Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/52
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2007.05.09.
Iktatószám:7231/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		
KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (7231/2007)

1024. Budapest, Margit krt. 85. 
Ikt.sz.: D.68/7/2007.

Tárgy: a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közbeszerzési eljárása ellen a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke által hivatalbóli kezdeményezése, továbbá a Mélyépítő Budapest Kft. kérelmező jogorvoslati kérelme.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13., képviseli: Berta és Kovács Ügyvédi Iroda, dr. Kovács Dénes ügyvéd, 1054 Budapest, Alkotmány u. 10. I. em. 4., a továbbiakban: ajánlatkérő) 8. sz. főút Márkó elkerülő szakasz építése tárgyú közbeszerzési eljárása ellen a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85., a továbbiakban: hivatalbóli kezdeményező) által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárást megszünteti. A Döntőbizottság a Mélyépítő Budapest Kft. (1144 Budapest, Füredi u. 74–76., képviseli: Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda, dr. Kiss Elemér ügyvéd, 1065 Budapest, Podmaniczky u. 16., levélcím: 1399 Budapest 62. Pf. 729., a továbbiakban: kérelmező) által ajánlatkérő ugyanezen közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet elutasítja.
Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a D.39/2007. sz. jogorvoslati eljárás iratai, a közbeszerzési eljárásban keletkezett iratok, a felek észrevételei, nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg.
Ajánlatkérő 2006. február 8-án tette közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, illetve a TED-en 2006/S 26-028466 szám alatt előzetes összesített hirdetményét, melyben jelezte a rendelkező részben meghatározott tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatását.
Ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában, illetve a TED-en 2006. július 6-án tette közzé a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó ajánlati felhívását a rendelkező részben meghatározott tárgyban 2006/S 126-134384 sz. alatt.
Ajánlatkérő ezt az ajánlati felhívását 2006. augusztus 15-én visszavonta.
Ajánlatkérő ezt követően 2006. szeptember 27-én tette közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, illetve a TED-en a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó új ajánlati felhívását a rendelkező részben meghatározott tárgyban, mely 2006/S 184-195310 sz. alatt jelent meg. A felhívása II.1.2) pontjában rögzítette, hogy beruházása magában foglalja a tervezést és a kivitelezést.
A II.1.5) pontban közölte, hogy szerződése tárgya: vállalkozási szerződés megkötése a 8. sz. főút Márkót elkerülő szakaszának megépítésére, az 59+70563+793 km-szelvények között, 4088,31 m hosszban a szükséges vízépítési, közműkiváltási, környezetvédelmi és növénytelepítési munkákkal együtt. E szakaszon épül: két külön szintű csomópont, 1 db két független hídszerkezetből álló betolásos technológiával épülő monolit vasbeton szerkezetű völgyhíd a 61+150-61+426 km-sz. között. A felhívás II.1) pontja tartalmazta a beruházás becsült főbb mennyiségi adatait.
Ajánlatkérő felhívásában a részajánlattételt kizárta, az alternatív ajánlattételt megengedte, melyre vonatkozóan a felhívása VI.3.2) pontjában közölte, hogy alternatív ajánlat a hídépítési munkák tekintetében adható a dokumentációban részletezett módon és a megajánlott műszaki technológia miatt szükséges engedélymódosítások tervezési és engedélyezési feladatok az ajánlattevőt terhelik.
A felhívás III.1.2) pontjában adott tájékoztatást a szerződést biztosító mellékkötelezettségekről, a késedelmi kötbérről, a teljesítési biztosítékról, a jótállási biztosítékról és a jótállási időről.
Ajánlatkérő a felhívása III.1.2) pontjában rögzítette, hogy a megvalósítás költségfedezete saját forrás. Megadta a finanszírozási és fizetési feltételeket, meghatározta, hogy a szerződés teljesítéséért a vállalkozót rögzített egységáras, tételes elszámolású ellenszolgáltatás illeti meg.
Ajánlatkérő felhívásában megállapította a részvételi feltételeket, valamint az alkalmassági követelményrendszerét.
Pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményként támasztotta azt a 2003., 2004., 2005. évek vonatkozásában, hogy az ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója
– pénzügyi helyzete legyen stabil, elismert fizetési teljesítési kötelezettségeit teljesítse, számlájukon egy alkalommal egy hónapnál hosszabb ideig tartó sorban állás ne legyen,
– a jelzett években vállalkozási eredményük egynél több évben ne mutasson veszteséget,
– saját tőkéjük 2005. év végén ne legyen alacsonyabb a jegyzett tőkénél,
– az ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója együttesen a jelzett évek legalább egyikében rendelkezzen legalább nettó 5 milliárd Ft átlagos éves árbevétellel, melyből legalább egy évben nettó 1 milliárd Ft útépítésből és legalább egy évben 1,5 milliárd Ft hídépítésből származzon.
Meghatározta, hogy akkor alkalmas az ajánlattevő műszaki szakmai szempontból, ha
– 2001., 2002., 2003., 2004., 2005. évben rendelkezik legalább 3 db út- és közműépítési munkát tartalmazó befejezett építési beruházásban szerzett sikeres vállalkozói gyakorlattal, melyek közül legalább az egyik nettó értéke eléri az 1 milliárd Ft-ot,
– az ajánlattevő rendelkezik legalább 1 db előretolásos technológiával, vagy az alternatív ajánlatban megjelölt műszaki megoldás szerinti technológiával végzett hídépítési munkát tartalmazó befejezett építési beruházásban szerzett gyakorlattal,
– saját vagy szerződéssel lekötendő, az ajánlatban megajánlott műszaki technológiát folyamatosan kiszolgálni tudó 80 t/h kapacitású aszfaltkeverő telep, mely az alapításhoz szükséges, jogerős környezetvédelmi és szakhatósági engedélyekkel, valamint a nemzeti akkreditáló testület által kiállított érvényes akkreditálási okirattal és ÁKMI vagy Magyar Közút Kht. által kiadott engedélyekkel rendelkező keverőtelepi laboratóriummal, vagy csatolt ugyanezen feltételeket teljesítő, harmadik személy által kiállított szándéknyilatkozatot a szükséges mennyiségű és minőségű aszfaltkeverék biztosításáról. Mobil aszfaltkeverő telep használata esetén a nemzeti akkreditáló testület által kiállított érvényes akkreditálási okiraton kívül a bányakapitányság, a környezetvédelmi felügyelőség és az önkormányzat jegyzője által kiadott szakhatósági állásfoglalást és elvi telepítési engedélyt is csatolni kell,  
– saját vagy szerződéssel lekötendő az ajánlatban megajánlott műszaki technológiát folyamatosan kiszolgálni tudó 30 m3/ó kapacitású számítógép-vezérelt betonkeverő telep, mely az alapításhoz szükséges, jogerős környezetvédelmi és szakhatósági engedélyekkel, valamint a nemzeti akkreditáló testület által kiállított érvényes akkreditálási okirattal és ÁKMI vagy Magyar Közút Kht. által kiadott engedélyekkel rendelkező keverőtelepi laboratóriummal vagy csatolt ugyanezen feltételeket teljesítő harmadik személy által kiállított szándéknyilatkozatot a szükséges mennyiségű és minőségű beton biztosításáról.
– ajánlatkérő megállapította a szakemberek vonatkozásában támasztott minimum alkalmassági feltételeit is.
Ajánlatkérő a támasztott alkalmassági feltételeknek megfelelően írta elő az alkalmasság igazolási módjait.
A felhívás IV.2.1) pontja szerint a bírálat szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat, melyhez kapcsolódóan meghatározta a részszempontokat, súlyszámokat, értékelési ponttartományt és az értékelés módszerét. Ajánlatkérő két részszempontot állapított meg, az ajánlati árat (súlyszáma: 95) és a többletjótállási biztosíték vállalását a bruttó vállalkozási díj 5%-án felül (súlyszáma: 5).
Ajánlatkérő dokumentációt is összeállított, melyben meghatározta az ajánlatok benyújtásával szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket, ez tartalmazta a szerződési feltételeket, a műszaki leírásokat, a mennyiségi kimutatást és az építési terveket. A dokumentáció 5 kötetből állt.
