának megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
2 óra
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőkkel a keretmegállapodást 2007. január 19-én megkötötte. A keretmegállapodás 3. pontjában a felek rögzítették, hogy „a keretmegállapodás teljesítése során a Kbt. 234. § és 235. §-ának megfelelően a keretmegállapodásos eljárás második részében, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ajánlattételi felhívásaiban kerülnek meghatározásra a konkrét műszaki tartalmak. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy a keretmegállapodásban nem szereplő konkrét szerződéses feltételekben a felek megállapodjanak, illetőleg az ajánlatkérő az összességében legkedvezőbb érvényes ajánlattevővel köthessen a kivitelezésre szerződést. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlattevő a keretmegállapodásban foglaltakhoz képest az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan csak kedvezőbb ajánlatot tehet.”
Ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötésének napján, 2007. január 19-én küldte meg a Kbt. 225. § (1) bekezdés d) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívását kérelmező, a Hőtransz Kft. és a Fütech Kft. részére. Az ajánlattételi felhívás 2. pontjában meghatározott beszerzési tárgy valamint a 14. pontban szereplő bírálati szempont szó szerint megegyezik az ajánlati felhívás II.2.1)  és IV.2.1) pontjában foglaltakkal. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 18. Egyéb információk pontjában – többek között – előírta:
„h) Az előírtnál kedvezőbb fizetési határidő vállalását az ajánlattevők ajánlatukban megajánlhatják akként, hogy a megajánlott fizetési határidőbe bele kell számítani a Kbt. 305. § (1) bekezdésében meghatározott 30 napos fizetési határidőt, így az előírtnál kedvezőbb fizetési határidő 30 napnál rövidebb nem lehet. Az ajánlatkérő 90 napot meghaladó mértékű fizetési határidő vállalását irreális megajánlásnak tekinti.
i) Az 5., 6., 7. bírálati részszempont tekintetében (garanciális javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra); garancia időn túli javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra); nem az ajánlattevő által korábban elvégzett munkák javításának megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)) az ajánlatkérő 30 percnél rövidebb megajánlott időtartam vállalását irreális megajánlásnak tekinti.”
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban az ajánlattételi határidőt 2007. január 26-ában határozta meg, egy együttes tárgyalási fordulót tervezett az ajánlatok bontását követően. Az eredményhirdetés tervezett időpontja 2007. január 29., míg a szerződéskötést 2007. február 6. napjára ütemezte ajánlatkérő.
Kérelmező, a Hőtransz Kft. és a Fütech Kft. a 2007. január 26-i ajánlattételi határidőre az alábbiak szerint nyújtották be ajánlataikat:
1. kérelmező
részszempontok
ajánlat
1. ajánlati ár
66 8828 169 Ft + áfa
2. fizetési határidő
90 nap
3. napi késedelmi kötbér
5%
4. garancia időtartama
5 év
5. garanciális javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
2 óra
6. garancia időn túli javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
2 óra
7. nem az ajánlattevő által korábban elvégzett munkák javításának megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
2 óra
2. Hőtransz Kft.
részszempontok
ajánlat
1. ajánlati ár
61 671 896 Ft + áfa
2. fizetési határidő
90 nap
3. napi késedelmi kötbér
5%
4. garancia időtartama
5 év
5. garanciális javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
0,5 óra
6. garancia időn túli javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
0,5 óra
7. nem az ajánlattevő által korábban elvégzett munkák javításának megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
0,5 óra
3. Fütech Kft.
részszempontok
ajánlat
1. ajánlati ár
69 231 654 Ft + áfa
2. fizetési határidő
90 nap
3. napi késedelmi kötbér
5%
4. garancia időtartama
5 év
5. garanciális javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
0,5 óra
6. garancia időn túli javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
0,5 óra
7. nem az ajánlattevő által korábban elvégzett munkák javításának megkezdése a bejelentés időpontjától számítva (óra)
0,5 óra
Ajánlatkérő és ajánlattevők 2007. január 26-án a tárgyalást lefolytatták, a benyújtott ajánlatok módosítására nem került sor.
Ajánlatkérő 2007. január 29-én hirdette ki az eljárás eredményét, az összegezés szerint az eljárás nyertese a Hőtransz Kft. lett.
Ajánlatkérő a jogorvoslati eljárásra tekintettel a szerződés megkötését elhalasztotta.
