Közbeszerzési Hatóság

170. §

170. §

(1)294 A Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozata ellen közigazgatási pert indíthat a 152. §-ban meghatározott szervezet vagy személy is. A közigazgatási per megindításának indoka nemcsak a Közbeszerzési Döntőbizottság jogszabálysértése lehet, hanem az a körülmény is, ha a felperes szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság nem megfelelően értékelte, minősítette a kérelmezett korábbi eljárását, döntését e törvény szabályaira tekintettel.

(2)295 A keresetlevelet a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül kizárólag a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz lehet benyújtani.

(3)296 A Közbeszerzési Döntőbizottság a keresetlevelet annak beérkezését követő tíz napon belül továbbítja a bírósághoz. A Közbeszerzési Döntőbizottság az ügy iratait a 40. § (1) bekezdése szerinti rendszerből kinyert elektronikus másolati formában is továbbíthatja a bíróság részére.

(4)297


294 Megállapította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 70. § (5). Hatályos: 2018. I. 1-től.
295 Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 75. § 14.
296 Megállapította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 70. § (6). Hatályos: 2018. I. 1-től.
297 Hatályon kívül helyezte: 2017. évi CLXXXVI. törvény 75. § 4. Hatálytalan: 2018. I. 1-től.