Ajánlatkérő a feltett kérdéseket írásban megválaszolta.
Az ajánlattételi határidőre, 2006. november 20-ra 9 ajánlattevő: a SÉD-2008 Konzorcium, a TEERAG-ASDAG AG, a BBSW Márkó Konzorcium, a Bakonyút Konzorcium, a GranDo 2006 Konzorcium, a MO-ME Konzorcium, a Strabag Építő Zrt., a PORR Technobau und Umwelt A.G., a VIADOM Építőipari Zrt. nyújtotta be az ajánlatát, melyek alapajánlatot és alternatív ajánlatokat tartalmaztak.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során minden ajánlattevőt hiánypótlásra hívott fel, minden ajánlattevő számára tett fel tisztázó kérdést, továbbá minden egyes ajánlattevőtől – szűkebb, illetve szélesebb körben – kért a Kbt. 86. §-a alapján indokolást egyes általa kirívóan alacsonynak minősített egységáras tételekre, valamint számítási hibákat javított ki az egyes ajánlatokban.
Ajánlatkérő halasztott időpontban, 2007. január 19-én hirdette ki a közbeszerzési eljárást lezáró döntését, a közbeszerzési eljárását a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította, melyet azzal indokolt, hogy mindegyik ajánlat ajánlati ára magasabb volt, mint az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege.
Ajánlatkérő az ajánlattevők ajánlatait – alap és alternatív – érvényesnek fogadta el, kivéve a BBSW Márkó Konzorcium három alternatív hídépítési szerkezetet tartalmazó ajánlatát:
– 24,8 m előre gyártott gerendahíd,
– TUBOSIDER-szerkezettel készülő aluljáró,
– 44,8 m előre gyártott gerendahíd.
A BBSW Márkó Konzorcium ezen alternatív ajánlatait érvénytelenné nyilvánította arra hivatkozással, hogy megoldásuk nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek.
Ajánlatkérő tájékoztatást adott arról, hogy új közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni.
A Strabag Építő Zrt. és a Mélyépítő Budapest Kft. jogorvoslati kérelmet nyújtott be ajánlatkérő közbeszerzési eljárást lezáró, eredménytelenné nyilvánító döntése ellen, kérték jogsértés megállapítását, az eljárást lezáró döntés megsemmisítését, ajánlatkérő felhívását a törvénynek megfelelő eljárásra. A Döntőbizottság a két jogorvoslati eljárást D.39/2007. szám alatt egyesítette. A kérelmezők álláspontja szerint ajánlatkérő jogsértően nyilvánította eredménytelenné a közbeszerzési eljárását.
Ajánlatkérő kérte a jogorvoslati kérelmek elutasítását, előadta, hogy ajánlatkérő a közbeszerzési eljárása során bruttó 5,2 milliárd, nettó 4,333 milliárd Ft anyagi fedezettel rendelkezett, melyet az érvényes ajánlattevők ajánlati árai meghaladtak.
A Döntőbizottság a 2007. február 27-én kelt D.39/10/ 2007. sz. határozatával a kérelmezők jogorvoslati kérelmét elutasította. Határozatában megállapította, hogy ajánlatkérő jogszerűen nyilvánította a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelenné a közbeszerzési eljárását.
Ajánlatkérő 2007. február 3-án indította meg a Kbt. 125. § (1) bekezdésére alapított hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárását, melyről tájékoztatta a Döntőbizottságot is.
Ajánlatkérő közölte, hogy a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásfajta alkalmazásának feltételei fennállnak: az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció előírásai a nyílt eljárás ajánlati felhívásában és dokumentációjában foglaltakhoz képest a Kbt. 124. § (2) bekezdés a) pontjában előírtaknak megfelelően lényegesen nem változtak. Ajánlatkérő nyílt közbeszerzési eljárása eredménytelen lett és a nyílt eljárása valamennyi ajánlattevőjét felhívta ajánlattételre. Ajánlatkérő tájékoztatójához mellékelte a korábbi nyílt közbeszerzési eljárása írásbeli összegezését, továbbá ajánlattételi felhívását.