Kérelmező 2007. február 1-jén nyújtott be jogorvoslati kérelmet ajánlatkérő eljárást lezáró döntése ellen, melyben kérte ajánlatkérő eljárást lezáró döntésének megsemmisítését, ideiglenes intézkedéssel a szerződéskötés megtiltását. Álláspontja szerint ajánlatkérő megsértette a Kbt. 236. § (1) bekezdését, mivel a keretmegállapodásban nem rögzített feltételek vonatkozásában lehet további eljárást lefolytatni azzal, hogy lényegesen nem változtathatók meg a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási szakaszban a keretmegállapodásban már szereplő lényeges feltételek, azokat nem lehet módosítani, azonban a Nőtransz Kft. és a Fütech Kft. ajánlatai lényeges módosításokat tartalmaznak a fizetési határidő és a garanciális javítás megkezdése tekintetében, ezért azokat ajánlatkérőnek érvénytelenné kellett volna nyilvánítani.
Ajánlatkérő észrevételében előadta, hogy ajánlattételi felhívásában a beszerzés tárgyát vagy mennyiségét lényegesen nem módosította, azonban az ajánlattevők esélyegyenlőségének elősegítése végett, az irreális ajánlatokat elkerülendő, a fizetési határidőt kilencven napban maximalizálta, a garanciális javítások megkezdésének időpontját pedig fél órás időtartamban minimalizálta, szakmai tapasztalataira figyelemmel, majd az ajánlattételi felhívásában foglaltaknak megfelelően hozta meg eljárást lezáró döntését.
Ajánlatkérő a megalapozatlan jogorvoslati kérelem elutasítását kérte. A jogorvoslati eljárásban egyéb érdekeltek észrevételt nem tettek.
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárásban azt vizsgálta, hogy ajánlatkérő eljárást lezáró döntése megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak.
A Döntőbizottság megállapította, hogy kérelmező jogorvoslati kérelme nem megalapozott.
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. VII. fejezet, 40. cím szerinti keretmegállapodásos eljárás második része szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás volt.
A Kbt. 275. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás lehet. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást csak meghatározott esetekben lehet alkalmazni.
A Kbt. 275. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérők keretmegállapodásos eljárást is alkalmazhatnak (40. cím).
A Kbt. 288. §-a szerint:
„(1) A keretmegállapodásos eljárásra az V. fejezet 18. címének szabályait (232–237. §) – a 40. cím rendelkezései szerint – kell megfelelően alkalmazni. 
(2) A keretmegállapodásos eljárás két részből áll. Az első részben az ajánlatkérő (ajánlatkérők) a 35. cím szerinti nyílt eljárást vagy a 36–38. cím szerinti valamely meghívásos vagy tárgyalásos eljárást köteles alkalmazni keretmegállapodás megkötése céljából.
(3) Az ajánlatkérő a (2) bekezdésnek megfelelően megkötött keretmegállapodás alapján egy vagy több hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat [225. § (1) bekezdésének d) pontja] az adott közbeszerzés(ek) megvalósítása érdekében. Az eljárás ezen második részére a 226. § szerinti szabályokat – a 18. és a 39. cím rendelkezései szerint – kell megfelelően alkalmazni. A 237. § (3) bekezdése nem alkalmazandó.”
A Kbt. 287. §-a szerint:
„(1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra az V. fejezet 17. címének szabályait (225–231. §) – a 38. cím rendelkezései szerint – kell megfelelően alkalmazni. A 282. § (2)–(3) bekezdése is alkalmazandó.
(2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására a 225. §-t kell megfelelően alkalmazni. A 225. §-ban hivatkozott közbeszerzési eljárások alatt az e fejezet szerinti eljárásokat kell érteni.”
A Kbt. 225. § (1) bekezdés d) pontja szerint az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződést a 13–16. cím szerinti valamely eljárásban megkötött keretmegállapodás alapján köti.
A Kbt. 226. §.-a szerint a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására a IV. fejezetnek a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályait (3. cím, 126–128. §, 131–135. §) – a 13. és a 17. cím rendelkezései szerint – kell megfelelően alkalmazni.
A Kbt. 126. §-a szerint a tárgyalásos eljárásra a nyílt eljárás szabályait, illetőleg a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetében a két szakaszból álló eljárás szabályait is – a 6. cím rendelkezései szerinti eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.