Az ajánlattételi felhívás 4. pontjában a nyílt eljárással azonosan határozta meg ajánlatkérő közbeszerzési eljárása tárgyát, a becsült főbb mennyiségi adatokat. Ajánlatkérő ebben a felhívásában is kizárta a részajánlattételt, míg az alternatív ajánlatot felhívása 9. pontjában, továbbá a 24. pont 2. pontjában megengedte.
A felhívása 8. pontja tartalmazta a fizetési és finanszírozási feltételeket és akként rendelkezett, hogy a vállalkozót rögzített egységáras, tételes elszámolású ellenszolgáltatás illeti meg. A felhívás 5. b) pontjában állapította meg a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket.
A bírálat szempontjaként továbbra is az összességében legelőnyösebb ajánlatot állapította meg, a két részszempont meghatározása, az értékelési ponttartomány, az értékelés módszere is azonos maradt. Ajánlatkérő ugyanakkor módosította a részszempontok súlyszámait, az ajánlati árét 90-re, a többlet jótállási biztosíték vállalása a bruttó vállalási ár 5 %-on felül: 10-re.
Az ajánlattételi felhívás tartalmazta a részvételi feltételeket és az alkalmassági követelményrendszert.
A pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételek tekintetében ajánlatkérő módosította az előző 3 év meghatározását. A pénzintézeti igazolást a korábbi, 2003–2005. évek helyett az utóbbi 3 évre, 2004–2006. évre kéri, továbbá a gazdálkodószervezetek beszámolóihoz kapcsolt alkalmassági előírásai a korábbi felhívásban meghatározott 3 év, 2003–2005. helyett most két év, 2004–2005. évi beszámoló adataihoz köti. Ajánlatkérő ezen kívül a nyílt eljárásában megállapítottakkal azonosan rögzítette a pénzügyi, gazdasági alkalmassági előírásait.
A műszaki-szakmai alkalmassági feltételek vonatkozásában ajánlatkérő olyan változtatást eszközölt, hogy a referencia követelménynél a korábbi 2001–2005. évek helyett, a hirdetmény közzététele nélküli eljárásában 2002–2006. év tekintetében tette lehetővé refrenciák bemutatását az alkalmasság igazolására, egyebekben ajánlatkérő alkalmassági előírásai nem változtak. Ajánlatkérő új alkalmassági feltételként támasztotta azt, hogy az elsődlegesen igénybe venni kívánt keverőtelep mellett az ajánlattevőnek rendelkezésére kell, hogy álljon egy a szükséges kapacitást biztosító, megfelelő engedélyekkel rendelkező saját vagy szerződéssel alátámasztott tartalék keverő telep vagy megfelelő kapacitású, az előzőekben leírt feltételeknek megfelelő mobil aszfaltkeverő telep.
Ajánlatkérő felhívásában rögzítette, hogy a hiánypótlást teljeskörűen biztosítja. Az ajánlattételi felhívás tartalmazta a közbeszerzési eljárás lefolytatásának menetét, alapvető szabályait, az első tárgyalás, az eredményhirdetés időpontját, továbbá a szerződéskötés tervezett időpontját.
A Döntőbizottság elnöke DT.100/2/2007. sz. alatt jogorvoslati eljárást kezdeményezett ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárása ellen.
A kezdeményező iratban rögzítette, hogy a Döntőbizottság elnökének rendelkezésére bocsátott iratokból nem állapítható meg a közbeszerzési eljárás jogszerűsége és indítványozta, hogy az eljáró tanács vizsgálja meg a közbeszerzési eljárás jogalapját, továbbá az ajánlattételi felhívás jogszerűségét.
A kérelmező 2007. február 8-án nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárása ellen. Kérte jogsértés megállapítását, ajánlatkérő felhívását a törvénynek megfelelő eljárásra, továbbá ideiglenes intézkedésként a közbeszerzési eljárás felfüggesztését, valamint ajánlatkérő kötelezését az igazgatási szolgáltatási díj és a jogorvoslati eljárási költségek viselésére.
Jogorvoslati kérelmében előadta, hogy 2007. február 5-én kézbesítették részére ajánlatkérő ajánlattételi felhívását.
Ajánlatkérő a Kbt. 125. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indított, melynek alkalmazását a törvény több kötelező feltételhez köti. Az egyik feltétel az, hogy a korábbi közbeszerzési eljárása eredménytelen legyen. Jelen esetben ajánlatkérő ugyan eredménytelenné nyilvánította a korábbi nyílt közbeszerzési eljárását, melyet azonban jogorvoslati kérelemmel támadtak meg, így e tárgyban a Döntőbizottság előtt D.39/2007. sz. alatt jogorvoslati eljárás van folyamatban.
A kérelmező álláspontja szerint ajánlatkérő a felhívásának a feltételeit lényegesen megváltoztatta, a kérelmező e körben két változást jelölt meg. Ajánlatkérő a bírálati részszempontok súlyszámát módosította az ajánlati ár részszempontét 95-ről 90-re, míg a többlet jótállási biztosíték vállalása a bruttó vállalási díj 5%-án felül esetében pedig 5-ről 10-re.
Lényeges változás a kérelmező szerint az is, hogy ajánlatkérő többlet alkalmassági követelményként támasztotta azt, hogy az ajánlattevő rendelkezzen tartalék keverőteleppel is. Megítélése szerint ezen előírás szükségtelen is, mivel ennél nagyobb volumenű autópálya-építési munkáknál sem támasztanak ilyen követelményt, ezen elvárás többletköltséget eredményez, drágítja az elvégzendő munkát.
Ajánlatkérő a jogorvoslati eljárás során tájékoztatta arról a Döntőbizottságot, hogy 2007. február 12-én módosította az ajánlattételi felhívását. Saját megítélése szerint két feltétel tekintetében a nyílt eljárásához képest lényegesen eltérő előírásokat adott, így azok tekintetében visszaállította az eredeti szabályozását. Konkrétan a bírálati részszempontoknál újra a 95-ös, illetve a 5-ös súlyszámot állapította meg, továbbá törölte a tartalék keverőtelepre vonatkozó előírását. Ajánlatkérő a felhívása módosításával egyidejűleg új ajánlattételi határidőt is megállapított.
Kérelmező az ajánlattételi felhívás megváltoztatására tekintettel módosította a jogorvoslati kérelmét. A kérelmező megítélése szerint arra tekintettel jogsértő az ajánlatkérő által választott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás, mert nem áll fenn azon alkalmazási feltétel, hogy a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelen a korábbi nyílt közbeszerzési eljárás.
Ajánlatkérő írásbeli észrevételében és tárgyalási nyilatkozatában jogsértés hiányában kérte a jogorvoslati eljárás megszüntetését, illetve a jogorvoslati kérelem elutasítását.
Ajánlatkérő szerint az ajánlattételi felhívása módosítását követően egyértelműen megállapítható, hogy a korábbi nyílt közbeszerzési eljárásához képest lényegesen nem változtatta meg a feltételeket. Ajánlatkérő közölte, hogy az új közbeszerzési eljárásában csak a dokumentáció első kötetét adta ki újból az ajánlattevőknek, a többi kötet változatlan maradt. Az első kötetben csak olyan tekintetben eszközölt változtatást, melyeket az eltérő eljárásfajta, a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás indokolt, továbbá beépítette a nyílt eljárásban a kérdésekre adott válaszait a dokumentációba.
Ajánlatkérő szerint csak a Kbt. kötelező előírásai szerint járt el akkor, amikor az egyes alkalmassági feltételeknél az érintett évek vonatkozásában módosítást eszközölt. A Kbt. határozza meg, hogy hány évre visszamenőleg kérhető alkalmassági igazolás és ezt tartotta be azáltal, hogy az idő múlása miatt az ezen az időtartamon kívül eső évet törölte és helyette új évként 2006-ot rögzítette. Ajánlatkérő ezzel összefüggésben hivatkozott arra is, hogy a potenciális ajánlattevőket nem éri, nem érte hátrány, mivel a közbeszerzési eljárásában az érintett ajánlattevői kör a nyílt eljárásban már benyújtott ajánlatot és a hirdetmény közzétételi tárgyalásos közbeszerzési eljárásban felhívta őket ajánlattételre.