A Kbt. fentiekben idézett utaló rendelkezéseiből következik, hogy fő szabályként jelen közbeszerzési eljárásban is a Kbt. általános szabályait kell alkalmazni az ajánlatok elkészítése és az ajánlatok elbírálása során azzal, hogy figyelemmel kell lenni a keretmegállapodásos eljárások speciális szabályaira is.
A Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.
A Kbt. 236. §-a szerint:
„(1) A keretmegállapodásban meghatározott feltételeket az ajánlattételi felhívásban, az ajánlatban, illetőleg a tárgyalás (tárgyalások) eredményeként lényegesen nem lehet módosítani. Az ajánlattevő a keretmegállapodásban foglaltakhoz képest az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan az ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet. A módosítás nem járhat azzal, hogy a keretmegállapodás alapján megkötött szerződés tárgya, illetőleg feltételei olyan jellemzőjében, illetőleg körülményében tér el a keretmegállapodásban meghatározott közbeszerzési tárgytól vagy feltételektől, amely nem tette volna lehetővé hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását. 
(2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő (ajánlatkérők) és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy a keretmegállapodásban nem szereplő szerződéses feltételekben a felek megállapodjanak, illetőleg az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel köthessen szerződést.”
A Kbt. 81. § (1) bekezdés szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A Kbt. 81. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálni a beérkezett ajánlatokat azok érvényessége tekintetében. A 81. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokra figyelemmel köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek.
A Döntőbizottság jogvesztő határidőn belül benyújtott jogorvoslati kérelem hiányában nem vizsgálhatta, hogy jogszerű volt-e a jelen közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás tartalma a keretmegállapodásban meghatározott feltételekhez képest.
A Döntőbizottság rámutat arra, hogy a keretmegállapodásos eljárás második részében, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban is főszabályként mind az ajánlattevők, mind az ajánlatkérő kötve vannak az ajánlattételi felhívásban foglaltakhoz, attól sem az ajánlatok elkészítése és benyújtása, sem az ajánlatok elbírálása során nem térhetnek el, a tárgyalások csak arra irányulhatnak, hogy a felek a keretmegállapodásban nem szereplő szerződéses feltételekben megállapodjanak, illetőleg az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel köthessen szerződést.
A jogorvoslati eljárás során a Döntőbizottság megvizsgálta, hogy kérelmező által támadott ajánlatok, a Hőtransz Kft. és a Fütech. Kft. ajánlata megfelel-e az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek a fizetési határidő és a garanciális javítások megkezdésének időpontja tekintetében.
A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő az ajánlattételi felhívása 18. pontjának h) és i) pontjában közölte ajánlattevőkkel, hogy a fizetési határidő tekintetében a 90 napot meghaladó ajánlatokat, illetve a garanciális javítások megkezdésének időpontja tekintetében a fél óránál rövidebb időtartamú ajánlatokat irreális ajánlatnak fogja tekinteni.
A Döntőbizottság megállapította, hogy a 2. bírálati részszempontot képező fizetési határidő esetében valamennyi ajánlatban 90 napos fizetési határidő szerepel, míg az 5., 6. és 7. bírálati részszempontot képező garanciális javítások megkezdésének időpontja tekintetében mind a Hőtransz Kft., mind a Fütech Kft. ajánlata fél órás időtartamot tartalmaz, tehát egyik esetben sem lépték túl ajánlattevők az ajánlattételi felhívás 18. pontjának h) és i) pontjában megjelölt határidő illetve időtartam mértékét, tehát ajánlatkérő a Kbt. 87. §-ában szabályozott eljárás lefolytatása nélkül tekinthette érvényesnek és elbírálhatónak az ajánlatokat, tekintettel arra, hogy ajánlataik ezen részeit a tárgyalás során sem módosították ajánlattevők, tehát ajánlatkérő eljárást lezáró döntése nem volt jogszabálysértő, az ajánlatok megfeleltek az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak.
Mindezekre figyelemmel a Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján a megalapozatlan jogorvoslati kérelmet elutasította.
A Döntőbizottság ideiglenes intézkedést nem alkalmazott, mert annak jogszabályi feltételei nem álltak fenn.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja, illetve a 341. § (6) bekezdés alapján rendelkezett a költségek viseléséről.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosíja.

Budapest, 2007. március 1.

Dr. Puskás Sándor s. k.,	Dr. Tukacs László s. k.,
	közbeszerzési biztos	közbeszerzési biztos

Dr. Peleskei Viktória s. k.,
közbeszerzési biztos