A Döntőbizottság először az ajánlatkérő által választott eljárásfajta jogalapját vizsgálta és az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy az a módosított ajánlattételi felhívás alapján fennáll.
Ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezete szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le, melyet a Kbt. 125. § (1) bekezdésére alapított.
A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni, ha azt e fejezet megengedi.
A Kbt. 125. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélkül induló (a továbbiakban: hirdetmény nélküli) tárgyalásos eljárást akkor alkalmazhat a 124. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt esetben, ha a tárgyalásra a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd – 88. § (1) bekezdésének a)–e) pontja alapján nem érintett – összes ajánlattevőjét meghívja.
A Kbt. 124. § (2) bekezdés a) pontja szerint az ajánlatkérő hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást akkor alkalmazhat ha a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd a 92. § b) vagy c) pontja alapján eredménytelen volt feltéve, hogy a felhívásnak, a dokumentációnak és az ismertetőnek a feltételei időközben lényegesen nem változtak meg.
A Kbt. szabályozása alapján az ajánlatkérő által választott eljárásfajta alkalmazásához mind a Kbt. 124. § (2) bekezdés a) pontjában, mind a Kbt. 125. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek együttesen kell fennállnia.
E kötelező feltételek az alábbiak:
– ajánlatkérő korábban lefolytatott nyílt, meghívásos közbeszerzési eljárása, vagy a versenypárbeszéd a Kbt. 92. § b) vagy c) pontja alapján eredménytelen, 
– a felhívás, a dokumentáció és az ismertető feltételei lényegesen nem változtak meg időközben,
– a Kbt. 88. § (1) bekezdés a)–e) pontja alapján nem érintett összes ajánlattevő felhívására sor kerül ajánlattételre.
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárásban a fenti kötelező feltételeket vizsgálta meg egyenként.
A Döntőbizottság ajánlatkérő korábbi közbeszerzési eljárásának iratai alapján megállapította, hogy ajánlatkérő a törvényben nevesített eljárásfajták közül nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. Ajánlatkérő a nyílt közbeszerzési eljárását a Kbt. 92. § c) pontja alapján nyilvánította eredménytelenné. Valóban ajánlatkérő ezen eljárást lezáró döntése ellen két ajánlattevő jogorvoslati kérelmet nyújtott be, melynek alapján a Döntőbizottság D. 39/2007. szám alatt jogorvoslati eljárást folytatott le. E jogorvoslati eljárás tárgyát képezte ajánlatkérőnek a Kbt. 92. § c) pontjára alapított eredménytelenné nyilvánított döntése. A Döntőbizottság abban a jogorvoslati eljárásban, a felek részéről megtett észrevételek, a becsatolt okirati bizonyítékok alapján azt állapította meg, hogy ajánlatkérő jogszerűen alkalmazta a Kbt. 92. § c) pontja szerinti eredménytelenségi okot, mivel az érvényes ajánlattevők ajánlati árai meghaladták az ajánlatkérő rendelkezésére álló bruttó 5,2 Mrd Ft, nettó 4,333 Mrd Ft anyagi fedezet összegét. A Döntőbizottság így a D.39/10/2007. számú határozatában elutasította a kérelmezők jogorvoslati kérelmét. A Döntőbizottság mindezekre tekintettel jelen jogorvoslati eljárásban azt állapította meg, hogy fennáll azon feltétel, hogy ajánlatkérő korábbi nyílt közbeszerzési eljárása a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelen lett.
A Döntőbizottság az eljárásfajta alkalmazásának további feltétele vonatkozásában vizsgálata során összevetette ajánlatkérő nyílt és a jogorvoslati eljárás tárgyát képező módosított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárása felhívásának, valamint dokumentációjának a szabályozását.
A Döntőbizottság ennek eredményeként azt a következtetést vonta le, hogy a közbeszerzési eljárás releváns mozzanatai tekintetében – pl. részvételi feltételek, alkalmassági követelményrendszer, bírálat szempontja (részszempontok, súlyszámok, értékelési ponttartomány, értékelés módszere), teljesítési feltételek, mellékszolgáltatások, rész-, illetve alternatív ajánlat lehetősége – ajánlatkérő nem változtatta meg, illetve lényegesen nem változtatta meg a feltételeket. A Döntőbizottság észlelte, hogy ajánlatkérő az alkalmassági feltételrendszerében annyiban eszközölt változtatást, hogy a fentiekben jelzett egyes alkalmassági feltételeknél a figyelembe vehető időszak vonatkozásában módosultak a kezdőévek, illetve az utolsó évként figyelembe vehető év – a beszámoló kivételével – 2006. év lett. A Döntőbizottság megítélése szerint ezen tartalmú változtatás nem nyújt alapot arra, hogy ne állna fenn az eljárás fajta alkalmazásának feltétele. A Kbt. szabályozása, a 65. § (1) bekezdése ugyanis meghatározza, hogy ajánlatkérők kizárólag a Kbt. 66–69. §-ában meghatározott módon írhatják elő az alkalmasság feltételeit és igazolását. A Kbt. 66–67. §-a több alkalmassági igazolási mód esetén kötelezően megállapítja, hogy az előző legfeljebb 3 évi, legfeljebb 5 évi, korábbi gazdálkodási, teljesítési adatok vehetők figyelembe. Így amennyiben az idő múlása következtében a hirdetmény közzétételi nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra már egy új évben kerül sor, akkor az ajánlatkérőnek ennek megfelelően kell alkalmazni a Kbt. előírásait. Ezen túlmenően – épp az idő múlására tekintettel – ajánlatkérő számára is releváns szempont, hogy az alkalmasság körében megvizsgálhassa a teljesítést megelőző legközelebbi időszak, az utolsó év tekintetében az ajánlattevő műszaki szakmai alkalmasságát. A pénzügyi, gazdasági alkalmasság vonatkozásában ezt teljes egészében nem tudja megvalósítani, mert a 2006. év még nem lezárt üzleti év, így arra vonatkozóan nem áll rendelkezésre elfogadott beszámoló. Így a pénzintézeti igazolásnál lehetett tekintettel az idő múlására. Összegezve a fentieket a Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő által eszközölt kisebb mértékű változtatás nem minősíthető lényegesnek, így az eljárásfajta alkalmazásának feltétele fennáll.
A Döntőbizottság ajánlatkérő nyílt közbeszerzési eljárásának iratai alapján megállapította, hogy abban a közbeszerzési eljárásban 9 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlatok vonatkozásában nem került megállapításra a Kbt. 88. § (1) bekezdés a–e) pontja szerinti érvénytelenségi ok. Erre tekintettel ajánlatkérő jogszerűen járt el akkor, amikor a nyílt eljárásának mind a 9 ajánlattevőjét felhívta ajánlattételre, a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásában.
A Döntőbizottság a fenti vizsgálatának eredményeként megállapította, hogy a Kbt. 125. § (1) bekezdésére alapított eljárásfajta alkalmazásának feltételei fennállnak.
A Döntőbizottság megvizsgálta ajánlatkérő ajánlattételi felhívását, melyből azt a következtetést vonta le, hogy az megfelel a Kbt. kötelező előírásainak.
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás során ideiglenes intézkedést nem alkalmazott, mert annak a Kbt. 332. § (1) bekezdésében meghatározott törvényi feltételei nem voltak megállapíthatóak.
A Döntőbizottság a Kbt. 318. §-ában meghatározott hatáskörében eljárva – a fenti indokokra tekintettel – a hivatalbóli kezdeményezés vonatkozásában a Kbt. 340. § (2) bekezdés b) pontja alapján állapította meg a hivatalbóli kezdeményezés körében a jogsértés hiányát, szüntette meg a jogorvoslati eljárást, míg a jogorvoslati kérelmet a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján utasította el.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja és a Kbt. 341. § (6) bekezdése alapján döntött az eljárási költségek viseléséről.
A határozat ellen a bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. §-a biztosítja. 

Budapest, 2007. február 28.

Dr. Nagy Gizella s. k.,	Kalmárné Diósy Ildikó s. k.,
	közbeszerzési biztos	közbeszerzési biztos

Dr. Engler Magdolna s. k., 
közbeszerzési biztosA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG HATÁROZATAI